Lutani apo pali nkhani

Lutani apo pali mitu ya nkhani

 MUTU 15

Sangwani Chifukwa cha Kulimbikira Ntchito

Sangwani Chifukwa cha Kulimbikira Ntchito

“Munthu waliyose . . . wakondwe na mulimo wake wose uwo wakutokatoka nawo.”MUPHARAZGI 3:13.

1-3. (a)  Kasi ŵanthu ŵanandi ŵakuziwona wuli ntchito zawo? (b) Kasi Baibolo likutovwira kuti tiyiwonenge wuli ntchito, ndipo ni mafumbo wuli agho tidumbiskanenge mu mutu uno?

MAZUŴA ghano, ŵanthu ŵanandi mu charu ŵakuwona kuti ntchito njakukondweska yayi. Zuŵa lililose ŵakukhumba yayi kuluta ku ntchito, chifukwa chakuti ŵakumalira maora ghanandi pa kugwira ntchito iyo ŵakuyitemwa yayi. Kasi awo ŵali na maghanoghano agha ŵangawovwirika wuli kuti ŵatemwenge ntchito yawo, ndiposo kukhorwa nayo?

2 Baibolo likutovwira kuti tiyiwonenge mwakwenelera ntchito. Likuyowoya kuti ntchito ndiposo vyandulo vyake ntchawanangwa. Solomoni wakalemba kuti: “Munthu waliyose warye na kumwa, wakondwe na mulimo wake wose uwo wakutokatoka nawo. Ntchawanangwa chakufuma kwa Chiuta.” (Mupharazgi 3:13) Yehova, uyo wakutitemwa ndipo nyengo zose wakutikhumbira viwemi, wakukhumba kuti tikhorwenge na ntchito yithu ndiposo kusangwa na vyandulo vya kutokatoka kwithu. Kuti tikhalilire mu chitemwa chake, tikwenera kuchita vinthu mwakuyana na umo iyo wakukhumbira, kweniso mwakuyana na fundo zake pa nkhani ya ntchito.Ŵerengani Mupharazgi 2:24; 5:18.

3 Mu mutu uno, tidumbiskanenge mafumbo ghanayi agha: Kasi tingasangwa wuli chifukwa cha kulimbikira ntchito? Ni ntchito wuli izo Ŵakhristu ŵaunenesko ŵakwenera yayi kugwira? Kasi tingachita wuli kuti apo tikugwira ntchito yakuchita kulembeka tiŵengeso na nyengo yakuchitira vinthu vyauzimu?  Ndipo kasi ni ntchito wuli yakuzirwa chomene iyo tingachita? Kweni chakwamba, tiyeni tiwone viyelezgero viŵiri vya ŵanthu ŵakulimbikira ntchito mu chilengiwa chose, awo ni Yehova Chiuta na Yesu Khristu.

NKHWANTHA PAKUGWIRA NTCHITO, NA MISIRI

4, 5. Kasi Baibolo likulongora wuli kuti Yehova wakukondwa na ntchito yake?

4 Yehova ni Nkhwantha pakugwira Ntchito. Lemba la Genizesi 1:1 likuti: “Pakwamba, Chiuta wakalenga kuchanya na charu chapasi.” hiuta wakati wamalizga ntchito yake ya kulenga vinthu pa charu chapasi, wakayowoya kuti vikaŵa “viwemi chomene.” (Genizesi 1:31) Panji tiyowoye kuti wakakhorwa chomene na ntchito yake yose ya pa charu chapasi. Tikukayika yayi kuti Yehova, uyo ni “Chiuta wakukondwa,” wakakondwa chomene chifukwa cha ntchito iyo wakagwira.1 Timote 1:11.

5 Chiuta withu uyo ngwakutokatoka, wakuleka yayi kugwira ntchito. Pakati pajumpha nyengo yitali kufuma apo ntchito ya kulenga charu chapasi na vinthu vya mwenemumo yikamalira, Yesu wakati: “Adada ŵakugwira ntchito m’paka sono.” (Yohane 5:17) Kasi Awiske ŵakuchita vichi? Kuchanya uko wakukhala, Chiuta wachali kufukafuka pakulongozga ndiposo kupwelelera ŵanthu. Wapanga ‘chilengiwa chiphya,’ Ŵakhristu ŵakuphakazgika na mzimu awo paumaliro ŵamuwusa pamoza na Yesu kuchanya. (2 Ŵakorinte 5:17) Walutilira kugwira ntchito kuti wafiske chilato chake ku ŵanthu, chakuti awo ŵakumutemwa ŵazakasange umoyo wamuyirayira mu charu chiphya. (Ŵaroma 6:23) Yehova wakwenera kuti wakukondwa chomene na vyandulo vya mulimo uwu. Ŵanthu ŵanandi chomene ŵapulikira uthenga wa Ufumu, ŵaguzika na Chiuta ndipo ŵasintha umoyo wawo kuti ŵakhalilire mu chitemwa chake.Yohane 6:44.

6, 7. Kasi Yesu wali na lumbiri wuli pa nkhani ya kugwira ntchito?

6 Yesu wali na lumbiri lwakuti wakalimbikiranga ntchito. Pambere wandaŵe munthu pa charu chapasi, wakateŵeteranga nga ni “misiri” wa Chiuta pakulenga vinthu vyose “kuchanya  na pa charu chapasi.” (Zintharika 8:22-31; Ŵakolose 1:15-17) Apo wakaŵa pa charu chapasi, Yesu wakalutilira kulimbikira ntchito. Apo wakaŵa mwana, wakasambira ntchito ya kuzenga, wakamanyikwanga kuti wakaŵa “kalipentara.” * (Mariko 6:3) Ntchito iyi njakuvuska ndipo yikukhumbikwira maluso, chomenechomene mu nyengo yira apo kukaŵavya mashini ghakuchekera mathabwa, masitoro, ndiposo viteŵetero vya magesi. Ghanaghanirani kuti Yesu wakuluta kukapenja mathabwa, panji kutema makuni na kughaguguzira uko wakukhumba. Ghanaghanirani kuti wakuzenga nyumba, kudumura na kukhoma mapaso, kupanga vijaro, ndiposo vinthu vinyake vya mu nyumba. Tikukayika yayi kuti Yesu wakamanya kuti munthu wakukhorwa na ntchito iyo yachitika mwaluso.

7 Yesu wakaŵa wakulimbikira chomene pakuchita uteŵeti wake. Mu vilimika vitatu na hafu, wakatangwanika na mulimo wakuzirwa chomene uwu. Pakukhumba kupharazgira ŵanthu ŵanandi umo wangakwaniskira, wakagwiranga ntchito zuŵa lose, kuwuka mulenjilenji kuteŵeta m’paka usiku. (Luka 21:37, 38; Yohane 3:2) Wakenda “msumba na msumba kweniso muzi na muzi, kupharazga na kuthuwuska makani ghawemi gha Ufumu wa Chiuta.” (Luka 8:1) Yesu wakenda makilomita ghanandi chomene, kwenda pasi mu nthowa za chuvu kuti wakapharazge makani ghawemi ku ŵanthu.

8, 9. Kasi Yesu wakasangwa wuli chifukwa cha kulimbikira ntchito?

8 Kasi Yesu wakasangwa chifukwa cha kulimbikira uteŵeti? Enya. Wakaseŵa mbuto za unenesko wa Ufumu, wakandakaleka minda iyo yikaŵa yakwenelera kuvunika. Yesu wakakhozgeka na kukhwimiskika chomene chifukwa cha kuchita ntchito ya Chiuta mwakuti wakaŵa wakunozgeka kuleka kurya chifukwa cha kukhumba kuti wayifiske. (Yohane 4:31-38) Ghanaghanani  waka umo wakaŵira wakukhorwa apo paumaliro wa uteŵeti wake wa pa charu chapasi, wakayowoya kwa Awiske na mtima wose kuti: “Namupani uchindami pa charu chapasi, chifukwa namalizga mulimo uwo mukanipa kuti nichite.”Yohane 17:4.

9 Nadi, Yehova na Yesu ni vyakuwonerapo viwemi chomene vya awo ŵakusangwa chifukwa cha kulimbikira ntchito. Kutemwa Yehova kukutichiska kuti ‘tiyezge Chiuta.’ (Ŵaefeso 5:1) Kutemwa Yesu kukutichichizga kuti tilondezgenge “mendero ghake mwakugomezgeka.” (1 Petrosi 2:21) Ntheura sono tiyeni tiwone umo tingasangwira chifukwa cha kulimbikira ntchito.

UMO TINGASANGWIRA CHIFUKWA CHA KULIMBIKIRA NTCHITO

Kulondezga fundo za mu Baibolo kungamovwirani kuti musangwe chifukwa cha kulimbikira ntchito

10, 11. Kasi ntchivichi chingatovwira kuti tiwonenge ntchito mwakwenelera?

10 Ntchito yakuchita kulembeka njakukhumbikwa pa umoyo wa Ŵakhristu ŵaunenesko. Tikukhumba kukhorwa na ntchito yithu, kweni ichi chingaŵa chakusuzga usange tikugwira ntchito iyo tikuyitemwa yayi. Kasi chingaŵa wuli chamachitiko kusangwa na ntchito yithu pa nthena apa?

11 Mwa kuŵa na maghanoghano ghakwenelera. Ni nyengo zose yayi apo tingasintha vinthu, kweni tingasintha maghanoghano ghithu. Para tingaghanaghanirapo pa umo Chiuta wakuwonera vinthu mbwenu tiyiwonenge makora ntchito. Mwachiyelezgero, usange ndimwe mutu wa mbumba, ghanaghanirani pa fundo yakuti ntchito, nanga yingawoneka yapasi wuli, yikumovwirani kusanga vyakukhumbikwa mu mbumba yinu. Ntheura kupwelelera ŵakutemweka ŵinu ni nkhani yichoko yayi mu maso gha Chiuta. Mazgu ghake ghakuti uyo wakutondeka kovwira mbumba yake “ni muheni chomene kuluska munthu wambura chipulikano.” (1 Timote 5:8) Kumanya kuti ntchito yinu ni nthowa yakufiskira chilato chinu, icho nkhufiska mulimo uwo Chiuta wali kumupani, kungamovwirani kuti mukhorwenge na ntchito yinu ndiposo kukondwa nayo, vinthu ivyo awo mukugwira nawo ntchito ŵangavisanga yayi.

12. Kasi kuŵa wakulimbikira ndiposo wakugomezgeka pa ntchito yithu kuli na chandulo wuli?

 12 Mwa kuŵa ŵakulimbikira ndiposo ŵakugomezgeka. Kulimbikira ntchito ndiposo kusambira umo tingagwilira makora ntchito yithu vingatipangiska kuti tisange vyandulo. Ŵantchito awo mbakulimbikira, ndiposo mbaluso ŵakulumbika chomene na ŵabwana ŵawo. (Zintharika 12:24; 22:29) Pakuŵa Ŵakhristu ŵaunenesko, tikwenera kuŵa ŵakugomezgeka pa ntchito yithu, kwambura kwiba ndalama, katundu, panji nyengo ya bwana withu. (Ŵaefeso 4:28) Nga umo tikawonera mu mutu uwo wajumpha, kugomezgeka kuli na chandulo. Wantchito uyo wali na lumbiri lwa kugomezgeka, ŵanthu ŵakumugomezga. Kwali  bwana withu wakuwona kuti ndise ŵakulimbikira panji yayi, tikukhumba kuŵa ŵakukhorwa chifukwa cha kuŵa na “njuŵi yiwemi” ndiposo kumanya kuti tikukondweska Chiuta uyo tikumutemwa.Ŵahebere 13:18; Ŵakolose 3:22-24.

13. Ntchivichi chingachitika chifukwa cha nkharo yithu yiwemi pa malo gha ntchito?

13 Mwa kumanya kuti nkharo yithu yingapeleka uchindami kwa Chiuta. Para tili na nkharo yiwemi Yachikhristu pa malo ghithu gha ntchito, ŵanji ŵawonenge. Ntchivichi chingachitika? Tingatozga “chisambizgo cha Chiuta, Mponoski withu.” (Tito 2:9, 10) Enya, ŵanji ŵangawona uwemi na kukopeka na chisopa chithu chifukwa cha nkharo yithu yiwemi. Imwe ghanaghanani waka umo mungajipulikira usange wantchito munyinu wangasambira unenesko chifukwa cha nkharo yinu yiwemi pa ntchito. Chakuzirwa chomene, ghanaghanirani ichi: Mungasanga chandulo chikuru chomene chifukwa cha kumanya kuti nkharo yinu yiwemi yikupeleka uchindami kwa Yehova ndipo yikukondweska mtima wake.—Ŵerengani Zintharika 27:11; 1 Petrosi 2:12.

KULONGOZGEKA NA UMANYI PAKUSANKHA NTCHITO

14-16. Para tikughanaghana chakuchita pa nkhani ya ntchito, kasi ni mafumbo wuli ghakuzirwa agho tikwenera kughanaghanira?

14 Baibolo likupeleka yayi ulongozgi wakudunjika pa nkhani ya ntchito iyo njakuzomerezgeka panji iyo njambura kuzomerezgeka. Kweni ichi chikulongora kuti tinganjira waka ntchito yiliyose yayi, kwambura kughanaghanira ivyo vikukhumbikwa pa ntchito iyo. Malemba ghangatovwira kuti tisange ntchito yiwemi, yakwenelera, iyo njakukondweska kwa Chiuta, uku tikukana ntchito iyo yingamukwiyiska. (Zintharika 2:6) Para tikughanaghanira ivyo tingachita pa nkhani ya ntchito, pali mafumbo ghaŵiri ghakuzirwa agho tikwenera kughanaghanira.

15 Kasi kugwira ntchito iyi kunganipangiska kuchita ivyo Baibolo likukana? Mazgu gha Chiuta ghakukana pakweru kwiba, kuteta, ndiposo kupanga vikozgo. (Ekisodo 20:4; Milimo 15:29; Ŵaefeso 4:28; Chivumbuzi 21:8) Tikanenge ntchito yiliyose iyo yingakhumba kuti tichiteko vinthu vyanthena.  Chifukwa cha kutemwa Yehova tingazomera yayi ntchito iyo yingatipangiska kuchita vinthu ivyo vikususkana na malango gha Chiuta.Ŵerengani 1 Yohane 5:3.

16 Kasi kugwira ntchito iyi kunganipangiska kuŵa movwiri panji wakukhozgera maluso ghaheni? Wonani chiyelezgero ichi. Kugwira ntchito pa malo ghakufikira ŵalendo mu ofesi nkhuheni yayi. Kweni wuli usange Mkhristu wapika ntchito yanthena pa chipatala icho ŵakufumiskira nthumbo? Mbunenesko kuti ntchito yake njakuti wafumiskenge ŵanthu nthumbo  yayi. Ndipouli, asi para nyengo zose wakugwira ntchito iyi wakukhozgera ntchito za chipatala icho chiliko kuti chifumiskenge nthumbo, kaluso ako kakususkana na Mazgu gha Chiuta? (Ekisodo 21:22-24) Pakuti tikutemwa Yehova, tikukhumba yayi kukolerana na maluso agho ghakususkana na malemba.

17. (a) Kasi ni vinthu wuli ivyo tikwenera kughanaghanira pa nkhani ya kulembeka ntchito? (Wonani bokosi lakuti “ Kasi Ninjire Ntchito Iyi?”) (b) Kasi njuŵi yithu yingatovwira wuli kusankha ivyo vikukondweska Chiuta?

17 Tingasanga wovwiri pa nkhani ya ntchito mwa kusanda mwakupwelelera mazgoro gha mafumbo ghaŵiri agho ghali mu ndime 15 na 16. Mwakusazgirapo, pali vinthu vinyake ivyo tikwenera kuvighanaghanira mwakupwelelera para tikughanaghana chakuchita pa nkhani ya kulembeka ntchito. * Tikwenera  yayi kukhazga kuti gulu la muzga wakugomezgeka lipelekenge ulongozgi pa chilichose icho chingachitika. Apa ndipo pakukhumba kuti ise tiŵe na umanyi. Nga umo tikasambilira mu Mutu 2, tikwenera kusambizga na kuzgoŵezga njuŵi yithu mwa kusambira umo tingalondezgera Mazgu gha Chiuta mu umoyo withu wa zuŵa na zuŵa. Ntheura para tazgoŵezga “nkhongono [zithu] zakamanyiro,” njuŵi yithu yingatovwira kusankha vyakuchita ivyo vikukondweska Chiuta ndiposo kuti tikhalilire mu chitemwa chake.Ŵahebere 5:14.

KUWONA NTCHITO MWAKWENELERA

18. Chifukwa wuli ntchipusu yayi kulutilira kuchita vinthu vyauzimu mwakukhazikika?

18 Mu “mazuŵa ghaumaliro” agha pamoza na nyengo zake “zinonono na zakusuzga,” ntchipusu yayi kulutilira kuchita vinthu vyauzimu mwakukhazikika. (2 Timote 3:1) Chingaŵa chakusuzga chomene kusanga ntchito na kukhaliska pa ntchito iyo. Pakuŵa Ŵakhristu ŵaunenesko, tikumanya kuzirwa kwa kulimbikira ntchito kuti tipwelelere mbumba zithu. Kweni usange tikupusa, milimo yithu yauzimu yingatimbanizgika chifukwa cha kufyenyeka na ntchito panji kupusikika na maghanoghano gha charu gha kutemwa vinthu vyathupi. (1 Timote 6:9, 10) Tiyeni tidumbiskane umo tingachitira vinthu mwakwenelera, na kuwona ivyo “ni vinthu vyakuzirwa chomene.”Ŵafilipi 1:10.

19. Chifukwa wuli Yehova ngwakwenelera kumugomezga chomene, ndipo chigomezgo ichi chitovwirenge kuleka kuchitachi?

19 Ŵikani chigomezgo chinu chose mwa Yehova. (Ŵerengani Zintharika 3:5, 6.) Asi iyo ngwakwenelera nadi kumugomezga? Iyo wakutipwelelera. (1 Petrosi 5:7) Wakumanya ivyo tikusoŵerwa kuluska umo taŵene tikumanyira, ndipo woko lake ndifupi chara. (Masalimo 37:25) Ntheura tingachita makora kupulikira para Mazgu ghake ghakutikumbuska kuti: “Umoyo winu uŵenge wambura kutemwa ndalama, uku mukukhorwa na vinthu ivyo vilipo. Pakuti [Chiuta] wati: ‘Nikulekenge yayi napachoko nesi kukutaya munthowa yiliyose.’” (Ŵahebere 13:5) Ŵateŵeti ŵanandi ŵa nyengo zose  ŵangapanikizgira nadi kuti Chiuta wakupeleka vyakukhumbikwa vya umoyo. Usange tikugomezga nadi kuti Yehova watipwelelerenge, tiŵenge ŵakwenjerwa chomene yayi na umo tovwilirenge mbumba zithu. (Mateyu 6:25-32) Tizomerenge yayi kuti ntchito yakulembeka yitipangiske kusulako milimo yauzimu, nga nkhupharazga makani ghawemi ndiposo kufika pa maungano.—Mateyu 24:14; Ŵahebere 10:24, 25.

20. Kasi kuŵa na jiso lakulata pa chimoza chikung’anamurachi, ndipo mungachita wuli kuti mulutilire kuchita nthena?

 20 Muŵe na jiso lakulata pa chimoza. (Ŵerengani Mateyu 6:22, 23.) Kuŵa na jiso lakulata pa chimoza chikung’anamura kuleka kutangwanika na vinandi mu umoyo withu. Jiso la Mkhristu ilo likulata pa chimoza likuŵa na chilato chimoza, ndiko kuchita khumbo la Chiuta. Usange jiso lithu ndakudunjika makoraghene, titangwanikenge yayi na kupenjapenja ntchito za ndalama zinandi ndiposo umoyo wapachanya. Kweniso tingayegheka yayi na mzimu wambura kumara wa kukhumba vinthu viphya na vyapachanya, ivyo awo ŵakusaska malonda ŵakukhumba kuti tigomezgenge kuti vingatipangiska kuŵa ŵakukondwa. Kasi mungachita wuli kuti mulutilire kuŵa na jiso lakulata pa chimoza? Lekani kujiphyora na ngongoli zambura kwenelera. Lekani kuvulunganya umoyo winu na vinthu ivyo vikukhumbikwira nyengo yinandi ndiposo phwelelero. Pulikirani ulongozgi wa Baibolo wa kuŵa ŵakukhorwa na “vyakurya, vyakuvwara na nyumba.” (1 Timote 6:8) Yezgani kuchepeska vyakukhumba mu umoyo winu.

21. Chifukwa wuli tikwenera kuŵika vinthu vyakuzirwa pa malo ghakwamba, ndipo ntchivichi icho chikwenera kuŵa pakwamba mu umoyo withu?

21 Ŵikani vyauzimu pakwamba, ndipo vilondezgani. Pakuti tingachita vinthu vinandi mu umoyo withu, tikwenera kuŵika vinthu vyakuzirwa pa malo ghakwamba. Para tingaleka kuchita nthena, vinthu vyakuzirwa pachoko vingatilyera nyengo yakuzirwa, na kutimbanizga vinthu vyakuzirwa chomene. Ntchivichi chikwenera kuŵa pakwamba mu umoyo withu? Ŵanthu ŵanandi mu charu ŵakuŵika mtima pa kupenja dankha masambiro ghapachanya mwakuti ŵasange ntchito yapachanya mu nyengo iyi. Ndipouli, Yesu wakachiska ŵalondezgi ŵake kuti ŵalutilire “kupenja dankha Ufumu.” (Mateyu 6:33) Enya, pakuŵa Ŵakhristu ŵaunenesko, tikuŵika dankha Ufumu wa Chiuta pakwamba mu umoyo withu. Umoyo withu, ivyo tikusankha kuchita, vilato ivyo tikujiŵikira, na ntchito izo tikuchita, vikwenera kulongora kuti vinthu vya Ufumu ndiposo  khumbo la Chiuta ni vyakuzirwa chomene kwa ise kuluska vinthu vyathupi na vyakukhumba vya charu.

KULIMBIKIRA MU UTEŴETI

Para tikuŵika pakwamba ntchito ya kupharazga mu umoyo withu, tikulongora kuti tikutemwa Yehova

22, 23. (a) Kasi ntchito yikuru ya Ŵakhristu ŵaunenesko ni nji, ndipo tingalongora wuli kuti ntchito iyi njakuzirwa kwa ise? (Wonani bokosi lakuti “ Ivyo Nkhasankha Vyanipangiska Kuŵa Wachimwemwe na Wakukhorwa mu Umoyo Wane.”) (b) Kasi mwaŵikapo mtima kuchitachi pa nkhani ya ntchito yakuchita kulembeka?

22 Pakumanya kuti tikukhala mukati mwenecho mwa nyengo yaumaliro, tikuŵika mtima pa ntchito yikuru ya Ŵakhristu ŵaunenesko, ya kupharazga na kuzgora ŵanthu kuŵa ŵasambiri. (Mateyu 24:14; 28:19, 20) Nga ni Yesu, Chakuwonerapo chithu, tikukhumba kutangwanika chomene na mulimo wa kuponoska umoyo uwu. Kasi tingalongora wuli kuti ntchito iyi njakuzirwa kwa ise? Ŵanthu ŵa Chiuta ŵanandi ŵajipeleka iwoŵene na mtima wose ku ntchito ya kupharazga nga mbapharazgi ŵa mpingo. Ŵanyake ŵasintha vinyake mu umoyo wawo kuti ŵateŵetere nga mbapayiniya panji ŵamishonale. Pakumanya kuzirwa kwa vilato vyauzimu, ŵapapi ŵanandi ŵakhuŵilizga ŵana ŵawo kunjira mu uteŵeti wanyengozose. Kasi awo ŵakupharazga Ufumu mwamwamphu ŵakusangwa chifukwa cha kulimbikira uteŵeti? Chomene nkhanira. Kuteŵetera Yehova na umoyo wose ni nthowa yiwemi chomene yakuŵira na umoyo wachimwemwe, kukhorwa, ndiposo vitumbiko vinandi.Ŵerengani Zintharika 10:22.

23 Ŵanandi ŵa ise tikumalira maora ghanandi pa ntchito yakulembeka mwakuti tipwelelere mbumba zithu. Kumbukani kuti Yehova wakukhumba kuti tisangwenge chifukwa cha kulimbikira ntchito. Para maghanoghano na vyakuchita vithu vikuyana na vyake ndiposo tikulondezga fundo zake, tiŵenge ŵakukhorwa na ntchito yithu. Ndipouli, tiyeni tiŵikepo mtima kuleka kuzomerezga kuti ntchito yakulembeka yitimbanizge ntchito yithu yikuru ya kupharazga makani ghawemi gha Ufumu wa Chiuta. Para tikudangizga ntchito iyi mu umoyo withu, tikulongora kuti tikutemwa Yehova ndipo tikukhalilira mu chitemwa chake.

^ ndime 6 Lizgu la Chigiriki ilo lalembeka kuti “kalipentara” likuyowoyeka kuti ni “lizgu lisani ilo likuyowoya za munthu yose uyo wakugwira ntchito ya mathabwa kwali wakukhoma nyumba, vinthu vya mu nyumba, panji chinthu chinyake chilichose chakupangika ku khuni.”

^ ndime 17 Kuti mumanye vinandi pa vinthu ivyo tikwenera kughanaghanira pa nkhani ya kulembeka ntchito, wonani Gongwe la Mulinda la Chicheŵa, la Epulero 15, 1999, peji 28 m’paka 30, ndiposo la Chingelezi la Julayi 15, 1982, peji 26.