Lutani apo pali nkhani

Lutani apo pali mitu ya nkhani

NKhani Nambara 68: Ŵasepuka Ŵaŵiri Awo Ŵakaŵaso Ŵamoyo

NKhani Nambara 68: Ŵasepuka Ŵaŵiri Awo Ŵakaŵaso Ŵamoyo

Usange ungafwa, kasi amama ŵako ŵangajipulika wuli usange ungawuka na kuŵaso wamoyo? Ŵangakondwa comene! Kweni, kasi para munthu wafwa wangaŵaso wamoyo? Kasi cili kucitikapo na kale?

Awona ŵanthu ŵatatu awo ŵali apa. Mwanalume ni nchimi Eliya. Mwanakazi ni cokoro ca ku Zarefati, ndipo musepuka uyo ni mwana wake. Zuŵa linyake mwana wakarwara. Matenda ghakakulirakulira ndipo paumaliro pake wakafwa. Eliya wakaphalira mwanakazi uyu kuti: ‘Nipani mwana winu.’

Eliya pamoza na cokoro na mwana wake msepuka uyo wawuskika

Eliya wakatora mwana wakufwa na kukwera nayo ku cipinda ca pacanya na kumugoneka pa bedi. Wakalomba kuti: ‘A Yehova, nkhumulombani kuti umoyo wa mwana uweleremo.’ Mwana wakamba kuthuta! Pa nyengo yeneyiyo Eliya wakatora mwana yura na kukhira nayo, na kuphalira amama ŵake kuti: ‘Wonani, mwana winu ngwamoyo!’ Ici ndico cifukwa cake amama ŵake mbakukondwa comene pa cithuzithuzi apa.

Nchimi yinyake yakuzirwa ya Yehova yikaŵa Elisha. Wakateŵeteranga nga ni movwiri wa Eliya. Kweni mukuluta kwa nyengo Yehova wakagwiliskira nchito Elisha kucita minthondwe. Zuŵa linyake Elisha wakaluta ku msumba wa Shunemu, uko mwanakazi munyake wakamucitira lusungu comene. Nyengo yikati yalutapo mwanakazi uyu wakababa mwana musepuka.

Mulenji unyake, mwana uyu wakati wakura, wakaluta kwa adada ŵake awo ŵakaŵa ku munda. Mwamabuci mwana wakacemerezga kuti: ‘Mutu wane ukuŵinya!’ Ŵati ŵafika nayo ku nyumba, mwana wakafwa. Mwee, naco nchitima ico amama ŵake ŵakaŵa naco! Penepapo amama ŵake ŵakaluta kuti ŵakaceme Elisha.

Elisha wakati wiza, wakanjira mu cipinda umo mukaŵa mwana wakufwa. Wakalomba kwa Yehova na kugona pacanya pa mwana. Mwambura kucedwa thupi la mwana likamba kuthukira, ndipo wakayethyemula kankhondi na kaŵiri. Naco nchimwemwe ico amama ŵake ŵakaŵa naco ŵakati ŵanjira na kusanga kuti mwana wawo ngwamoyo!

Ŵanthu ŵanandi ŵali kufwa. Ici capangiska ŵabali na mabwezi ghawo kuŵa na citima cikuru. Ise tilije nkhongono ya kuwuskira ŵakufwa. Kweni Yehova wali nayo. Kunthazi uku tisambirenge umo iye wazamuwuskira ŵanthu ŵanandi kuti ŵaŵeso ŵamoyo.

1 Mathemba 17:8-24; 2 Mathemba 4:8-37.


Mafumbo

 • Kasi ŵanthu ŵatatu awo ŵali apa mbanjani, ndipo nchivici ico cacitikira mwana musepuka uyu?
 • Cifukwa wuli Eliya wakamulombera mwana uyu, ndipo nchivici cikacitika?
 • Kasi movwiri wa Eliya wakaŵa njani?
 • Cifukwa wuli Eliya wakacemekera ku nyumba ya mwanakazi wa ku Shunemu?
 • Kasi Eliya wakacitaci, ndipo nchivici ico cikacitikira mwana uyo wakafwa?
 • Kasi Yehova wali na nkhongono za mtundu mbu, nga ni umo wakalongolera kwizira mwa Eliya na Elisha?

Mafumbo ghanyake

 • Ŵazgani 1 Mathemba 17:8-24.

  Kasi kugomezgeka kwa Eliya na cipulikano cake vikayezgeka wuli? (1 Mathe. 17:9; 19:1-4, 10)

  Cifukwa wuli cipulikano ca mwanakazi wa ku Zarefati uyo wakaŵa cokoro cikaŵa capadera? (1 Mathe. 17:12-16; Luka 4:25, 26)

  Ivyo vikacitikira cokoro ca ku Zarefati vikusimikizgira wuli unenesko wa mazgu gha Yesu agho ghali pa Mateyu 10:41, 42? (1 Mathe. 17:10-12, 17, 23, 24)

 • Ŵazgani 2 Mathemba 4:8-37.

  Kasi mwanakazi wa ku Shunemu wakutisambizgaci pa nkhani ya kupokelera ŵalendo? (2 Mathe. 4:8; Luka 6:38; Rom. 12:13; 1 Yoh. 3:17)

  Kasi tingalongora wuli lusungu ku ŵateŵeti ŵa Ciuta mazuŵa ghano? (Mil. 20:35; 28:1, 2; Gal. 6:9, 10; Heb. 6:10)