Ŵati ŵafuma mu cipinda ca pacanya, Yesu na ŵapositole ŵake ŵakaluta ku munda wa Getisemane. Aka kuti kakaŵa kakwamba yayi kwiza ku malo agha. Yesu wakaŵaphalira kuti ŵaŵe maso na kulomba. Wati wendapo mtunda ucoko, wakasindamira pasi kuti walombe.

Pati pajumpha nyengo yicoko waka Yesu wakizaso uko kukaŵa ŵapositole ŵake. Kasi ukughanaghana kuti iwo ŵakacitanga vici? Ŵakaŵa mu tulo! Kwa nyengo zitatu Yesu wakaŵaphalira kuti ŵakeneranga kuŵa maso, kweni palipose para wakizanga wakaŵasanganga kuti ŵagona. Wati wizaso pa ulendo waumaliro Yesu wakati: ‘Kasi mungagona wuli pa nyengo ya nga ni iyi? Wonani! Nyengo yakwana yakuti ine nipelekeke ku ŵalwani ŵane.’

Pa nyengo yeneiyo vyongo vya wumba ukuru vikamba kupulikikwa. Wona! Ŵanalume aŵa ŵakwiza na malupanga na nthonga! Ndipo ŵayegha miliko kuti yiŵape ungweru. Ŵakati ŵafika pafupi, munthu munyake wakafuma mu wumba na kwiza kwa Yesu. Wakamufyofyontha nga ni umo ukuwonera apa. Munthu uyu ni Yuda Isikariyote! Kasi nchifukwa wuli wakufyofyontha Yesu?

Yuda wakumwendera mphiska Yesu

Yesu wakafumba kuti: ‘Yuda, kasi ukunipeleka na mufyofyontho?’ Enya, mufyofyontho uwu nchimanyikwiro. Ukawovwira ŵanalume awo ŵakaŵa na Yuda kumanya kuti Yesu uyo ŵakukhumba ni uyu. Ntheura ŵalwani ŵa Yesu ŵakiza na kumukora. Kweni Petrosi wakazomerezga yayi kuti ŵatore waka Yesu kwambura mbembe. Wakasolora lupanga na kutimba nalo munthu uyo wakaŵa nayo pafupi. Lupanga likawinda pacoko waka mutu wa munthu ndipo m’malo mwake likawunguzura khutu lake la maryero. Kweni Yesu wakakhwaska khutu la munthu uyu na kumucizga.

Yesu wakaphalira Petrosi kuti: ‘Wezgera lupanga lwako mu malo ghake. Kasi ukumanya yayi kuti ningalomba mipingo ya ŵangelo kwa Ŵadada kuti ŵanithaske?’ Enya, nthena wakacita ntheura! Kweni Yesu wakalomba yayi kuti Ciuta wamutumire ŵangelo, cifukwa wakamanya kuti nyengo yakwana yakuti ŵalwani ŵake ŵamukore. Mwantheura wakaŵazomerezga kuti ŵalute nayo. Tiye tiwone ico cikamucitikira Yesu.

Mateyu 26:36-56; Luka 22:39-53; Yohane 18:1-12.Mafumbo

 • Ŵati ŵafuma mu cipinda ca pacanya, kasi Yesu na ŵapositole ŵake ŵakaluta nkhu, ndipo wakaŵaphalira kuti ŵaciteci?
 • Kasi Yesu wakasanga kuti ŵasambiri ŵake ŵakucita vici apo wakizaso uko ŵakaŵa, ndipo ici cikacitika kalinga?
 • Kasi mbanjani awo ŵakunjira m’munda, ndipo Yuda Isikariyote wakucita vici nga ni umo mukuwonera pa cithuzithuzi apa?
 • Cifukwa wuli Yuda wakafyofyontha Yesu, ndipo Petrosi wakacitaci?
 • Kasi Yesu wakamuphaliraci Petrosi, kweni nchifukwa wuli Yesu wakalomba yayi kwa Ciuta kuti watume ŵangelo?

Mafumbo ghanyake

 • Ŵazgani Mateyu 26:36-56.

  Umo Yesu wakapelekera ulongozgi ku ŵasambiri ŵake kungawovwira wuli ŵalara ŵa mpingo mazuŵa ghano? (Mat. 20:25-28; 26:40, 41; Gal. 5:17; Efe. 4:29, 31, 32)

  Kasi Yesu wakawonanga wuli kugwiliskira nchito vilwero pakwimikana na ŵanyithu? (Mat. 26:52; Luka 6:27, 28; Yoh. 18:36)

 • Ŵazgani Luka 22:39-53.

  Peneapo mungelo wakawonekera kwa Yesu mu munda wa Getisemane kuti wamukhomeske, kasi ici cikung’anamura kuti cipulikano cake cikamba kucepa? Longosorani. (Luka 22:41-43; Yes. 49:8; Mat. 4:10, 11; Heb. 5:7)

 • Ŵazgani Yohane 18:1-12.

  Kasi Yesu wakavikilira wuli ŵasambiri ŵake ku ŵanthu awo ŵakamususkanga, ndipo ise tingasambirapo vici? (Yoh. 10:11, 12; 18:1, 6-9; Heb. 13:6; Yak. 2:25)