Lutani apo pali nkhani

Lutani apo pali mitu ya nkhani

 MUTU 5

Umo Mungajipatulira ku Charu

Umo Mungajipatulira ku Charu

“Muli chigaŵa cha charu chara.”YOHANE 15:19.

1. Kasi Yesu wakayowoya za vichi pa usiku wakuti namachero wafwenge?

PA USIKU wakuti machero wafwenge, Yesu wakafipa mtima chomene na munthazi mwa ŵalondezgi ŵake. Wakafika na pakuŵalombera wuwo kwa Awiske, wakati: “Nkhumulombani kuti muŵawuskemo mu charu chara, kweni kuti muŵavikilire kwa muheni. Ŵali ku chigaŵa cha charu chara, umo ine niliri ku chigaŵa cha charu chara.” (Yohane 17:15, 16) Mu lurombo lwake lwakufumira pasi pa mtima ulu, Yesu wakalongora kuti wakutemwa chomene ŵalondezgi ŵake. Wakalongora kuzirwa kwa mazgu agho kukwambilira wakaphalira ŵanji mwa iwo ghakuti: “Muli chigaŵa cha charu chara.” (Yohane 15:19) Ntchakuwonekerathu kuti chikaŵa chakuzirwa chomene kwa Yesu kuti ŵalondezgi ŵake ŵajipature ku charu.

2. Kasi “charu” icho Yesu wakayowoya chikung’anamurachi?

2 “Charu” icho Yesu wakazunura chikung’anamura ŵanthu wose awo ŵali kutali na Chiuta, awo ŵakuwusika na Satana, ndipo mbazga ŵa mzimu wa kujighanaghanira ŵekha ndiposo kujikuzga, uwo ukufuma kwa Satana. (Yohane 14:30; Ŵaefeso 2:2; 1 Yohane 5:19) Enya, “ubwezi na charu [ichi] mbulwani na Chiuta.” (Yakobe 4:4) Kweni kasi wose awo ŵakukhumba kukhalilira mu chitemwa cha Chiuta ŵangaŵa wuli mu charu na kuleka kuŵa chigaŵa chake? Tiwonenge nthowa zinkhondi zakulondezgapo izi: kuŵa ŵakugomezgeka ku Ufumu wa Chiuta wakuwusika na Khristu na kuleka kunjira mu ndyali, kukana mzimu wa charu, kuvwara ndiposo kujitozga mwakwenelera,  kuŵa na jiso lakulata pa chimoza, ndiposo kuvwara vyankhondo vithu vyose vyauzimu.

KUKHALILIRA ŴAKUGOMEZGEKA NDIPOSO KULEKA KUNJILIRAPO PA VYA CHARU

3. (a) Kasi Yesu wakaziwonanga wuli ndyali za mu nyengo yake? (b) Chifukwa wuli tingayowoya kuti ŵalondezgi ŵa Yesu ŵakuphakazgika na mzimu mbimiliri? (Sazganipo mazgu ghamusi.)

3 M’malo mwa kunjira mu ndyali za mu nyengo yake, Yesu wakaŵika mtima pa kupharazga za Ufumu wa Chiuta, boma lakuchanya lamunthazi ilo wakalindizganga kuzakaŵa Themba lake. (Daniyeli 7:13, 14; Luka 4:43; 17:20, 21) Ntheura apo wakatolekera kwa Kazembe wa charu cha Romu, Pontiyo Pilato, Yesu wakayowoya kuti: “Ufumu wane ngwa charu chino chara.” (Yohane 18:36) Ŵalondezgi ŵake ŵaunenesko ŵakuyezga ivyo wakachita mwa kuŵa ŵakugomezgeka kwa Khristu na Ufumu wake ndiposo mwa kupharazga Ufumu mu charu. (Mateyu 24:14) Mpositole Paulosi wakalemba kuti: “Ndise ŵakazembe mu malo gha Khristu . . . Pakuŵa mu malo gha Khristu tikuŵeya kuti: ‘Phemanani na Chiuta.’” *2 Ŵakorinte 5:20.

4. Kasi Ŵakhristu wose ŵaunenesko ŵalongora wuli kuti mbakugomezgeka ku Ufumu wa Chiuta? (Wonani bokosi lakuti “ Ŵakhristu Ŵakwambilira Ŵakanjilirangapo Yayi pa vya Charu.”)

4 Pakuti ŵimiliri ŵakwimira charu chawo mu charu chaŵene, ŵakunjilirapo yayi pa nkhani za mu charu icho ŵali. Ndipouli, ŵimiliri ŵakukhozgera charu icho ŵakwimira. Ndimo viliriso na ŵalondezgi ŵa Khristu ŵakuphakazgika na mzimu, awo ‘chikaya chawo chili kuchanya.’ (Ŵafilipi 3:20) Chifukwa cha kulimbikira kupharazga Ufumu, ŵawovwira “mberere zinyake” za Khristu zakukwana mamiliyoni ghanandi kuti ‘ziphemane na Chiuta.’ (Yohane 10:16; Mateyu 25:31-40) Mberere zinyake zikuteŵetera nga ni mathenga, ndipo zikovwira ŵabali ŵakuphakazgika  ŵa Yesu. Pakuti wose ŵakupanga mskambo umoza uwo ukukhozgera Ufumu wakuwusika na Mesiya, magulu ghose ghaŵiri ghakunjilirapo na pachoko wuwo yayi mu ndyali.Ŵerengani Yesaya 2:2-4.

5. Kasi mpingo Wachikhristu ukupambana wuli na Israyeli wakale, ndipo mphambano iyi yikuwoneka wuli?

 5 Chifukwa icho Ŵakhristu ŵakulekera kunjira mu ndyali ntchakuti ŵaŵe waka ŵakugomezgeka kwa Khristu yayi. Mwakupambana na Ŵaisrayeli, awo ŵakaŵa na charu chawo icho Chiuta wakaŵapa, ise ŵabali ŵithu ŵali pa charu chose. (Mateyu 28:19; 1 Petrosi 2:9) Ntheura, para tinganjira chipani cha ndyali, mbwenu wanangwa withu wa kuyowoya uthenga wa Ufumu ndiposo umoza withu pakuŵa Ŵakhristu vitimbanizgikenge. (1 Ŵakorinte 1:10) Kweniso, mu nyengo ya nkhondo, mbwenu titimbanenge na ŵasopi ŵanyithu awo tikulangurika kuti tiŵatemwenge. (Yohane 13:34, 35; 1 Yohane 3:10-12) Ipo Yesu wakaŵa na chifukwa chiwemi chakuphalilira ŵasambiri ŵake kuti ŵaleke kunyamura lupanga. Kweniso wakaŵaphalira kuti ŵatemwenge ŵalwani ŵawo.—Mateyu 5:44; 26:52; wonani bokosi lakuti “ Kasi Nkhunjilirapo Yayi pa vya Charu?

6. Kasi kujipeleka kwa Chiuta kukukhwaska wuli umo tikwenera kuchitira vinthu na Kesare?

6 Pakuti ndise Ŵakhristu ŵaunenesko, tili kujipeleka kwa Chiuta, ku munthu waliyose yayi, gulu la ŵanthu panji charu. Lemba la 1 Ŵakorinte 6:19, 20 likuti: “Muli ŵa Chiuta, chifukwa mukagulika na mtengo ukuru.” Mwantheura, nangauli ŵalondezgi ŵa Yesu ŵakupa “Kesare” ivyo vikumwenelera nga ni ntchindi, misonkho, ndiposo kujilambika kwakwenelera, iwo ŵakupeleka vinthu “vya Chiuta kwa Chiuta.” (Mariko 12:17; Ŵaroma 13:1-7) Ichi chikusazgapo kumusopa, kumutemwa na mtima wose, na kumupulikira mwakugomezgeka. Usange ntchakukhumbikwa, mbakunozgeka kufwa chifukwa cha Chiuta.—Luka 4:8; 10:27; Ŵerengani Milimo 5:29; Ŵaroma 14:8.

KANANI “MZIMU WA CHARU”

7, 8. Kasi “mzimu wa charu” ni vichi, ndipo ‘ukugwira wuli ntchito’ mwa munthu?

7 Nthowa yinyake iyo Ŵakhristu ŵakujipatulira ku charu njakuti ŵakukana mzimu wake uheni. Paulosi wakalemba kuti: “Tili kupokera mzimu wa charu chara, kweni mzimu uwo  ngwakufuma kwa Chiuta.” (1 Ŵakorinte 2:12) Ku Ŵaefeso wakati: “Nyengo yinyake mukendanga mwakuyana na . . . charu ichi, mwakuyana na fumu ya mazaza gha mphepo, mzimu uwo sono ukugwira ntchito mu ŵana ŵambura kupulikira.”Ŵaefeso 2:2, 3.

8 “Mphepo” ya charu panji mzimu, njambura kuwoneka, ni nkhongono iyo yikupangiska ŵanthu kuti ŵagalukirenge Chiuta kweniso yikukhuŵilizga “makhumbiro gha thupi,” ndiposo “makhumbiro gha maso.” (1 Yohane 2:16; 1 Timote 6:9, 10) “Mazaza” gha mzimu uwu ngakuti ukupangiska makhumbiro gha thupi lakwananga kuŵa ghakukopa, munthu wakumanya yayi kuti wali nawo, ukumara bweka yayi, ndipo uli palipose nga ni mphepo. Kweniso “ukugwira ntchito” mwa munthu mwa kumupangiska kuŵa na mikhaliro yambura kukondweska Chiuta nga ni kujighanaghanira yekha, kujikuzga, uzukusi, mtima wa ukajilangi, ndiposo uchigaluka. * Mwakudumura, mzimu wa charu mwapachokopachoko ukupangiska kuti nkharo ya Dyabulosi yinjire mu mtima wa munthu.Yohane 8:44; Milimo 13:10; 1 Yohane 3:8, 10.

9. Kasi mzimu wa charu unganjira wuli mu maghanoghano na mu mtima withu?

9 Kasi mzimu wa charu ungajintha misisi mu maghanoghano na mu mtima winu? Enya ungajintha, kweni pekha usange mungawuzomerezga mwa kuleka kuŵa maso. (Ŵerengani Zintharika 4:23.) Mzimu uwu ungamba pachokopachoko, panji chifukwa cha kwendezgana na ŵanthu awo ŵangawoneka ŵawemi, kweni ŵakumutemwa yayi Yehova. (Zintharika 13:20; 1 Ŵakorinte 15:33) Kweniso mungathuta mzimu uheni uwu mwa kuŵazga mabuku ghaheni, kuwona vithuzithuzi vyamuziro panji kuŵazga mabuku gha ŵakugaluka pa Intaneti, kusangwa na vyakusanguluska viheni, maseŵera ghakuphalizgana chomene, titi waka kwizira mwa waliyose panji chilichose icho chili na maghanoghano gha Satana.

10. Kasi tingakanizga wuli mzimu wa charu?

 10 Kasi tingakanizga wuli mzimu wa charu uwo ngwakofya chomene na kujisungilira mu chitemwa cha Chiuta? Tingachita nthena pekha usange tingagwiliskira ntchito vinthu vyauzimu ivyo Yehova watinozgera ndiposo mwa kulomba mzimu utuŵa nyengo zose. Yehova wali na nkhongono chomene kuluska Dyabulosi na charu chiheni icho wakuwusa. (1 Yohane 4:4) Ipo ntchakuzirwa chomene kuti tisendelerenge kwa Yehova mu lurombo.

 KUVWARA NA KUJITOZGA MWAKWENELERA

11. Kasi mzimu wa charu wakhwaska wuli kavwaliro?

11 Kavwaliro, kujitozga, ndiposo umo munthu wakujipwelelera ndivyo vikulongora mzimu uwo munthu wakulongozgeka nawo. Mu vigaŵa vinandi, kavwaliro kanjira pasi chomene mwakuti munthu munyake uyo wakuchita pulogiramu yinyake pa TV wakayowoya kuti sonosono apa mahule ghasoŵenge chakuvwara. Nyuzipepara yinyake yikati nanga ŵaŵe ŵasungwana awo ŵandafike pa umwali nawo ŵakuvwara mwambura kwenelera, “ŵakuvwara tumalaya twakulongora thupi ndiposo tufupi chomene.” Ŵanyake ŵakutemwa kuvwara mwambura kulongosoka uko kukulongora mzimu wa kugaluka ndiposo kuleka kujichindika.

12, 13. Ni fundo wuli izo zikwenera kutilongozga pa kuvwara na kujitozga?

12 Pakuti ndise ŵateŵeti ŵa Yehova, ntchiwemi kuti tikukhumba kuwoneka makora, icho chikung’anamura kuti tivwarenge malaya ghawemi, ghakutowa, ghakuwoneka makora, ndiposo ghakwenelerana na ivyo tikuchita. Nyengo zose kawonekero kithu kakwenera kulongora ‘soni ndiposo mahara,’ ivyo pamoza na “milimo yiwemi” ni vyakwenelera kwa waliyose, kwali ni mwanalume panji mwanakazi, uyo ‘wakuti wakusopa Chiuta.’ Pakuchita nthena, chilato chithu ntchakuti ŵanthu ŵatiwone yayi, kweni kuti ‘tijisungilire mu chitemwa cha Chiuta.’ (1 Timote 2:9, 10; Yuda 21) Enya, tikukhumba kuti kutowa kwithu kukuru kuŵe “munthu wakubisika wa mu mtima. . . . uwo ngwakuzirwa chomene pamaso pa Chiuta.”1 Petrosi 3:3, 4.

13 Kumbukiraniso kuti kawonekero ka malaya ghithu ndiposo umo tikujitozgera vingakhwaska umo ŵanji ŵakuwonera kusopa kwaunenesko. Para lizgu la Chigiriki ilo lili kung’anamurika kuti ‘soni’ layowoyeka pa nkhani ya kakhaliro, likung’anamura ntchindi, wofi, ndiposo kuchindika maghanoghano gha ŵanji. Mwantheura, chilato chithu chikwenera kuŵa chakuti tighanaghanirenge njuŵi za ŵanji kuluska wanangwa withu wa kuvwara icho tikukhumba. Chakuluska vyose ntchakuti tikukhumba kupeleka ntchindi kwa Yehova ndiposo  ŵanthu ŵake na kujilumba taŵene kuti ndise ŵateŵeti ŵa Chiuta, na ‘kuchita vinthu vyose kuti Chiuta wachindikike.’1 Ŵakorinte 4:9; 10:31; 2 Ŵakorinte 6:3, 4; 7:1.

Kasi kawonekero kane kakupeleka ntchindi kwa Yehova?

14. Kasi ni mafumbo wuli agho tingajifumba pa nkhani ya kawonekero kithu ndiposo umo tikujipwelelera?

14 Kavwaliro, kujitozga, ndiposo umo tikujipwelelelera ni vyakuzirwa chomene para tili mu uteŵeti wa m’munda panji para tili pa maungano Ghachikhristu. Jifumbani kuti: ‘Kasi kawonekero kane ndiposo umo nkhujipwelelelera vikupangiska kuti ŵanthu ŵanilaŵisiskenge? Kasi vikukhozga soni ŵanji? Kasi nkhuwona wanangwa wane pa vinthu ivi kuŵa wakuzirwa chomene kuluska kuŵa wakwenelera kupika mauteŵeti mu mpingo?’Masalimo 68:6; Ŵafilipi 4:5; 1 Petrosi 5:6.

15. Chifukwa wuli Mazgu gha Chiuta ghakuŵika malango ghanandinandi yayi ghakukhwaskana na kavwaliro, kujitozga ndiposo umo tikwenera kujipwelelelera?

15 Baibolo lindayowoye malango ghanandinandi ghakukhwaskana na umo Ŵakhristu ŵakwenera kuvwalira, kujitozga, ndiposo kujipwelelera. Yehova wakukhumba yayi kutipoka wanangwa wa kusankha panji luso lwithu lwa kughanaghana. M’malo mwake, wakukhumba kuti tiŵe ŵanthu ŵakukhwima awo ŵakughanaghanirapo fundo za mu Baibolo, awo “ŵali kuzgoŵezga nkhongono zawo zakamanyiro kupambaniska pakati pa chiwemi na chiheni.” (Ŵahebere 5:14) Chakuluska vyose  ntchakuti wakukhumba kuti tilongozgekenge na chitemwa, kutemwa Chiuta na ŵazengezgani ŵithu. (Ŵerengani Mariko 12:30, 31.)Pakuti ndimo viliri, vingachitika kuti paŵe mitundu yakupambanapambana ya kavwaliro ndiposo kujitozga. Ukaboni wa fundo iyi ukuwoneka pa maungano ghakukondweska gha ŵanthu ŵa Yehova kulikose uko ŵawungana, apo pakuŵa malaya ghamitundumitundu.

JISO LITHU ‘LIDODOLISKENGE PA CHIMOZA’

16. Kasi mzimu wa charu ukupambana wuli na ivyo Yesu wakasambizga, ndipo tikwenera kujifumba mafumbo wuli?

16 Mzimu wa charu ngwakupusika ndipo ukupangiska ŵanthu ŵanandi kuti ŵapenjenge ndalama na vinthu vyakuthupi kuti ŵaŵe ŵakukondwa. Kweni Yesu wakayowoya kuti: “Nanga munthu wangaŵa na vinthu vinandi, umoyo wake ukufuma mu ivyo wali navyo yayi.” (Luka 12:15) Nangauli Yesu wakang’anamuranga kuti tijinorenge mwakujumphizga yayi, kweni  wakasambizga kuti ŵanthu awo ŵakuŵa na umoyo uwemi ndiposo wakukondwa ni awo “ŵakumanya kuti ŵali na njara yauzimu,” ndiposo awo ŵakulutilira kuŵa na ‘jiso lakudodoliska pa chimoza’ ilo ndakugomezgeka ndipo likudunjika pa vinthu vyauzimu. (Mateyu 5:3; 6:22, mazgu ghamusi) Jifumbani kuti: ‘Kasi nkhugomezga nadi ivyo Yesu wakasambizga, panji nkhwendera maghanoghano gha “wiske wa utesi”? (Yohane 8:44) Kasi ivyo nkhuyowoya, ivyo nkhukhumba kuzakachita, ivyo nkhuŵika pa malo ghakwamba, ndiposo umoyo wane vikuvumbura vichi?’Luka 6:45; 21:34-36; 2 Yohane 6.

17. Yowoyani vitumbiko vinyake ivyo vikuŵa na ŵanthu awo ŵakuŵa na jiso lakulata pa chimoza.

17 Yesu wakati “vinjeru vikuwoneka vyaurunji na milimo yake.” (Mateyu 11:19) Wonani vinyake mwa vyandulo ivyo ŵakusanga awo ŵali na jiso lakulata pa chimoza. Ŵakukondwa na uteŵeti wa Ufumu. (Mateyu 11:29, 30) Ŵakugega kwenjerwa na vinthu vyambura fundo ndipo ŵakujivikilira ku suzgo la maghanoghano. (Ŵerengani 1 Timote 6:9, 10.) Pakuti mbakukhorwa na vyakukhumbikwa pa umoyo, ŵakuŵa na nyengo yinandi yakuŵira na mbumba zawo ndiposo yakuchezgera na Ŵakhristu ŵanyawo. Kweniso ŵakugona tulo tuwemi. (Mupharazgi 5:12) Ŵakuŵa ŵakukondwa chomene chifukwa cha kupa, ndipo ŵakupa mwakuyana na umo ŵangakwaniskira. (Milimo 20:35) Ŵali na “chigomezgo chikuru,” ndiposo ŵali na mtende mu mtima kweniso mbakukhorwa. (Ŵaroma 15:13; Mateyu 6:31, 32) Ivi ni vitumbiko vyamaseŵera yayi.

KUTORA “VYANKHONDO VYOSE”

18. Kasi Baibolo likumulongosora wuli mulwani withu, nthowa zake, ndiposo mtundu wa nkhondo iyo tikurwa?

18 Awo ŵakujisungilira mu chitemwa cha Chiuta ŵakukondwaso chifukwa ŵakuvikilirika kwa Satana uyo wakukhumba kupoka Ŵakhristu chimwemwe, kweniso kuŵatondeska kuti ŵazakasange umoyo wamuyirayira. (1 Petrosi 5:8) Paulosi wakati: “Tikulimbana na ndopa na thupi yayi, kweni na maboma, na ŵamazaza, na mafumu gha charu cha chisi ichi, ndiposo mawumba gha mizimu yiheni mu malo ghakuchanya.” (Ŵaefeso  6:12) Lizgu lakuti ‘kulimbana’ likulongora kuti tikutimbana mwakabisira yayi nesi mwakutalikirana, kweni maso na maso. Kweniso, mazgu ghakuti “maboma,” “ŵamazaza,” ndiposo “ŵawusi ŵa charu” ghakulongora kuti mizimu yiheni yikuchita kunozgekera kuti yiwukire Ŵakhristu.

19. Longosorani vyankhondo vyauzimu vya Mkhristu.

19 Nangauli taŵanthu tili ŵakulopwa ndiposo ŵakutondeka, kweni tingatonda. Mu nthowa wuli? Mwa kutora “vyankhondo vyose vyakufuma kwa Chiuta.” (Ŵaefeso 6:13) Pakulongosora za vyankhondo ivi, lemba la Ŵaefeso 6:14-18 likuti: “Ntheura tchinthani, mwati mwajikakilira mu chiwuno lamba wa unenesko, na kuvwara chakujivikilira pa chifuŵa cha urunji. Ndipo muvwalike malundi ghinu pakunozgekera kupharazga makani ghawemi gha mtende. Padera pa vyose, torani chiskango chikuru cha chipulikano, icho mungazimwira mivi yose yakugolera ya muheni. Kweniso vwarani chisoti [panji chigomezgo] cha chiponosko, na kuyegha lupanga lwa mzimu, ulo ni mazgu gha Chiuta. Ndipo pa chakuchitika chilichose lutilirani kulomba mu mzimu na lurombo lwa mtundu uliwose na kuŵeyelera.”

20. Kasi ise tikupambana wuli na msilikari wanadi?

20 Pakuti vyankhondo vyauzimu ivi ni vyakufuma kwa Chiuta, vingatondeka yayi kutivikilira, chikuru tikuvivwara nyengo zose. Mwakupambana na ŵasilikari ŵanadi awo ŵangakhala nyengo yitali kwambura kurwa nkhondo, Ŵakhristu ŵali pa nkhondo yakofya ya umoyo na nyifwa iyo yimalenge yayi m’paka Chiuta wazakaparanye charu cha Satana na kuponya Satana na mizimu yose yiheni mu chizongwe. (Chivumbuzi 12:17; 20:1-3) Ntheura mungatheranga yayi para mukulimbana na maubudi panji makhumbiro ghaheni chifukwa tose tikwenera ‘kujitchaya’ mwakuti tilutilire kugomezgeka kwa Yehova. (1 Ŵakorinte 9:27) Enya, mtima withu ukwenera kufipa para tikukhala waka kwambura kurwa nkhondo.

21. Pa nkhondo yithu yauzimu, kasi tingatonda pekha para tikuchitachi?

21 Mwakusazgirapo, tingatonda yayi nkhondo iyi na nkhongono za ise tekha. Lekani Paulosi wakutikumbuska kuti  ntchakukhumbikwa kulomba kwa Yehova ‘pa chakuchitika chilichose mu mzimu.’ Kweniso tikwenera kupulikizga kwa Yehova mwa kusambira Mazgu ghake na kwendezgana na ‘ŵasilikari’ ŵanyithu nyengo yiliyose iyo m’pata wasangikira, pakuti nkhondo tikurwa tekha yayi. (Filemone 2; Ŵahebere 10:24, 25) Awo mbakugomezgeka mu vigaŵa vyose ivi ŵaluskenge, kweniso ŵavikilirengeso chomene chipulikano chawo para chikuyezgeka.

MUŴE ŴAKUNOZGEKA KUVIKILIRA CHIPULIKANO CHINU

22, 23. (a) Chifukwa wuli tikwenera kuŵa ŵakunozgeka nyengo zose kuvikilira chipulikano chithu, ndipo ni mafumbo wuli agho tingajifumba? (b) Ni nkhani wuli iyo tizamusambira mu mutu wakulondezgapo?

22 Yesu wakati: “Pakuti muli chigaŵa cha charu chara . . . , lekani charu chikumutinkhani.” (Yohane 15:19) Mwantheura, Ŵakhristu ŵakwenera kuŵa ŵakunozgeka kuvikilira chipulikano chawo, ndipo ŵakwenera kuchita nthena mwantchindi ndiposo mwakuzika. (Ŵerengani 1 Petrosi 3:15.) Jifumbani kuti: ‘Kasi nkhupulikiska chifukwa icho Ŵakaboni ŵa Yehova nyengo zinyake ŵakuwonera vinthu mwakupambana na umo ŵanthu ŵanandi ŵakuwonera? Para nkhuchita vinthu mwakupambana na umo ŵanthu ŵanandi ŵakuwonera, kasi nkhuŵa wakusimikizga kuti ivyo Baibolo na muzga wakugomezgeka wakuyowoya ni vyaunenesko? (Mateyu 24:45; Yohane 17:17) Pa nkhani ya kuchita icho ntchakwenelera pamaso pa Yehova, kasi nili wakunozgeka kuchita vinthu mwakupambana na umo charu chikuwonera, na kuŵa wakukondwa kuti ndimo nkhuchitira?’Masalimo 34:2; Mateyu 10:32, 33.

23 Ndipouli, kanandi khumbo lithu lakuti tijipature ku charu likuyezgeka mu nthowa zambura kumanyikwa makora. Mwachiyelezgero, nga umo tayowoyera kale, Dyabulosi wakuyezga kupuluska ŵateŵeti ŵa Yehova kuti ŵatemwenge charu kwizira mu vyakusanguluska vya charu. Kasi tingasankha wuli vyakusanguluska viwemi ivyo vingatipumuzga na kutipa njuŵi yakutowa? Tisambirenge nkhani iyi mu chipaturo chakulondezgapo.

^ ndime 3 Kufuma pa Pentekoste 33 C.E., Khristu wakuteŵetera nga ni Themba la mpingo wake wa Ŵakhristu ŵakuphakazgika pa charu chapasi. (Ŵakolose 1:13) Mu 1914, Khristu wakapika mazaza gha uthemba pa “Ufumu wa charu.” Mwantheura, Ŵakhristu ŵakuphakazgika nawo ŵakuteŵetera nga mbimiliri ŵa Ufumu wakuwusika na Mesiya.Chivumbuzi 11:15.

^ ndime 8 Wonani Kukambitsirana za m’Malemba peji 323 m’paka 327, lakupharazgika na Ŵakaboni ŵa Yehova.