Lutani apo pali nkhani

Lutani apo pali mitu ya nkhani

 SAMBIRO 4

Kasi Yesu Ni Njani?

Kasi Yesu Ni Njani?

1. Kasi Yesu wakaŵako wuli?

Chifukwa wuli ŵanthu ŵakafwatukanga nayo Yesu?—MATEYU 11:29; MARIKO 10:13-16.

Yesu ngwakupambanako na ŵanthu wose. Wakaŵa mungelo kuchanya pambere wandababike pa charu chapasi. (Yohane 8:23) Ndiyo wakaŵa wakwamba kulengeka na Chiuta. Iyo wakawovwira pakulenga vinthu vinyake vyose. Ni Yesu pera uyo Yehova wakamulenga yekha, ntheura mphake kuti wakuchemeka “mwana yekha na yekha” wa Chiuta. (Yohane 1:14) Para Chiuta wakukhumba kuyowoya na vilengiwa vinyake, wakatumanga Yesu, lekani wakuchemeka “Mazgu.”—Ŵazgani Zintharika 8:22, 23, 30; Ŵakolose 1:15, 16.

2. Chifukwa wuli Yesu wakiza pa charu chapasi?

Chiuta wakatuma mwana wake pa charu chapasi. Wakamutora na kumuŵika mu nthumbo ya mwali wakuchemeka Mariya. Ntheura wiske wa Yesu wakaŵa munthu yayi. (Luka 1:30-35) Pali vifukwa vitatu ivyo Yesu wakizira pa charu chapasi: (1) kusambizga ŵanthu kuti ŵamumanye makora Chiuta, (2) kuŵalongora umo ŵangachitira khumbo la Chiuta nanga vingasuzga, ndiposo (3) kupeleka umoyo wake “kuŵa chiwombolero.”—Ŵazgani Mateyu 20:28.

3. Chifukwa wuli tikukhumbikwira chiwombolero?

Chiwombolero ni malipiro ghakuthaskira munthu ku nyifwa. (Exodus 21:29, 30) Likaŵa khumbo la Chiuta yayi kuti ŵanthu ŵachekurenge na kufwa. Kasi tikumanya wuli? Chiuta wakaphalira munthu wakwamba, Adamu, kuti para wachitenge icho Baibolo likuti “kwananga,” mbwenu wafwenge. Ntheura Adamu walekenge kwananga mphanyi wakafwa  yayi. (Genesis 2:16, 17; 5:5) Baibolo likuti Adamu ndiyo ‘wakanjizga’ nyifwa pakati pa ŵanthu. Ntheura kwananga na malipiro ghake, iyo ni nyifwa, vikambukira ku ŵazukuru ŵa Adamu. Chiwombolero chikukhumbikwa kuti tisutuke ku nyifwa iyo tili kubabika nayo.—Ŵazgani Ŵaroma 5:12; 6:23.

Ni njani wakaŵa wakwenelera kupeleka chiwombolero na kutisutura ku nyifwa? Para munthu wafwa, wakulipira zakwananga zake pera. Palije munthu wambura kufikapo uyo wangalipira mulandu wa zakwananga za ŵanyake.—Ŵazgani Salmo 49:7-9.

4. Kasi Yesu wakafwirachi?

Yesu wakaŵa wakwananga yayi, ntheura chikaŵa chambura kwenelera kuti wafwe. Iyo wakafwira zakwananga za ŵanthu ŵanyake. Chiuta wakalongora chitemwa chapadera chomene pakutuma Mwana wake kuti watifwire. Yesu nayo wakalongora kuti wakutitemwa. Wakapulikira Ŵawiske na kupeleka umoyo wake chifukwa cha zakwananga zithu.—Ŵazgani Yohane 3:16; Ŵaroma 5:18, 19.

5. Kasi Yesu wakuchita vichi sono?

Apo Yesu wakaŵa pano pa charu chapasi, wakachizga ŵalwari, wakawuska ŵakufwa, na kuthaska awo ŵakaŵa mu suzgo. Pakuchita ivi, wakalongoranga ivyo wazamuchitira ŵanthu ŵakupulikira kunthazi. (Mateyu 15:30, 31; Yohane 5:28) Yesu wakati wafwa, Chiuta wakamupaso umoyo uwo wakaŵa nawo pambere wandize pa charu. (1 Petrosi 3:18) Kufuma apo, Yesu wakakhala ku woko lamalyero la Chiuta kulindilira kuti Yehova wamupe mazaza kuŵa Themba la charu chose chapasi. (Ŵahebere 10:12, 13) Pasono Yesu wakuwusa kuchanya, ndipo awo ŵakumupulikira ŵakupharazga uthenga uwemi pa charu chose.—Ŵazgani Daniel 7:13, 14; Mateyu 24:14.

Pakuŵa Fumu, sonosono apa Yesu wamazgenge masuzgo ghose na awo ŵakwambiska masuzgo agha. Wose awo ŵali na chipulikano mwa iyo na kumupulikira, ŵazamuŵa ŵamoyo mu paradiso pa charu chapasi.—Ŵazgani Salmo 37:9-11.