Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Buku Lapachaka la Ŵakaboni ŵa Yehova la 2017

Mexico: Ŵakasambilira lumoza kuŵazga vilembo vya Braille

 NTCHITO YA KUPHARAZGA NA KUSAMBIZGA PA CHARU CHOSE

The Americas

The Americas
  • VYARU 57

  • ŴANTHU 998,254,087

  • ŴAPHARAZGI 4,154,608

  • MASAMBIRO GHA BAIBOLO 4,353,152

“Nisambirenge Pamoza na Iwe”

Ismael, uyo wakukhala ku Mexico, wakaghanaghana vya kuŵazga Baibolo lose. Mu chaka chimoza, wakaliŵazga kaŵiri. Kweni pamanyuma wakafwa maso. Pakati pajumpha vyaka, Ángel, yumoza wa Ŵakaboni ŵa Yehova, wakakumana na Ismael ndipo wakamuphalira ivyo Chiuta walayizga. Ismael wakakhumba kuti wamanye vinandi,  kweni wakati, “Ine nkhuwona yayi. Ntheura ningaŵazga yayi Baibolo.”

Ángel wakamuphalira kuti, “Kudandawura yayi, nikusambizgenge kuŵazga vilembo vya Braille.”

Ismael wakati: “Kasi ukumanya kuŵazga vilembo vya Braille?”

Ángel wakati: “Yayi, kweni nisambirenge pamoza na iwe.” Ismael wakagomezga yayi kuti Ángel wangachita nadi ivi kuti wawovwire iyo. Ángel wakawera kwawo, wakafufuza umo ŵakuŵazgira vilembo vya Braille, ndipo wakalemba pa katoni tumadoti uto ŵachibulumutira ŵakuŵazga. Kufuma apo, wakamba kusambizga Ismael kuŵazga vilembo vya Braille. Nyengo yichoko waka, Ismael wakasambira alufabeti ya Braille, wakamba kwiza ku maungano, na kuŵazga mabuku ghithu gha vilembo vya Braille. Pasono Ángel wakusambira Baibolo na ŵanthu ŵanayi ŵachibulumutira. Ŵanthu aŵa ŵakutemwa kuyowoya vya Paradiso wamunthazi apo wose ŵazamwambaso kuwona.

Wakamumanya Yayi

Viannei, mudumbu wa vyaka 14 wa ku United States, wakalemba kuti: “Mu kilasi, asambizgi awo ŵakatisambizganga social studies ŵakamba kuyowoya vya visopa. Ŵakatipempha kuti tizunurepo visopa ivyo tikuvimanya, ndipo ine nkhazunura Ŵakaboni ŵa Yehova. Ŵanyane mu kilasi ŵakaseka, ŵakati tikuŵamalira waka nyengo yawo, tikusoŵa waka chakuchita, nakuti mabuku ghithu ŵakutaya waka. Asambizgi  nawo ŵakayowoya viheni chomene vya Ŵakaboni ŵa Yehova.

“Ntheura nkhalomba Yehova kuti wanipe nkhongono kuti nipharazge. Nkhaŵaphalira kuti tikwenda mu nyumba zawo, kuti tiŵamalire waka nyengo yayi, kweni Yehova ndiyo wakutituma kuti tiŵape ulongozgi uwemi wa mu Baibolo. Nkhaŵapempha kuti ŵangatayanga yayi mabuku agho tikuŵapa. Nkhaŵaphaliraso kuti mabuku agha ghangaŵawovwira kuti ŵasinthe umoyo wawo na kuŵaponoska. Asambizgi  ŵakaphepiska, ndipo ŵakati para Ŵakaboni ŵiza ku nyumba yawo ŵamuŵapokelera, kuŵategherezga na kuŵazga magazini ghithu. Nkhawonanga nga kuti ŵakuchezgapo waka.

“Pakati pajumpha myezi yinayi tikakakumanaso, ndipo nkhazizwa kupulika kuti ŵakusambira Baibolo. Pakati pajumphaso myezi 6, ŵakiza pa sukulu na kunipenja kuti ŵaniwonge chifukwa chakuti nkhaŵapharazgira. Ine nkhaŵamanyaso yayi chifukwa pa nyengo iyi ŵakameta sisi na  mwembe. Pasono asambizgi aŵa mbapharazgi ŵambura kubatizika.”

Kupharazga ku Amazon

Chaka chamara, ŵanthu ŵa Yehova ku Brazil ŵakaŵikapo mtima kuti ŵawovwire ŵanthu mu chigaŵa chikuru cha Amazon. Ŵanthu ŵanandi mu chigaŵa ichi ŵakaŵavya mwaŵi wa kupulika makani ghawemi. Pakughanaghanira fundo iyi, Wupu Wakulongozga ukazomerezga kuti paŵe upharazgi wapadera wa chaka chose kuti ŵanthu ŵa mu chigaŵa ichi ŵapulike makani ghawemi.

Brazil: Ŵakupharazga ku Amazon

Ofesi ya munthavi yikasankha matawuni 53 agho ghali mu malo ghakupambanapambana mu chigaŵa chikuru cha Amazon ndipo yikapempha ŵapharazgi ŵa Ufumu kuti ŵakapharazgeko. Mu myezi yinayi pera, ŵapharazgi ŵakujumpha 6,500 ŵakachitapo kanthu pa pempho ili.

Mu tawuni yakutali chomene ya Anamã, uko kukaŵavya ŵapharazgi ŵa Ufumu, ŵabali na ŵadumbu 10 ŵakaluta na kukakhalako mazuŵa 11. Ŵabali aŵa ŵakagaŵira mabuku ghakujumpha 12,500 na kwambiska masambiro gha Baibolo pafupifupi 200, agho pasono ŵakuchitira pa foni. Apo ŵakaŵa kura, ŵabali ŵakachitangaso maungano. Pa ungano waumaliro pambere ŵandafumeko, ŵakakondwa kuwona ŵanthu 90 awo ŵakiza. Pasono tingayowoya yayi umo upharazgi uwu wawovwilira ŵanthu mu chigaŵa ichi.

Wakamuphalira vya jw.org

Mu vyaka 6 ivyo vyajumpha, Jehizel na Mariana ŵakusambira mu kilasi limoza ku Venezuela. Pakuti Jehizel ni Kaboni wa Yehova, kanandi Mariana wakamusekanga na kumunena. Mariana wakagomezganga kuti Jehizel wakumanya yayi kunjoya na umoyo. Zuŵa linyake, wati waneneka nyengo yitali, mudumbu withu wakakumbuka chinthu chinyake,  ndipo wakati: “Mariana, uwone pa webusayiti yithu ya jw.org. Ulute pa ‘Mavidiyo,’ na kudofya kabokosi ka ‘Ŵanyamata na Ŵasungwana.’”

Mise yeneyira, Mariana wakayimbira foni Jehizel, ndipo wakati, “Sono namanya chifukwa icho ukuchitira vyose ivi.”

Jehizel wakapulikiska yayi, ndipo wakati, “Kasi ndikuti wambaso kuniseka?”

Mariana wakati: “Yayi, nikusekengeso yayi. Nati waka nikuwonge, chifukwa sono namanya kuti vinthu ivyo nkhaviwonanga nga ‘nkhunjoya na umoyo’ ndivyo vikuninjizga mu masuzgo.” Ŵakapanga ndondomeko yakuti Mariana wasambirenge Baibolo mwakukhazikika, ndipo pasono wakwiza pa maungano ghose.

 Wakafumba Muliska

Gérole wakaŵa mulembi mu tchalitchi lakwake ku Haiti. Kweni wakazizikika chomene kuwona kuti Ŵakaboni ŵa Yehova ŵakazgora mafumbo ghake ghose kwizira mu Baibolo. Iyo na mwana wake msungwana ŵakazomera kusambira Baibolo. Ŵakati ŵakhorwa na ivyo ŵakasambiranga, ŵakapempha kuti ŵasambirenge kaŵiri pa sabata.

Wakati wasambira myezi yitatu, Gérole wakaluta kwa muliska wa tchalitchi lakwake na kumufumba mafumbo ghanayi. Wakati: “Kasi ntchilimika wuli icho Yesu wakaŵikika kuŵa Themba? Kasi ŵanthu ŵawemi ŵakuluta nkhu para ŵafwa? Kasi ŵaheni ŵakuluta nkhu para ŵafwa? Kasi Yesu wakafwira pa mphinjika panji pa khuni?” Muliska uyu wakayowoya kuti wangazgora fumbo lachiŵiri na lachitatu pera. Wakati: “Ŵakaboni ŵa Yehova ŵakuti ŵanthu 144,000 ndiwo ŵakuluta kuchanya. Ine nkhuti wose awo ŵakuchita khumbo la Chiuta ŵalutenge kuchanya. Kweni ŵaheni ŵamuphya mu moto wamuyirayira.” Wakati wafumbika kuti walongore vesi la mu Baibolo ilo likukhozgera fundo iyi, muliska uyu wakatondeka. Gérole wakakhuŵara na mazgoro agha, kufuma apo wakaŵikapo mtima chomene kusambira Baibolo. Wakafuma mu tchalitchi lakwake, ndipo wakayowoya kuti wakasambira vinandi vya Baibolo mu myezi yitatu iyo wakasambiranga na Ŵakaboni ŵa Yehova kuluska mu vyaka 30 ivyo wakaŵira mu tchalitchi lake. Gérole na mwana wake ŵali kubatizika sonosono apa, ndipo pasono ŵakusambira Baibolo na ŵanthu 23 mu muzi wawo.

Haiti: Gérole na mwana wake ŵali na masambiro ghanandi