Mungelo Gabriyeli wakatumika kwa mwali muwemi zina lake Mariya. Wakamuphalira kuti waŵenge na mwana uyo wazamuwusa nga ni Fumu kwamuyirayira. Mwana uyu, Yesu, wakababikira mu ciŵaya, uko ŵaliska ŵakiza kuzakamuwona. Pamanyuma pake, ŵanalume ŵa Kumafumiro gha dazi ŵakalongozgeka na nyenyezi kuti ŵize kwa mwana uyu. Tisambirenge uyo wakapangiska kuti ŵanalume aŵa ŵawone nyenyezi iyi, na umo Yesu wakathaskikira ku awo ŵakayezgayezga kuti ŵamukome.

Kufumira apa, tisambirengeso za Yesu apo wakaŵa na vilimika 12, apo wakayowoyanga na ŵasambizgi mu tempele. Vilimika 18 pamanyuma pake Yesu wakabapatizika, ndipo wakamba kucita mulimo wa kupharazga Ufumu na kusambizga, mulimo uwo Ciuta wakamutuma kuti wazakacite pa caru ca pasi. Yesu wakasankha ŵanalume 12 kuti ŵaŵe ŵapositole ŵake, ŵakuti ŵamovwire kucita mulimo uwu.

Yesu wakacitaso minthondwe yinandi. Wakaryeska ŵanthu ŵanandi na somba zicoko ndiposo vingwa vicoko waka. Wakacizga ŵalwari na kuwuska ŵakufwa. Paumaliro pake tisambirenge vinthu vinandi ivyo vikacitikira Yesu mukati mu mazuŵa ghaumaliro gha umoyo wake, na umo wakakomekera. Yesu wakapharazga kwa vilimika pafupifupi vitatu na hafu, mwantheura CIGAŴA 6 cikutora vilimika pafupifupi 34.

Yesu wakusambizga