Fumu Yeroboamu yikati yafwa, fumu yiliyose iyo yikawusa ufumu wa mafuko 10 wa kumpoto wa Israyeli yikaŵa yiheni. Fumu Ahabu ndiyo yikaŵa yiheni comene kuluska ghose. Kasi ukumanya cifukwa cake? Cifukwa cikuru cikaŵa muwoli wake, Yezebeli, Fumukazi yiheni.

Yezebeli wakaŵa Muisrayeli yayi. Wakaŵa mwana wa fumu ya ku Sidoni. Wakasopanga Bala, ciuta wautesi, ndipo wakapangiska Ahabu na Ŵaisrayeli ŵanandi kusopa Bala. Yezebeli wakatinkhanga Yehova ndipo wakakoma nchimi zake zinandi. Nchimi zinyake zikabisamanga mu mphanji kuti zileke kukomeka. Para Yezebeli wakukhumba cinthu, wakakomanga mweneco kuti watore cinthu ico.

Zuŵa linyake Fumu Ahabu yikaŵa na citima comene. Mwantheura Yezebeli wakayifumba kuti: ‘Nchifukwa wuli muli ŵacitima muhanya wuno?’

‘Cifukwa ca ivyo Naboti wayowoya kwa ine,’ Ahabu wakazgora ntheura. ‘Nkhakhumbanga kugura munda wake wa mpheska. Kweni wakaniphalira kuti wanganipa yayi.’

‘Lekani kufipa mtima,’ Yezebeli wakayowoya ntheura. ‘Ine namumupokerani.’

Antheura Yezebeli wakalembera kalata ŵanalume ŵalara ŵa mu msumba uwo Naboti wakakhalanga. Wakaŵaphalira kuti: ‘Tolani ŵanalume ŵawakawaka ŵamupusikizgire Naboti kuti watuka Ciuta na fumu. Pamanyuma pake mumufumiskire kuwaro kwa msumba na kumuswa na malibwe mupaka wafwe.’

Yezebeli wati wapulika kuti Naboti wafwa, wakaphalira Ahabu kuti: ‘Sono lutani kuti mukatore munda wake wa mpheska.’ Kasi ukuzomerezga yayi kuti Yezebeli wakeneranga kulangika cifukwa ca kucita cinthu ciheni ici?

Fumukazi Yezebeli

Ntheura nyengo yati yalutapo, Yehova wakatuma Yehu kuti wakamulange. Yezebeli wakati wapulika kuti Yehu wakwiza, wakapenta maso ghake na kujitozga kuti wawoneke wakutowa. Kweni Yehu wati wafika na kuwona Yezebeli pa windo, wakaphalira ŵanalume awo ŵakaŵa mu nyumba ya fumu kuti: ‘Muwiskirani pasi!’ Ŵanalume aŵa ŵakapulikira, nga ni umo ukuwonera pa cithuzithuzi apa. Ŵakamuponyera pasi, ndipo wakafwa. Uwu ndiwo ukaŵa umaliro wa Yezebeli, Fumukazi yiheni.

1 Mathemba 16:29-33; 18:1-4; 21:1-16; 2 Mathemba 9:30-37.Mafumbo

 • Kasi Yezebeli wakaŵa njani?
 • Nchifukwa wuli Fumu Ahabu yikaŵa na citima zuŵa linyake?
 • Kasi Yezebeli wakacitaci kuti mfumu wake, Ahabu, watore munda wa mpheska wa Naboti?
 • Kasi Yehova wakatuma njani kuti wakalange Yezebeli?
 • Nga ni umo mukuwonera pa cithuzithuzi apa, nchivici cikacitika apo Yehu wakafika pa nyumba ya Yezebeli?

Mafumbo ghanyake

 • Ŵazgani 1 Mathemba 16:29-33 na 18:3, 4.

  Kasi ukhaliro ukahenipa wuli mu Israyeli mu nyengo ya Fumu Ahabu? (1 Mathe. 14:9)

 • Ŵazgani 1 Mathemba 21:1-16.

  Ni mwauli umo Naboti wakalongolera cikanga na kugomezgeka kwa Yehova? (1 Mathe. 21:1-3; Lev. 25:23-28)

  Mwakuwona ivyo vikamucitikira Ahabu, ni mwauli umo tingacitira para takhuŵazgika? (1 Mathe. 21:4; Rom. 5:3-5)

 • Ŵazgani 2 Mathemba 9:30-37.

  Tingasambirapo vici kufuma ku mwamphu wa Yehu pakucita khumbo la Yehova? (2 Mathe. 9:4-10; 2 Kor. 9:1, 2; 2 Tim. 4:2)