Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Buku Lapachaka la Ŵakaboni ŵa Yehova la 2017

Fiji

 NTCHITO YA KUPHARAZGA NA KUSAMBIZGA PA CHARU CHOSE

Oceania

Oceania
  • VYARU 29

  • ŴANTHU 41,051,379

  • ŴAPHARAZGI 98,574

  • MASAMBIRO GHA BAIBOLO 67,609

Msambizgi Wake Wakachitapo Kanthu Pakati Pajumpha Vyaka 9

Olivia, wakukhala ku Australia. Apo wakaŵa ku sukulu yamkaka, wakachemera msambizgi wake ku Chikumbusko. Chaka chilichose, mu vyaka 8 vyakulondezgapo, Olivia wakalutilira kuchemera msambizgi uyu ku Chikumbusko, kweni wakizangako yayi. Kweni mu 2016, msambizgi uyu wakayimbira foni Olivia na kumuphalira  kuti wizenge ku Chikumbusko. Msambizgi uyu wakayowoya kuti wakawuwona kuŵa mwaŵi kuti Olivia wakamuchemanga chaka chilichose. Ntheura msambizgi uyu wakiza ku Chikumbusko pamoza na mfumu wake. Mfumu wa msambizgi uyu wakakumbuka umo Ŵakaboni ŵakazengera Nyumba ya Ufumu mu tawuni yawo, chifukwa wakagwiranga ntchito mu boma. Wakaphalira ŵabali kuti wakazizikika chomene na umo ntchito yakuzenga Nyumba ya Ufumu iyi yikenderanga makora. Msambizgi uyu na mfumu wake ŵakakondwa chomene mise yira, mwakuti ŵakaŵa ŵamoza mwa ŵanthu ŵaumaliro kufumapo.

Australia: Pakati pajumpha vyaka 9, chitatata cha Olivia chikababa vipambi

Wakaŵazga Buku Katatu

Jacintu na muwoli wake ŵakukhala ku Timor-Leste. Iwo Mbakatolika ŵakujipeleka, ntheura ŵakazizwa apo mwana wa mukuru wa Jacintu wakaleka chisopa chawo na kuzgoka yumoza wa Ŵakaboni ŵa Yehova. Jacintu wakakhumbanga kuti wamususke mwana uyu pa ivyo wakasankha, ntheura wakaghanaghana vya kuŵazga dankha buku lakuti Kasi Baibolo Likusambizgachi Chomenechomene? Wakakhumbanga kuti wasangemo visambizgo vyautesi. Pamanyuma wakaphalira muwoli wake kuti: “Naliŵazga buku. Kweni ndiwemi chomene.”

Muwoli wake wakati, “Mukwenera kuti mundaliŵazge makora. Muŵazgeso, kweni sono muŵazgenge pachokopachoko.”

Jacintu wakaŵazga, ndipo wakaphaliraso muwoli wake kuti: “Ndiwemi waka.” Wakatiso: “Vyose ivyo likuyowoya vikufuma mu Baibolo. Nanga ni ivyo likuyowoya pa nkhani ya kusopa ŵakufwa vikufuma mu Baibolo.”

 Muwoli wake wakati: “Muŵazgeso kachitatu, kweni sono mugwarenge mzere ku ndime yiliyose. Muŵazge mwakupwelelera chomene, ndipo mughasangenge mautesi ghake.”

Jacintu wakalisambira buku ili mwakupwelelera chomene, na kugwara mzere ndime yiliyose. Wakati waŵazga kachitatu mwakupwelelera chomene, wakayowoya kuti: “Vyose ni vyaunenesko! Mwana uyu wakuneneska.” Pasono Jacintu wakusambira Baibolo na Ŵakaboni ŵa Yehova.

Mwana Wake Wakayowoyapo

Mudumbu munyake mupayiniya, wa ku Guam, wakakumana na mwanakazi wakufuma ku Pohnpei ndipo wakamulongora vidiyo yakuti Chifukwa Wuli Mukwenera Kusambira Baibolo? Mudumbu uyu wakayowoya kuti wamuweraso. Nangauli wakalutako kanandiko, kweni wakamusangangapo yayi pa nyumba mama yura. Ntheura ulendo unyake, mwana msungwana wa mama yura wakati wamupokelera, mudumbu wakamulongora vidiyo yinyake pa mavidiyo ghakuti  Ŵani Ŵabwezi ŵa Yehova. Vidiyo iyi yikamunozgera mwana uyu. Ulendo unyake mudumbu wakati walutakoso, mama ndiyo wakamupokelera ndipo wakakondwa na uthenga wa mu Baibolo. Vikuwoneka kuti mwana ndiyo wakaphalira anyina kuti ŵanjire tchalitchi la mwanakazi uyo wakamulongora vidiyo. Ichi chikapangiska kuti mama uyu wanweke. Mudumbu wakamulongora umo tikusambilira Baibolo, ndipo ŵakapangana kuti ŵalutilire kusambira.

“Nga ni Mberere Zambura Muliska”

Mulaŵiliri wa dera zina lake Terence, na muwoli wake Stella, ŵakaluta ku Inakor, chigaŵa chambura kupharazgako cha ku Papua New Guinea. Terence wakati: “Zuŵa  lakwamba, apo ise tikaŵa tichali kugona, tikapulika ŵanthu ŵakuwodira pa mulyango mulenjilenji. Tikasanga kuti ŵanthu ŵanandi ŵakatilindiliranga kuwaro, ndipo tikaŵapharazgira kwambira 6 koloko mulenji m’paka muhanya pakati. Tikapumura dankha kuti tigeze, mbwenu tikasangaso ŵanthu ŵanandi chomene ŵakutilindilira. Ntheura tikambaso kupharazga kufuma 2 koloko m’paka usiku pakati.” Machero ghake, Terence na muwoli wake ŵakanyamuka usikusiku kukapharazga ku chigaŵa chinyake. Ŵanthu ŵanandi ŵakizaso pa nyumba iyo ŵakakhalanga, kweni ŵakaŵasanga yayi. Terence wakati: “Ŵakati ŵamanya uko tikaluta, ŵakatilondezga na kutisanga. Apa napo, tikapharazga m’paka muhanya pakati. Tikati tafika ku nyumba iyo tikakhalanga, tikasanga ŵanthu ŵanyakeso ŵakutilindilira. Ivi vikachitikanga zuŵa lililose. Ŵanthu aŵa ŵakaŵa ‘nga ni mberere zambura muliska.’”—Mat. 9:36.

Papua New Guinea: Ŵanthu ŵakulindilira Terence na Stella

Dokotala Wakapokera Vyawanangwa

Agnès, mupayiniya wa ku New Caledonia, wakaluta kukakumana na dokotola wa viwangwa chifukwa woko lake likatupanga. Apo wakawovwiranga Agnès, dokotala uyu wakayowoya kuti ŵanthu ŵanandi ŵakusuzgika mwakuti wakaghanaghananga kuti panji Chiuta ngwankhaza. Agnès wakalomba cha mu mtima, kuwonga Yehova chifukwa cha kumupa mwaŵi wakuti wapharazge. Kufuma apo, wakamulongora dokotala thirakiti lakuti Kasi Masuzgo Ghamalenge? na kumuŵazgira Chivumbuzi 21:3, 4.

Dokotala wakati: “Nkhumanya yayi usange vesi ilo mwaŵazga lilimo mu Baibolo lane. Mu Baibolo lane muli mabuku ghanayi gha makani ghawemi pera.” Dokotala uyu wakati wamanya kuti Agnès ni Kaboni wa Yehova, wakamuphalira kuti wakakumanapo nawo Ŵakaboni ŵa Yehova kukwake ku Chile.

 Agnès wakakumbuka kuti pa JW Broadcasting pakalongoreka pulogiramu yakuyowoya vya ku Chile. Ntheura paulendo wakulondezgapo wakamuwoneska dokotala wake vidiyo iyi. Dokotala wakakondwa chomene kuwona Beteli na Nyumba Yakuchitiramo Maungano Ghakuru ku Chile. Pamanyuma, Agnès wakati, “Namunyamulirani chinthu chinyake ichi, Baibolo lose, mwakuti muwone vesi ilo nkhamuŵazgirani sabata yamara la Chivumbuzi 21:3, 4.” Dokotala wakayima luŵiroluŵiro, wakamuvumbatira Agnès na kuti, “Yewo chomene chifukwa cha vyawanangwa viŵiri ivi!”

New Caledonia: Dokotala wake wakakondwa chomene

Ulendo wakulondezgapo, Agnès wakaluta na buku la Kasi Baibolo Likusambizgachi Chomenechomene? ndipo wakalongosoraso chifukwa icho taŵanthu tikusuzgikira. Dokotala uyu wakayowoya kuti wakuluta ku holide kukwake ku Chile, ndipo wakati buku ili wendenge nalo kuti wamalizge kuliŵazga.