Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Yezgani Chipulikano Chawo

 MUTU 21

Wakalimbana na Wofi Kweniso Kukayika

Wakalimbana na Wofi Kweniso Kukayika

1-3. Kasi Petrosi wakawona vichi zuŵa linyake, ndipo usiku vinthu vikaŵa wuli?

PETROSI wakalimbikira kuvuŵa boti pa Nyanja ya Galileya, uku chisi chili bii. Wakati walaŵiska chakumafumiro gha dazi, wakawona kaungweru nga kuti kwamba kucha. Apa Petrosi msana na viŵegha vikaŵinyanga chomene chifukwa cha kuvuŵa boti nyengo yitali. Sisi lake likaŵa nyalunyalu chifukwa cha chimphepo icho chikaputanga. Majigha ghakatimbanga boti, ndipo maji ghakuzizima ghakamuthavukiranga. Wakalutilira kuvuŵa kuti ŵambuke.

2 Petrosi na ŵanyake ŵakamuleka yekha Yesu pa mtunda. Zuŵa lira, ŵakawona Yesu wakulyeska ŵanthu ŵanandi chomene na tuvingwa tuchoko waka na somba. Ŵanthu ŵakakondwa, ndipo ŵakakhumbanga kumukora ufumu Yesu. Kweni Yesu wakakhumba yayi kunjilirapo pa vya charu. Ndipo wakakhumbanga kusambizga ŵasambiri ŵake kuti nawo ŵaleke kunjilirapo pa vya charu. Wakawugwentha mzinda wura, ndipo wakaphalira ŵasambiri ŵake kuti ŵakwere boti, ŵadangireko kuya ku sirya linyake la nyanja. Kweni mwenecho wakakwera mu phiri kukalomba kwayekha.—Mrk. 6:35-45; ŵerengani Yohane 6:14-17.

3 Mwezi ukaŵa pachanya apo ŵasambiri ŵakanyamukanga, kweni sono ukanjiranga. Ndipouli, ŵakendapo makilomita ghachoko waka. Ŵakatondekanga kuyowoyeskana chifukwa cha kuvuka kweniso kupoma kwa chimphepo na majigha. Mu mtima wake, Petrosi wakwenera kuti wakaghanaghaniranga vinthu ivyo vikuyowoyeka mu ndime zapanthazi apa.

Mu vyaka viŵiri, Petrosi wakasambira vinandi kwa Yesu, kweni pakaŵaso vinyake vyakuti wasambire

4. Chifukwa wuli Petrosi ni munthu uyo tingasambirako?

4 Pakaŵa vinandi chomene vyakuti Petrosi waghanaghanirepo. Kufuma apo Petrosi wakakumana na Yesu wa ku Nazarete kakwamba, pakaŵa kuti pajumpha vyaka viŵiri. Wakasambira vinandi kwa munthu  uyu, kweni pakaŵaso vinandi vyakuti wasambire. Petrosi wakaŵa munthu uyo wakatemwanga kusambira, nangauli nyengo zinyake vikamusuzganga chifukwa cha wofi na kukayika. Pali vinandi ivyo nase tingasambirako kwa iyo. Tiyeni tiwone.

“Tamusanga Mesiya”

5, 6. Kasi Petrosi wakachitanga vichi pa umoyo wake?

5 Petrosi wakwenera kuti wakaluwa yayi nyengo iyo wakakumana na Yesu. Munung’una wake Andireya ndiyo wakiza na nkhani yakuti: “Tamusanga Mesiya.” Mazgu agha ghakasintha chomene umoyo wa Petrosi.—Yoh. 1:41.

6 Petrosi wakakhalanga mu Kaperenaumu, msumba uwo ukaŵa kumpoto mumphepete mwa Nyanja ya Galileya. Iyo na Andireya ŵakaŵa ŵalovi ndipo ŵakachitiranga lumoza bizinesi iyi na Yakobe kweniso Yohane, ŵana ŵa Zebediya. Petrosi wakakhalanga na muwoli wake, anyinavyara, na Andireya munung’una wake. Petrosi wakakhumbikwiranga kulimbikira, nkhongono, na maluso kuti wapwelelere ŵanthu pa nyumba yake kwizira mu ntchito yaulovi. Kanandi ŵakatchezeranga mu nyanja, kuponya mikwawu na kuyiguzira mu boti kuti ŵasoremo tusomba uto ŵakora. Muhanya ŵakaŵangaso na ntchito yikuru ya kusora somba na kuguliska, kweniso kunozga mikwawu.

7. Kasi Petrosi wakamumanya wuli Yesu, ndipo chifukwa wuli nkhani iyi yikaŵa yakukondweska?

7 Baibolo likutiphalira kuti Andireya wakaŵa msambiri wa Yohane Mubatizi. Petrosi wakwenera kuti wakapulikizganga chomene apo munung’una wake wakamuphaliranga vya Yohane. Zuŵa linyake, Andireya wakawona Yohane wakuŵalongora Yesu wa ku Nazarete, na kuyowoya kuti: “Wonani, Mwana wa mberere wa Chiuta!” Nyengo yeneyiyo, Andireya wakamba kulondezga Yesu, ndipo wakaphalira mukuru wake Petrosi nkhani yakukondweska yakuti: Mesiya wafika! (Yoh. 1:35-40) Ŵanthu ŵakati ŵagaluka mu munda wa Edeni vyaka 4,000 kumasinda, Yehova Chiuta wakalayizga kuti munthu munyake wapadera wazamupeleka chigomezgo cheneko ku ŵanthu. (Gen. 3:15) Munthu wapadera uyu, ndiyo Andireya wakakumana nayo. Munthu uyu wakaŵa Mesiya. Petrosi wakachimbira kuti nayo wakamuwone Yesu.

8. Kasi zina ilo Yesu wakamupa Petrosi likang’anamurangachi? Ndipo chifukwa wuli ŵanthu ŵanyake ŵakughanaghana kuti likamuyananga yayi?

8 Kumanyuma kose, Petrosi wakamanyikwanga kuti Simoni, panji Simiyoni. Kweni Yesu wakamulaŵiska ndipo wakati: “‘Ndiwe Simoni mwana wa Yohane, uchemekenge Kefase’ (kung’anamura Petrosi).” (Yoh. 1:42) Zina lakuti “Kefase” likung’anamura libwe panji jalawe. Vikuwoneka kuti mazgu gha Yesu agha ukaŵa uchimi. Yesu wakawona kuti Petrosi wazamuŵa nga ni jalawe, wazamuŵa wakukhazikika na wakugomezgeka pakati pa ŵalondezgi ŵa Khristu. Kasi ndimo Petrosi wakajiwoneranga? Ntchakukayikiska. Lero napo, ŵanthu ŵanyake awo  ŵakuŵazga mabuku gha makani ghawemi ŵakuwona kuti Petrosi wakaŵa munthu wakukhazikika na wakugomezgeka nga ni jalawe yayi. Ŵanyake ŵakuti ivyo Baibolo likuyowoya vikulongora kuti Petrosi wakaŵa munthu wambura kukhazikika, wakusinthasintha.

9. Kasi Yehova na Mwana wake ŵakupenja vichi mwa ise, ndipo chifukwa wuli tikwenera kuŵagomezga?

9 Petrosi nayo wakabudanga. Yesu wakamanyanga vyose ivi. Kweni nga ni Yehova, Yesu nyengo zose wakawonanga viwemi mu ŵanthu. Yesu wakasangamo viwemi mwa Petrosi, ndipo wakakhumbanga kumovwira kuti viwemi ivi ndivyo Petrosi wachitenge. Lero napo, Yehova na Mwana wake ŵakupenja viwemi mwa ise. Kweni nyengo zinyake tingawona nga kuti mwa ise ŵangasangamo kawemi yayi. Tikwenera kugomezga kuti ndivyo Yehova na Mwana wake ŵakuwona ndipo tikwenera kunozgeka kuti ŵatisambizge, nga umo Petrosi wakachitira.—Ŵerengani 1 Yohane 3:19, 20.

“Leka Kopa”

10. Kasi Petrosi wakawona vichi, kweni wakawelera ku vichi?

10 Petrosi wakwenera kuti wakalutira lumoza na Yesu pa ulendo unyake kukapharazga. Ntheura wakwenera kuti wakawona munthondwe wakwamba uwo Yesu wakachita, apo wakazgora maji kuŵa vinyo pa ukwati ku Kana. Chakuzirwa chomene ntchakuti wakapulika uthenga wa Ufumu wa Chiuta uwo Yesu wakapharazganga. Uthenga uwu ukaŵapa ŵanthu chigomezgo. Kweni Petrosi wakaleka kwenda na Yesu na kuwelera ku bizinesi yake yaulovi. Pakati pajumpha myezi, Petrosi wakakumanaso na Yesu. Pa nyengo iyi, Yesu wakamuchema kuti wendenge nayo nyengo zose kukapharazga.

11, 12. (a) Kasi vinthu vikamwendera wuli Petrosi usiku unyake? (b) Kasi Petrosi wakwenera kuti wakajifumbanga vichi apo wakapulikizganga kwa Yesu?

11 Pa nyengo iyi, Petrosi wakaŵa kuti wavuka chifukwa cha kugwira ntchito usiku wose kweni pawaka. Ŵakaponya mikwawu yawo kanandi waka, kweni ŵakakorapo yayi somba nanga njimoza. Petrosi wakayezgera apa na apa kuti panji ŵangasangako kakotcha pakhala, kweni ŵakawera lululu. Panji ŵakafika na pakughanaghana kuti kwali ŵanjire waka pasi chomene pa nyanja ŵakachite kuzisokora somba. Para ndivyo wakaghanaghananga, mbwenu vikamukwenyerezganga waka. Ntchito yaulovi yikaŵa ntchito bweka yayi kwa Petrosi, ndiyo wakalelerangamo ŵanthu. Paumaliro, wakawelera ku mtunda khwatukhwatu. Yikaŵa nyengo yakuti ŵasuke mikwawu. Ntheura apo Yesu wakizanga, wakasanga Petrosi wali mukati kusuka mikwawu.

Petrosi wakavuka yayi kutegherezga apo Yesu wakayowoyanga vya Ufumu wa Chiuta, uwo ukaŵa mutu wa upharazgi wake

12 Mzinda ukamufinyilizga Yesu, waliyose wakakhumbanga kuti wapulike ivyo wakuyowoya. Pakuwona kuti ŵanthu ŵaŵa ŵanandi chomene, Yesu wakakwera mu boti la Petrosi ndipo wakamupempha kuti walitutuzgireko pataliko na mtunda. Yesu wakasambizga ŵanthu kufuma mu boti, mazgu ghake ghakapulikikwanga makora chomene.  Petrosi nayo wakapulikizganga. Wakavuka yayi kutegherezga apo Yesu wakayowoyanga vya Ufumu wa Chiuta, uwo ukaŵa mutu wa upharazgi wake. Petrosi wakawona kuti ungaŵa mwaŵi ukuru chomene kovwira Khristu kupharazga uthenga wakupa chigomezgo uwu mu charu chose. Kweni kasi wakawona kuti ntchamahara kuchita nthena? Kasi para waleka bizinesi yake wapwelelerenge wuli mbumba yake? Panyake Petrosi wakambaso kughanaghanira ivyo vikachitika usiku wajumpha apo ŵakaphyokapo waka.—Luka 5:1-3.

13, 14. Kasi Yesu wakamuchitira munthondwe wuli Petrosi, ndipo Petrosi wakachita wuli?

13 Yesu wakati wamara kuyowoya, wakaphalira Petrosi kuti: “Vuŵira apo mphakunyang’amira, ndipo ponyani mikwawu yinu kuti mukore somba.” Petrosi wakakayika chomene. Wakati: “Msambizgi, taphyoka usiku wose kwambura kukorapo kanthu, kweni pakuti mwayowoya niponyenge mikwawu.” Petrosi wakaŵa kuti wasuka waka mikwawu. Ntheura wakakhumba yayi kuponyaso mikwawu pa nyengo iyi, chomene pakumanya kuti somba zikusangika viŵi yayi namuhanya. Kweni wakapulikira, wakachewuzga ŵanyake mu boti lachiŵiri kuti ŵaŵalondezge.—Luka 5:4, 5.

14 Petrosi wakazizwa kuwona kuti mikwawu yili ndu apo wakayiguziranga mu boti. Wakalimbikira kuguza, mbwenu wakasanga visomba vili bilinkhinyubilinkhinyu mu vilepa. Luŵiroluŵiro, wakachewuzga ŵanyake awo ŵakaŵa mu boti lachiŵiri kuti ŵize ŵazakaŵawovwire. Ŵakati ŵafika, ŵakasanga kuti boti limoza likuchepa, somba zikaŵa zinandi. Ŵakazuzga maboti ghose ghaŵiri, ndipo ghakamba na kubira wuwo. Petrosi wakazizikika chomene. Wakamuwonapo kale Khristu wakuchitira ŵanthu vinthu vyankhongono, kweni apa wakachitira iyo. Petrosi wakawona kuti Yesu ni munthu uyo wali na nkhongono zakusokolera somba mu mikwawu. Petrosi wakachita wofi chomene. Wakajikama pasi, ndipo wakati: “Fumu, fumaniko kwa ine, chifukwa ndine munthu wakwananga.” Wakajiwona kuti ngwakwenelera yayi kuŵa pamoza na munthu uyo wakaŵa na nkhongono zanthena izi.—Ŵerengani Luka 5:6-9.

‘Ndine munthu wakwananga, Fumu’

15. Kasi Yesu wakamusambizga wuli Petrosi kuti pakaŵavya chifukwa cha kukayikira panji kopa?

15 Yesu wakati: “Leka kopa. Kufuma sono ukolenge ŵanthu.” (Luka 5:10, 11) Iyi yikaŵa nyengo ya kukayika panji kopa yayi. Pakaŵavya chifukwa chakuti Petrosi wakayikire kuti wapwelelerenge wuli banja lake, panji kopa kuti wangakwaniska yayi ntchito iyo Yesu wakamuchemera. Yesu wakaŵa na ntchito yikuru yakuti yichitike, uteŵeti uwo  ukaŵa kuti ungasintha umoyo wa ŵanthu wamunthazi. Wakateŵeteranga Chiuta uyo ‘wakugowokera chomene.’ (Yes. 55:7) Yehova wakaŵa wakunozgeka kumovwira Petrosi mwakuthupi na mwauzimu wuwo.—Mat. 6:33.

16. Kasi Petrosi, Yakobe, na Yohane, ŵakachita wuli Yesu wakati waŵachema? Chifukwa wuli tikuti ŵakachita chinthu chamahara chomene?

16 Petrosi wakapulikira nyengo yeneyiyo, ndimoso ŵakachitira Yakobe na Yohane. “Ŵakiza na maboti ku mtunda, ndipo ŵakasida vyose na kumulondezga.” (Luka 5:11) Petrosi wakalongora chipulikano mwa Yesu kweniso mwa Chiuta uyo wakamutuma. Apa Petrosi wakachita chinthu chamahara chomene. Mazuŵa ghano, Ŵakhristu awo ŵakumazga wofi na kukayika mwakuti ŵateŵetere Chiuta, nawo ŵakulongora chipulikano. Ŵakuchita makora chomene kuthemba Yehova.—Sal. 22:4, 5.

 “Chifukwa Wuli Wangukayika?”

17. Kasi Petrosi wakwenera kuti wakakumbukanga vichi pa vyaka viŵiri ivyo wakaŵira na Yesu?

17 Ivyo vyazunulika mu ndime yakwamba vikachitika pakati pajumpha vyaka viŵiri kufuma apo Petrosi wakakumana na Yesu kakwamba. Usiku wura, Petrosi wakasuzgika kuvuŵa boti chifukwa cha chimphepo chikuru pa Nyanja ya Galileya. Tikumanya yayi ivyo Petrosi wakaghanaghananga pa nyengo iyi. Kweni pakaŵa vinandi. Yesu wakachizga anyinavyara ŵa Petrosi. Wakasambizga ŵanthu pa Upharazgi wa pa Phiri. Ivyo wakasambizganga na milimo yankhongono iyo wakachitanga vikalongora kuti wakaŵa Wakusoleka wa Yehova, Mesiya. Myezi yikati yajumphapo, Petrosi wakasambira umo wangachitira kuti wofi na kukayika vimare. Nakuti Yesu wakamusora Petrosi kuŵa yumoza wa ŵapositole 12. Kweni Petrosi wakaŵa pafupi kumanya kuti wofi na kukayika vindamalirethu.

18, 19. (a) Longosorani ivyo Petrosi wakawona pa Nyanja ya Galileya. (b) Kasi Petrosi wakamupempha vichi Yesu, ndipo Yesu wakachita wuli?

18 Usiku wura, pa ulinda wachinayi, uwo ukambanga cha m’ma 3 koloko mulenji m’paka dazi lifume, Petrosi wakachiluka, ndipo wakaleka dankha kuvuŵa na kukhala waka. Wakawona chinthu chinyake chikwenda kujumpha mu majigha. Pakuti kukaŵa mwezi, kasi panyake Petrosi wakawonanga ungweru uwo ukawonekanga pa majigha? Yayi, chifukwa chinthu chira chikawonekanga kuti chimilira nyolonyolo. Wakaŵa munthu uyo wakendanga pachanya pa maji. Apo munthu uyu wakizanga pafupi, wakawonekanga nga kuti wakukhumba kuŵajumpha. Ŵasambiri ŵakawopa chomene, ndipo ŵakatenge ŵakuwona mboniwoni. Munthu uyu wakati: “Khwimani mtima! Ndine, kopa chara.” Wakaŵa Yesu.—Mat. 14:25-28.

19 Petrosi wakati: “Fumu, usange ndimwe, niphalirani kuti nane nende pa maji kwiza kwa imwe.” Apa Petrosi wakalongora chikanga. Pakutoleka mtima na munthondwe wapadera uwu, Petrosi wakakhumbanga kuti nayo wende pa maji kuti chipulikano chake chikhore. Yesu wakamuchema kuti walute kwa iyo. Petrosi wakakhira mu boti ndipo wakamba kwenda pachanya pa maji. Mughanaghanire waka umo Petrosi wakajipulikira wakati wimilira makora waka pachanya pa maji. Wakwenera kuti wakazizwa chomene kuwona kuti wakwenda nadi kulazga kwa Yesu. Kweni wakachita chinthu chinyake icho chikamutimbanizga.—Ŵerengani Mateyu 14:29.

“Pakuwona chimphepo, wakawopa”

20. (a) Kasi Petrosi wakatimbanizgika na vichi, ndipo chikachitika ntchivichi? (b) Kasi Yesu wakawovwira Petrosi kumanya fundo wuli yakuzirwa?

20 Petrosi wakeneranga kudodoliska kwa Yesu. Petrosi wakendanga pa maji chifukwa chakuti Yesu wakamovwira, kwizira mu nkhongono za Yehova. Yesu wakamovwira Petrosi chifukwa chakuti wakaŵa  na chipulikano. Kweni Petrosi wakatimbanizgika. Tikuŵazga kuti: “Pakuwona chimphepo, wakawopa.” Petrosi wakamba kulaŵiska chomene pa majigha na chimphepo, mbwenu wofi ukamukora. Wakawona nga kuti wabirenge mu nyanja. Chipulikano chake chikalopwa chifukwa cha wofi. Munthu uyo wakapika zina lakuti Jalawe chifukwa chakuti wakawonekanga kuti ngwakukhazikika wakamba kubira chifukwa cha kulopwa chipulikano. Petrosi wakamanyanga chomene kuskamba (kushuwa), kweni apa wakagomezgaso ivi yayi. Wakachemerezga kuti: “Fumu, niponoskani!” Yesu wakamukora pa woko na kumuguza. Kufuma apo, uku wachali pa maji, Yesu wakamovwira Petrosi kuwona kuti chipulikano ntchakukhumbikwa. Wakati: “Wamunthu wachipulikano chichoko iwe, chifukwa wuli wangukayika?”—Mat. 14:30, 31.

21. Chifukwa wuli kukayika nkhuheni, ndipo tingachita wuli kuti timazge suzgo ili?

21 Kukayika ntchinthu chakupwetekeska chomene. Usange tamba kukayika, chipulikano chithu chingalopwa ndipo tingapwetekeka mwauzimu. Ntheura tikwenera kuyezgayezga kuti tileke kukayika. Kasi tingachita wuli? Tiŵikenge mtima withu pa vinthu vyakwenelera. Usange tikuŵika mtima chomene pa vinthu ivyo vikutiwofya, kutigongoweska, kutitimbanizga pakuteŵetera Yehova, mbwenu tikayikenge chomene. Kweni usange mtima withu ukuŵa pa Yehova na Mwana wake, pa ivyo ŵachita, ŵakuchita, na ivyo ŵachitirenge awo ŵakuŵatemwa, tikayikenge yayi.

22. Chifukwa wuli ntchakwenelera kuyezga chipulikano cha Petrosi?

22 Apo Petrosi wakalongozgana na Yesu kuya mu boti, wakawona kuti chimphepo chaleka. Pa Nyanja ya Galileya pakaŵa bata. Petrosi pamoza na ŵasambiri ŵanyake ŵakati: “Ndimwe Mwana wa Chiuta nadi.” (Mat. 14:33) Kukati kwacha, Petrosi wakwenera kuti wakakondwa. Wakasambira kuti wakwenera yayi kukayika panji kopa. Pakaŵa vinandi ivyo wakeneranga kusintha kuti waŵe nga ni jalawe nga umo Yesu wakawonera. Kweni wakaŵikapo mtima kuti wayezgeyezgenge na kulutilira kukura. Kasi namwe ndimo mukuchitira? Para ni nthena, muwonenge kuti ntchakwenelera nadi kuyezga chipulikano cha Petrosi.