Lutani apo pali nkhani

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Nkhani Nambara 112: Ngaraŵa Yikasweka pa Cirwa

Nkhani Nambara 112: Ngaraŵa Yikasweka pa Cirwa

Wona! Ngaraŵa yili mu suzgo! Yikusweka! Kasi wawona ŵanthu awo ŵadukira mu maji? Ŵanyake ŵafika kale pa mtunda. Kasi Paulosi walipo? Tiye tiwone vinthu ivyo vikamucitikira.

Ŵanthu awo ŵapona cingalaŵa cati casweka

Kumbukira kuti, kwa vilimika viŵiri, Paulosi waŵa mu jere mu msumba wa Kesareya. Pa nyengo yinyake, iyo na ŵakayidi ŵanyake ŵaphalirika kuti ŵanjire mu ngaraŵa na kwamba ulendo wakuya ku Roma. Apo ŵakajumphanga pafupi na cirwa ca Kirete, cimphepo cikuru cikaŵasuzga. Cimphepo cikaputa comene mwakuti ŵanalume ŵakatondekanga kwendeska ngaraŵa. Ŵakatondekanga kuwona dazi nyengo ya muhanya panji kuwona nyenyezi nyengo ya usiku. Pamanyuma pa mazuŵa ghanandi, ŵanthu awo ŵakakwera ngaraŵa ŵakakayika kuti ŵaponoskekenge.

Paulosi wakayimilira na kuyowoya kuti: ‘Palije uyo wafwenge, ngaraŵa pera ndiyo yibwangandukenge. Cifukwa usiku wajumpa mungelo wa Ciuta wakiza kwa ine na kuniphalira kuti, “Kopa yayi Paulosi; ukwenera iwe kwimilira panthazi pa Kesare, muwusi wa Roma; Ciuta waponoskenge wose awo uŵenge nawo mu ngaraŵa.’ ”

Ca pakati pa usiku wa zuŵa la fotini (14) kufuma apo cimphepo cikayambira, awo ŵakakwera ngaraŵa ŵakamanya kuti apo ŵakaŵa pakaŵa pakunjira comene yayi! Cifukwa ca wofi wakuti ŵangaganda malibwe pakuti kukaŵa mdima, ŵakaponya vyakwimikira ngaraŵa pa maji. Kukati kwaca, mtunda ukawoneka. Antheura ŵakakhumba comene kuti ŵakafike pa mtunda para.

Ŵakati ŵaneng’enera kufika pa mtunda, ngaraŵa yikaganda ciduli ca mcenga ndipo yikaphatira penepapo. Majigha ghakamba kutimba ngaraŵa, ndipo yikamba kusweka tuviduswa tucokotucoko. Msilikari wakayowoya kuti: ‘Mose imwe mukumanya kusyamba ndimwe mwambe kudukira mu nyanja kuti mukafike ku mtunda. Ndipo imwe mwakhalapo namwe mujiponye mu nyanja, ndipo mukoreske vibenthu vya ngaraŵa.’ Ŵakacita mwakulondezga ivyo ŵakaphalirika. Mwa nthowa iyi, ŵanthu wose ŵakukwana 276 awo ŵakaŵa mu ngaraŵa ŵakafika pa mtunda makoraghene, vikayana ndendende na umo mungelo wakayowoyera.

Cirwa ici cikucemeka Melita. Ŵanthu ŵa pa cirwa ici ŵakaŵa ŵalusungu comene, ŵakapwelelera wose awo ŵakafuma mu ngaraŵa. Apo cimphepo cikati cazika, Paulosi ŵakamukwezga mu ngaraŵa yinyake ndipo ŵakaluta nayo ku Roma.

Milimo 27:1-44; 28:1-14.Mafumbo

 • Kasi nchivici ico cikacitikira ngaraŵa iyo Paulosi wakakwera apo yikajumphanga pafupi na cirwa ca Kirete?
 • Kasi Paulosi wakaŵaphaliraci ŵanthu awo ŵakaŵa mu ngaraŵa?
 • Nchivici ico cikapangiska kuti ngaraŵa yisweke?
 • Kasi ni ulongozgi wuli uwo msilikari wakayowoya, ndipo ni ŵanthu ŵalinga awo ŵakafika pa mtunda?
 • Kasi zina la cirwa ico ŵakafikapo ni vici, ndipo nchivici cikamucitikira Paulosi apo cimphepo cikati cazika?

Mafumbo ghanyake

 • Ŵazgani Milimo 27:1-44.

  Kasi tikukhozgeka wuli para tikuwona unenesko wa nkhani izo zili kulembeka mu Baibolo zakukhwaskana na ulendo wa Paulosi wakuya ku Roma? (Mil. 27:16-19, 27-32; Luka 1:3; 2 Tim. 3:16, 17)

 • Ŵazgani Milimo 28:1-14.

  Usange ŵanthu ŵambura kusopa ŵa ku Melita ŵakapokelera makora Paulosi na ŵanyake awo ngalaŵa yikaŵaswekera na ‘kuŵakora na lusungu lukuru,’ kasi Ŵakhristu ŵakuciskika kuti ŵalongore vici, ndipo mwauli? (Mil. 28:1, 2; Heb. 13:1, 2; 1 Pet. 4:9)