Lutani apo pali nkhani

Lutani apo pali mitu ya nkhani

 GEORGIA

Nkhapempha Yehova Kuti Wanilongozge

Tamazi Biblaia

Nkhapempha Yehova Kuti Wanilongozge
  • WAKABABIKA MU 1954

  • WAKABATIZIKA MU 1982

  • MBIRI YAKE Wakawovwirapo pakusindikizga mabuku mwakubisilizga kweniso wakaŵa yumoza wa ŵalaŵiliri ŵa dera ŵakwambilira mu Georgia, uku wakaŵaso na ntchito ya kulera ŵana ŵake ŵanayi.

AMAMA ŵakakwiya chomene ŵakati ŵamanya kuti ine na muwoli wane Tsitso tazgoka Ŵakaboni ŵa Yehova. Zuŵa linyake ŵakachemeska ŵabali ŵithu wose, ŵakakhumbanga kuti ŵaninyengelere kuti nileke kuwungana na Ŵakaboni ŵa Yehova. Ŵakaniphalira kuti nisankhepo chimoza, nileke kuŵa Kaboni wa Yehova panji nileke kuŵa mubali wawo.

Nkhaghanaghana vya kufumapo waka pa nyumba. Pakuti nkhagwiranga ntchito ya kuwotchelera visulo, nkhaghanaghana kuti nisamukire ku Kutaisi, msumba unyake ukuru chomene mu charu cha Georgia. Nkhawona kuti mu msumba uwu ntchito ningazisanga luŵiro. Kweniso nkhapulika kuti mu msumba uwu mukakhumbikwiranga ŵapharazgi ŵa Ufumu, ntheura nkhapempha Yehova kuti wanilongozge.

Pakati pajumpha kanyengo, nkhakumana na yumoza wa awo nkhaŵasambizganga Baibolo, uyo wakakhalanga mu tawuni ya Jvari. Nkhati namuphalira kuti nkhukhumba kusamukira ku msumba wa Kutaisi, wakanipempha kuti nilute waka ku Jvari uko iyo wakakhalanga. Wakaniphalira kuti: “Tili na nyumba. Ine, muwoli wane, na twana twithu tingakakhala mu chipinda chimoza, ndipo imwe na awoli ŵinu mungakakhala mu chipinda chinyake.”

 Pakuti nkhakhumbanga kuti Yehova wanilongozge, nkhamuphalira msambiri uyu kuti ningaluta ku Jvari pekha para ntchito na nyumba ya renti ningakavisanga luŵiro. Nkhazizwa chomene kuwona kuti zuŵa lenelira namise, wakiza na pepara ilo pakalembeka makampani agho ghakakhumbanga ŵantchito.

Pakati pajumpha mazuŵa ghachoko waka, ine na mbumba yane tikasamukira ku Jvari. Nkhati nafika waka, nkhasanga ntchito ya malipiro ghanandi chomene. Bwana wane wakaniphalira kuti nkhakhalenge mu nyumba yikuru ya kampani. Pakati pajumpha kanyengo, ŵabali ŵakanipempha kuti novwirepo pakusindikizga mabuku ghakulongosora Baibolo mwakabisira. Mu nyumba iyo tikakhalanga mukaŵa malo ghanandi, ntheura ine na muwoli wane tikazomera kuti tingasindikizgiramo mabuku.

Nyumba iyi yikaŵa yisani ndipo kwa vyaka vinandi tikachitirangamo Chikumbusko na vyakuchitika vinyake vyapadera. Ŵanthu ŵakujumpha 500 ŵakabatizikira mu nyumba yithu. Nili wakukondwa chomene kuti nkhawona ukaboni wakuti Yehova wakunilongozga ndipo nkhalondezga ulongozgi wake.