Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

“Mujisungilire mu Chitemwa cha Chiuta”

 VYAKUSAZGIRAPO

Ivyo Baibolo Likuyowoya pa Nkhani ya Kupatana na Kupatukana

Ivyo Baibolo Likuyowoya pa Nkhani ya Kupatana na Kupatukana

Yehova wakulindizga kuti wose awo ŵali mu nthengwa ŵakhalilirenge kuŵa ŵakugomezgeka ku vilapo vya nthengwa. Apo wakagumaniska mwanalume na mwanakazi wakwamba mu nthengwa, Yehova wakati: ‘Mwanalume wabatikanenge na muwoli wake ndipo ŵaŵenge thupi limoza.’ Pamanyuma, Yesu Khristu wakawerezgapo fundo yeneyiyi ndipo wakati: “Pa chifukwa ichi, icho Chiuta wagumanya pamoza munthu waleke kupatura.” (Genizesi 2:24; Mateyu 19:3-6) Ntheura, Yehova na Yesu ŵakuwona nthengwa nga mbubwezi wa umoyo wose, uwo ukumara pekha usange yumoza wafwa. (1 Ŵakorinte 7:39) Pakuti nthengwa ntchinthu chakupatulika chomene, kupatana ni nkhani iyo yikwenera kuwoneka yakupepuka yayi. Yehova wakutinkha kupatana uko kulije chifukwa chilichose cha mu Malemba.Malaki 2:15, 16.

 Kasi Malemba ghakuti wuli pa nkhani ya kupatana? Yehova wakutinkha chomene uleŵi ndiposo uzaghali. (Genizesi 39:9; 2 Samuyeli 11:26, 27; Masalimo 51:4) Enya, Yehova wakuwona kuti uzaghali ntchinthu chaunyankhasi chomene, ndipo ntchifukwa chekha icho wakuzomerezga kuti ŵanthu ŵangapatirana. (Kuti mumanye vinandi vyakukhwaskana na uzaghali, wonani Mutu 9, ndime 7.) Yehova wali kupa mwaŵi uyo wandachite uleŵi wa kusankha usange wakukhumba kukhala pa nthengwa yake na mfumu panji muwoli wake uyo wananga, panji kumupata. (Mateyu 19:9) Ntheura usange uyo wandachite uleŵi wakukhumba kupata mfumu panji muwoli wake, wandanangire Yehova. Pa nyengo yakuyana waka, mpingo Wachikhristu ukuchiska munthu waliyose chara kuti wapoke chipati. Kweni pangaŵa vifukwa vinyake ivyo vingapangiska munthu wambura kuchita uleŵi kukhala na munyake uyo ngwakwananga, chomenechomene usange munthu wakwananga yura wapera nadi. Fundo yakuzirwa chomene njakuti, waliyose uyo wali na vifukwa vyakwenelera vya mu Malemba vyakupatira munyake wakwenera kusankha yekha chakuchita ndiposo kuzomera vilivyose ivyo vichitikenge.Ŵagalatiya 6:5.

Para vinthu vyasuzga chomene, Ŵakhristu ŵanji ŵakusankha kupatukana panji kupatana na munyawo wa mu nthengwa nangauli pangaŵa kuti palije uyo wachita uleŵi. Pa vyakuchitika vyanthena, Baibolo likulongosora kuti uyo wapatukana na munyake ‘waleke kutengwa kunyake [panji kutora mwanakazi munyake]. Para apo cha, mbwenu ŵawelerane.’ (1 Ŵakorinte 7:11) Mkhristu wanthena wakwenera yayi kupenja munthu munyake wakuti watorane nayo. (Mateyu 5:32) Wonani vinthu vichoko waka ivyo ŵanji ŵakuwona kuti vingapangiska kuti ŵapatukane.

Kulekera dala kovwira mbumba. Mbumba yingasoŵa pakukora, kusoŵa vinthu ivyo ni vyakukhumbikwa chomene pa umoyo chifukwa chakuti mwanalume wakutondeka kuyipwelelera nangauli wangaŵa kuti wangakwaniska kuchita nthena. Baibolo likuti: “Usange munthu wakutondeka kupwelelera . . . awo mbamunyumba yake, wakana chipulikano ndipo ni muheni chomene kuluska munthu wambura chipulikano.” (1 Timote 5:8) Para mfumu wakukanirathu kusintha nkharo zake, muwoli wangasankha  usange wakukhumba kujivikilira ndiposo kuvikilira ŵana ŵake mwa kupatukana dankha nayo. Ndipouli, ŵalara Ŵachikhristu ŵakwenera kuchenjera chomene na nkhani zakuti munthu munyake wakukana kupwelelera mbumba yake. Uyo wakukana kupwelelera mbumba yake wangasezgeka mu mpingo.

Nkhaza zikuru. Mfumu panji muwoli uyo ngwankhaza wangachitira nkhaza munyake mwakuti umoyo wake ungaŵa pangozi. Usange munthu wankhaza ni Mkhristu, ŵalara ŵa mpingo ŵakwenera kufufuza makora nkhani iyi. Ukali uheni ndiposo nkhaza ni vyakuti munthu wangasezgekerapo mu mpingo.Ŵagalatiya 5:19-21.

Kuŵika umoyo wauzimu pa ngozi. Mfumu panji muwoli wangayezgayezga kuti watondeske munyake kusopa kwaunenesko panji kumupangiska kuchita vinthu ivyo malango gha Chiuta ghakukana. Para vingaŵa nthena, uyo umoyo wake wauzimu uli pa ngozi wangasankha usange kupatukana ndiyo nthowa yekha yakuti ‘wapulikire Chiuta nga muwusi m’malo mwa ŵanthu.’Milimo 5:29.

Para vinthu vyasuzga chomene nga umo vyalongosorekera apa, paŵavye munthu waliyose uyo wakwenera kuchichizga munthu wambura mulandu kuti wapatukane panji kulutilira kukhala na munyake wa mu nthengwa. Nangauli ŵabwezi ŵakukhwima mwauzimu ndiposo ŵalara ŵangapeleka wovwiri ndiposo ulongozgi wakufuma mu Baibolo, kweni ŵangamanya vyose yayi ivyo vikuchitika pakati pa mfumu na muwoli. Ni Yehova yekha uyo wakuwona vyose. Para mfumu panji muwoli Wachikhristu wakusazgirako pakulongosora masuzgo agho ghali mu mbumba yawo na chilato chakuti wapatukane na munyake, wangalongora kuti wakuchindika yayi Chiuta ndiposo nthengwa. Yehova wakumanya nthowa zose izo tinganozga kuti tipatukane na munyithu wa mu nthengwa, nanga tingabisa wuli. Enya, “vinthu vyose vili nkhule ndipo vili pakweru pa maso gha uyo wazamutifumba.” (Ŵahebere 4:13) Kweni usange vinthu vikulutilira kusuzga, paŵavye munthu uyo wakwenera kususka Mkhristu uyo wasankha kupatukana dankha na munyake. Fundo yaumaliro njakuti “tose tizamwimilira panthazi pa chitengo chakweruzgirapo cha Chiuta.”Ŵaroma 14:10-12.