“Muyezgenge awo ŵakuhara malayizgo chifukwa ŵali na chipulikano ndiposo mbakuzikira.”—ŴAHEBERE 6:12.

1, 2. Kasi mulaŵiliri wa dera munyake wakaŵawonanga wuli ŵanthu ŵakugomezgeka awo ŵakuzunulika mu Baibolo, ndipo chifukwa wuli ŵanthu ŵanthena ŵangaŵa ŵabwezi ŵawemi chomene?

MULAŴILIRI wa dera uyo wakaŵa wachilara wakayowoya nkhani pa mpingo unyake. Mudumbu munyake wakati wapulikizga nkhani iyi, wakayowoya kuti: “Mubali uyu wakuyowoya vya ŵanthu ŵa mu Baibolo nga kuti ŵakaŵa ŵabwezi ŵake.” Mudumbu uyu wakaneneskanga, chifukwa mulaŵiliri wa dera uyu wakasambira Mazgu gha Chiuta na kusambizga ŵanthu kwa vyaka vinandi. Ŵanalume na ŵanakazi ŵachipulikano awo ŵakuzunulika mu Baibolo, mubali uyu wakamba kuŵawona nga mbabwezi ŵake awo wakamanyana nawo umoyo wake wose.

2 Chingaŵa chiwemi nadi kuŵa paubwezi na ŵanthu ŵachipulikano awo ŵakuzunulika mu Baibolo. Kasi imwe mukuwona kuti ŵanthu aŵa ŵakaŵako nadi? Ghanaghanirani umo mungajipulikira usange mungaŵa na mwaŵi wa kwenda na kuchezga na ŵanthu nga ni Nowa, Abrahamu, Rute, Eliya, na Esitere. Ghanaghanirani umo fundo izo ŵangayowoya zingamukhozgerani na kumovwirani pa umoyo winu.—Ŵerengani Zintharika 13:20.

3. (a) Kasi kusambira vya ŵanalume na ŵanakazi ŵachipulikano awo ŵakuzunulika mu Baibolo vingatovwira wuli? (b) Kasi tidumbiskanenge mafumbo wuli?

3 Pa nyengo ya “chiwuka cha ŵarunji” tizamuŵa na mwaŵi wa kuchezga nawo ŵanthu aŵa. (Mil. 24:15) Nanga ni sono, vingatovwira chomene usange tingasambira vya ŵanalume na ŵanakazi ŵachipulikano awo ŵakuzunulika mu Baibolo. Kasi vingatovwira wuli? Mpositole Paulosi wakuzgora kuti: “Muyezgenge awo ŵakuhara malayizgo chifukwa ŵali na chipulikano ndiposo mbakuzikira.” (Heb. 6:12) Apo tikwamba kusambira vya ŵanalume na ŵanakazi ŵachipulikano, tiyeni tiwone mafumbo ghachoko waka agho ghakuŵapo chifukwa cha mazgu gha Paulosi. Mafumbo ghake ngakuti: Kasi chipulikano ntchivichi, ndipo chifukwa wuli tikwenera kuŵa nacho? Kasi tingayezga wuli ŵanthu ŵachipulikano awo ŵakuzunulika mu Baibolo?

Kasi Chipulikano Ntchivichi, Ndipo Chifukwa Wuli Tikwenera Kuŵa Nacho?

4. Kasi ŵanthu ŵakughanaghana vichi pa nkhani ya chipulikano, ndipo chifukwa wuli ŵakuteta?

4 Chipulikano ntchinthu chakuzirwa chomene icho ŵanthu wose awo tisambirenge mu buku ili ŵakaŵa nacho ndipo ŵakachikoleska. Ŵanthu ŵanandi mazuŵa ghano ŵakuchimanya yayi chipulikano, ŵakughanaghana kuti chikung’anamura kugomezga vinthu vyambura ukaboni. Kweni ŵakuteta. Chipulikano chikupambana na kugomezgeramo bweka vinthu. Para munthu wakugomezgeramo bweka vinthu mbwenu wali pangozi. Ntchakukwana yayi kugomezga waka  kuti kuli Chiuta, chifukwa “viŵanda navyo vikugomezga ndipo vikutenthema.”—Yak. 2:19.

5, 6. (a) Kasi chipulikano chithu chajintha pa vinthu viŵiri vi? (b) Yowoyani chiyelezgero chakulongora kuti tikukhumbikwira ukaboni kuti tiŵe na chipulikano chakukhora.

5 Chipulikano chanadi chikupambana na kugomezga waka. Wonani umo Baibolo likulongosolera chipulikano. (Ŵerengani Ŵahebere 11:1.) Paulosi wakayowoya kuti chipulikano chajintha pa vinthu viŵiri ivyo tingaviwona yayi. Chakwamba, chipulikano chajintha pa vinthu vyenecho ivyo “ni vyambura kuwoneka.” Na maso ghithu, tingawona yayi vinthu vyenecho ivyo vili kuchanya, nga ni Yehova Chiuta, Mwana wake, panji Ufumu uwo sono ukuwusa kuchanya. Chachiŵiri, chipulikano chajintha pa “vinthu ivyo tikugomezga,” vinthu ivyo vindachitike kweni vichitikenge. Sono tingachiwona yayi charu chiphya icho Ufumu wa Chiuta wizenge nacho. Kasi ichi chikulongora kuti tilije ukaboni wakuti vinthu ivi ni vyanadi ndipo vizamuchitika?

6 Yayi. Paulosi wakalongosora kuti chipulikano chanadi ntchakukhazikika. Apo wakayowoya kuti chipulikano “ntchilindizga chanadi,” wakazunura mazgu agho ghangalembekaso kuti “chikalata chaukaboni.” Tiyelezgere kuti munthu munyake wakukhumba kumupani nyumba. Wangamupani chikalata cha malo agha na kuyowoya kuti: “Iyi ndiyo ni nyumba yinu yasono.” Para wachita nthena, wakung’anamura kuti imwe mukhalenge pa pepara ili yayi. Kweni wakumuphalirani kuti chikalata ichi mbukaboni wakukwana wakuti nyumba iyi njinu, ndipo vikuŵa nga kuti wamupani nyumba yeneko. Ndimoso viliri na chipulikano, pali ukaboni wakukhorweska na wankhongono, mwakuti tikuwona nga kuti vinthu ivi vyachitika kale.

7. Kasi chipulikano chanadi chikukhumbikwiraso vichi?

7 Ntheura munthu uyo wali na chipulikano chanadi wakuŵa na ukaboni pa ivyo wakugomezga kweniso wakuthemba chomene Yehova Chiuta. Chipulikano chikutovwira kuti tiwonenge Yehova kuŵa Dada withu wachitemwa kweniso kugomezga kuti vyose ivyo walayizga vizamufiskika. Kweni chipulikano chanadi chikukhumbikwira vinandi. Tikwenera kuchipwelelera kuti tilutilire kuŵa nacho. Tichilongorenge kwizira mu ivyo tikuchita, para yayi mbwenu chifwenge.—Yak. 2:26.

8. Chifukwa wuli chipulikano ntchakukhumbikwa?

8 Chifukwa wuli chipulikano ntchakukhumbikwa? Tikusanga zgoro la fumbo ili mu ivyo Paulosi wakalemba. (Ŵerengani Ŵahebere 11:6.) Usange tilije chipulikano tingalomba yayi kwa Yehova kweniso kumukondweska. Ntheura chipulikano ntchakukhumbikwa usange tikukhumba kuŵa ŵabwezi ŵa Yehova, Dada withu wakuchanya, na kumuchindika. Nakuti ivi ndivyo ŵanthu kweniso ŵangelo ŵakwenera kuchita.

9. Kasi Yehova walongora wuli kuti wakumanya kuti tikukhumbikwira chipulikano?

9 Yehova wakumanya kuti tikukhumbikwira kuŵa na chipulikano, lekani watipa viyelezgero kuti watisambizge umo tingaŵira na chipulikano kweniso kuchilongora. Mu mpingo, wakutipa ŵabali ŵachipulikano awo ŵakulongozga. Mazgu ghake ghakutiphalira kuti: “Yezgani chipulikano  chawo.” (Heb. 13:7) Kweniso watipa vinyake vinandi. Paulosi wakalemba kuti tili na “bingu likuru . . . la ŵakaboni,” ŵanalume na ŵanakazi ŵachipulikano awo ŵakuzunulika mu Baibolo. (Heb. 12:1) Paulosi wakazunurapo ŵachoko waka awo ŵali kulembeka mu Ŵahebere chaputara 11. Mu Baibolo muli nkhani zanadi za ŵanalume na ŵanakazi, ŵalara na ŵachoko, ŵakufuma mu vigaŵa vyakupambanapambana, awo ŵakaŵa na chipulikano kweniso awo ise tingasambirako mu nyengo ziheni izi.

Kasi Tingayezga Wuli Chipulikano cha Ŵanji?

10. Kasi kusambira patekha kungatovwira wuli kuti tiyezge ŵanalume na ŵanakazi ŵachipulikano awo ŵakuzunulika mu Baibolo?

10 Para tikukhumba kuyezga munthu tikudankha kuwoneseska ivyo wakuchita. Apo mukuŵazga buku ili, muwonenge kuti fundo zake zalembeka makora kuti muŵenge nga mukuwona ŵanalume na ŵanakazi ŵachipulikano aŵa. Mungachitaso makora kuti namwe mufufuze vinandi pa nkhani izi. Para mukusambira pamwekha, namwe fufuzani fundo zinyake mu mabuku panji vinthu vinyake ivyo muli navyo. Apo mukughanaghanirapo ivyo mukusambira, muŵe nga mukuwona malo kweniso umo vikaŵira apo nkhani izo zikachitikanga. Muŵe nga mukuwona ivyo ŵakawonanga, kupulika ivyo ŵakapulikanga, kweniso kupulika sungu ilo ŵakapulikanga. Chakuzirwa chomene ntchakuti, yezgani kughanaghanira umo ŵanthu awo ŵakuzunulika ŵakajipulikiranga. Para mukughanaghanira vya ŵanalume na ŵanakazi ŵachipulikano aŵa, muŵamanyenge makora, ndipo mwambenge kuŵawona nga mbabwezi ŵinu ŵa papo kale.

11, 12. (a) Ntchivichi chingamovwirani kuti mwambe kuwona Abramu na Sarayi kuŵa ŵabwezi ŵinu? (b) Kasi nkhani ya Hana, Eliya, panji Samuyeli yingamovwirani wuli?

11 Para mwaŵamanya makora, mukhumbenge kuŵayezga. Tiyelezgere kuti mukughanaghana vya uteŵeti uphya. Panji gulu la Yehova lamupemphani kuti mukateŵetere ku malo ghanyake. Panyake ŵamupemphani kuti musamukire ku chigaŵa icho ŵapharazgi mbachoko, panji kuti muyezge nthowa zinyake zakupharazgira izo mukuwona kuti ni zachilendo kwa imwe panji mungakwaniska yayi. Apo mukughanaghanira uteŵeti uwu na kulomba, mungachita makora kughanaghaniraso nkhani ya Abramu. Iyo na Sarayi ŵakanozgeka kuleka viwemi vyose ivyo vikaŵa mu Uri, ndipo Chiuta wakaŵatumbika chomene. Usange mungachita nga ndiwo, namwe muwonenge kuti sono mukuŵamanya makora ŵanthu aŵa kuluska kale.

12 Kweniso, tiyelezgere kuti mubali panji munyinu wamuchitirani nkhaza na kumukhuŵazgani, ndipo mukughanaghana kuti muleke waka kuluta ku maungano. Usange mungaghanaghanira ivyo vikachitikira Hana kweniso umo wakazizipizgira apo Penina wakamujokoranga, vimovwiraninge kuti muchite chinthu chamahara. Namwe mwambenge kumuwona Hana nga ni mubwezi winu. Usange mukusuzgika maghanoghano chifukwa cha kujiwona kuti ndimwe wawakawaka, mungachita makora kusambira nkhani ya Eliya na kuwona umo Yehova wakamukhwimiskira.  Ŵanyamata awo ŵakuchichizgika na ŵanyawo ku sukulu kuti ŵachitenge vinthu vyawakawaka, nkhani ya Samuyeli yingaŵawovwira kuti ŵawone umo wakachitira kuti waleke kutolera nkharo ziheni za ŵana ŵa Eli. Kweniso viŵawovwirenge kuti ŵambe kumuwona Samuyeli nga munyawo.

13. Kasi para tikuyezga chipulikano cha awo ŵakuzunulika mu Baibolo tikulongora kuti tilije chipulikano? Longosorani.

13 Kasi Yehova wangamuwonani nga mulije chipulikano chifukwa chakuti mukuyezga ŵanthu awo ŵakuzunulika mu Baibolo? Yayi. Kumbukani kuti Mazgu gha Yehova ghakutiphalira kuti tiyezgenge ŵanthu ŵachipulikano. (1 Kor. 4:16; 11:1; 2 Tes. 3:7, 9) Chinyake ntchakuti ŵanthu ŵanyake awo tisambirenge mu buku ili, nawo ŵakayezganga chipulikano cha ŵanthu ŵanyake awo ŵakaŵako kale. Mu buku ili pa Mutu 17, pali nkhani ya Mariya. Tiwonenge kuti vinthu vinyake ivyo Mariya wakayowoya vikaŵa ivyo Hana wakayowoya nyengo yinyake. Ichi chikulongora kuti Mariya wakawonanga Hana kuti ntchiyelezgero chiwemi kwa iyo. Kasi ichi chikulongora kuti Mariya wakaŵa na chipulikano chichoko? Yayi. M’malo mwake, ivyo Hana wakachita vikamovwira Mariya kuŵa na chipulikano chakukhora, ndipo wakajipangira zina lapadera pamaso pa Yehova Chiuta.

14, 15. Kasi mu buku ili muli vinthu wuli vinyake, ndipo vingatovwira wuli?

14 Buku ili lalembeka munthowa yakuti limovwirani kukhozga chipulikano chinu. Mitu ya mu buku ili yatoleka mu nkhani za mu Gongwe la Mulinda za mutu wakuti “Londezgani Chipulikano Chawo,” izo zikalembeka kwambira mu 2008 m’paka 2013. Kweni tasazgiramo fundo zinyake. Mu mutu uliwose muli mafumbo ghakuti tidumbiskane fundo za mu nkhani izi kweniso umo tingazilondezgera. Taŵikamoso vithuzithuzi vyakutowa vyakovwira pakusambira buku ili, ndipo ivyo vikaŵamo kale tavikuzga na kuvinozgaso. Taŵikamoso vinthu vinyake vyakovwira, nga ni mapu na matchati ghakulongora nyengo iyo vinthu ivyo vikachitikiranga. Buku la Yezgani Chipulikano Chawo lalembeka kuti litovwire pakusambira patekha, pa mbumba, kweniso pa mpingo. Mbumba zinandi zingachitaso makora kuŵazgira pamoza nkhani izi mwakukwezga.

15 Tikupempha kuti mphanyi buku ili lamovwirani kuti muyezge chipulikano cha ŵateŵeti ŵakugomezgeka ŵa Yehova awo ŵakaŵako kale. Mphanyi lamovwirani kuti muŵe na chipulikano chakukhora apo mukusendelera kwa Adada ŵinu ŵakuchanya, Yehova!