Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

“Mujisungilire mu Chitemwa cha Chiuta”

 VYAKUSAZGIRAPO

Kusindamira Ndembera, Kuvota, Ndiposo Kugwira Ntchito Zinyake za Boma nga Ntchilango

Kusindamira Ndembera, Kuvota, Ndiposo Kugwira Ntchito Zinyake za Boma nga Ntchilango

Kusindamira ndembera. Ŵakaboni ŵa Yehova ŵakugomezga kuti kujikamira ndembera panji kuyipa ntchindi, ivyo kanandi vikuchitika pamoza na sumu ya fuko, ntchakuchitika cha kusopa icho chikulongora kuti chiponosko chikufuma kwa Chiuta chara, kweni ku Boma panji ŵalongozgi ŵake. (Yesaya 43:11; 1 Ŵakorinte 10:14; 1 Yohane 5:21) Mulongozgi yumoza wanthena wakaŵa Themba Nebukadinezara wa ku Babuloni wakale. Kuti walongore ŵanthu mazaza ghake ndiposo kuti wakutemwa kusopa, wakimika chikozgo chikuru ndipo wakachichizga ŵanthu ŵake kuti ŵachijikamirenge uku sumu zikwimbika, nga umo ŵakwimbira sumu ya fuko. Ndipouli, Ŵahebere ŵatatu, Shadireki, Misheki, na Abedinego, ŵakakana kujikamira chikozgo, nangauli ŵakaphalirika kuti ŵakomekenge.Daniyeli, chipaturo 3.

Mulembi munyake wa mdauko zina lake Carlton Hayes, wakalemba kuti: “Ndembera ntchimanyikwiro chikuru cha kutemwa charu chako ndipo yikusopeka. Ŵanthu ŵakuvura vipewa para ndembera yikujumpha; ndipo pakulumba ndembera, awo ŵakwata sumu ŵakulemba tusumu ndipo ŵana ŵakwimba.” Wakasazgirapo kuti ŵanthu awo ŵakuti ŵakutemwa charu chawo ŵakuchindikaso “mazuŵa ghakupatulika,” kweniso “ŵanthu awo  ŵakalwera charu” ndiposo malo agho ŵakughawona kuŵa ghapadera. Pa chakuchitika chinyake ku Brazil, nduna ya vyankhondo yikazomerezga kuti: “Ndembera yikuchindikika ndiposo kusopeka . . . nga umo Charu chikusopekera.” Enya, “ndembera, nga ni mphinjika, njakupatulika,” ndimo likayowoyera pakwamba buku la The Encyclopedia Americana.

Buku ilo lazunulika pachanya apa, sonosono apa likalongosora kuti sumu ya fuko “ntchilongolero cha kutemwa charu chako ndipo kanandi yikusazgapo kulomba Chiuta kuti walongozge na kuvikilira ŵanthu panji awo ŵakuwusa.” Ntheura ŵateŵeti ŵa Yehova mbawakawaka yayi para ŵakuwona vyakuchitika vyakukhozgera charu chako ivyo vikusazgapo kuchindika ndembera ndiposo sumu za fuko kuti nkhusopa. Nakuti pakuyowoyapo chifukwa icho ŵana ŵa Ŵakaboni ŵa Yehova ŵakukanira kusindamira ndembera panji kujilapizga nayo mu masukulu gha ku America, buku la The American Character likati: “Ivyo Khoti Likuru ladumura pa milandu yinandi vyalongora kuti maluso gha zuŵa na zuŵa agha ngachisopa.”

Peneapo ŵakuchitako yayi vinthu ivyo ŵakuwona kuti vikukolerana yayi na malemba, ŵanthu ŵa Yehova ŵakuchindika wanangwa wa ŵanji wa kuchita nthena. Kweniso ŵakuchindika ndembera za charu nga ni vimanyikwiro ndipo ŵakuwona maboma ghakuzomerezgeka kuŵa “ŵamazaza ŵalara” awo ŵali nga ni “muteŵeti wa Chiuta.” (Ŵaroma 13:1-4) Lekani Ŵakaboni ŵa Yehova ŵakupulikira chikhuŵilizgo chakuti ŵalomberenge “mathemba, na wose awo ŵali na mazaza.” Kweni chilato chithu ntchakuti “tikhalenge umoyo wa bata na wakufwasa kweniso kuti tisopenge Chiuta mwakukwana na kuŵikapo mtima.”1 Timote 2:2.

Kuvota mu visora vya ndyali. Ŵakhristu ŵaunenesko ŵakuchindika wanangwa wa ŵanji wa kuvota. Kuti ŵakususkana na visora yayi, ndipo ŵakukolerana na ŵamazaza awo ŵasoleka. Ndipouli, ŵakunjilirapo chara napachoko mu vyakuchitika vya ndyali za charu. (Mateyu 22:21; 1 Petrosi 3:16) Kasi Mkhristu wakwenera kuchitachi usange mu charu icho wakukhala dango likuti waliyose wakwenera kuvota panji ŵanthu ŵakukwiya chomene para munthu wandayeko ku malo ghakuvotera? Pakukumbuka kuti Shadireki, Misheki, na Abedinego ŵakaluta m’paka ku chidika cha  Dura, Mkhristu, uyo wali ku malo ghanthena, wangaghanaghana kuluta ku malo ghakuvotera usange njuŵi yake yikumuzomerezga. Ndipouli, waŵenge wakuchenjera kuti ŵaleke kunjilirapo pa vinthu vya ndyali. Wakwenera kughanaghanira fundo zinkhondi na yimoza izi:

  1. Ŵalondezgi ŵa Khristu ŵali ku “chigaŵa cha charu chara.”Yohane 15:19.

  2. Ŵakhristu ŵakwimira Khristu na Ufumu wake.—Yohane 18:36; 2 Ŵakorinte 5:20.

  3. Mpingo Wachikhristu ngwakukolerana mu vigomezgo, ndipo ŵanthu ŵake mbakukakika pamoza na chitemwa cha nga cha Khristu.1 Ŵakorinte 1:10; Ŵakolose 3:14.

  4. Awo ŵakusora munthu kuŵa pa udindo nawo ŵakuŵa na mulandu wa ivyo wakuchita.—Wonani fundo izo zikusangika mu mazgu agho ghali pa 1 Samuyeli 8:5, 10-18 na 1 Timote 5:22.

  5. Apo Ŵaisrayeli ŵakakhumbanga kuŵa na muwusi, Yehova wakawona kuti chikaŵa chimanyikwiro chakuti ŵamukana. (1 Samuyeli 8:7)

  6. Ŵakhristu ŵakwenera kuŵa na wanangwa wa kuyowoya para ŵakuyowoya za boma la Ufumu wa Chiuta ku ŵanthu ŵakupambana vipani.Mateyu 24:14; 28:19, 20; Ŵahebere 10:35.

Kugwira ntchito zinyake za boma nga ntchilango. Mu vyaru vinyake, Boma likukhumba kuti para munthu wakana kunjira usilikari wachite ntchito yinyake nga ntchilango kwa nyengo iyo ŵamupimira. Para ndivyo vyatichitikira, tikwenera kulomba, panji kudumbiskana na Mkhristu munyithu wakukhwima, ndipo tikwenera kughanaghana chakuchita mwakuyana na njuŵi yithu.Zintharika 2:1-5; Ŵafilipi 4:5.

Mazgu gha Chiuta ghakutiphalira kuti tiŵenge ŵakupulikira ku “maboma na ŵamazaza, . . . ŵakunozgeka kuchita mulimo uliwose uwemi. . . . ŵakupulikiska.” (Tito 3:1, 2) Pakuwona fundo iyi, tingajifumba mafumbo agha: ‘Kasi para ningazomera ntchito ya boma iyo ŵanipa yingapangiska kuti nitondeke kuleka kunjilirapo pa vya charu panji kunipangiska kuti nikolerane na chisopa chautesi?’ (Mika 4:3, 5; 2 Ŵakorinte 6:16, 17) ‘Kasi para ningaluta kukagwira ntchito iyi chinganiŵira chinonono kufiska milimo yane Yachikhristu panji nanga nkhunitondeska kuyifiska?’  (Mateyu 28:19, 20; Ŵaefeso 6:4; Ŵahebere 10:24, 25) ‘Apo nkhugwira ntchito iyi, kasi ningasazgirako uteŵeti wane, panji mwa kuchita uteŵeti wanyengozose?’Ŵahebere 6:11, 12.

Usange Mkhristu mwakuyana na njuŵi yake wakuwona kuti wangachita ntchito ya boma m’malo mwa kuluta ku jele, Ŵakhristu ŵanyake ŵakwenera kuchindika ivyo mwenecho wasankha. (Ŵaroma 14:10) Kweni usange wakuwona kuti wangachita yayi ntchito yanthena, ŵanji ŵakwenera kuchindikaso maghanoghano ghake.1 Ŵakorinte 10:29; 2 Ŵakorinte 1:24.

 

Manyani Vinandi

MABUKU

Tikugomezgeka ku Boma la Chiuta Pera

Suzgo yikwizira Ŵakaboni ŵa Yehova nga ni ‘mlonga’ chifukwa ŵakukana kunjilirapo pa ndyali kweni charu chikumira masuzgo agha