Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Buku Lapachaka la Ŵakaboni ŵa Yehova la 2017

Sierra Leone: Munthu wakumulongozga nthowa Crystal

 NTCHITO YA KUPHARAZGA NA KUSAMBIZGA PA CHARU CHOSE

Africa

Africa
  • VYARU 58

  • ŴANTHU 1,109,511,431

  • ŴAPHARAZGI 1,538,897

  • MASAMBIRO GHA BAIBOLO 4,089,110

Wakalomba Kuti Wasange Munthu Wakumangwa

Crystal ni mishonale ku Sierra Leone ndipo wali mu mpingo wa chiyowoyero cha mawoko. Zuŵa linyake apo wakanozgekeranga uteŵeti, wakalomba Yehova kuti wamovwire kusanga ŵanthu ŵakumangwa mu chigaŵa cha mpingo wake. Apo wakalutanga ku maulendo ghakuwelerako mulenji wura, wakenda nthowa yinyake kuleka iyo wakwendamo nyengo zose. Wakafumba ŵanthu usange ŵakumanyapo waliyose uyo ngwakumangwa mu chigaŵa  chira, ndipo ŵakamulongozgera ku nyumba yinyake. Wakati wafika ku nyumba yira, Crystal wakasanga msungwana uyo wakawupokelera uthenga ndipo wakaŵa wakunweka kuluta ku maungano gha chiyowoyero cha mawoko. Kufuma apo, ŵanthu mu muzi ŵakamufumba Crystal usange wangatemwa kuwonana na munthu munyakeso wakumangwa. Wakati walutako, wakasanga nadi munthu munyake uyo wakakhumbanga chomene kumanya unenesko. Nangauli Crystal wakapharazgako ku chigaŵa ichi kanandi waka, kweni wakakumanapo nawo yayi ŵanthu ŵaŵiri aŵa. Crystal wakugomezga kuti walekenge kulomba kwa Yehova, mphanyi wakaŵasanga yayi ŵanthu ŵakunweka aŵa.

“Nkhani Yira Ŵayowoyeranga Waka Ine!”

Emmanuel wakukhala ku Liberia. Zuŵa linyake, apo wakalutanga ku maungano ku Nyumba ya Ufumu, wakawona munyamata munyake uyo wakavwara makora wayimilira mumphepete mwa msewu. Munyamata uyu wakawonekanga kuti wali na chitima chomene. Emmanuel wakati wawona umo munyamata uyu wakawonekeranga pa chisko, wakayimika galimoto yake kuti wawone usange wangamovwira munthu uyu. Munyamata uyu zina lake likaŵa Moses, ndipo wakaphalira Emmanuel kuti ŵankhungu ŵamwibira ndalama zake zose usiku wajumpha, ntheura wakaghanaghananga vya kujikoma. Emmanuel wakategherezganga waka apo Moses wakalongosoranga, ndipo pamanyuma wakamupempha kuti, “Tiyeni tilute lumoza ku Nyumba ya Ufumu.” Ŵakalutira lumoza ku Nyumba ya Ufumu. Ivyo Moses wakapulika pa maungano vikapangiska kuti wambe kulira.  Wakati wapulikizga nkhani yachisanisani, Moses wakati: “Nkhani yira ŵayowoyeranga waka ine! Ŵakaboni ŵa Yehova mbanthu ŵapadera chomene.” Maungano ghakati ghamara, Moses wakazomera kusambira Baibolo ndipo pasono wakwiza ku maungano mwakukhazikika.

‘Ine Nkhuchindika Chiuta’

Aminata wali na vyaka 15, wakukhala ku Guinea-Bissau, ndipo wakusambira sukulu. Apo wakaŵa na vyaka 13, asambizgi ŵake ŵakatuma waliyose mu kilasi kuti wajambure vinyawu na vinthu vinyake vyakukhwaskana na chikondwelero chakuchemeka carnival. M’malo mwakujambura vinthu ivi, Aminata wakajambura malo ghakutowa pamoza na vinyama kweniso vyakumera ndipo wakalembapo mazgu ghakuti “Paradiso.” Asambizgi ŵake ŵakati ŵawona vithuzithuzi ivyo ŵana wose ŵakajambura, ŵakaphalira Aminata kuti ivyo wakajambura vikukolerana yayi na ivyo ŵangumutuma, ntheura ŵakamupa zelo. Piriyodi yikati yamara, Aminata wakakumana na asambizgi ŵake ndipo wakaŵafumba kuti, “Kasi vira mwanguti tijambure ni vyantchito wuli?”

Asambizgi ŵake ŵakati, ‘ni vyakukhwaskana na chikondwelero cha ŵanthu awo ŵakupwelerako yayi vya Chiuta.’

Guinea-Bissau: Aminata wakujambura “Paradiso”

Aminata wakazgora kuti: ‘Ine nkhuchindika Chiuta, ntheura ningachitako yayi vikondwelero vyanthena ivi. Ine nkhugomezga kuti sonosono apa Chiuta wazgorenge charu chose kuŵa paradiso, lekani nkhajambura vinthu vira.’ Asambizgi ŵakayowoya kuti ŵalembeskengeso tesiti yinyake ndipo ŵachitenge kufumba mafumbo. Ŵakati ŵalemba tesiti yinyake, Aminata wakarya 18 pa 20.

Ŵanthu Ŵanandi Ŵakiza

Ku Malaŵi, kuli kagulu kakutali ako kali na ŵapharazgi 7. Kagulu aka kakuwungana mu kachigongwe ka makuni na utheka,  ndipo ŵanthu ŵakukhala pa mphasa. Zuŵa linyake apo mulaŵiliri wa dera wakachezgeranga kagulu aka, ŵabali ŵakalimbikira chomene kuchemera ŵanthu ku maungano kweniso ku Chikumbusko cha nyifwa ya Khristu. Mubali wakayowoyanga nkhani ya Chikumbusko na ungweru wa nyali izo ŵakakakilira kuchanya. Kweni wakatondekanga kusunkhunyika chifukwa chakuti ŵanthu ŵakazura m’paka musi chomene mwa iyo. Ŵapharazgi 7 aŵa ŵakakondwa chomene ŵakati ŵapulika kuti chiŵelengero chakwana 120!

Malaŵi: Pakawungana ŵanthu 120

Burosha Likawovwira Nthengwa Yake

Nyengo zinandi vipambi vya upharazgi wapadera wa mu malo gha ŵanthu ŵanandi vikuwoneka nyengo yeneyiyo yayi. Ku Lomé, msumba ukuru wa Togo, mama munyake wakafika pa kashelufu ako pakaŵa mabuku ghithu ndipo wakatorapo burosha lakuti Mungaŵa Ŵakukondwa mu Mbumba Yinu. Ŵakaboni ŵakadumbiskanapo nayo pachoko waka lemba la Ŵaefeso 5:3. Kweniso mama uyu na Ŵakaboni ŵakapana manambara gha foni. Pakati pajumpha sabata ziŵiri, mama uyu wakayimbira foni Ŵakaboni ŵara ndipo wakaŵaphalira kuti: “Kuyowoya unenesko, ine nkhaŵatinkhanga chomene Ŵakaboni ŵa Yehova. Kweni naŵazga burosha lira ndipo ndiwemi chomene. Nkhuyowoya pano, lanovwirapo kale pa tumasuzgo tunyake twa mu nthengwa yane, ndipo nawovwiraso ŵanyane ŵaŵiri. Ine ndine nkhaŵawonanga waka uheni Ŵakaboni. Kweni sono mwize muzakasambire nane Baibolo.” Ntheura ŵabali ŵakamba kusambira nayo Baibolo mama uyu, kweniso na mbumba yinyake iyo mama uyu wakayiwovwira.

Wakang’anamura Burosha

Ankasie nkhatawuni kachoko ako kali ku Ghana. Mu tawuni iyi muli ŵanthu ŵachoko waka ŵabizinesi awo ŵakuyara malonda ghawo mumphepete mwa msewu. Mande yiliyose, ŵabali ŵakupharazga mu tawuni iyi pakugwiliskira ntchito kashelufu kamatayala. Mubali Samuel wakapharazgira Enoch, ndipo wakamupa  kaburosha kakuti Tegherezgani kwa Chiuta. Enoch wakafumba Samuel usange wali na buku lililose mu chiyowoyero cha Chikusaal.

Ghana: Wakang’anamura kabuku mu Chikusaal

Samuel wakamuzgora kuti: “Phepa tilije. Kweni tili waka na maburosha mu Chifrafra.” Pamanyuma, pambere Enoch wandawelere kukwake, wakapempha Samuel kuti wamupeko mabuku ghanandi kuti wakagaŵireko ŵabali ŵake.

Ulendo unyake Enoch wakati wizaso ku Ankasie, wakamupa Samuel kabuku. Enoch wakang’anamura burosha lose la Tegherezgani kwa Chiuta mu Chikusaal. Enoch wakwiza ku maungano ndipo wakusambira Baibolo mwakukhazikika.