Lutani apo pali nkhani

Lutani apo pali mitu ya nkhani

 SAMBIRO 64

Daniyeli mu Khululu la Nkhalamu

Daniyeli mu Khululu la Nkhalamu

Themba linyake la Babuloni likaŵa Dariyasi, Mumedi. Dariyasi wakawona kuti Daniyeli wakaŵa munthu wapadera. Wakamuŵika kuŵa mulara wa ŵanalume ŵakuchindikika chomene mu Babuloni. Kweni ŵanalume aŵa ŵakamuchitiranga sanji Daniyeli ndipo ŵakakhumbanga kumukoma. Ŵanthu aŵa ŵakamanyanga kuti Daniyeli wakalombanga kwa Yehova katatu pa zuŵa. Ntheura ŵakaphalira Dariyasi kuti: ‘Themba, muŵike dango lakuti waliyose walombenge kwa imwe pera. Waliyose uyo wakuleka kupulikira waponyeke mu chikhululu cha nkhalamu.’ Dariyasi wakakolerana nayo fundo iyi, ntheura wakasayinira dango ili.

Daniyeli wakati wapulika waka vya dango liphya ili, wakanjira mu nyumba yake. Wakaluta pafupi na windo ilo likaŵa lakujura, wakagwada pasi na kwamba kulomba kwa Yehova. Ŵanthu awo ŵakamuchitiranga sanji ŵakamuwona kuti wakulomba. Ŵakachimbilira kwa Dariyasi na kumuphalira kuti: ‘Daniyeli wandamupulikirani. Wakulomba kwa Chiuta wake katatu zuŵa lililose.’ Dariyasi wakamutemwanga chomene Daniyeli ndipo wakakhumbanga yayi kuti wafwe. Zuŵa lose wakayezga kughanaghanira nthowa iyo wangamuponoskera Daniyeli kweni vikatondeka, chifukwa nanga ni themba likaŵa kuti lingasintha yayi dango ilo lasayinika kale. Dariyasi wakatuma ŵanthu ŵake kuti ŵakaponye Daniyeli mu chikhululu cha nkhalamu zakofya.

 Usiku uwo Daniyeli wakaponyekera mu khululu la nkhalamu, Dariyasi wakatondeka kugona, chifukwa wakamufipiranga mtima Daniyeli. Mlenjilenji, Dariyasi wakachimbilira ku chikhululu cha nkhalamu ndipo wakachemerezga kwa Daniyeli kuti: ‘Kasi Chiuta wako wakuthaska?’

Dariyasi wakapulika mazgu. Wakaŵa Daniyeli, ndipo wakati kwa Dariyasi: ‘Mungelo wa Yehova wangujara milomo ya nkhalamu. Zindanipweteke napachoko pose.’ Dariyasi wakakondwa chomene. Wakalangura kuti ŵamufumiskemo Daniyeli mu chikhululu. Daniyeli wakaŵavya kachilonda nanga nkhamoza. Pamasinda themba likati: ‘Ponyani mu chikhululu ŵanalume awo ŵakapusikizgira Daniyeli.’ Ŵakati ŵaŵaponya waka, nkhalamu zikaŵapokelera na kuŵateketa.

Dariyasi wakatuma dango ku ŵanthu ŵake lakuti: ‘Waliyose wakwenera kopa Chiuta wa Daniyeli. Chifukwa wakathaska Daniyeli ku nkhalamu.’

Kasi nawe ukulomba kwa Yehova zuŵa lililose, nga umo wakachitiranga Daniyeli?

“Yehova wakumanya kuŵathaska ku chiyezgo ŵanthu awo ŵakumusopa mwakujipeleka.”​—2 Petrosi 2:9