Kasi ungazunura zina la ico ŵanthu ŵakusora pasi? Cikuwoneka nga nchiwuvi cakukhoma. Nchituŵa, cakupapatala ndiposo cipepefu. Kweni nchiwuvi cakukhoma cara; nchakurya.

Ŵaisrayeli ŵakusora mana

Pakajumpha waka pafupifupi mwezi umoza pera kufumira apo Ŵaisrayeli ŵakafuma mu Egupto. Ŵakafika mu mapopa. Mu mapopa mukumera vyakurya vicoko comene, antheura ŵanthu ŵakadandaura, ŵakati: ‘Mphanyi Ciuta wakatikomera mu Egupto. Ku Egupto tikaŵa na vyakurya vyose ivyo tikakhumbanga.’

Yehova wakati: ‘Nilokweskenge vyakurya kufumira kucanya.’ Ici ndico Yehova wakacita. Na mulenji zuŵa lakulondezgapo Ŵaisrayeli ŵati ŵawona cinthu cituŵa cawa pasi, ŵakafumbana yumoza na munyake: ‘Kasi nchivici ici?’

Mozesi wakati: ‘Ici nchakurya ico Yehova wamupani kuti murye.’ Ŵanthu ŵakacithya MANA. Cikanowanga nga ni cingwa ico ŵasazgako uci.

Mozesi wakaphalira ŵanthu kuti: ‘Mukwenera kutora kwakulingana na umo munthu waliyose wakuryera.’ Iwo ŵakacita ici mulenji wuliwose. Para zuŵa layamba kuthukira, mana agho ŵakaghalekanga pasi kwambura kutora ghakasongonokanga.

Mozesi wakayowoyaso kuti: ‘Paŵavye munthu uyo wasideko mupaka mulenji.’ Kweni ŵanthu ŵanyake ŵakapulikira yayi. Kasi ukumanya ico cikacitika? Kufika mulenji, mana agho ghakasungika ghakaŵa na mphorozi, ndipo ghakamba kununkha!

Ndipouli, pali zuŵa limoza mu sabata ilo Yehova wakaphalira ŵanthu kutora mana gha mazuŵa ghaŵiri. Ili ni zuŵa la nambara sikisi. Yehova wakaphalira ŵanthu kuti ŵasunge mana ghanyake mupaka zuŵa lakulondezgapo cifukwa wakenelanga kulokweska mana ghaliyose cara pa zuŵa la nambara sikisi. Para ŵasunga mana kufikira pa zuŵa la nambara seveni, ghakaŵanga na mphorozi yayi ndiposo ghakanunkhanga yayi! Uwu ni munthondwe unyake!

Yehova wakaryeska Ŵaisrayeli mana vilimika vyose ivyo ŵakakhala mu mapopa.

Exodus 16:1-36; Maŵazgo 11:7-9; Joshua 5:10-12.Mafumbo

 • Nchivici ico ŵanthu ŵakusora pa cithuzithuzi apa, ndipo cikucemeka civici?
 • Ni ulongozgi wuli uwo Mozesi wakapeleka wakukhwaskana na kasolero ka mana?
 • Nchivici ico Yehova wakaphalira ŵanthu kuti ŵacite pa zuŵa la cinkhondi na cimoza (6), ndipo cifukwa wuli?
 • Ni munthondwe wuli uwo Yehova wakacita para mana ghasungika mupaka pa zuŵa la cinkhondi na ciŵiri?
 • Nkhwa utali wuli uwo Yehova wakaryeska ŵanthu mana?

Mafumbo ghanyake

 • Ŵazgani Exodus 16:1-36 na Maŵazgo 11:7-9.

  Ni mwauli umo lemba la Exodus 16:8 likulongolera kukhumbikwa kwa kucindika ŵanthu ŵakwimikika mu mpingo wa Cikhristu? (Heb. 13:17)

  Ni mwauli umo mu mapopa Ŵaisrayeli ŵakakumbuskikira mwakuwelezgawelezga kuti zuŵa lililose ŵagomezgenge Yehova? (Ex. 16:14-16, 35; Dute. 8:2, 3)

  Kasi Yesu wakati mana ghakwimira vici, ndipo ni mwauli umo tikwandulira na “cingwa cakufuma kucanya”? (Yoh. 6:31-35, 40)

 • Ŵazgani Joshua 5:10-12.

  Kasi Ŵaisrayeli ŵakarya mana kwa vilimika vilinga, ni mwauli umo ici cikaŵira ciyezgo kwa iwo, ndipo tikusambirapoci pa nkhani iyi? (Ex. 16:35; Maŵa. 11:4-6; 1 Kor. 10:10, 11)