Lutani apo pali nkhani

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Nkhani Nambara 101: Yesu Wakakomeka

Nkhani Nambara 101: Yesu Wakakomeka

Wona cinthu cakofya ico cikucitika apa! Yesu wakukomeka. Ŵamuŵika pa khuni. Ŵakumukhoma muzumali mu mawoko na mu malundi ghake. Kasi munthu wangacitiraci cinthu ici kwa Yesu?

Yesu wakufwa

Cifukwa nchakuti ŵanthu ŵanyake ŵakumutinkha Yesu. Kasi ŵanthu aŵa ukuŵamanya? Yumoza wa iwo ni Satana Dyabulosi, mungelo muheni. Ndiyo wakapangiska kuti Adamu na Heva ŵaleke kupulikira Yehova. Ndipo Satana ndiyo wakapangiska kuti ŵalwani ŵa Yesu ŵacite cinthu cakofya ici.

Nanga ni apo Yesu wakaŵa wacali wandakhomeke pa khuni, ŵalwani ŵake ŵakamucitira vinthu vyankhaza vinandi. Kasi ukukumbuka umo ŵakizira ku munda wa Getisemane na kumutora? Kasi ŵalwani aŵa ŵakaŵa ŵanjani? Ŵakaŵa ŵalongozgi ŵa visopo. Tiye tiwone ico cikacitika pamanyuma pake.

Apo Yesu wakatoleka na ŵalongozgi ŵa visopo, ŵapositole ŵake ŵakacimbira. Ŵakamuleka yekha Yesu na ŵalwani ŵake cifukwa ca wofi. Kweni Petrosi na Yohane ŵakaluta kutali comene yayi. Ŵakalondezga kuti ŵawone ico cicitikirenge Yesu.

Ŵasofi ŵakatolera Yesu kwa Anasi, uyo kale wakaŵa musofi mukuru. Wumba ukakhala kwa Anasi nyengo yitali yayi. Ŵakatolera Yesu ku nyumba ya Kayafa, uyo pa nyengo iyi wakaŵa musofi mukuru. Ŵalongozgi ŵanandi ŵacisopo ŵakawungana pa nyumba yake.

Pa nyumba ya Kayafa ŵakayezga kuti ŵamusange cifukwa ico ŵamukolera. Ŵanthu ŵakiza kuti ŵamupusikizgire Yesu. Ŵalongozgi ŵacisopo wose ŵakayowoya kuti: ‘Yesu wakwenera kukomeka.’ Ŵakamufunyira mata ku maso na kumutimba na mafayiti.

Petrosi wakaŵa kuwaro mu cipanga peneapo vyose ivi vikacitikanga. Usiku wura kukazizima, ntheura ŵanthu ŵakapemba moto. Peneapo ŵakothanga moto, msungwana munyake wakalaŵiska Petrosi na kuyowoya kuti: ‘Munthu uyu nayoso wakaŵa na Yesu.’

‘Yayi, nkhaŵapo nayo yayi!’ Petrosi wakazgora.

Kwa nyengo zitatu ŵanthu ŵakaphalira Petrosi kuti wakaŵa na Yesu. Kweni palipose Petrosi wakakana. Apo wakakana kacitatu, Yesu wakang’anamuka na kumulaŵiska Petrosi. Petrosi wakacita citima comene cifukwa ca kuyowoya utesi, ntheura wakafumapo na kulira.

Peneapo zuŵa likamba kufuma pa Cinkhondi mulenji, ŵasofi ŵakatolera Yesu ku nyumba ya Sanihedirini uko ŵakacitiranga maungano ghawo. Ku nyumba ya Sanihedirini, ŵakadumbiskana ivyo ŵakakhumba kucita nayo. Ŵakamutolera kwa Pontiyo Pilato, nduna ya cigaŵa ca Yudeya.

Ŵasofi ŵakaphalira Pilato kuti: ‘Uyu ni munthu muheni. Wakwenera kufwa.’ Wati wamufumba mafumbo Yesu, Pilato wakayowoya kuti: ‘Ine nkhuwonapo uheni wuliwose yayi uwo munthu uyu wacita.’ Pilato wakatuma Yesu kwa Herode Antipasi. Herode wakaŵa nduna ya cigaŵa ca Galileya, kweni wakakhalanga mu Yerusalemu. Herode nayo wakasangapo uheni wuliwose yayi uwo Yesu wakacita, ntheura wakamutumaso kwa Pilato.

Pilato wakakhumba kuti Yesu wamusuture walutenge. Kweni ŵalwani ŵa Yesu ŵakakhumba kuti mukayidi munyake ndiyo wasuturike, Yesu yayi. Munthu uyu wakaŵa Baraba, cigeŵenga. Nyengo yikaŵa ca mu 12 koloko muhanya peneapo Pilato wakafumiskira Yesu kuwaro. Wakaphalira ŵanthu kuti: ‘Awonani! fumu yinu!’ Kweni ŵasofi ŵalara ŵakacemerezga kuti: ‘Muwuskanipo! Mukomani! Mukomani!’ Ntheura Pilato wakasutura Baraba, ndipo wakatora Yesu na kumupeleka kuti wakakomeke.

Pa Cinkhondi kumise Yesu wakakhomeka pa khuni. Nangauli ŵakuwoneka yayi pa cithuzithuzi apa, kweni ku maryero na ku mazere kwa Yesu kukaŵa vigeŵenga ivyoso vikaŵa pa khuni kuti vikomeke. Kwati kwakhala nyengo yicoko waka kuti Yesu wafwe, cimoza mwa vigeŵenga ivi cikaphalira Yesu kuti: ‘Muzakanikumbuke para mwiza mu ufumu winu.’ Ndipo Yesu wakazgora kuti: ‘Nkhukulayizga kuti uzamuŵa na ine mu Paradiso.’

Kasi ili ni layizgano liwemi yayi? Kasi ukumumanya paradiso uyo Yesu wakayowoyanga? Kasi paradiso uyo Ciuta wakalenga pakwamba wakaŵa nkhu? Wakaŵa pa caru capasi. Ndipo para Yesu wazamuyamba kuwusa nga ni fumu kucanya, wazamuwezgera mwanalume uyu ku umoyo kuti wazakasangwe na Paradiso muphya pa caru capasi. Kasi tingakondwa yayi na nkhani iyi?

Mateyu 26:57-75; 27:1-50; Luka 22:54-71; 23:1-49; Yohane 18:12-40; 19:1-30.Mafumbo

 • Ni njani comenecomene uyo wakapangiska kuti Yesu wakomeke?
 • Kasi ŵasambiri ŵake wakacitaci apo Yesu wakatoleka na ŵalongozgi ŵa visopo?
 • Nchivici ico cikacitika ku nyumba ya Kayafa, musofi mukuru?
 • Cifukwa wuli Petrosi wakafumapo na kwamba kulira?
 • Ŵati ŵamutoleraso kwa Pilato, ŵasofi ŵalara ŵakayowoyaci?
 • Nchivici ico cikamucitikira Yesu pa cinkhondi kumise, ndipo cigeŵenga ico cikapayikika pa nkhuni pafupi na iyo wakacilayizgaci?
 • Kasi Paradiso uyo Yesu wakayowoya wazamuŵa nkhu?

Mafumbo ghanyake

 • Ŵazgani Mateyu 26:57-75.

  Kasi ŵanthu ŵa mphara ya Ciyuda ŵakalongora wuli kuti ŵakaŵa ŵaheni? (Mat. 26:59, 67, 68)

 • Ŵazgani Mateyu 27:1-50.

  Cifukwa wuli tingayowoya kuti citima ico Yuda wakaŵa naco cikaŵa cakufumira pasi pa mtima yayi? (Mat. 27:3, 4; Mrk. 3:29; 14:21; 2 Kor. 7:10, 11)

 • Ŵazgani Luka 22:54-71.

  Umo Petrosi wakamukanira Yesu pa usiku uwo wakapelekeka na kukoleka, kasi tikusambirapo vici? (Luka 22:60-62; Mat. 26:31-35; 1 Kor. 10:12)

 • Ŵazgani Luka 23:1-49

  Kasi Yesu wakacita wuli na nkhaza izo ŵakamucitira, ndipo tikusambirapo vici? (Luka 23:33, 34; Rom. 12:17-19; 1 Pet. 2:23)

 • Ŵazgani Yohane 18:12-40.

  Nangauli Petrosi pa nyengo yinyake wakopa ŵanthu, kasi nchivici ico cikulongora kuti wofi ukamara ndipo wakaŵa mpositole wakugomezgeka? (Yoh. 18:25-27; 1 Kor. 4:2; 1 Pet. 3:14, 15; 5:8, 9)

 • Ŵazgani Yohane 19:1-30.

  Kasi Yesu wakawonanga wuli vinthu vyakuthupi? (Yoh. 2:1, 2, 9, 10; 19:23, 24; Mat. 6:31, 32; 8:20)

  Ni mwauli umo mazgu agho Yesu wakayowoya wati wakhala pacoko waka kuti wafwe ghakulongolera kuti wakathuwuska muwuso wa Yehova? (Yoh. 16:33; 19:30; 2 Pet. 3:14; 1 Yoh. 5:4)