Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Buku Lapachaka la Ŵakaboni ŵa Yehova la 2017

Azerbaijan

 NTCHITO YA KUPHARAZGA NA KUSAMBIZGA PA CHARU CHOSE

Europe

Europe
  • VYARU 47

  • ŴANTHU 744,482,011

  • ŴAPHARAZGI 1,611,290

  • MASAMBIRO GHA BAIBOLO 834,121

Zgoro Lakuzika

Ku Georgia, munthu munyake wakiza apo ŵabali ŵakaŵika kashelufu kamatayala, wakati: “Fumanipo apa, kupharazga apa cha! Tchalitchi lakuzomerezgeka mu Georgia nda Orthodox pera.” Mubali uyo wakaŵa pafupi na kashelufu wakamufumba makoramakora munthu uyu usange wali kuŵazgapo mabuku ghithu. Munthu uyu wakati, “Yayi, nindaŵazgepo.” Mwaluso, mubali wakamupempha kuti wakaŵazge mabuku  ghithu. Munthu uyu wakatuna chifukwa cha umo mubali wakayowoyera nayo mwakuzika, ndipo wakatorapo mabuku. Pakati pajumpha mazuŵa, munthu uyu wakizaso ndipo wakaphepiska chifukwa cha ivyo wakachita pakwamba. Wakayowoya kuti wakaŵazgira magazini ghithu amama ŵake awo mbachibulumutira. Wose ŵakaghatemwa ndipo ŵakakhumbanga kuŵazgaso ghanyake ghasono. Pasono munthu uyu wakwiza kanandi waka pa kashelufu kuti wasangepo magazini agho ghafuma sono.

Nthowa Yiwemi Yakumazgira Mphindano

Ŵabali ŵaŵiri ku Azerbaijan, ŵakaŵa mu upharazgi. Ŵakasanga munyamata munyake wimilira pafupi na chinyumba, ndipo ŵakamba kumupharazgira. Munyamata uyu wakati, “Ningategherezga ivi yayi; nkhwananga.” Kufuma apo, wakafumiska chimayi mu thumba, wakati, “Munthu munyake wanichitira msinjiro, sono namumalana nayo na chimayi ichi mwakuti urunji uwoneke.”

Ŵabali ŵakazizwa, kweni ŵakati, “Nkhwananga kukoma munthu.”

Munthu uyu wakati, “Ipo nichite wuli?” Ŵakamuŵazgira Ŵaroma 12:17-21 na kumulongosolera kuti Chiuta ndiyo wakwenera kuwezgera, ŵakamuphaliraso kuti tingazomerezganga yayi kuti ‘uheni utithereske, kweni tilutilire kuchita uwemi kuti tithereske uheni.’ Ŵakamuphalira uwemi wa lulimi lwakuzika kweniso kuti usange wapweteka panji wakoma munthu, njuŵi yake yimusuzgenge nyengo zose. Wakati wapulika nthena, munyamata uyu wakafumapo.

Pakati pajumpha pafupifupi ora limoza, munyamata uyu wakasanganaso na ŵabali ŵara ndipo wakati: “Nawerako kwa munthu uyo nakhumbanga kukakoma. Nindamupweteke  kweni tadumbiskana makora nkhani yithu. Nawonga chomene, mwanovwira kuti nileke kunjira mu suzgo.” Ŵabali ŵakamuphalira kuti Yehova ndiyo wakamovwira.

Wakambaso Kuwungana Chifukwa cha Ivyo Wakawona pa Shelufu Yamatayala

Vyaka vinandi kumasinda, mudumbu munyake ku Norway wakaleka unenesko. Ŵapharazgi ŵakati ŵamba kugwiliskira ntchito mashelufu ghamatayala pakupharazga mu malo gha ŵanthu ŵanandi, mudumbu uyu wakaghawonanga ndipo kanandi wakajumphangapo waka para wakuluta kukagura vinthu ku msika.

Nangauli wakayowoyapo nawo yayi Ŵakaboni awo ŵakaŵa pa mashelufu agha, kweni wakadokeranga waka vithuzithuzi na mabuku ghakutowa agho ghakaŵapo. Ivi kweniso kawonekero kawemi ka Ŵakaboni, vikamupangiska kuti waŵe na khumbo la kuwelera kwa Yehova na ŵanthu ŵake.

Kweniso wakawona kachidindo ka webusayiti yithu ya jw.org, ndipo wakaghanaghana kuti wakawonepo pa webusayiti iyi. Wakazizwa chomene wakati wawonapo adiresi ya Nyumba ya Ufumu yapafupi kweniso nyengo zakwambira maungano. Wakachita dawunilodi mabuku ghanyake na kuluta ku nyumba ya ufumu mwawofiwofi. Ŵabali ŵakamupokelera makora chomene, ndipo ŵalara ŵakapempha mudumbu munyake kuti wasambirenge nayo Baibolo. Nyengo yichoko waka, wakasanga ŵabwezi ŵawemi mu mpingo ndipo wakambaso kuchita vyauzimu mwakukhazikika. Pasono wakufika pa maungano na kuzgorapo kweniso wakupharazga mwakukhazikika, ngwakukondwa kuti waliso paubwezi na Yehova.

Wakapharazgira Ŵanyake ŵa ku Sukulu mu Basi

Ronja, mudumbu wa vyaka 15 wakukhala ku Norway. Zuŵa linyake apo wakalutanga ku sukulu pa basi wakamba kudumbiskana na ŵasepuka ŵatatu ŵa mu kilasi lake pa nkhani yakuti  vinthu vikachita kusintha. Ŵasepuka aŵa ŵakamunyoza chifukwa cha ivyo wakugomezga, ndipo ivi vikamukwenyerezga mudumbu withu. Pakuti wakawona kuti ngwambura kunozgeka kuyowoyapo pa nkhani iyi chifukwa chakuti pakatora nyengo kwambura kuyiyowoyapo, wakapempha amama ŵake kuti ŵamovwire. Ŵakamovwira kusanga fundo zakukhorweska zakuti kuli Mlengi.

Norway: Ronja wakuyowoyapo pa ivyo wakugomezga

Zuŵa lakulondezgapo mu basi, Ronja wakalongosora kuyana na ivyo wakanozgekera. Kweni ŵasepuka ŵara ŵakamunena chifukwa cha kugomezga mwa Yehova. Yumoza wawo wakachemerezga kuti: “Mu basi iyi mulije uyo wakugomezga mwa Yehova! Wuskani mawoko tiwone. Ni njani wakugomezga kuti vinthu vikachita kusintha, ndipo ni njani wakugomezga mwa Yehova?” Ronja wakazizwa kuwona msepuka munyake uyo wakakhala nayo pafupi wakuwuska woko na kuyowoya kuti, “Ine nkhugomezga mwa Yehova!” Ŵana ŵanyake ŵaŵiri,  nawo ŵakati, “Naneso!” Ichi chikulongora kuti ivyo Ronja wakadumbiskananga na ŵasepuka ŵara, ŵana ŵanyake ŵakapulikanga ndipo ŵanyake ŵakakhorwa na fundo izo Ronja wakayowoya.

Munthu Wambura Kumanya Kuŵazga Wakasanga Buku

Zuŵa linyake kumise, ŵanalume ŵaŵiri ŵakuyowoya Chiarabic ŵakufuma ku Syria ŵakiza ku ofesi ya munthavi ku Denmark. Ŵakaphalira mudumbu uyo wakaŵa pa malo ghakufikira ŵalendo kuti ŵakupenja Ŵakaboni ŵa Yehova. Ŵanthu aŵa ŵakakondwa, mudumbu uyu wakati waŵaphalira kuti ŵafika ku malo ghakwenelera. Kweni kasi ŵakasanga wuli adiresi ya ku malo agha? Pakwamba ŵakaluta ku layibulare, ndipo ŵakalongora wantchito wa mu layibulare chithuzithuzi icho ŵakajambura pa foni yawo. Chithuzi ichi chikaŵa cha pa peji lakwamba mu buku la Chiarabic la Kasi Baibolo Likusambizgachi Chomenechomene? Kufuma apo, wantchito wa mu layibulare yura ndiyo wakaŵapa adiresi ya ofesi ya munthavi.

Ŵanalume ŵaŵiri aŵa ŵakatondekanga kuyowoya Chidanishi. Ntheura mudumbu wakachema mubali uyo wakuyowoya Chiarabic. Vikawoneka kuti yumoza wa ŵanalume ŵaŵiri aŵa ndiyo wakakhumbanga chomene kumanya vinandi vya Baibolo. Mubali yura wakatora adiresi na nambara yake ya foni ndipo ŵakapangana kuti walutenge pamoza na mubali munyake wakuyowoya Chiarabic kukachezga nawo.

Ŵabali aŵa ŵakati ŵaluta kwa munthu uyu, ŵakamanya kuti Kaboni wa Yehova wandamupharazgirepo. Munthu uyu wakaŵaphalira kuti wakasanga buku mu bokosi lake la makalata, nangauli pakaŵavya zina kulongora kuti buku ili nda munthu wakuyowoya Chiarabic. Pakuti wakamanyanga yayi kuŵazga, wakapempha mubwezi wake kuti wamuŵazgire buku ili. Ŵakamara kuŵazga buku lose mu mazuŵa ghatatu. Wakati wapulika ivyo vili mu buku ili, wakakhorwa kuti wasanga unenesko.

 Munthu uyu wali kuchimbira kwawo, ndipo wakusuzgika chomene maghanoghano chifukwa cha kuŵa kutali na ŵabali ŵake, kweni wakupembuzgika na ivyo Baibolo likuyowoya. Ŵabali ŵakati ŵafika kakwamba, wakaŵafumba kuti: “Nyengo yose iyi mukalekerangachi kwiza? Ivi ndivyo nkhakhumbanga.” Munthu uyu wakulutilira kusambira Baibolo na ŵabali ndipo wakukondwa chomene na ivyo wakusambira.

Wakamba Kukondwa

Dmitry wakaŵa manejara pa kampani yinyake ya hona ku Ukraine. Kweni wakati wamanya kuti hona ni muheni chomene ku thupi la munthu, wakayileka ntchito iyi nangauli yikaŵa ya malipiro ghanandi. Kufuma apo, mu myezi yitatu, anyina na anyinavyara wose ŵakafwa. Ichi chikamuchitiska chitima chomene. Wakagomezganga kuti wamupembuzgika ku tchalitchi kwake na kusanga mazgoro pa mafumbo agho wakaŵa nagho, kweni wakawerako waka. Mubwezi wake wakamuphalira kuti kuŵa Mkhristu wa Orthodox chikung’anamura waka “kuvwara mphinjika msingo kweni mu mtima mulije kanthu.” Ndimo Dmitry wakajipulikiranga nadi. Wakamanya kuti wakumanya vinandi yayi vya Chiuta na Baibolo. Chifukwa cha kusoŵa kwakunjilira, wakamba kulomba wovwiri. Kufuma apo, wakakumbuka kuti wakapulikapo vya Ŵakaboni ŵa Yehova. Wakaluta pa Intaneti na kusanga webusayiti yithu, ndipo wakatindikika chomene na vinthu vinandi ivyo vikusangikapo vyakukhwaskana na Baibolo. Kufuma apo, wakapenja uko kukaŵa Nyumba ya Ufumu yapafupi. Wakati wafika pa malo ghakwimikapo magalimoto pa nyumba ya ufumu, mubali uyo wakapokeleranga ŵalendo wakakumana nayo na kumufumba usange wakukhumba wovwiri. Dmitry wakati, “Nkhukhumba kusambira Baibolo.” Kwambira myezi 6 iyo yajumpha, Dmitry wakusambira Baibolo nyengo zose na kwiza pa maungano.

 Ŵakuŵika Mauthenga pa Mulyango

Paul na Faith, ŵa ku Britain, ŵakapharazgira mwanakazi munyake zina lake Susan ndipo ŵakapangana kuti ŵaluteso. Ŵakati ŵalutaso, ŵakamusanga yayi Susan pa nyumba. Pakukumbuka ulongozgi wa mu Uteŵeti Withu wa Ufumu wa Novembala 2014, Paul na Faith ŵakalemba uthenga na kuŵika pa chijaro. Ŵakalembapo kuti ŵizengeso zuŵa lakulondezgapo. Ŵakati ŵalutaso, ŵakazizwa kuwona Susan waŵalembera uthenga na kuŵika pa chijaro chake. Wakalongosora kuti wamugura vinthu kunozgekera ukwati wa mwana wake mwanakazi. Paul na Faith ŵakalembaso uthenga unyake na kuyowoya kuti ŵizengeso sabata yakulondezgapo. Pa nyengo iyi, ŵakasanga Susan wakuŵalindilira, ndipo ŵakamba kusambira nayo buku la Baibolo Likusambizgachi?

Britain: Paul na Faith ŵakuleka mauthenga

Pakuti ukwati wa mwana wake ukaŵa pafupi kuchitika, Susan wakapempha kuti ulendo wakulondezgapo ŵangizanga dankha yayi. Paul na Faith ŵakati ŵalutaso, kukaŵa waka yii,  ntheura ŵakalemba uthenga na kuŵikapo nambara yawo ya foni. Ŵakakondwa kupokera uthenga pa foni kufuma kwa Susan wakuphepiska kuti ŵakapambana nayo. Wakaŵaphalira kuti pa nyengo iyi, wakaŵa kuseri kwa nyumba wakachezganga na mzengezgani wake. Kwambira nyengo yira, Susan wakusambira Baibolo nyengo zose, ndipo sonosono apa wakalutako kakwamba ku maungano.

Paul na Faith ŵakutemwa chomene kuleka mauthenga pa nyumba za ŵanthu ŵakunweka. Iwo ŵakuti: “Ŵanthu ŵanyake ŵanandi awo tikaŵalekera mauthenga pa nyumba zawo ŵakutiyimbira mafoni kuti tikalutizge kusambira nawo. Ni nthowa yakovwira chomene.”

Chipulikano Chake Chikakhukiska Nesi

Mu Ogasiti 2014, mubali munyake ku Hungary wakagonekeka mu chipatala chifukwa cha suzgo la mtima. Chachitima ntchakuti wakafwa pakati pajumpha kanyengo kachoko. Muwoli wa mubali uyu wakalemba vya nesi, zina lake Tünde, uyo wakapweleleranga mfumu wake, wakati:

“Mu 2015, ine na mwana wane tikaluta ku Ungano wa Chigaŵa wa ‘Yezgani Yesu!’ Paumaliro wa zuŵa lachitatu, apo tikaŵa pa malo ghakwimikapo magalimoto kunozgeka kuti tiwerenge, mama munyake wakimilira panthazi pane, wakaŵika pasi vikwama vyake, wakanivumbatira, na kwamba kulira. Nkhamukumbuka kuti ni nesi uyo wakawovwira afumu ŵane apo ŵakaŵa mu chipatala pafupifupi chaka chimoza kumasinda. Mama uyu wakaniphalira kuti pakwamba pa shifiti yiliyose, nesi waliyose ŵakamupanga mulwari yumoza kuti wamupwelelerenge. Wakuti nyengo yiliyose wakalombanga kuti ŵamutume kukapwelelera afumu ŵane. Ntheura nyengo yiliyose ŵakamutumanga pa bedi la afumu ŵane.

“Tünde wakuti nkharo ya afumu ŵane na chipulikano chawo kweniso chigomezgo ndivyo vikamukhukiska kwamba kusambira Baibolo na Ŵakaboni ŵa Yehova.

 “Tünde, uyo pasono wakusambira Baibolo, wakulindilira kuti wazakawone afumu ŵane para ŵazakawuka. Wakukhumba kuzakaŵaphalira kuti nkharo yawo na chipulikano chawo chakukhora ndivyo vikamovwira kuti wamanye Yehova na ivyo walayizga.”

Kupharazga mu Magalimoto

Bulgaria: Ŵakupharazgira madilayivara pa boda

Chifukwa cha viwoneskero na vivulupi, nyengo zinyake ŵapolisi ŵakajaranga malodiburoku ghanyake gha pakati pa Greece na Bulgaria. Ntheura magalimoto ghanandi ghakayimanga pa mzere utali kulindilira kuti ŵajure mageti. Mpingo unyake ku Bulgaria ukasangirapo mwaŵi na kwamba kugaŵira madilayivara mabuku ghakulongosora Baibolo. Ŵabali ŵakanyamura mabuku gha viyowoyero 12 na kwambako kugaŵira madilayivara kulazga ku boda. Madilayivara ghanandi gha galimoto zikuruzikuru ghakavuka kweniso kukwenyelera, ndipo ghakakhumbanga munthu wakuyowoya nawo. Ŵabali ŵakategherezganga mwakufwasa, ndipo ŵakaŵapembuzganga na kuŵakhwimiska. Dilayivara munyake wakafumba kuti, “Kasi ndimwe Ŵakaboni ŵa Yehova?” Ŵakati ŵamuzgora kuti enya, wakati, “Nangumanya, chifukwa Mbakaboni ŵa Yehova pera awo ŵakupharazga nga umo mukuchitira imwe.” Dilayivara munyake wakufuma ku Austria wakati: “Mwaŵanthu imwe tingamugwenthani yayi, muli palipose na kuno wuwo. Mukuchita makora chomene! Lutilirani kupembuzga ŵanthu na kuŵapa chigomezgo.” Munyake wakati: “Nindadokerepo kuŵazga mabuku ghinu. Kweni sono niŵazgenge mwakukondwa.” Mubali wakati wapharazgira dilayivara munyake, wakawona kuti dilayivara uyu wakuthiska masozi. Dilayivara uyu wakayowoya kuti nayo wakaŵa Kaboni vyaka vinandi kumasinda. Ŵabali ŵakamuchiska kuti wakaŵazge mabuku, kweniso wakakumane na ŵabali ku mpingo uliwose.