Kasi mukughanaghana kuti chili pasi pa mazaza gha . . .

  • Chiuta?

  • ŵanthu?

  • panji munyake?

 IVYO BAIBOLO LIKUYOWOYA

“Charu chose chili pasi pa mazaza gha Muheni Yura.”—1 Yohane 5:19, Phangano Liphya.

“Mwana wa Chiuta wakawoneka, mwakuti waparanye milimo ya Dyabulosi”—1 Yohane 3:8, Mang’anamuliro gha Charu Chiphya.

KASI KUMANYA FUNDO IYI KUNGAMOVWIRANI WULI?

Mumanyenge chifukwa icho pa charu paliri masuzgo.—Chivumbuzi 12:12.

Muŵenge na chifukwa chakukwana chakugomezgera kuti vinthu visinthenge pa charu.—1 Yohane 2:17.

 KASI TINGAGOMEZGA NADI IVYO BAIBOLO LIKUYOWOYA?

Enya. pali vifukwa vinandi, kweni tiyowoyengepo vitatu:

  • Ufumu wa Satana umalenge. Yehova ngwakukhumbisiska kuti wawuskepo ufumu wa Satana kuti ŵanthu ŵaleke kuŵa pasi pa mazaza ghake. Wakulayizga kuti waparanyenge Dyabulosi, na kuwuskapo viheni vyose ivyo Satana wachita.—Ŵahebere 2:14, Mang’anamuliro gha Charu Chiphya.

  • Chiuta wasankha Yesu Khristu kuti ndiyo wawusenge charu. Yesu wakupambana chomene na Satana, uyo wakuwusa charu pasono. Satana ngwankhaza ndipo wakujighanaghanira yekha. Pakuyowoya za ufumu wa Yesu, Chiuta wakulayizga kuti: “Wazamuchitira chitima wakuyuyuka na mukavu . . . wazamuŵathaska ku kuyuzga na nkhaza.”—Salimo 72:13, 14.

  • Chiuta wangateta yayi. Baibolo likuyowoya makora kuti: “Ntchambura machitiko kuti Chiuta watete.” (Ŵahebere 6:18) Para Yehova walayizga chinthu, chikuŵa nga chachitika kale. (Yesaya 55:10, 11) Uyo wakuwusa “charu ichi waponyekenge kuwaro.”—Yohane 12:31.

 TFUNDO YAKUTI MUGHANAGHANIREPO

Kasi vinthu vizamuŵa wuli pa charu para uyo wakuwusa ŵamuwuskapo?

Baibolo likuzgora fumbo ili pa SALIMO 37:10, 11 na CHIVUMBUZI 21:3, 4.