Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Buku Lane la Nkhani za mu Baibolo

Nkhani Nambara 58: Davide na Goliyati

Nkhani Nambara 58: Davide na Goliyati

Ŵafilisiti ŵakizaso kuti ŵazakatimbane na Ŵaisrayeli. Ŵakuru ŵatatu ŵa Davide ŵakaŵa ŵamoza ŵa ŵasilikari ŵa Sauli. Zuŵa linyake Jese wakaphalira Davide kuti: ‘Tola vyakurya ulute navyo ku ŵakuru ŵako. Ukaŵawone usange ŵali makora.’

Goliyati

Davide wakati wafika pa msasa wa ŵasilikari, wakacimbilira ku nkhondo kupenja ŵakuru ŵake. Goliyati, cinkhara ca ku Filisiti cikiza kuzakahoya Ŵaisrayeli. Wakacitanga nthena mulenji wuliwose kwa mazuŵa 40. Wakacemerezganga kuti: ‘Sankhani munthu yumoza kuti watimbane nane. Usange wanitonda na kunikoma, mbwenu ise tiŵenge ŵazga ŵinu. Kweni usange ine namuluska na kumukoma, mbwenu imwe muŵenge ŵazga ŵithu. Solani munthu kuti watimbane nane.’

Davide wakafumba ŵasilikari ŵanji kuti: ‘Kasi munthu uyo wangakoma Mufilisiti uyu na kufyura soni Ŵaisrayeli wapokelenge vici?’

Ŵasilikari ŵakazgora kuti: ‘Sauli wamupenge vyuma vinandi. Ndiposo wamupenge mwana wake kuti waŵe muwoli wake.’

Kweni Ŵaisrayeli wose ŵakaŵa na wofi na Goliyati cifukwa wakaŵa mukuru comene. Wakaŵa mutali kujumpha mamita ghatatu, ndipo wakaŵa na msilikari munyake uyo wakayeghanga ciskango cake.

Ŵasilikari ŵanyake ŵakaluta kukaphalira Fumu Sauli kuti Davide wakakhumbanga kutimbana na Goliyati. Kweni Sauli wakaphalira Davide kuti: ‘Ungatimbana nayo yayi Mufilisiti uyu. Iwe ndiwe mwana mucoko, iye waŵa msilikari kwamba pa wanici wake.’ Davide wakazgora kuti: ‘Nkhakoma nkharamira na nkharamu ivyo vikakora mberere za ŵadada. Ndipo Mufilisiti uyu waŵenge nga ndivyo. Yehova wanovwirenge.’ Antheura Sauli wakati: ‘Luta, Yehova waŵe nawe.’

Davide wakaluta mu mphepete mwa mronga na kusola malibwe ghankhondi na kughaŵika mu thumba lake. Pamanyuma pake wakatola fyata na kuluta kukakumana na cinkhara. Goliyati wakati wamuwona, wakamudelera. Wakaghanaghananga kuti cikaŵa cinthu cipusu comene kukoma Davide.

Davide wakuponya libwe

Goliyati wakati: ‘Iza kwa ine uwone, nipelekenge citanda cako ku viyuni na vinyama kuti virye.’ Kweni Davide wakati: ‘Iwe ukwiza kwa ine na lupanga, mkondo na ciskango, kweni ine nkhwiza kwa iwe mu zina la Yehova. Muhanya uno Yehova wapelekenge iwe mu mawoko ghane ndipo nikukomenge.’

Penepapo Davide wakacimbira kuluta uko kukaŵa Goliyati. Wakatola libwe mu thumba lake, wakaliŵika mu fyata na kuponya na nkhongono zake zose. Libwe likatimba mutu wa Goliyati, ndipo wakawa pasi na kufwira papo! Ŵafilisti ŵakati ŵawona kuti mulongozgi wawo wafwa, wose ŵakazgoka na kucimbira. Ŵaisrayeli ŵakaŵacimbizga na kutonda nkhondo.

1 Samuel 17:1-54.Mafumbo

 • Ni mwauli umo Goliyati wakahoyeranga ŵasilikari ŵa Israyeli?
 • Kasi Goliyati wakaŵa mukuru wuli, ndipo nchawanangwa wuli ico Sauli wakalayizga kuti wapenge munthu uyo wakomenge Goliyati?
 • Kasi Davide wakayowoya vici apo Sauli wakamuphalira kuti wangatimbana nayo yayi Goliyati cifukwa Davide wakaŵa mwana mucoko?
 • Pakuzgora Goliyati, kasi Davide wakalongora wuli kuti wakugomezga Yehova?
 • Nga ni umo mukuwonera pa cithuzithuzi apa, kasi Davide wakakoma Goliyati na vici, ndipo nchivici ico cikacitikira Ŵafilisiti?

Mafumbo ghanyake

 • Ŵazgani 1 Samuel 17:1-54.

  Nchivici cikapangiska Davide kuŵavya wofi, ndipo ni mwauli umo tingalondezgera cikanga cake? (1 Sam. 17:37, 45; Efe. 6:10, 11)

  Nchifukwa wuli Ŵakhristu ŵakwenera yayi kuŵa na mtima wakukhumba kuluska nga ni umo wakaŵira Goliyati para ŵakuseŵera? (1 Sam. 17:8; Gal. 5:26; 1 Tim. 4:8)

  Kasi zgoro la Davide likulongora wuli kuti wakagomezga Ciuta? (1 Sam. 17:45-47; 2 Mid. 20:15)

  Mu malo mwakulongosora waka nkhondo ya magulu ghaŵiri agho ghakatimbananga, ni mwauli umo nkhani iyi yikulongolera kuti nkhondo iyi yikaŵa pakati pa ŵaciuta ŵautesi na Ciuta waunenesko, Yehova? (1 Sam. 17:43, 46, 47)

  Kasi Ŵakhristu ŵakukhalira ŵakuphakazgika ŵakulondezga wuli ciyelezgero ca Davide ca kugomezga Yehova? (1 Sam. 17:37; Yer. 1:17-19; Civ 12:17)

Manyani Vinandi

SAMBIZGANI ŴANA ŴINU?

Davide Wakawopanga Yayi

Ŵazga nkhani yakukondweska iyi mu Baibolo kuti umanye ico cikawovwira Davide kuti waleke kopa.