“Ili ni ng’anamuro la kutemwa Chiuta lakuti tisungilire malango ghake, ndipo malango ghake ngazito yayi.”1 YOHANE 5:3.

1, 2. Chifukwa wuli mukutemwa Yehova Chiuta?

KASI mukumutemwa Chiuta? Usange muli kujipeleka kale kwa Yehova Chiuta, mwazgora na mtima wose kuti enya, ndipo ntchakwenelera nadi kuchita nthena. Mwakawiro tikumutemwa Yehova. Tikutemwa Chiuta chifukwa cha chitemwa icho watilongora. Baibolo likuti: “Ise tili na chitemwa chifukwa [Yehova] ndiyo wakamba kutitemwa.”1 Yohane 4:19.

2 Yehova ndiyo wali kwamba kuchitapo kanthu kuti walongore kuti wakutitemwa. Wakulongora kuti wakutitemwa chifukwa wali kutipa chikaya chakutowa icho ni charu chapasi, kweniso wakutipwelelera mwakuthupi. (Mateyu 5:43-48) Chakuzirwa chomene ntchakuti wakutipwelelera mwauzimu. Wali kutipa Mazgu ghake, Baibolo. Kweniso wakutipempha kuti timulombenge na chigomezgo chakuti watipulikenge na kutipa mzimu wake utuŵa kuti utovwirenge. (Masalimo 65:2; Luka 11:13) Kuluska vyose, wakatuma Mwana wake wakuzirwa chomene kuŵa Muwomboli withu mwakuti tiwombokwe ku kwananga na nyifwa. Nadi, Yehova watilongora chitemwa chikuru.Ŵerengani Yohane 3:16; Ŵaroma 5:8.

3. (a) Kasi chakukhumbikwa ntchivichi kuti tikhalilire mu chitemwa cha Chiuta? (b) Ni fumbo wuli lakuzirwa ilo tikwenera kulighanaghanira, ndipo zgoro likusangika nkhu?

 3 Yehova wakukhumba kuti tisange chandulo na chitemwa chake muyirayira. Kuti tisange nadi chandulo, vyose vikuthemba pa ise. Mazgu gha Chiuta ghakutichiska kuti: “Mujisungilire mu chitemwa cha Chiuta, . . . na kuzakasanga umoyo wamuyirayira.” (Yuda 21) Lizgu lakuti “mujisungilire” likulongora kuti tikwenera kuchitapo kanthu usange tikukhumba kukhalilira mu chitemwa cha Chiuta. Tikwenera kumutemwa chomene nga umo iyo wakutitemwera. Ntheura fumbo lakuzirwa ilo tikwenera kulighanaghanira ndakuti, ‘Kasi ningalongora wuli kuti nkhumutemwa  Chiuta?’ Zgoro likusangika mu mazgu gha mpositole Yohane ghakulembeka mwakukhuŵilizgika na mzimu, agho ghakuti: “Ili ni ng’anamuro la kutemwa Chiuta lakuti tisungilire malango ghake, ndipo malango ghake ngazito yayi.” (1 Yohane 5:3) Tingachita makora kusanda mwakupwelelera ng’anamuro la mazgu agha, pakuti tikukhumba kulongora Chiuta withu kuti tikumutemwa nadi.

“ILI NI NG’ANAMURO LA KUTEMWA CHIUTA”

4, 5. Longosorani umo mukambira kumutemwa chomene Yehova.

4 Kasi mpositole Yohane wakaghanaghananga vichi apo wakalembanga mazgu ghakuti “kutemwa Chiuta”? Kasi mungakumbuka nyengo iyo mukambira kumutemwa chomene Yehova?

Kujipeleka ndiposo ubatizo ntchilongolero chakuti tambapo kupulikira Yehova chifukwa chakuti tikumutemwa

5 Muti dankha chete kanyengo kachoko, kumbukani apo mukambira kusambira unenesko wakuyowoya za Yehova na vilato vyake ndipo mukamba kuŵa na chipulikano. Mukafika pa kumanya kuti nangauli mukababika wakwananga ndipo mukaŵa kutali na Chiuta, Yehova kwizira mwa Khristu wakamujulirani nthowa kuti muzakasange umoyo wakufikapo uwo Adamu wakataya, na kuhara umoyo wamuyirayira. (Mateyu 20:28; Ŵaroma 5:12, 18) Mukamba kupulikiska kuti Yehova wakajikomora chomene pakutuma Mwana wake wakuzirwa chomene kuzakafwira imwe. Vikamukhwaskani mu mtima, ndipo mukamba kumutemwa Chiuta uyo wamulongorani chitemwa chikuru.Ŵerengani 1 Yohane 4:9, 10.

6. Kasi chitemwa chenecho chikulongoreka wuli, ndipo kasi kutemwa Chiuta kukamuchitiskani kuchitachi?

6 Ndipouli, uku kukaŵa kwamba waka kwa chitemwa chenecho kulazga kwa Yehova. Chitemwa ni maghanoghano waka chara; nesi nkhuyowoya waka pamulomo. Kutemwa nadi Chiuta kukusazgapo vinandi kuluska kuyowoya waka kuti, “Nkhutemwa Yehova.” Umo vikuŵira na chipulikano, chitemwa cheneko chikuwoneka mu milimo.  (Yakobe 2:26) Tikulongora chitemwa mwa kuchita vinthu ivyo vikukondweska munthu uyo tikumutemwa. Ntheura, chitemwa kulazga kwa Yehova chikati chakhazikika mu mtima winu, mukamba kuchita vinthu ivyo vikukondweska Adada ŵinu ŵakuchanya. Kasi ndimwe Kaboni wakubatizika? Usange ni nthena, chitemwa ichi ndiposo kujipeleka kwa Yehova vikamuchitiskani kuti muchite chinthu chakuzirwa chomene mu umoyo winu. Mukajipeleka mwaŵene kuti muchite khumbo la Yehova, ndipo mukalongora ichi mwa kubatizika. (Ŵerengani Ŵaroma 14:7, 8.) Kuti mufiske phangano ili kwa Yehova mukwenera kuchitaso fundo yakulondezgapo iyo mpositole Yohane wakayowoya.

“TISUNGILIRE MALANGO GHAKE”

7. Kasi ghanyake mwa malango gha Chiuta ni nga, ndipo kuti munthu waghasungilire wakweneraso kuchita vichi?

Yohane wakulongosora ng’anamuro la kutemwa Chiuta, wakuti: “Tisungilire malango ghake.” Kasi malango gha Chiuta ni nga? Yehova wali kutipa malango ghakupambanapambana kwizira mu Mazgu ghake, Baibolo. Mwachiyelezgero, wakukanizga vinthu nga mbuloŵevu, uzaghali, kusopa vikozgo, kwiba, na kuteta. (1 Ŵakorinte 5:11; 6:18; 10:14; Ŵaefeso 4:28; Ŵakolose 3:9) Kuti munthu wasungilire malango gha Chiuta wakweneraso kuchita vinthu mwakuyana na fundo za makhaliro ghawemi za mu Baibolo.

8, 9. Kasi tingamanya wuli icho ntchakukondweska kwa Yehova nanga mpha vinthu ivyo palije dango lakudunjika la mu Baibolo? Pelekani chiyelezgero.

8 Kuti tikondweske Yehova tikwenera kuchita vinandi padera pa kupulikira waka malango ghake ghakudunjika. Yehova wakutilundikira malango ghakutilongozga pa chigaŵa chilichose cha umoyo withu wa zuŵa na zuŵa yayi. Ntheura, zuŵa lililose tikwenera kusankha chakuchita pa vinthu ivyo palije dango lakudunjika la mu Baibolo. Ipo kasi tingamanya wuli icho chingaŵa chakukondweska kwa Yehova panthena apa? Baibolo lili na fundo izo zikulongora maghanoghano  gha Chiuta. Peneapo tikusambira Baibolo, tikumanya ivyo Yehova wakutemwa na ivyo wakutinkha. (Ŵerengani Masalimo 97:10; Zintharika 6:16-19) Kweniso tikumanya nkharo ndiposo vyakuchita ivyo wakuviwona kuŵa vyakuzirwa. Peneapo tikulutilira kumanya vinandi vyakukhwaskana na wunthu wa Yehova ndiposo nthowa zake, tilutilirengeso kuzomerezga maghanoghano ghake kutilongozga pakusankha vyakuchita. Ntheura, nanga mpha vinthu ivyo palije dango lakudunjika la mu Baibolo, tingamanya ilo ni “khumbo la Yehova.”Ŵaefeso 5:17.

9 Mwachiyelezgero, mu Baibolo mulije dango lakudunjika lakutiphalira kuti tileke kuwonelera mafilimu panji mapulogiramu gha pa TV agho ghakulongora nkhaza panji uzaghali. Kweni kasi tikukhumbikwira nadi dango lakudunjika lakukanizga kuwonelera vinthu vyanthena? Tikumanya umo Yehova wakuwonera vinthu ivi. Mazgu ghake ghakutiphalira pakweru kuti: “[Yehova] wakutinkha waliyose uyo wakutemwa nkhaza.” (Masalimo 11:5) Ghakuyowoyaso kuti: “Chiuta wazamweruzga ŵazaghali na ŵaleŵi.” (Ŵahebere 13:4) Para tikughanaghanirapo mazgu agha, tingamanya kwambura suzgo ilo ni khumbo la Yehova. Ntheura tikusankha kuleka kusangwa na vithuzithuzi ivyo vikulongora vinthu ivyo Chiuta withu wakutinkha. Tikumanya kuti Yehova wakukondwa para tikugega nkharo ziheni izo charu ichi chikuzilongora nga ni vyakusanguluska viwemi. *

10, 11. Chifukwa wuli tikusankha kupulikira Yehova, ndipo tikumupulikira wuli?

10 Kasi chifukwa chikuru icho tikupulikira malango gha Chiuta ntchakuti wuli? Chifukwa wuli tikukhumba kuti zuŵa lililose tichitenge vinthu mwakuyana na maghanoghano gha Chiuta? Tikusankha kuchita nthena kuti tichimbire chilango chara nesi kuti tileke kukomwa na ivyo  vikuchitikira awo ŵakusulako khumbo la Chiuta. (Ŵagalatiya 6:7) Kweni tikuwona kuti kupulikira Yehova ni mwaŵi ukuru wakulongolera kuti tikumutemwa. Nga ni umo mwana wakuchitira kuti wakondweske awiske, nase tikukhumba kukondweska Yehova. (Masalimo 5:12) Iyo ni Dada withu, ndipo tikumutemwa. Palije icho chikutipa chimwemwe chikuru panji kutikhorweska kuluska kumanya kuti tikuchita vinthu munthowa yakuti ‘titemweke na Yehova.’Zintharika 12:2.

11 Ntheura tikupulikira mwakuchita kuchichizgika chara; nesi kuchita kusankha ivyo tingapulikira. * Tikuchita kusorapo yayi. Tikupulikira kwali vinthu vili makora pa umoyo withu kwali yayi. Tikupulikira “kufumira pasi pa mtima.” (Ŵaroma 6:17) Nase tikujipulika nga ngwamasalmo uyo wakalemba kuti: “Nkhukondwa na malango ghinu, enya, nkhughatemwa.” (Masalimo 119:47) Enya, tikutemwa kupulikira Yehova. Tikumanya kuti ngwakwenelera kumupulikira ndipo wakukhumba kuti ndimo tichitirenge. Timupulikirenge fikepo visuzge viti wuli. (Dotoronome 12:32) Tikukhumba kuti Yehova wayowoyenge za ise nga umo Mazgu ghake ghakuyowoyera za Nowa. Pakuyowoya za sekuru wakugomezgeka uyu, uyo wakalongora kutemwa Chiuta mwa kuŵa wakupulikira vyaka vinandi, Baibolo likuti: “Nowa wakachita vyose nga umo Chiuta wakamutumira. Wakachita ndendende.”Genizesi 6:22.

12. Kasi Yehova wakukondwa para tachita vichi?

12 Kasi Yehova wakujipulika wuli para tikumupulikira na mtima withu wose? Mazgu ghake ghakuti ‘tikukondweska mtima wake.’ (Zintharika 27:11) Kasi para tikupulikira ndikuti tikukondweska nadi mtima wa Fumu Yikuru ya chilengiwa  chose? Enya, yikukondwa nadi, ndipo ntchakupulikikwa. Yehova wali kutilenga na wanangwa wa kusankha. Tingasankha kupulikira Chiuta, panji kuleka kumupulikira. (Dotoronome 30:15, 16, 19, 20) Para tikupulikira Yehova na mtima wose ndipo usange tikuchita nthena chifukwa cha kutemwa chomene Chiuta, Adada ŵithu ŵakuchanya ŵakuŵa ŵakukondwa chomene ndiposo ŵachimwemwe. (Zintharika 11:20) Kweniso para tachita nthena, tikukhala makora chomene.

“MALANGO GHAKE NGAZITO YAYI”

13, 14. Chifukwa wuli tingati malango gha Chiuta “ngazito yayi,” ndipo tingayelezgera na vichi?

13 Mpositole Yohane wakutiphalira chinthu chakukhozga chomene chakukhwaskana na ivyo Yehova wakukhumba, wakuti: “Malango ghake ngazito yayi.” Ivyo Yehova wakukhumba ni vyambura kupulikikwa yayi nesi vizito. * Malango ghake ngakuti munthu wambura kufikapo wangatondeka kupulikira yayi.

14 Tingayelezgera nthena. Mubwezi winu wamupemphani kuti mumovwireko apo wakusamira ku nyumba yinyake. Pali katundu munandi wakuti wanyamulike. Katundu munyake ni mupepu wakuti munthu yumoza wangayegha makora, kweni munyake ni muzito ndipo wakukhumba ŵanthu ŵaŵiri kuyeghezgana. Mubwezi winu ndiyo wakusankha katundu wakuti imwe munyamure. Kasi wangamupani katundu uyo wakumanya kuti ni muzito chomene kwa imwe? Yayi. Wangakhumba yayi kuti mujipweteke chifukwa cha kunyamura mwekha katundu muzito. Mwakuyana waka, Chiuta withu wachitemwa ndiposo walusungu wakutilomba kuti tisungilire malango agho nganonono kughafiska yayi. (Dotoronome 30:11-14)  Wangatilomba yayi kunyamura katundu muzito. Yehova wakumanya ivyo tingakwaniska kuchita, pakuti “wakumanya makora umo tili kupangikira, wakukumbuka kuti tili fuvu.”Masalimo 103:14.

15. Chifukwa wuli tingaŵa na chigomezgo kuti malango gha Yehova ghalipo kuti ise tisange chandulo?

15 Malango gha Yehova ngazito yayi; ghalipo kuti ise tisange chandulo. (Ŵerengani Yesaya 48:17.) Lekani kale Mozesi wakaphalira Israyeli kuti: “Yehova wakatiphalira kuti tisungenge malango ghose agha na kuwopa Yehova Chiuta withu kuti vinthu vitiyendere makora mazuŵa ghose, mwakuti tiŵenge ŵamoyo, umo tiliri sono.” (Dotoronome 6:24) Nase tingaŵa na chigomezgo kuti pakutipa malango ghake, Yehova wakutikhumbira viwemi, wakukhumba kuti tikhalenge makora muyirayira. Ndipo nadi, kasi vingachitika kuti watipe malango ghakuti tikomwe nagho? Yehova ni Chiuta wavinjeru vyambura mphaka. (Ŵaroma 11:33) Ntheura iyo wakumanya ivyo ni viwemi chomene kwa ise. Kweniso Yehova ntchakuwonerapo chiwemi pa nkhani ya chitemwa. (1 Yohane 4:8) Chitemwa, uwo ni wunthu wake, chikumudangilira pa chilichose icho wakuyowoya na kuchita. Chitemwa ndicho chikamuchitiska kuti waŵike malango ghose agha pa ŵateŵeti ŵake.

16. Chifukwa wuli tingaŵa ŵakupulikira nangauli tingachichizgika na charu chiheni ichi ndiposo makhumbiro gha thupi lambura kufikapo?

16 Ichi chikung’anamura kuti kupulikira Chiuta ntchinthu chipusu yayi. Tikwenera kukana vyakuchita vya charu chiheni ichi, icho “chikugona mu nkhongono za muheni.” (1 Yohane 5:19) Tikweneraso kulimbana na thupi lambura kufikapo, ilo likutipangiska kuti tiswe malango gha Chiuta. (Ŵaroma 7:21-25) Kweni tingatonda chifukwa cha kutemwa Chiuta. Yehova wakutumbika awo ŵakulongora kuti ŵakumutemwa mwa kumupulikira. Wakupeleka mzimu wake utuŵa “ku awo ŵakumupulikira nga muwusi.” (Milimo 5:32) Mzimu uwu ukupambika vipambi viwemi chomene  mwa ise, mikhaliro yakuzirwa iyo yingatovwira kuti tiŵenge ŵakupulikira.Ŵagalatiya 5:22, 23.

17, 18. (a) Kasi mu buku lino tisambirenge vichi, ndipo apo tikuchita nthena, tikwenera kukumbuka vichi? (b) Kasi mutu wakulondezgapo ulongosorenge vichi?

17 Mu buku lino, tisambirenge fundo za Yehova ndiposo malango gha makhaliro ghawemi na vinthu vinandi ivyo vikulongora khumbo lake. Apo tikusambira fundo za Yehova, pali vinthu vinyake ivyo tikwenera kukumbuka. Tiyeni tikumbuke kuti Yehova wakutichichizga yayi kuti tipulikirenge malango ndiposo fundo zake. Iyo wakukhumba kuti tipulikirenge kufumira pasi pa mtima. Tingaluwanga yayi kuti Yehova wakutilomba kuchita vinthu ivyo vitipenge vitumbiko sono ndiposo kutilongozgera ku umoyo wamuyirayira munthazi. Ndipo tiyeni tiwone kuti kupulikira na mtima wose ni mwaŵi ukuru wakulongolera Yehova kuti tikumutemwa nadi.

18 Yehova watipa njuŵi, kuti yitovwire kupambaniska pakati pa chiwemi na chiheni. Ndipouli, kuti njuŵi yitilongozge makora, yikwenera kusambizgika, nga umo mutu wakulondezgapo ulongosolerenge.

^ ndime 9 Pa nkhani ya kusankha vyakusanguluska viwemi, wonani Mutu 6 mu buku lino.

^ ndime 11 Nanga ni mizimu yiheni yingachichizgika kupulikira. Apo Yesu wakafumiskanga viŵanda mu ŵanthu awo ŵakaŵa navyo, viŵanda vikachichizgika kumanya kuti wali na mazaza ndipo vikamupulikira, nangauli vikachichizgika waka.—Mariko 1:27; 5:7-13.

^ ndime 13 Pa Mateyu 23:4, lizgu ili likulongosora vya “katundu muzito,” panji malango ghachokoghachoko na maluso ivyo ŵalembi na Ŵafarisi ŵakaŵika pa ŵanthu.