1. Kasi Ufumu wa Chiuta ni Vichi?

Chifukwa wuli Yesu ndiyo ngwakwenelera kuŵa Fumu?—MARIKO 1:40-42.

Ufumu wa Chiuta ni boma lakuchanya. Lizamunjira m’malo mwa maboma ghose agho ghalipo sono, ndipo uzamufiska khumbo la Chiuta kuchanya na pano pasi. Uthenga wakuyowoya za Ufumu wa Chiuta nguwemi. Ŵanthu ŵakukhumba boma liwemi, ndipo Ufumu uwu ndiwo uzamuchita ivyo ŵanthu ŵakukhumba. Nyengo iyo, ŵanthu wose pa charu chapasi ŵazamuŵa ŵakukolerana.—Ŵazgani Daniel 2:44; Mateyu 6:9, 10; 24:14.

Ufumu uliwose ukuŵa na fumu. Ntheura Yehova wali kusora Mwana wake, Yesu Khristu, kuŵa Fumu ya Ufumu Wake.—Ŵazgani Uvumbuzi 11:15.

2. Chifukwa wuli Yesu ndiyo ngwakwenelera kuŵa Fumu?

Yesu ngwakwenelera kuŵa Fumu chifukwa ngwalusungu, ndipo wakutemwa uwemi. (Yohane 1:14) Kweniso wali na nkhongono zakovwilira ŵanthu, chifukwa chitengo chake chaufumu chili kuchanya. Wakati wawuka, wakakwelera kuchanya, ndipo wakakhala ku woko lamalyero la Yehova. (Ŵahebere 10:12, 13) Nyengo yikati yajumphapo, Chiuta wakamupa mazaza kuti wambe kuwusa.—Ŵazgani Daniel 7:13, 14.

3. Kasi Yesu wazamuwusa na njani?

Pali “ŵatuŵa” awo ŵazamuwusa na Yesu kuchanya. (Daniel 7:27) Ŵatuŵa ŵakwamba kusoleka mbapositole ŵa Yesu. Yehova wachali kusora ŵanalume na ŵanakazi  ŵakugomezgeka kuti ŵaŵe mu gulu la ŵatuŵa. Aŵa nawo ŵakuwuskika na thupi lamzimu nga ni Yesu.—Ŵazgani Yohane 14:1-3; 1 Ŵakorinte 15:42-44.

Kasi mbalinga awo ŵakuluta kuchanya? Yesu wakati ŵanthu aŵa ‘nkhamskambo kachoko.’ (Luka 12:32) Wose pamoza ŵazamukwana 144,000. Iwo ŵazamuwusa charu chapasi pamoza na Yesu.—Ŵazgani Uvumbuzi 14:1.

4. Yesu wakati wamba kuwusa, ntchivichi chikachitika?

Ufumu wa Chiuta ukamba kuwusa mu 1914. * Chinthu chakwamba icho Yesu wakachita wati waŵa Fumu, nkhuponya Satana na viŵanda vyake pa charu chapasi. Satana wakatukutwa na kwamba kuyungwiska ŵanthu pa charu chose chapasi. (Uvumbuzi 12:7-10, 12) Kufuma nyengo iyo, masuzgo ghakukata yayi. Nkhondo, njara, matenda ghakwambukira, na vindindindi ‘ntchimanyikwiro’ chakuti Ufumu wakhala pachoko kunjilirapo.—Ŵazgani Luka 21:7, 10, 11, 31.

5. Kasi Ufumu wa Chiuta ukuchita vichi sono?

Ufumu wa Chiuta ukovwira ŵanthu ŵa mitundu yose kuti ŵaŵe ŵakukolerana. Ivi vikuchitika chifukwa cha ntchito ya kupharazga iyo yikuchitika pa charu chose chapasi. Ŵanthu ŵanandi ŵakuzomera Yesu kuŵa Fumu yawo. Ufumu wa Chiuta uzamuŵavikilira para ŵanthu ŵaheni ŵakuparanyika. Ntheura wose awo ŵakukhumba kovwirika na Ufumu wa Chiuta, ŵambepo kupulikira Yesu.—Ŵazgani Uvumbuzi 7:9, 14, 16, 17.

Mu vilimika 1,000, Ufumu uzamuchita ivyo Chiuta wakanozgera ŵanthu pakwamba. Charu chose chapasi chizamuŵa paradiso. Kufuma apo, Yesu wazamuwezgera ufumu ku Ŵawiske. (1 Ŵakorinte 15:24-26) Kasi walipo uyo mungatemwa kumuphalirako vya Ufumu wa Chiuta?—Ŵazgani Salmo 37:10, 11, 29.

 

^ ndime 12 Kuti muwone vinyake ivyo Baibolo likayowoya vya 1914, wonani peji 215-218 mu buku la Kasi Baibolo Likusambizgachi Chomenechomene?