Lutani apo pali nkhani

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Kalata Yakufuma ku Wupu Wakulongozga

Kalata Yakufuma ku Wupu Wakulongozga

Ŵakutemweka Ŵabali na Ŵadumbu:

Mu vyaka vya m’ma 600 B.C.E., ntchimi Ezekiyeli yikawona mboniwoni yakuzizika chomene. Mu mboniwoni iyi yikawona gileta likuru, ndipo Fumu ya chilengiwa chose ndiyo yikendeskanga gileta ili. Chakuzizika chomene na gileta ili ni umo likenderanga. Likendanga pa sipidi ya leza, nanga ni para likasinthanga kwakuluta. Likalutanga waka nyolonyolo kwambura kugowozgako sipidi panji kuzgoka!—Ezek. 1:4, 9, 12, 14, 16-27.

Mboniwoni iyi yikutikumbuska kuti chigaŵa chakuchanya cha gulu la Yehova chikwenda nyengo zose. Wuli chigaŵa cha pa charu chapasi? Ivyo vikachitika mu chaka chauteŵeti icho chajumpha vikulongora kuti Yehova wakwendeskaso chigaŵa cha pa charu chapasi cha gulu lake pa sipidi yamaseŵera yayi!

Chigaŵa chakuchanya cha gulu la Yehova chikwenda nyengo zose

Kuno ku United States, ŵabali ŵa pa Beteli ŵakatangwanika chomene na kusama kufuma ku Brooklyn kuya ku maofesi ghithu ghasono, ku Warwick, New York, kweniso kuya ku maofesi ghanyake. Ŵanyake uteŵeti wawo uli kusintha ndipo ŵali kuwelera ku mipingo kukawovwira pa ntchito yakupharazga. Mu minthavi yinyake, ŵabali ŵa pa Beteli ŵakutangwanika na ntchito ya kuzenga, kunozgaso na kusazga maofesi ghanyake gha minthavi, panji kusamira ku malo ghanyake. Imwe ke? Nanga kungaŵa kuti imwe mundasame, kweni namwe mukwenera kuti mukatangwanika munthowa zinyake.

 Wupu Wakulongozga ukukondwa na kukhozgeka chomene kuwona umo ŵanthu ŵa Chiuta pa charu chose ŵakutangwanikira, apo ŵakwendera lumoza na gulu la Yehova. Ŵanandi ŵasamira uko ŵapharazgi ŵa Ufumu mbachoko. Ŵanyake ŵakusambira viyowoyero vinyake kuti ŵawovwire ŵanthu ŵa viyowoyero ivi. Ŵanandi ŵayezga nthowa zakupharazgira izo ni zachilendo kwa iwo. Ŵanyakeso ŵasazgirako uteŵeti wawo munthowa zinyake. Nakuti Ŵakhristu wose ŵakugomezgeka, ŵachekuru na ŵakunyota wuwo, ŵakuchimbira pa chiphalizgano cha ku umoyo mwakugomezgeka. Ŵakutangwanika kuteŵetera Yehova, ndipo ŵakovwira kulongora kuti Satana ni mutesi!1 Kor. 9:24.

Manyani kuti Yehova wakuwona vyose ivyo mukuchita. (Heb. 6:10) Mzimu uwo mukulongora ukutikumbuska waka vya Abrahamu na Sara. Apo Abrahamu wakaŵa na  vyaka vya m’ma 70, wakafumamo mu msumba wa Uri, ndipo wakatora mbumba yake na kuluta kutali, ku Kenani. Ku Kenani ndiko wakamalira vyaka vinyake 100 vya umoyo wake, ndipo wakakhalanga waka mu mahema. Abrahamu na muwoli wake ŵakalongora nadi mzimu wakujipeleka!—Gen. 11:31; Mil. 7:2, 3.

Kasi namwe ndimo mukuchitira? Mose imwe mukulimbikira kugomezgeka mu nyengo zakusuzga izi mukuchita ivyo Yesu wakatiphalira kuti tichitenge. Wakati: “Ntheura, lutaninge mukazgore ŵanthu ŵa mitundu yose kuŵa ŵasambiri, mukaŵabatize mu zina la Adada na la Mwana na la mzimu utuŵa.”—Mat. 28:19.

Mazgu agho Yesu wakayowoya ghakuti “lutaninge,” ghakulongora kuti tikwenera kwenda, tikwenera kutangwanika. Ntchakukondweska chomene kuwona ivyo ŵalondezgi ŵamwamphu ŵa Khristu ŵakachita mu chaka chauteŵeti icho chajumpha! Uwu mbukaboni wakuti woko lankhongono la Yehova likutumbika ntchito ya kupharazga makani ghawemi gha Ufumu iyo yikuchitika mu mitundu yose.—Mrk. 13:10.

Ŵanthu ŵanandi ŵakuzomera uthenga uwo tikuŵapharazgira. Chiŵelengero chapachanya cha ŵapharazgi mu chaka chauteŵeti icho chajumpha chikaŵa 8,340,847, ndipo tikachitiskanga masambiro gha Baibolo pafupifupi 10,115,264 mwezi uliwose. Nadi, gileta lakuchanya likulutilira kwenda, ndimo namwe mukuchitira! Ipo lutilirani kuchita mulimo winu uwemi mu kanyengo kachoko ako kakhalako pambere Yehova wandajare mulyango wa ku chiponosko.

Lemba lithu la chaka cha 2017 ndakwenelera nadi, ndipo likuti “Gomezga Yehova na kuchita uwemi.” (Sal. 37:3) Para mukupulikira mazgu agha na kuchita uwemi pakuteŵetera  Yehova, mukulongora kuti mukumugomezga nadi Chiuta withu. Kumbukani kuti muli mwekha yayi. Gomezgani mazgu agho Yesu wakayowoya, ghakuti: “Wonani, ine nili namwe mazuŵa ghose m’paka umaliro wa charu ichi.”—Mat. 28:20.

LEMBA LA CHAKA CHA 2017:

“Gomezga Yehova na kuchita uwemi”

Manyani kuti Yehova walutilirenge kumutumbikani apo mukumuteŵetera mwakugomezgeka. Kumbukani kuti kwali ivyo mukuchita ni vichoko panji vikuru Yehova wakuviwonga chomene usange ndivyo mungakwaniska nadi kufiska kweniso mukuvichita chifukwa cha chitemwa. Wakujipulika makora mu mtima wake ndipo wakukondwa navyo vyawanangwa vyanthena ivi. (2 Kor. 9:6, 7) Ntheura lutilirani kusendelera kwa Adada ŵinu ŵakuchanya, mulombenge kwa iwo nyengo zose, musambirenge Baibolo, kufika pa maungano, na kutangwanika na ntchito ya kupharazga.

Dyabulosi wakuyezga nthowa izi na izi kuti watitimbanizge kuti tileke kugomezgeka kwa Yehova. Walutilirenge kuchita ivi m’paka “nyengo yifupi” iyo wali nayo yimare. (Chivu. 12:12) Khalani pafupi na Yehova, ndipo Dyabulosi watondekenge kumukorani. (Sal. 16:8) Manyani kuti tikumutemwani chomene ndipo tikuwonga kuti mukutovwira kupwelelera vinthu vya Fumu yithu mu mazuŵa ghaumaliro agha.

Ndise ŵabali ŵinu,

Wupu Wakulongozga wa Ŵakaboni ŵa Yehova