Lutani apo pali nkhani

Lutani apo pali mitu ya nkhani

 SAMBIRO 12

Kasi Mungasendelera Wuli kwa Chiuta?

Kasi Mungasendelera Wuli kwa Chiuta?

1. Kasi Chiuta wakupulika malurombo ghose?

Yehova wakupempha ŵanthu ŵamtundu wuliwose kuti ŵalombenge mwakuti ŵasendelere kwa iyo. (Salmo 65:2) Kweni wakupulika malurombo ghose yayi. Para mwanalume wakusuzga muwoli wake, malurombo ghake ghakujandizgika. (1 Petrosi 3:7) Kweniso, apo Ŵaisrayeli ŵakachitanga viheni, Chiuta wakakana kutegherezga malurombo ghawo. Ni mwaŵi ukuru kulomba kwa Chiuta. Iyo wakupulika nanga ni malurombo gha awo ŵapera zakwananga.—Ŵazgani Yesaya 1:15; 55:7.

2. Kasi tikwenera kulomba wuli?

Lurombo ni nthowa yakumusopera Mlengi withu, ntheura tikwenera kulomba kwa Yehova pera. (Mateyu 4:10; 6:9) Pakuti tili ŵakwananga, tikwenera kulomba mu zina la Yesu, chifukwa wakafwira zakwananga zithu. (Yohane 14:6) Yehova wakukhumba yayi kuti tiyowoyenge malurombo ghakusunga waka pamtima panji ghakuchita kulemba. Iyo wakukhumba kuti tilombenge kufumira pasi pa mtima.—Ŵazgani Mateyu 6:7; Ŵafilipi 4:6, 7.

Mlengi withu wakupulika nanga tingalomba mu mtima. (1 Samuel 1:12, 13) Wakutipempha kuti tilombenge nyengo yiliyose; pakuwuka, pakugona, pakurya, na para tili mu suzgo.—Ŵazgani Salmo 55:22; Mateyu 15:36.

3. Chifukwa wuli Ŵakhristu ŵakuwungana pamoza?

Ntchipusu yayi kusendelera kwa Chiuta, chifukwa tikukhala na ŵanthu awo ŵalije chipulikano mwa Chiuta ndipo ŵakususka layizgo lakuti kuli charu chiphya chamtende. (2 Timote 3:1, 4; 2 Petrosi 3:3, 13) Ntheura tikukhumba  kuti tikhwimiskanenge na Ŵakhristu ŵanyithu.—Ŵazgani Ŵahebere 10:24, 25.

Chikuŵa chipusuko kusendelera kwa Chiuta para ŵabwezi ŵithu ŵakutemwa Chiuta. Pa maungano gha Ŵakaboni ŵa Yehova, chipulikano chithu chikukhozgeka, chifukwa tikukumana na ŵanyithu awo nawo ŵali na chipulikano.—Ŵazgani Ŵaroma 1:11, 12.

4. Kasi mungasendelera wuli kwa Chiuta?

Mungasendelera kwa Yehova usange mukughanaghanirapo ivyo mwasambira mu mazgu ghake. Ghanaghanirani ivyo wachita, ivyo wakutisambizga, na ivyo watilayizga. Kulomba na kughanaghanira ivyo tikusambira vikutovwira kumanya makora chitemwa na vinjeru vya Chiuta.—Ŵazgani Joshua 1:8; Salmo 1:1-3.

Kuti musendelere kwa Chiuta, mukwenera kumugomezga na kuŵa na chipulikano mwa iyo. Kweni chipulikano chili nga ntchinthu chamoyo icho nyengo na nyengo chikukhumba kuchilera. Chipulikano chikukhumba kuti nyengo zose mughanaghanirenge ivyo vikumukhorweskani kuti ivyo mukugomezga ndimo viliri nadi.Ŵazgani Mateyu 4:4; Ŵahebere 11:1, 6.

5. Kasi uwemi wa kusendelera kwa Chiuta ngwakuti wuli?

Yehova wakuŵataya yayi awo ŵakumutemwa. Wakuŵavikilira ku chilichose icho chingaŵanangira chipulikano na chigomezgo chawo cha kusanga umoyo wamuyirayira. (Salmo 91:1, 2, 7-10) Wakukhumba yayi kuti tichitenge vinthu ivyo vingananga umoyo withu na kutichemera suzgo. Yehova wakutisambizga umo tingakhalira makora.—Ŵazgani Salmo 73:27, 28; Yakobe 4:4, 8.