1, 2. Kasi vinthu vikaŵa wuli apo Samuyeli wakayowoyanga na Ŵaisrayeli? Ndipo chifukwa wuli wakakhumbanga kuŵawovwira kuti ŵasinthe?

SAMUYELI wakaŵa munthu wakugomezgeka, ndipo wakateŵetera nga ni ntchimi kweniso mweruzgi nyengo yitali. Zuŵa linyake wakachemeska ungano wa mtundu wose wa Israyeli mu tawuni ya Giligala. Para tingatolera kalendera ya mazuŵa ghano, tingati mukaŵa mu Meyi panji Juni. Nyengo ya chihanya yikaŵa kuti yambako. Mu minda tirigu wakaŵa kuti wakhoma kuti ŵanthu ŵambe kuvuna. Samuyeli wakaŵalaŵiska ŵanthu ŵake kumaso. Mzinda wose ukakhala waka chete kuti upulike. Kasi Samuyeli wakenera kuyowoya fundo wuli kuti ŵanthu aŵa ŵakhorwe?

2 Ŵanthu ŵara ŵakakosera kuti ŵakukhumba munthu kuti waŵe themba lawo. Kweni ŵakamanyanga yayi kuti icho ŵakakhumbanga chikaŵa chakofya. Ŵakamanyaso yayi kuti ivyo ŵakachitanga vikalongora kuti ŵakuyuyura Chiuta wawo, kweniso ntchimi yake. Tingayowoya kuti apa ŵakakananga kuti Yehova waŵe Themba lawo. Kasi Samuyeli wakenera kuyowoya vichi kuti waŵawovwire kuti ŵasinthe?

Ivyo vikachitikira Samuyeli pa wanichi wake vikutisambizga kuti tingaŵa na chipulikano mwa Yehova nanga ŵanthu ŵanyake ŵangachita viheni

3, 4. (a) Chifukwa wuli Samuyeli wakayowoya vya pa uwukirano wake? (b) Kasi ivyo Samuyeli wakachita ni vyakovwira wuli kwa ise mazuŵa ghano?

3 Samuyeli wakamba kuyowoya. Wakaphalira mzinda wura kuti: “Ine nachekura, nili na mbuha.” Sisi lake ilo likaŵa lambuha likalongora kuti ivyo wakayowoyanga vikaŵa vyaunenesko. Kufuma apo, wakayowoya kuti: “Ine namulongozgani kwamba pa uwukirano wane m’paka muhanya uno.” (1 Sam. 11:14, 15; 12:2) Nangauli Samuyeli wakaŵa muchekuru, wakaluwa yayi vya pa uwukirano wake. Wakakumbukanga vyose ivyo wakachitanga apo wakaŵa muwukirano. Ivyo wakasankha kuchita apo wakaŵa munyamata, vikamovwira kuti waŵe munthu wachipulikano na wakujipeleka kwa Yehova Chiuta.

 4 Samuyeli wakayezgayezga kuŵa na chipulikano chakukhora nangauli wakakhalanga na ŵanthu ŵambura chipulikano kweniso ŵambura kugomezgeka. Lero napo ntchakusuzga kuti munthu waŵe na chipulikano chakukhora chifukwa tikukhala mu charu chiheni ndipo ŵanthu ŵanandi ŵalije chipulikano. (Ŵerengani Luka 18:8.) Tiyeni tiwone ivyo tingasambirako kwa Samuyeli, kwambira apo wakaŵa msepuka.

‘Wakateŵeteranga Pamaso pa Yehova Apo Wakaŵa Msepuka’

5, 6. Kasi ivyo vikachitika pa wanichi wa Samuyeli vikupambana wuli na ŵana wose? Kweni chifukwa wuli ŵapapi ŵake ŵakaŵa na chigomezgo kuti wakupwelelereka makora?

5 Ivyo vikachitika pa wanichi wa Samuyeli vikupambana chomene na ivyo vikuchitika ku ŵana ŵanandi. Wakati waleka waka bere, panyake wakaŵa na vyaka vitatu panji kujumphirako pachoko, wakamba kuteŵetera pa chihema cha Yehova ku Shilo. Wakakhalanga kutali na ŵapapi ŵake, mtunda wa makilomita ghakujumpha 30 kufuma kukwake ku Rama. Ŵapapi ŵake, Elikana na Hana, ŵakamupeleka kuti wateŵeterenge Yehova, ndipo wakaŵa Munaziri umoyo wake wose. * Kasi ichi chikung’anamura kuti ŵapapi ŵake ŵakamutaya panji ŵakamutemwanga yayi?

6 Chara nadi. Iwo ŵakamanyanga kuti mwana wawo wakupwelelereka makora ku Shilo. Samuyeli wakateŵetanga na Wasembe Mukuru Eli. Ntheura Eli wakwenera kuti wakawoneseskanga kuti munyamata uyu ŵakumupwelelera makora. Pakaŵaso ŵanakazi ŵanyake awo ŵakateŵeteranga mu chihema.—Eks. 38:8; Ŵeru. 11:34-40.

7, 8. (a) Kasi chaka chilichose Samuyeli ŵapapi ŵake ŵakachitanga vichi kuti ŵamukhozge? (b) Kasi mazuŵa ghano ŵapapi ŵangasambirako vichi ku ŵapapi ŵa Samuyeli?

7 Kweniso Hana na Elikana ŵakamuluwa yayi mwana wawo wakwamba wakutemweka uyu, uyo kubabika kwake likaŵa zgoro la lurombo lwawo. Hana wakapempha Chiuta kuti wamupe mwana mwanalume, ndipo wakalayizga kuti mwana uyu wazamumupeleka kuti wateŵeterenge Chiuta. Chaka chilichose para Hana waluta ku Shilo, wakamunyamuliranga chakuvwara Samuyeli kuti wavwarenge pakuteŵetera pa chihema. Msepuka uyu wakwenera kuti wakakondwanga chomene para ŵapapi ŵake ŵafika. Panji yikaŵa nyengo iyo ŵakamukhwimiskanga na kumuphalira kuti ni mwaŵi ukuru kuteŵetera Yehova pa malo ghapadera agha.

8 Mazuŵa ghano, ŵapapi ŵangasambirako vinandi kwa Hana na Elikana. Kanandi ŵapapi ŵakuŵika waka mtima pakovwira ŵana ŵawo kuti ŵachite vinthu ivyo vingaŵawovwira pa umoyo wawo wakuthupi. Kweni ŵapapi ŵa Samuyeli ŵakaŵika mtima pakumovwira kuti watemwenge  Yehova. Ndipo ivi vikawovwira mwana wawo kuti watemwenge nadi Yehova.—Ŵerengani Zintharika 22:6.

9, 10. (a) Longosorani umo chihema chikaŵira kweniso umo Samuyeli wakawoneranga malo ghakupatulika agha. (Wonaniso mazgu ghamusi.) (b) Kasi ni ntchito wuli zinyake izo Samuyeli wakagwiranga, ndipo ŵanyamata mazuŵa ghano ŵangamuyezga wuli?

9 Apo wakaŵa msepuka, Samuyeli wakwenera kuti wakatembeyanga mu mapiri gha ku Shilo. Wakakondwanga chomene kuwona tawuni ya Shilo na madambo agho ghakaŵa ku chigaŵa chinyake, kweniso chihema cha Yehova. Chihema chikaŵa nadi malo ghakupatulika. * Mozesi ndiyo wakazengeska chihema ichi vyaka pafupifupi 400 kumasinda, ndipo ndigho ghakaŵa malo ghekha ghakusoperapo Yehova pa charu chose.

10 Samuyeli wakachitemwanga chomene chihema. Baibolo likuti: “Samuyeli wakateŵeteranga pamaso pa Yehova, wakavwaranga efodi wasalu yiwemi, nangauli wakaŵa msepuka.” (1 Sam. 2:18) Efodi wakulongora kuti Samuyeli wakawovwiranga ŵasembe pa chihema. Nangauli Samuyeli wakafuma mu mbumba ya ŵasembe yayi, kweni wakagwiranga ntchito zinandi pa chihema nga nkhujura vijaro mulenji uliwose kweniso kuteŵetera Eli uyo wakaŵa muchekuru. Samuyeli wakakondwanga chomene kuteŵetera pa chihema, kweni pamanyuma wakamba kusuzgika mu mtima. Vinthu vikendanga makora yayi pa nyumba ya Yehova.

Wakachita Makora Nangauli Wakakhalanga na Ŵanthu Ŵaheni

11, 12. (a) Kasi Hofini na Finehasi ŵakaŵa na suzgo wuli? (b) Kasi ni vinthu wuli viheni ivyo Hofini na Finehasi ŵakachitanga pa chihema? (Wonaniso mazgu ghamusi.)

11 Kufuma waka pa wana, Samuyeli wakawona vinthu viheni na vyakuseluska. Eli wakaŵa na ŵana ŵanalume ŵaŵiri, Hofini na Finehasi. Baibolo likuti: “Ŵana ŵa Eli ŵakaŵa ŵaheni. Yehova ŵakaŵa nayo na ntchito yayi.” (1 Sam. 2:12) Fundo ziŵiri izo zayowoyeka mu vesi ili zikulondezgana. Hofini na Finehasi ŵakaŵa “ŵaheni,” kung’anamura “ŵana ŵawakawaka,” chifukwa Yehova ŵakaŵa nayo na ntchito yayi. Ŵakasulako fundo zake zaurunji na ivyo wakukhumba. Ndicho chifukwa, ŵakachitanga viheni vinandi.

12 Dango la Chiuta likayowoyerathu ntchito izo ŵasembe  ŵakeneranga kuchita kweniso umo ŵakeneranga kupelekera sembe pa chihema chake. Pakaŵa chifukwa chiwemi icho Dango likayowoyera nthena. Sembe zira zikimiranga vyose ivyo Chiuta wachita kuti wagowokere ŵanthu zakwananga. Chiuta wakukhumba ŵanthu awo mbakutowa pamaso pake mwakuti waŵatumbike na kuŵalongozga. Kweni Hofini na Finehasi ŵakachitiska ŵasembe ŵanyawo kwamba kuyuyura sembe izi. *

13, 14. (a) Kasi ŵanthu ŵa mitima yiwemi ŵakwenera kuti ŵakajipulikanga wuli na viheni ivyo vikachitikanga pa chihema? (b) Kasi Eli wakatondeka wuli, pakuŵa dada na wasembe mukuru?

13 Muŵe nga mukuwona munyamata Samuyeli wakuzizwa kuwona vyose ivi, kweni palije icho chikuchitikapo. Wakawonanga ŵanthu ŵanandi ŵakavu, ŵakujiyuyura, na ŵakusuzgika, ŵakwiza ku chihema chakupatulika kuti ŵapembuzgike na kukhozgeka mwauzimu, kweni ŵakuwera na chitima panji ŵazumbwa na soni. Chitima chikwenera kuti chikamukora chomene wati wamanya kuti Hofini na Fihehasi ŵakaswanga malango gha Yehova pa nkhani ya uzaghali. Ŵanyamata aŵa ŵakagonanga na ŵanakazi ŵanyake awo ŵakateŵeteranga pa chihema. (1 Sam. 2:22) Panyake Samuyeli wakaghanaghananga kuti Eli wachitengepo kanthu.

Samuyeli chitima chikamukoranga chomene kuwona kuti ŵana ŵa Eli ŵakuchita viheni

14 Eli ndiyo wakaŵa wakuti wanganozga vinthu. Iyo wakaŵa wasembe mukuru, ndipo ndiyo wakalaŵiliranga vyose ivyo vikachitikanga pa chihema. Kweniso pakuŵa dada, wakaŵa na udindo wa kovwira ŵana ŵake. Nakuti ivyo ŵakachitanga vikaŵapwetekanga ŵekha kweniso ŵanthu ŵanyake mu charu. Kweni Eli wakatondeka kulongora mazaza ghake, pakuŵa dada na wasembe mukuru. Wakaŵachenya ŵana ŵake mwapatalipatali waka. (Ŵerengani 1 Samuyeli 2:23-25.) Kweni wakeneranga kuŵachenya mwankhongono ŵana ŵake. Zakwananga izo ŵakachitanga zikaŵa zakuti ŵangakomekerapo.

15. Kasi Yehova wakatuma uthenga wuli wakofya kwa Eli? Ndipo Eli na ŵana ŵake ŵakachita wuli?

15 Vinthu vikafika paheni chomene mwakuti Yehova wakatuma “munthu wa Chiuta,” panji kuti ntchimi yinyake kwa Eli. Yikiza na uthenga wakofya wa cheruzgo. Yehova wakaphalira Eli kuti: “Ukulutilira kuchindika ŵana ŵako kuluska ine.” Chiuta wakayowoyerathu kuti ŵana ŵa Eli wose ŵaŵiri ŵazamufwa zuŵa limoza, kweniso kuti mbumba ya Eli yizamulangika chomene, nanga ni usembe uzamumalira papo. Kasi Eli na ŵana ŵake ŵakasintha pakupulika uthenga uwu? Baibolo likulongora kuti ŵakasintha yayi.—1 Sam. 2:27–3:1.

16. (a) Kasi mu Baibolo tikuŵazga nkhani wuli zakukhwaskana na munyamata Samuyeli? (b) Kasi nkhani izi zikumukhozgani wuli?

 16 Kasi viheni vyose ivi vikamukhwaska wuli munyamata Samuyeli? Baibolo likulongora kuti apo vinthu vyakukhozga soni ivi vikachitikanga, Samuyeli wakachitanga viwemi ndipo wakakuranga makora. Kumbukani kuti pa 1 Samuyeli 2:18, tikuŵazga kuti Samuyeli wakaŵa wakugomezgeka ndipo “wakateŵeteranga pamaso pa Yehova” apo wakaŵa msepuka. Nanga ni apo wakaŵa muchoko, Samuyeli wakaŵika mtima pakuteŵetera Chiuta. Mu vesi 21 mu chaputara 2 chenechichi, tikupulikaso nkhani yinyake yakukondweska chomene yakuti: “Msepuka Samuyeli wakalutilira kukura pamaso pa Yehova.” Apo wakakuranga, ubwezi wake na Yehova nawo ukakuranga. Ubwezi wanthena uwu na Yehova ndiwo wekha uwo ungavikilira munthu ku viheni vya mtundu uliwose.

17, 18. (a) Kasi ŵanyamata awo Mbakhristu ŵangachita wuli nga ni Samuyeli para ŵakukhala na ŵanthu awo ŵakuchita viheni? (b) Ntchivichi chikulongora kuti Samuyeli wakasankha makora vinthu?

17 Chikaŵa chipusu kuti Samuyeli waghanaghane kuti usange wasembe mukuru na ŵana ŵake ndiwo ŵakuchita viheni, palije suzgo usange nayo wangachitako. Kweni palije chifukwa chakuti munthu wachitire viheni chifukwa cha kuwonera ŵanthu ŵanyake, nanga ŵangaŵa kuti ŵali na maudindo. Mazuŵa ghano, ŵanyamata ŵanandi awo Mbakhristu ŵakuchita vinthu nga ni Samuyeli ndipo ŵakulutilira “kukura pamaso pa Yehova.” Ŵakuchita nthena nanga ŵanthu awo ŵakukhala nawo ŵakuchita viheni.

18 Kasi ivyo Samuyeli wakasankha kuchita vikamovwira wuli? Tikuŵazga kuti: “Msepuka Samuyeli wakalutilira kukura mu msinkhu, wakatemwekanga na Yehova na ŵanthu wuwo.” (1 Sam. 2:26) Ntheura Samuyeli wakatemwekanga na ŵanthu ŵamahara. Yehova wakamutemwa chomene msepuka uyu chifukwa cha  chipulikano chake. Samuyeli nayo wakwenera kuti wakamanyanga kuti Chiuta wake wamalanenge na uheni wose uwo ukachitikanga ku Shilo, kweni wakamanyanga yayi kuti vichitikenge pawuli. Usiku unyake, wakamanya umo uheni wura umalirenge.

“Yowoyani, Pakuti Muteŵeti Winu Wakupulika”

19, 20. (a) Longosorani ivyo vikachitika kwa Samuyeli usiku unyake pa chihema. (b) Kasi Samuyeli wakamanya wuli munthu uyo wakamuchemanga, ndipo iyo wakachitanga nayo wuli Eli?

19 Kukaŵa pafupi kucha, ndipo nyali yikuru ya mu chihema yikaŵa yichali kubuka. Samuyeli wakapulika munthu wakumuchema. Iyo wakaghanaghananga kuti ni Eli, uyo wakaŵa muchekuru chomene kweniso wakalaŵiskanga viŵi yayi. Samuyeli wakawuka, “wakachimbilira” kwa Eli. Muŵe nga mukumuwona munyamata uyu wakuchimbira malundi ghawaka kuti wakapulike ivyo Eli wakukhumba. Ntchakukondweska chomene kuti Samuyeli wakamuchindikanga Eli na kumuchitira lusungu. Nangauli wakaŵa na zakwananga zinandi, kweni Eli wakaŵa wachali wasembe mukuru wa Yehova.—1 Sam. 3:2-5.

20 Samuyeli wakawuska Eli, wakati: “Ndine pano, pakuti mwanichemanga.” Kweni Eli wakati wandamuchemepo, wawelere wakagone. Vikachitika kanandi waka. Paumaliro, Eli wakamanya icho chikachitikanga. Nyengo yira vikachitikanga viŵi yayi kuti Yehova watume mboniwoni panji uchimi ku ŵanthu ŵake, ndipo chikaŵa chakupulikikwa. Kweni Eli wakamanya kuti Yehova wakambaso kuyowoya, kweni sono wakayowoyanga na munyamata uyu. Eli wakaphalira Samuyeli kuti wakagoneso kweniso umo wangazgolera para wapulikaso munthu wakumuchema. Samuyeli wakapulikira. Nyengo yichoko waka, wakapulikaso munthu wakumuchema kuti: “Samuyeli, Samuyeli!” Munyamata yura wakazgora kuti: “Yowoyani, pakuti muteŵeti winu wakupulika.”—1 Sam. 3:1, 5-10.

21. Kasi mazuŵa ghano tikupulikizga wuli kwa Yehova? Ndipo chifukwa wuli ichi ntchakukhumbikwa?

21 Sono Yehova wakaŵaso na muteŵeti mu Shilo uyo wakapulikizganga kwa iyo. Umoyo wake wose Samuyeli wakapulikiranga Yehova. Kasi ndimo namwe mukuchitira? Tileke kukhazga kuti tipulikenge mazgu ghachilendo kuyowoya nase usiku. Mazuŵa ghano, mazgu gha Chiuta tili nagho nyengo zose. Ghali mu Baibolo. Para tikupulikira Chiuta na kuchita ivyo wakutiphalira, chipulikano chithu chiŵenge chakukhora. Ndimo vikaŵira na Samuyeli.

Nangauli wakawopanga, Samuyeli wakaphalira Eli uthenga wa cheruzgo wakufuma kwa Yehova

22, 23. (a) Kasi uthenga uwo Samuyeli wakawopanga kuyowoya ukafiskika wuli? (b) Ntchivichi chikawovwira kuti mbiri ya Samuyeli yilutilire kumanyikwa?

22 Ivyo vikachitika usiku wura vikaŵa vyapadera chomene pa umoyo wa Samuyeli, chifukwa wakamba kumumanya Yehova munthowa yapadera. Wakazgoka ntchimi na muyowoyeri wa Chiuta. Pakwamba, munyamata Samuyeli wakawopanga kuphalira Eli uthenga wa Yehova, chifukwa ukaŵa uthenga wa cheruzgo icho chikaŵa pafupi kwiza pa nyumba ya Eli. Kweni Samuyeli wakachita chikanga na kuyowoya. Eli nayo  wakajiyuyura na kuchipokelera cheruzgo cha Chiuta. Pakati pajumpha nyengo yichoko waka, vyose ivyo Yehova wakayowoya vikachitika. Ŵaisrayeli ŵakaluta kukarwa nkhondo na Ŵafilisiti, ndipo Hofini na Finehasi ŵakakomeka pa zuŵa limoza. Eli nayo wakafwa wakati wapulika kuti Ŵafilisiti ŵapoka Likasa lakupatulika la Yehova.—1 Sam. 3:10-18; 4:1-18.

23 Kweni Samuyeli wakalutilira kumanyikwa kuti ni ntchimi yakugomezgeka. Baibolo likutiphalira kuti “Yehova wakaŵa nayo,” kweniso wakachitiska kuti mauchimi ghose agho Samuyeli wakayowoya ghafiskike.—Ŵerengani 1 Samuyeli 3:19.

“Samuyeli Wakachema Yehova”

24. Kasi Ŵaisrayeli ŵakamba kukhumba vichi? Chifukwa wuli uku kukaŵa kwananga kukuru?

24 Kasi Ŵaisrayeli ŵakamupulikira Samuyeli na kuŵa ŵanthu ŵakugomezgeka kwa Yehova? Yayi. Pakati pajumpha nyengo, ŵakakhumba yayi kuti ntchimi ndiyo yiŵeruzgenge. Ŵakakhumbanga kuŵa na themba nga ni mitundu yinyake. Yehova wakamuphalira Samuyeli kuti waŵachitire ivyo ŵakhumba. Kweni Samuyeli wakeneranga kuŵaphalira Ŵaisrayeli kuti ŵananga chomene. Iwo ŵakakananga munthu yayi, kweni Yehova. Ntheura Samuyeli wakachemera ŵanthu ku Giligala.

Samuyeli wakalomba na chipulikano, ndipo Yehova wakamuzgora na kutuma chivula

25, 26. Kasi Samuyeli wakawovwira wuli ŵanthu kumanya kuti ŵakamunangira chomene Yehova?

25 Tiyeni tipulike ivyo Samuyeli wakayowoya ku Ŵaisrayeli pa Giligala. Samuyeli, uyo pa nyengo yira wakaŵa muchekuru, wakaŵakumbuska Ŵaisrayeli umo wakachitira vinthu mwakugomezgeka. Kufuma apo, Baibolo likuti: “Samuyeli wakachema Yehova.” Wakapempha Yehova kuti watume chivula cha mphepo na ŵaleza.—1 Sam. 12:17, 18.

26 Kweni kasi chivula chanthena chikaŵa kuti chingawa nadi mu nyengo ya chihanya? Vyanthena ivi vikaŵa kuti vindachitikepo. Usange ŵanyake ŵakakayikiranga na kumuhoya, ŵakwenera kuti ŵakachetama. Nyengo yeneyiyo, mabingu ghakawungana kuchanya. Chimphepo chikaputa na kuwiska tirigu mu minda. Ŵaleza ŵakamwetuka na kududumira. Chivula chikamba kuwa. Kasi ŵanthu ŵakati wuli? “Ŵanthu wose ŵakachita wofi chomene na Yehova na Samuyeli.” Sono ndipo ŵakamanya kuti ŵananga nadi.—1 Sam. 12:18, 19.

27. Kasi Yehova wakuchita wuli na awo ŵali na chipulikano nga ntcha Samuyeli?

27 Yehova ndiyo wakachitiska Ŵaisrayeli kumanya kuti mbakugaluka, wakaŵa Samuyeli yayi. Kufuma pa wanichi m’paka pa uchekuru wake, Samuyeli wakaŵa na chipulikano mwa Chiuta wake. Yehova nayo wakamutumbika. M’paka sono, Yehova wandasinthe. Wachali kovwira awo ŵali na chipulikano nga ntcha Samuyeli.

^ ndime 5 Ŵanaziri ŵakachitanga chilapo icho nyengo zinyake chikaŵakanizganga kumwa vyakuloŵezga na kuleka kumeta sisi. Ŵanandi ŵakachitanga chilapo ichi nyengo yichoko waka. Kweni ŵanyake ŵachoko waka, nga ni Samusoni, Samuyeli, na Yohane Mubatizi, ŵakaŵa Ŵanaziri umoyo wawo wose.

^ ndime 9 Chihema chikaŵa mafiti 43.7 muutali, mafiti 14.6 muusani, ndipo chikaŵa nga ntchilona chikuru icho ŵakachipayika pa makuni. Kweni chilona ichi chikaŵa cha vikumba vya katubwi, vyakudayika makora, kweniso makuni ghamtengo wapatali agho ŵakaghamata na siliva kweniso golide. Chihema chikaŵa pa luŵaza ulo lukaŵa mafiti 146 muutali, mafiti 73 muusani, ndipo pakaŵaso jotchero likuru lakupelekerapo sembe. Nyengo yikati yajumphapo, ŵakazengaso tuvipinda tunyake mumphepete mwa chihema kuti ŵasembe (ŵasofi) ŵateŵeterengemo. Samuyeli wakwenera kuti wakagonanga mu chimoza cha vipinda ivi.

^ ndime 12 Baibolo likutiphalira vinthu viŵiri vyakuyuyura Chiuta ivyo ŵakachitanga. Chakwamba, para munthu wapeleka nyama kuŵa sembe, Dango likatenge ŵatorengepo vigaŵa vinyake na kupeleka ku ŵasembe kuti ŵaryenge. (Doto. 18:3) Kweni ŵasembe ŵaheni pa chihema ŵakachitanga vinyake. Ŵakatumanga ŵateŵeti ŵawo kutora chifoloko chikuru na kuzuwura nyama mu m’phika uku yikubwata. Ŵakasankhanga viwemi chomene. Chinyake ntchakuti ŵanthu ŵakizanga na sembe zawo kuti ziwotcheke pa jotchero. Kweni ŵasembe ŵaheni ŵara ŵakatumanga ŵateŵeti ŵawo kofya munthu uyo wapeleka sembe, na kumuphalira kuti wapeleke nyama yiŵisi pambere ŵandatorepo mafuta ghakupeleka sembe kwa Yehova.—Lev. 3:3-5; 1 Sam. 2:13-17.