Lutani apo pali nkhani

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Nkhani Nambara 78: Malemba pa Cimati

Nkhani Nambara 78: Malemba pa Cimati
Munwe ukulemba pa cimati

Kasi nchivici ico cikucitika apa? Ŵanthu ŵali pa ciphikiro cikuru. Fumu ya Babulone yacema ŵanthu ŵakuzirwa 1,000. Ŵakugwiliskira nchito makapu na mbale za golide na siliva ivyo vikatoleka mu tempele la Yehova ku Yerusalemu. Kweni, mwamabuci, minwe ya cikufi ca munthu yabulika na kwamba kulemba pa cimati. Waliyose wali na wofi.

Belishazara na ŵalendo ŵake

Belishazara, muzukuru wa Nebukadinezara, ndiyo wakaŵa fumu pa nyengo iyi. Wakacemelezga kuti ŵanalume ŵake ŵavinjeru ŵanjire. ‘Waliyose uyo wangaŵazga malemba agha na kuniphalira ng’anamuro lake,’ fumu yikayowoya ntheura, ‘wapokerenge vyawanangwa vinandi ndipo waŵenge muwusi wacitatu mu ufumu.’ Kweni pakaŵavya nanga njumoza wa ŵanalume ŵamahara uyo wakamanya kuŵazga malemba agha, panji kuyowoya ng’anamuro lake.

Amama ŵa fumu ŵakapulika vyongo ndipo ŵakiza na kunjira mu cipinda cikuru cakulyeramo. Iwo ŵakaphalira fumu kuti: ‘Conde lekani kucita wofi. Pali munthu munyake mu ufumu winu uyo wakumanya ŵaciuta ŵatuŵa. Apo ŵasekuru ŵinu a Nebukadinezara ŵakaŵa fumu ŵakamuŵika kuŵa mulara wa ŵanalume ŵake wose ŵavinjeru. Zina lake ni Daniyele. Tumani munthu wakamuceme, ndipo wamuphaliraninge ng’anamuro la vyose ivi.’

Ntheura pa nyengo yeneyiyo Daniyele ŵakanjira nayo mukati. Wakati wakana kupokera vyawanangwa, Daniyele wakamba kuyowoya cifukwa ico Yehova pa nyengo yinyake wakawuskirapo Nebukadinezara, sekuru wa Belishazara, pa ufumu. ‘Wakaŵa wakujikuzga comene,’ Daniyele wakayowoya ntheura. ‘Ndipo Yehova wakamulanga.’

Daniyele wakaphalira Belishazara kuti: ‘Kweni iwe ukumanya vinthu vyose ivyo vikacitikira iyo, ndipouli, ucali wakujikuzga nipera nga ni umo wakaŵira Nebukadinezara. Wiza na makapu na mbale za mu tempele la Yehova na kumweramo. Wacindika ŵaciuta ŵamakuni na malibwe, ndipo undamucindike Mlengi withu Mukuru. Ici ndico cifukwa cake Ciuta watumira cikufi ca woko na kulemba mazgu agha.

‘Malemba agho ghalembeka ni agha,’ Daniyele wakayowoya ntheura: ‘ME′NE, ME′NE, TE′KEL na PAR′SIN.’

‘Lizgu lakuti ME′NE likung’anamura kuti Ciuta wapenda mazuŵa gha ufumu wako na kuumarizga. TE′KEL likung’anamura kuti wapimika pa myeso ndipo wasangika muwemi yayi. PAR’SIN likung’anamura kuti ufumu wako wapika ku Ŵamedi na Ŵaperesiya.’

Nanga ni apo Daniyele wakaŵa kuti wacali kuyowoya, Ŵamedi na Ŵaperesiya ŵakaŵa kuti ŵayamba kale kuwukira Babulone. Ŵakapoka msumba na kukoma Belishazara. Malemba agho ghakalembeka pa cimati ghakakwaniliskika usiku weneuwo! Kweni kasi nchivici ico cikacitikira Ŵaisrayeli? Tisangenge sonosono apa, kweni cakwamba tiye tiwone dankha ico cikacitikira Daniyele.

Daniel 5:1-31.Mafumbo

 • Kasi nchivici ico cikacitika apo fumu ya ku Babulone yikaŵa na ciphikiro cikuru ndipo yikagwiliskira nchito makapu na mbale ivyo vikatoleka mu tempele la Yehova ku Yerusalemu?
 • Kasi Belishazara wakaŵaphalira vici ŵanalume ŵake ŵavinjeru, ndipo ŵakatondeka kucita vici?
 • Kasi amama ŵa Belishazara wakamuphalira kuti wacite vici?
 • Mwakuyana na ivyo Daniyele wakaphalira fumu, nchifukwa wuli Ciuta wakatuma woko na kulemba pa cimati?
 • Kasi Daniyele wakalongosora wuli ng’anamuro la malemba agho ghakalembeka pa cimati?
 • Apo Daniyele wakaŵa wacali kuyowoya, nchivici ico cikacitikanga?

Mafumbo ghanyake

 • Ŵazgani Daniel 5:1-31.

  Mungapambaniska wuli kopa Ciuta na wofi uwo Belishazara wakaŵa nawo apo wakawona malemba pa cimati. (Dan. 5:6, 7; Sal. 19:9; Rom. 8:35-39)

  Kasi Daniyele wakalongora wuli cikanga apo wakayowoyanga na Belishazara ndiposo ŵanalume ŵakuzirwa? (Dan. 5:17, 18, 22, 26-28; Mil. 4:29)

  Kasi cipaturo 5 ca buku la Daniel cikuthuwuska wuli muwuso wa Yehova uwo ngwapacanya pa vyose? (Dan. 4:17, 25; 5:21)