Lutani apo pali nkhani

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Nkhani Nambara 54: Mwanalume Wankhongono Comene

Nkhani Nambara 54: Mwanalume Wankhongono Comene

Kasi ukumumanya mwanalume uyo wakaŵa wankhongono comene kuluska ŵanthu wose? Wakaŵa mweruzgi ndipo zina lake wakaŵa Samusoni. Yehova ndiyo wakamupa nkhongono Samusoni. Nanga ni apo Samusoni wakaŵa wandababike, Yehova wakaphalira anyina kuti: ‘Sonosono apa ubabenge mwana mwanalume. Wazamuŵa mulongozgi kuthaska Ŵaisrayeli ku Ŵafilisiti.’

Samusoni wakukoma nkharamu

Ŵafilisiti ŵakaŵa ŵanthu ŵaheni awo ŵakakhalanga mu caru ca Kenani. Ŵakaŵa na ŵasilikari ŵanandi, ndipo ŵakasuzganga comene Ŵaisrayeli. Zuŵa linyake, apo Samusoni wakalutanga uko Ŵafilisiti ŵakakhalanga, nkharamu yikuru yikabangura kuti yikumane nayo. Kweni Samusoni wakakoma nkharamu na mawoko pera. Wakakomaso Ŵafilisiti ŵaheni ŵanandi.

Nyengo yati yalutapo Samusoni wakatemwa mwanakazi munyake zina lake Delila. Ŵalongozgi ŵa Ŵafilisiti ŵakalayizga kuti waliyose wa iwo wapenge Delila ndarama za siliva 1,100 usange wayowoyenge uko kukufuma nkhongono za Samusoni. Delila wakakhumba ndarama zose izi. Wakamutemwa nadi yayi Samusoni, panji ŵanthu ŵa Ciuta. Mwantheura wakakoserezganga kumufumba Samusoni ico cikamupangiska kuŵa na nkhongono.

Delila na Samusoni

Paumaliro, Delila wakapangiska Samusoni kumuphalira uko kukufuma nkhongono zake. ‘Sisi lane lindametekepo,’ iye wakayowoya ntheura. ‘Kufumira apo nkhababikira, Ciuta wakanisankha kuŵa muteŵeti wake wapadera wakucemeka Munaziri. Usange sisi lane lingameteka, mbwenu niŵenge wambura nkhongono.’

Delila wati wapulika ici, wakagoneka tulo Samusoni pa cipakato cake. Wakacema munthu kuti wamumete sisi lake. Samusoni wati wawuka, nkhongono zake zikamara. Ŵafilisiti ŵakiza na kumukora. Ŵakadolora maso ghake ghose ghaŵiri na kumuzgora kuŵa muzga wawo.

Samusoni wakubwangandulira mizati pasi

Zuŵa linyake Ŵafilisiti ŵakaŵa na ciphikiro cikuru kusopa ciuta wawo Dagoni. Ŵakafumiska Samusoni mu jere kuti ŵamuhoyenge. Pa nyengo iyi, sisi la Samusoni likaŵa lameraso. Samusoni wakaphalira musepuka uyo wakamukora pa woko kuti: ‘Leka nikhwaske mizati iyo pakwima nyumba.’ Samusoni wakalomba kwa Yehova kuti wamupe nkhongono, ndipo wakakora mizati. Wakacemerezga kuti ‘Nizomerezgani nifwire lumoza na Ŵafilisiti.’ Pa ciphikiro ici pakaŵa Ŵafilisiti 3,000, ndipo Samusoni wakati wabwanthura mizati, nyumba yikawa na kukoma ŵanthu wose ŵaheni ŵara.

Ŵeruzgi vipaturo 13 mupaka 16.Mafumbo

 • Kasi zina la mwanalume uyo wakaŵa wankhongono comene kuluska ŵanthu wose ninjani, ndipo ninjani uyo wakamupa nkhongono izi?
 • Nga ni umo mukuwonera pa cithuzithuzi apa, nchivici ico zuŵa linyake Samusoni wakacitira nkharamu yikuru?
 • Nchisisi wuli ico Samusoni wakuphalira Delila pa cithuzithuzi apa, ndipo ni mwauli umo kacitiro aka kakapangiska kuti wakoleke na Ŵafilisiti?
 • Ni mwauli umo Samusoni wakakomera Ŵafilisiti 3,000 pa zuŵa ilo wakafwira?

Mafumbo ghanyake

 • Ŵazgani Ŵeruzgi 13:1-14.

  Nchiyelezgero wuli ciwemi ico Manowa na muwoli wake ŵakupeleka ku ŵapapi pakulera ŵana ŵawo? (Ŵeru. 13:8; Sal. 127:3; Efe. 6:4)

 • Ŵazgani Ŵeruzgi 14:5-9 na 15:9-16.

  Kasi nkhani ya Samusoni ya umo wakakomera nkharamu, kudosora vingwe ivyo ŵakamukaka navyo, na kukoma ŵanalume 1,000 na ciwanga ca mbunda yikuvumbura vici za umo mzimu utuŵa wa Yehova ukugwilira nchito?

  Kasi mzimu utuŵa ukutovwira wuli lero? (Ŵeru. 14:6; 15:14; Zek. 4:6; Mil. 4:31)

 • Ŵazgani Ŵeruzgi 16:18-31.

  Kasi Samusoni wakasuzgika wuli cifukwa ca kucezga na munthu muheni? (Ŵeru. 16:18, 19; 1 Kor. 15:33)