Lutani apo pali nkhani

Lutani apo pali mitu ya nkhani

 SAMBIRO 9

Kasi Tinganozgekera Wuli Maungano?

Kasi Tinganozgekera Wuli Maungano?

Cambodia

Ukraine

Usange mukusambira Baibolo na Ŵakaboni ŵa Yehova, mukwenera kuti mukunozgekera ivyo mukusambira. Ndimo mukwenera kuchitira na maungano kuti ghaŵe ghakovwira kwa imwe. Tikwenera kunozgekera nyengo zose pambere tindalute ku ungano.

Sangani nyengo na malo ghawemi. Ni nyengo wuli iyo munganozgekera makora? Mulenji para mwawuka waka, panji usiku para ŵana ŵagona? Nyengo zinyake chingaŵa chakusuzga kuti musambire nyengo yitali. Ndipouli, patulani nyengo yakusambilira, ndipo mungatondekanga yayi kusambira pa nyengo iyo. Khalani pa malo ghambura chiwawa. Chingaŵa chiwemi kujara wayilesi, TV, panji selufoni. Ntchakuzirwa kulomba pambere tindambe kusambira. Lurombo lukovwira kuti maghanoghano ghaŵe pa ivyo tikusambira, m’malo mwa kughanaghana vinthu vinyake.—Ŵafilipi 4:6, 7.

Gwarani mzere apo pali zgoro, ndipo nozgekani kuzgorapo. Ŵazgani dankha nkhani yose kuti mumanye apo pagona fundo. Wonani mutu ukuru wa nkhani na mitu yichokoyichoko. Kasi mitu yichokoyichoko yikukolerana wuli na mutu ukuru? Wonani vithuzithuzi na mafumbo agho ghakovwira kupulikiska fundo zikuru. Kufuma apo, ŵazgani ndime yiliyose na kusanga mazgoro gha mafumbo. Julani malemba na kuŵazga. Kasi ghakukolerana wuli na nkhani yose? (Milimo 17:11) Para mwasanga zgoro la fumbo, gwarani mzere kusi kwake. Ivi vyamumovwirani kuti mukamanye luŵiro apo pali zgoro. Pa ungano, para mukukhumba kuzgorapo, mwamuwuska woko na kuyowoyapo mwakudumura.

Usange mukunozgekera nkhani izo zikusambirika sabata yiliyose, mumanyenge vinandi kufumira mu Baibolo. Vikuŵa nga mukusazgamo vinthu viphya mu nthamba yinu ya vinthu vyakuzirwa.—Mateyu 13:51, 52.

  • Kasi mungachita vichi nyengo zose pakunozgekera ungano?

  • Kasi munganozgekera wuli kuzgorapo pa ungano?