Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Mungaŵa Ŵakukondwa mu Mbumba Yinu

 CIGAŴA 6

Vinthu Vikusintha mu Nthengwa Para Kwababika Mwana

Vinthu Vikusintha mu Nthengwa Para Kwababika Mwana

‘Ŵana nchiharo cakufuma kwa Yehova.’—Salmo 127:3

Para kwababika mwana, ŵapapi ŵakukondwa comene kweni ŵakumanya yayi umo ŵangamulelera. Usange nkhakwamba kubaba, mungawona kuti mukumalira nyengo yinandi na nkhongono pakupwelelera mwana. Cifukwa ca kugona mwambura kukwana, mungamba kukwiyakwiya ndipo ici cingapangiska kuti nthengwa yinu yitimbanizgike. Mose mwaŵaŵiri mukwenera kusintha vinthu vinyake kuti mupwelelere mwana na kuvikilira nthengwa yinu. Kasi Baibolo lingamovwirani wuli kuti mumazge masuzgo agha?

 1 MANYANI ICO CIKUPANGISKA KUTI VINTHU VISINTHE

IVYO BAIBOLO LIKUYOWOYA: “Citemwa cikukhomezga ndipo nchalusungu.” Kweniso, citemwa “cikupenja vyake pera cara, ndipo cikwavyika cara.” (1 Ŵakorinte 13:4, 5) Para mwana ngwakwamba, mahara ghose gha mama ghakuŵa pa bonda. Kweni mfumu winu wangamba kuwona nga mukumutemwa yayi. Kuluwa yayi kuti nayo wakukhumba citemwa cinu. Para muzikirenge na kucita vinthu mwalusungu, mfumu winu wajipulikenge kuti ngwakukhumbikwa ndipo nayo wawonenge kuti ni udindo wake kupwelelera mwana.

“Imwe ŵafumu, lutilirani kukhala nawo . . . kwakuyana na kumanya.” (1 Petrosi 3:7) Mukwenera kupulikiska kuti muwoli winu watangwanikenge comene na bonda. Sono wakupwelelera mwana. Ntheura wangavuka panji kusuzgika maghanoghano. Nyengo zinyake wangamukwiyirani, kweni kukalipa yayi, cifukwa ‘uyo wakuziwulika kukalipa ni muwemi kwakuluska cinkhara.’ (Zintharika 16:32) Mukwenera kumupulikiska na kumovwira.—Zintharika 14:29.

IVYO MUNGACITA:

  • Ŵadada: Wovwiranani na muwoli winu kupwelelera mwana, na usiku wuwo. Cepeskaniko nyengo iyo mukucitira vinthu vinyake mwakuti mucezgenge na muwoli winu na mwana.

  • Ŵamama: Usange mfumu winu wakukhumba kumovwirani kupwelelera mwana, kukana yayi. Para wakutondeka, kumususka yayi, kweni musambizgani umo wangacitira.

 2 KHOZGANI NTHENGWA YINU

IVYO BAIBOLO LIKUYOWOYA: ‘Ŵaŵenge thupi limoza.’ (Genesis 2:24) Nangauli mu mbumba yinu mwasazgikira munthu munyake, kweni imwe na munyinu mucali “thupi limoza.” Citani vyose ivyo mungafiska kuti mukhozge nthengwa yinu.

Mwaŵawoli mukwenera kuwonga para ŵafumu ŵinu ŵakumovwirani. Para mukuŵawonga muŵenge nga ‘mukucizga.’ (Zintharika 12:18) Mwaŵafumu mukwenera kuphalira ŵawoli ŵinu kuti mukuŵatemwa comene kweniso kuti mbakuzirwa. Ŵalumbani cifukwa ca ivyo ŵakucita pakupwelelera mbumba.—Zintharika 31:10, 28.

“Waliyose walutilire kupenja ico nchacandulo kwa iyomwene cara, kweni ico nchacandulo kwa munthu munyake.” (1 Ŵakorinte 10:24) Nyengo zose mucitenge ivyo vingakondweska munyinu. Mudumbiskanenge, kutegherezga, na kumuwonga munyinu. Kughanaghanira vinu pera cara pa nkhani ya kugonana. Mukwenera kughanaghaniraso munyinu. Baibolo likuti: “Munganorananga cara ici, kwekha usange mwazomerezgana.” (1 Ŵakorinte 7:3-5) Ntheura mukwenera kudumbiskana nkhani iyi mwaŵaŵiri. Para mukuzikira na kupulikiska mukhozgenge nthengwa yinu.

IVYO MUNGACITA:

  • Mupaturenge nyengo yakucezgera mwaŵaŵiri pamwekha

  • Mucitirani vinthu ivyo vingalongora kuti mukumutemwa munyinu, nga kumutumira meseji pa foni panji kumugulira cawanangwa

 3 SAMBIZGANI MWANA WINU

IVYO BAIBOLO LIKUYOWOYA: “Kufuma pa ubonda, wamanya malemba ghatuŵa gheneagho ghakumanya kukuzgora wavinjeru, kuti uponoskeke.” (2 Timote 3:15) Dumbiskanani ivyo muzamucita pakusambizga mwana winu. Mwana wakusambira vinthu wacali mu nthumbo ya amama ŵake. Mu nthumbo, bonda wangamanya mazgu ghinu kweniso para mwakwiya panji mwakondwa. Yambani kumuŵazgira wacali mucoko. Nangauli wangapulikiska yayi ivyo mukuŵazga, kweni vimovwirenge kuti wazakatemwenge kuŵazga para wakura.

Kughanaghana kuti ni mucoko comene yayi. Nayo wangapulika para mukuyowoya vya Ciuta. Para mukulomba, muyowoyenge mwakukwezga kuti nayo wapulikengeko. (Duteronome 11:19) Nanga ni para mukuseŵera nayo, mukwenera kuyowoyapo ivyo Ciuta wali kulenga. (Salmo 78:3, 4) Para mwana winu wakukura, wamanyenge kuti mukutemwa Yehova ndipo nayo wasambirenge kumutemwa.

IVYO MUNGACITA:

  • Lombani kuti Ciuta wamupani vinjeru pakulera mwana winu

  • Para mukusambizga mwana winu, werezganipo mazgu na fundo zakukhumbikwa kuti wasambire luŵiro