Lutani apo pali nkhani

Lutani apo pali mitu ya nkhani

NKhani Nambara 106: Kufumiskika mu Jere

NKhani Nambara 106: Kufumiskika mu Jere

Wona mungelo uyo wakolera cijaro ca kujulika ca jere. Ŵanalume awo wakuŵafumiska ni ŵapositole ŵa Yesu. Tiye tiwone ico cikapangiska kuti ŵaŵikike mu jere.

Mungelo wafwatura ŵapositole

Pakajumpha nyengo yitali yayi kufuma apo ŵasambiri ŵa Yesu ŵakaphakazgika na mzimu utuŵa. Ici ndico cikacitika: Zuŵa linyake Petrosi na Yohane ŵakalutanga ku tempele ku Yerusalemu nyengo ya muhanya. Ŵakati ŵafika, ŵakasanga mwanalume uyo wakababika wakupendera wakhala pafupi na mulyango. Ŵakacitanga kumunyamura kwiza nayo ku tempele kuti wazakapemphenge ndarama ku ŵanthu awo ŵakunjira mu tempele. Wakati wawona Petrosi na Yohane, wakaŵapempha kuti ŵamupe cinthu. Kasi ŵapositole ŵakacitaci?

Ŵakimilira na kumulaŵiska munthu ŵakusuzgika uyu. ‘Ndarama nilije,’ wakayowoya ntheura Petrosi, ‘kweni nikupenge ico nili naco. Mu zina la Yesu, wuka ndipo yendanga!’ Petrosi wakamukora na woko la maryero, wakamuwuska, nyengo yeneiyo wakayamba kudukaduka na kwenda. Apo ŵanthu ŵakawona ico cikacitika, ŵakazizwa ndipo ŵakakondwa comene na mulimo uwu wakuziziswa.

‘Mu nkhongono ya Ciuta, uyo wakawuska Yesu ku ŵakufwa, ndimo nase tacita cakuziziswa ici,’ wakayowoya ntheura Petrosi. Peneapo iyo na Yohane ŵacali kuyowoya, ŵalongozgi ŵa cisopo ŵanji ŵakafika. Ŵakakwiya comene cifukwa Petrosi na Yohane ŵakaphaliranga ŵanthu kuti Yesu wawuka ku ŵakufwa. Mwantheura ŵakaŵakora na kuŵaŵika mu jere.

Zuŵa lakulondezgapo ŵalondezgi ŵa cisopo ŵakaŵa na ungano wawo ukuru. Petrosi na Yohane pamoza na mwanalume uyo ŵakamucizga ŵakiza nawo. Ŵalongozgi ŵa cisopo ŵakafumba Petrosi na Yohane kuti: ‘kasi mwacita mu nkhongono za njani cakuziziswa ici?’

Petrosi wakaŵaphalira kuti ŵacita mu nkhongono za Ciuta, mweneuyo wakamuwuska Yesu ku ŵakufwa. Ŵasofi ŵakasoŵa cakuyowoya, cifukwa ŵakamanyanga kuti cakuziziswa ici cacitika nadi. Mwantheura ŵakaphalira ŵapositole kuti ŵalekerethu kuyowoya za Yesu, ndipo ŵakaŵaleka kuti ŵalutenge.

Kweni ŵapositole ŵakalutilira kupharazga za Yesu na kucizga ŵalwari. Nkhani yakukhwaskana na vyakuziziswa ivi yikamanyikwa na ŵanthu ŵanandi. Nakuti ŵanthu ŵa mu matawuni ghakuzingilira Yerusalemu ŵakizanga na ŵalwari kuti ŵapositole ŵazakaŵacizge. Ici cikapangiska kuti ŵalongozgi ŵa cisopo ŵaŵe na sanje, mwantheura ŵakakora ŵapositole na kuŵaŵika mu jere. Kweni ŵakakhaliskamo yayi.

Nausiku pakati, mungelo wa Ciuta wakajura cijaro ca jere, nga ni umo ukuwonera. Mungelo wakati: ‘Lutani mu tempele ndipo mukasambizgenge ŵanthu.’ Kukati kwaca, ŵalongozgi wa cisopo ŵakatuma ŵanalume ku jere kuti ŵakaŵatore ŵapositole, kweni ŵakasanga kuti mulije. Yikati yajumphapo nyengo yicoko waka ŵakaŵasanga ŵakusambizga mu tempele ndipo ŵakaŵakora na kuluta nawo ku holo ya Sanihedirini.

‘Tikamuphalirani kuti mulekerethu kusambizga za Yesu,’ ŵakakaripa comene ŵalongozgi wa cisopo. ‘Kweni mwazuzga Yerusalemu na cisambizgo cinu.’ Ŵapositole ŵakazgora kuti: ‘Tikwenera kupulikira Ciuta nga ni muwusi kwakuluska ŵanthu.’ Mwantheura ŵakalutirizga kusambizga “makani ghawemi.” Kasi ici nchiyelezgero ciwemi yayi cakuti nase ticilondezge?

Milimo cipaturo 3 mupaka 5.Mafumbo

 • Nchivici ico cikacitikira Petrosi na Yohane zuŵa linyake apo ŵakalutanga ku tempele nyengo ya muhanya?
 • Kasi Petrosi wakamuphaliraci mwanalume wakupendera, ndipo wakamupa vici ico nchakuzirwa kuluska ndarama?
 • Cifukwa wuli ŵalongozgi ŵa cisopo ŵakakwiya, ndipo ŵakacitaci kwa Petrosi na Yohane?
 • Kasi Petrosi wakaŵaphaliraci ŵalongozgi ŵa cisopo, ndipo ŵapositole ŵakacenjezgeka kuti ŵaleke kucita vici?
 • Cifukwa wuli ŵalongozgi ŵa cisopo ŵakaŵa na sanji, ndipo nchivici cikacitika apo ŵapositole ŵakaŵikika mu jere kaciŵiri?
 • Kasi ŵapositole ŵakazgora wuli apo ŵakaŵakora na kuluta nawo mu holo ya Sanhedrin?

Mafumbo ghanyake

 • Ŵazgani Milimo 3:1-10.

  Nangauli tindapike mazaza ghakucitira minthondwe mazuŵa ghano, kasi mazgu gha Petrosi agho ghali kulembeka pa Milimo 3:6 ghakutovwira wuli kumanya kuzirwa kwa uthenga wa Ufumu? (Yoh. 17:3; 2 Kor. 5:18-20; Fil. 3:8)

 • Ŵazgani Milimo 4:1-31.

  Para tikususkika na ŵanthu mu uteŵeti wa m’munda, kasi tingalondezga wuli ŵabali ŵithu ŵa Cikhristu ŵa mu vilimika vya mu handiredi lakwamba? (Mil. 4:29, 31; Efe. 6:18-20; 1 Tes. 2:2)

 • Ŵazgani Milimo 5:17-42.

  Kasi ŵanthu awo Mbakaboni yayi, ŵa mu nyengo yakale na yasono ŵakhozgera wuli nchito ya kupharazga? (Mil. 5:34-39)