Lutani apo pali nkhani

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Nangauli ŵalwani ŵakaŵanangira katundu wawo, kweni ŵabali na ŵadumbu ŵithu ŵakaleka yayi kuteŵetera Yehova

 GEORGIA | 1998-2006

Ŵakaleka Yayi Kuteŵetera Yehova Nangauli Ŵakawofyekanga

Ŵakaleka Yayi Kuteŵetera Yehova Nangauli Ŵakawofyekanga

Ŵabali na ŵadumbu ŵithu ŵakalutilira kuwungana pamoza nangauli ŵalwani ŵakaŵawofyanga. Ŵalara ŵakasanga nthowa zakuvikilira ŵapharazgi. Mubali André Carbonneau, loya wakufuma ku Canada, ndiyo wakayimiranga ŵabali pa milandu mu vyaka vira. Sono wakuti: “Nyengo zinandi pakaŵa mubali yumoza uyo wakimiliranga pawaro pafupi na apo ŵabali ŵawungana, wakaŵanga na foni. Para wawona ŵalwani ŵakwiza wakayimbiranga foni ŵalara kuŵachenjezga.”

Ŵanthu ŵankhaza ŵakawotcha nyumba ya mubali Shamoyan (kumazere) na malo ghakusungiramo mabuku ghithu (kumalyero)

Para ofesi ya munthavi yapulika waka kuti ŵabali ku malo ghanyake ŵawukirika, yikatumanga ŵabali ŵaŵiri kukaŵakhwimiska. André wakuti: “Chikaŵa chinthu chakukhozga chomene. Para ŵabali ŵakufuma ku ofesi ŵafika, ŵakasanganga ŵabali na ŵadumbu ŵazura pa malo gha ungano na visko vyachimwemwe.”

Ŵabali ŵakatambuzgikanga mukati na kuwaro kwa khoti

Ŵanji awo ŵakaŵa kuti ŵandasuzgikepo, nanga ni awo ŵakasambiranga waka Baibolo, nawo ŵakaŵikapo mtima kulutilira kuteŵetera Chiuta. Mubali André wakukumbuka kuti  wakayowoyapo na mwanakazi uyo wakakhumbanga kuŵa mupharazgi wambura kubatizika. Mwanakazi uyu wakaphalira André kuti: “Nkhati nawona pa TV umo Ŵakaboni ŵakasuzgikiranga, nkhamanya kuti pali mphambano pakati pa Ŵakhristu ŵaunenesko na ŵatesi. Nane nkhukhumba kuŵa Mkhristu waunenesko.”

Ŵakavikilira Ŵakhristu Ŵanyawo Mwachikanga

Ŵapharazgi ŵakalongora chikanga na chipulikano mu nyengo yakusuzga yira, chifukwa ŵakalutilira kupharazga. Ŵabali awo ŵakayimiranga Ŵakhristu ŵanyawo mu makhoti nawo ŵakalongora chipulikano.

 Kanandi pa wayilesi na mu manyuzipepara panji munthowa zinyake mukayowoyekanga nkhani zautesi zakuti Ŵakaboni ŵakutimbanizga nthengwa za ŵanthu, ŵakukana kupokera munkhwala ku chipatala, kweniso ŵakususkana na Boma. Maloya agho ghakimiranga Ŵakaboni ghakaŵika pangozi ntchito zawo kweniso mbiri zawo.

Ŵabali ŵachikanga kufuma ku Dipatimenti ya Vyamalango ku United States ŵakayimiranga Ŵakhristu ŵanyawo mu khoti

John Burns, loya wakufuma ku munthavi wa ku Canada, uyo wakawovwirapo ŵabali ŵa ku Georgia mu nyengo yira, wakuti: “Ŵabali na ŵadumbu awo ŵakaŵa maloya ŵakajipeleka kwimira Ŵakhristu ŵanyawo. Nangauli ŵakamanyanga kuti ntchito zingaŵamalira, kweni ŵakawopanga yayi kuluta  ku khoti na kujiphara kuti Mbakaboni ŵa Yehova.” Ŵakaboni ŵachikanga aŵa ŵakawovwira chomene “pakuvikilira na kukhozgera makani ghawemi mwakuyana na dango.”—Fil. 1:7.

Ŵanthu ŵa ku Georgia Ŵakakhumbanga Kuti Nkhaza Zimare

Ŵakaboni ŵakalutilira kutambuzgika. Pa chifukwa ichi, kwambira pa Janyuwale 8, 2001, Ŵakaboni ŵakalemba chikalata kupempha boma kuti liŵavikilire ku awo ŵakaŵasuzganga. Kweniso kuti wose awo ŵakasuzganga ŵanthu ŵakutemwa mtende aŵa ŵeruzgike. Chikalata ichi ŵakachipelekanga ku ŵanthu kuti ŵasayinepo.

Mubali Burns wakulongosora chilato cha chikalata ichi. Wakuti: “Tikakhumbanga kulongora kuti ŵanthu ŵanandi mu Georgia ŵakakolerananga navyo yayi vya kusuzga Ŵakaboni ŵa Yehova kweniso kuti kagulu kachoko waka ka tchalitchi ndiko kakambiska nkhaza izi.”

Mu masabata ghaŵiri pera, ŵanthu 133,375 kufuma mu  vigaŵa vyose vya Georgia ŵakasayinapo chikalata ichi. Ŵanandi mwa ŵanthu aŵa ŵakaŵa ŵa tchalitchi la Orthodox. Nangauli ŵakapeleka chikalata ichi kwa Pulezidenti Shevardnadze, kweni nkhaza zikamara yayi. Magulu gha matchalitchi ghara ghakalutilira kusuzga Ŵakaboni.

Ŵanthu ŵanandi ŵa ku Georgia ŵakasayina chikalata cha kususkana na nkhaza izo ŵanji ŵakachitiranga Ŵakaboni

Kweni Yehova wakalutilira kutumbika ŵanthu ŵake. Apo magulu gha matchalitchi ghakalutilira kusuzga ŵanthu ŵa Chiuta, Yehova Chiuta nayo wakachemanga ŵanthu ŵanandi kuti ŵafumeko ku chisopa chautesi.

Ŵakafumamo mu Chisopa Chautesi

Babilina Kharatishvili wakaŵa munthu wakujipeleka chomene mu Tchalitchi cha Orthodox. Apo wakaŵa na vyaka vya m’ma 30, wakendanga mu matawuni na mizi, kusambizga ŵanthu vya umoyo wa ŵatuŵa.

Kweni Babilina wakakhumbanga kumanya vinandi vya Chiuta. Ntheura wakalutanga ku seminare ya Orthodox uko kukaŵanga visambizgo. Zuŵa linyake, muliska wakalongora buku lakuti Cimanyisko Ceneico Cikurongozgera ku Umoyo Wamuyirayira ku wose awo ŵakiza kuzakategherezga ndipo wakaŵaphalira kuti nawo ŵakapoke lawo ku Ŵakaboni ŵa Yehova. Wakaŵaphalira kuti: “Buku ili lingamovwirani kumanya vinandi vya Baibolo.”

Babilina wakazizwa chomene. Nyengo zose iyo wakakhumbanga yayi kuyowoya na Ŵakaboni, mbwenu muliska wakuŵaphalira kuti ŵakapokeko mabuku ghawo! Ntheura wakajifumba mu mtima kuti: ‘Usange Ŵakaboni ŵa Yehova ndiwo ŵanganisambizga vya Chiuta, ipo nkhuchitachi muno?’ Nyengo yeneyiyo, wakaluta kukakumana na Ŵakaboni mu msumba wa Poti ndipo wakamba kusambira Baibolo.

Ivyo Babilina wakasambiranga mu Baibolo vikamovwira kuti wasinthe umoyo wake. Iyo wakati: “Nkhati najiŵazgira  nekha kuti Baibolo likukana kusopa vikozgo, nkhaleka kusopa vikozgo mu nthowa yiliyose. Nkhawona kuti ndicho nkhenera nadi kuchita.” Pa nyengo iyi wakaŵa na vyaka vya m’ma 70, ndipo wakasankha kuŵa yumoza wa Ŵakaboni ŵa Yehova.

Babilina wakasambizga unenesko wa mu Baibolo muzukuru wake, Izabela

Chachitima ntchakuti mu 2001, Babilina wakalwara chomene ndipo wakafwa pambere wandabatizike. Kweni pamasinda muzukuru wake Izabela wakabatizika ndipo pasono wakuteŵetera Yehova mwakugomezgeka.

Wakakhumbanga Kuŵa Sisitere

Eliso Dzidzishvili wakaŵa na vyaka 28 apo wakakhumbanga kuŵa sisitere. Pakuti ku Tkibuli, uko wakakhalanga, kukaŵavya sukulu ya masisitere, mu 2001 wakasamira ku Tbilisi. Apo wakalindiliranga kuti wasange malo pa sukulu yinyake, wakayamba kaganyu ka usambizgi. Yumoza wa ŵana awo wakaŵasambizganga wakaŵa mwana wa mudumbu Nunu.

 Eliso wakuti: “Nyengo zinandi tikadumbiskananga na Nunu vya Baibolo. Nkhayowoyanga vinthu viwemi vya chisopa cha Orthodox, kweni Nunu wakanijuliranga mavesi na kunilongosolera mwakufwasa. Zuŵa linyake, wakanipempha kuti tisambire burosha lakuti Kasi Ncici Ico Ciuta Wakukhumba kwa Ise? Apo tikaŵazganga ndime na kuŵerenga mavesi mu Baibolo, nkhamanya kuti Chiuta wakukanizga kusopa vikozgo.”

Kufuma apo, Eliso wakaluta ku tchalitchi lake, ndipo wakafumba mafumbo wasembe. Ivyo wasembe wakamuzgora vikamovwira Eliso kumanya kuti tchalitchi lake likasambizganga fundo za mu Baibolo yayi. (Mrk. 7:7, 8) Eliso wakakhorwa kuti wasanga unenesko. Nyengo yeneyiyo, wakamba kusambira Baibolo na Ŵakaboni ŵa Yehova ndipo wakabatizika.

Eliso Dzidzishvili (kumazere), uyo wakakhumbanga kuŵa sisitere, na Nunu Kopaliani (kumalyero)

Ŵakazenga Nyumba za Ufumu Nangauli Pakaŵa Ŵakususka

Kuzakafika mu 2001, mipingo yikasazgikira mu Georgia ndipo pakakhumbikwiranga malo ghawemi ghakusoperapo.  Ŵabali ŵakasachizga kuti pakakhumbikwiranga Nyumba za Ufumu pafupifupi 70. Ntheura ŵakambiska pulogiramu ya kuzenga Nyumba za Ufumu nangauli vinthu vikaŵa makora yayi mu charu.—Ezira 3:3.

Nyengo yichoko waka, ŵabali ŵakuzenga ŵakamba kunozga nyumba yinyake iyo mipingo yinandi mu Tbilisi yikawunganangamo. Kufuma apo, ŵakambaso kuzenga Nyumba za Ufumu, yimoza ku Tbilisi, yinyake ku Chiatura, kumanjiliro gha dazi kwa Georgia.

Nyumba ya Ufumu yakale ku Tbilisi (kumazere) na yiphya (kumalyero)

Mubali Tamazi Khutsishvili, uyo wakazengako Nyumba ya Ufumu ku Chiatura, wakuti: “Taŵanthu 15 ndise tikagwiranga ntchito pa malo agha zuŵa lililose. Nyengo yichoko waka, waliyose mu tawuni wakamanya kuti tikuzenga Nyumba ya Ufumu. Nyengo zinyake tikapulikanga mahumuhumu ghakuti ŵalwani ŵakukhumba kuzakabwangandura Nyumba yithu ya Ufumu.”

Kasi ŵakamalizga kuzenga Nyumba ya Ufumu iyi pakuti ŵalwani ŵakaŵawofyanga? Tamazi wakuti: “Tikalutilira kuzenga Nyumba ya Ufumu ndipo tikamalizga pa myezi yitatu.  Nangauli ŵalwani ŵakatiwofyanga, kweni pakaŵavya uyo wakiza nadi.” *

Ŵakaŵaso na Wanangwa wa Kusopa

Gulu la tchalitchi la Orthodox na mulongozgi wawo, Vasili Mkalavishvili, ŵakakika

Mu Okutobala 2003, ŵabali ŵakamba kuzenga Nyumba ya Ufumu mu msumba wa Samtredia. Kweni gulu la chisopa likayambaso kofya ŵabali. Nakuti ŵalwani aŵa ŵakiza nadi na kugumura viliŵa ivyo ŵakaŵa kuti ŵazenga waka.

Kweni mu Novembala 2003, mu Georgia mukachitika chinthu chinyake icho chikawovwira kuti ŵabali na ŵadumbu ŵithu ŵaŵe ŵakufwatuka. Boma likasintha, ndipo boma liphya likapeleka wanangwa wa kusopa ku visopa vyose.  Ntheura ŵanthu ŵanandi ŵa mu gulu la tchalitchi cha Orthodox ilo likasuzganga Ŵakaboni ŵa Yehova ŵakakakika.

Ŵanthu ŵa Chiuta Ŵakatumbikika Chomene

Nthambuzgo yikati yamara, ŵanthu ŵa Yehova mu Georgia ŵakatumbikika chomene mwauzimu. Pa ungano wa chigaŵa wa mu 2004 pakafumiskika Baibolo la Malemba Ghakupatulika mu Mang’anamuliro gha Charu Chiphya (Mateyu-Chivumbuzi) mu Chigeorgia.

Kufuma apo, pa ungano wa chigaŵa wa mu 2006 wa mutu wakuti “Kuwombokwa Kuli Pafupi!” pakachitika chinthu chinyake chambura kuluwika. Ŵabali na ŵadumbu ŵakakondwa chomene kupulika kuti Mubali Geoffrey Jackson, wa  mu Wupu Wakulongozga wayowoyenge nkhani pa ungano uwu. Ŵabali na ŵadumbu ŵakazizwa na kukondwa chomene kuwona Mubali Jackson wakufumiska Baibolo lose la Malemba Ghakupatulika mu Mang’anamuliro gha Charu Chiphya, mu Chigeorgia.

Baibolo la Malemba Ghakupatulika mu Mang’anamuliro gha Charu Chiphya mu Chigeorgia likafumiskika mu 2006

Ŵabali na ŵadumbu awo ŵakaŵa pa ungano uwu ŵakathiska masozi chifukwa cha chimwemwe. Mudumbu munyake wakati: “Nkhutondeka na kuyowoya wuwo umo nkhakondwera tikati tapokera Baibolo lose. . . . Chikaŵa chinthu chambura kuluwika.” Ŵanthu ŵakujumpha 17,000 ŵakakondwa chomene na chiphikiro chauzimu ichi, ndipo uwu ukaŵa ukaboni wapadera wakuti vinthu vyamba kwenda makora pakati pa ŵanthu ŵa Yehova mu Georgia.

^ ndime 29 Kufuma mu 2001 kuzakafika mu 2003, mu Georgia mukazengeka Nyumba za Ufumu 7.