Lutani apo pali nkhani

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Nkhani Nambara 32: Vilengo 10

Nkhani Nambara 32: Vilengo 10

Laŵiska pa vithuzithuzi ivi. Cithuzithuzi cilicose cili na cilengo ico Yehova wakacita mu Egupto. Pa cithuzithuzi cakwamba, wona Aroni wakutimba Mronga wa Nile (Nayilo) na ndodo yake. Wakati watimba, maji gha mu mronga ghakazgoka ndopa. Somba zikafwa, ndipo mronga ukayamba kununkha comene.

Vilengo pa Ŵaegupto

Caciŵiri, Yehova wakiziska ŵaculi kufuma mu Mronga wa Nile. Ŵakaŵa palipose, pa vipembo, mu viŵiya, pa mabede gha ŵanthu; palipose waka balali. Ŵaculi ŵakati ŵafwa Ŵaegupto ŵakaŵawunjika, ndipo caru cikanunkha cifukwa ca iwo.

Pamanyuma pake Aroni wakatimba pasi na ndodo yake, ndipo fuvu likazgoka nyinda. Nyinda zikaŵa cilengo cacitatu kucitika mu caru ca Egupto.

Vilengo vyakulondezgapo vikapweteka Ŵaegupto pera, Ŵaisrayeli vikaŵakhwaska yayi. Cilengo cacinayi cikaŵa ca vimembe vikuluvikuru ivyo vikanjira mu nyumba za Ŵaegupto wose. Cilengo cacinkhondi cikaŵa pa nyama. Ng’ombe, mberere na mbuzi zinandi za Ŵaegupto zikafwa.

Pamanyuma, Mozesi na Aroni ŵakatola vyoto na kuviponya kucanya. Vyoto ivi vikapangiska mapumba pa ŵanthu na nyama. Ici cikaŵa cilengo cacinkhondi na cimoza.

Pamanyuma pake Mozesi wakanyoroskera woko lake kucanya, ndipo Yehova wakatuma vura ya malibwe. Yikaŵa vura ya malibwe iyo yikaŵa kuti yindawepo nakale mu Egupto.

Cilengo cacinkhondi na citatu cikaŵa ca zombe. Unandi wake ukaŵa wakuti undacitikepo kumanyuma kose. Zombe likalya cilicose ico cikapona ku matalala.

Cilengo cacinkhondi na cinayi cikaŵa mdima. Caru cikaŵa mu mdima kwa mazuŵa ghatatu, kweni uko kukakhalanga Ŵaisrayeli kukaŵa ungweru.

Paumaliro pake, Ciuta wakaphalira ŵanthu ŵake kuti ŵaphake ndopa za kana ka mbuzi panji ka mberere pa mafulemu gha miryango. Mungelo wa Ciuta wakayenda mu caru cose ca Egupto. Para pa nyumba pali ndopa, mungelo wakajumphangapo waka pa nyumba iyo. Kweni mu nyumba zose izo pa mafulemu gha miryango pakaŵavya ndopa, mungelo wa Ciuta wakakoma ŵana ŵakwamba ŵa ŵanthu na ŵa nyama. Ici cikaŵa cilengo ca nambara 10.

Pamanyuma pa cilengo caumaliro ici, Faro wakaphalira Ŵaisrayeli kuti ŵalutenge. Ŵanthu ŵa Ciuta wose ŵakaŵa ŵakunozgeka kuluta, ndipo usiku wenewura ŵakayamba ulendo wawo kufumamo mu Egupto.

Exodus vipaturo 7 mupaka 12.Mafumbo

 • Mwakulaŵiska vithuzithuzi ivyo vili apa, longosorani vilengo vitatu vyakwambilira ivyo Yehova wakiziska mu Egupto.
 • Ni mphambano wuli iyo yikaŵapo pakati pa vilengo vitatu vyakwambilira na vinyake vyose?
 • Kasi cilengo cacinayi, cacinkhondi na cinkhondi na cimoza cikaŵa vici?
 • Longosorani cilengo cacinkhondi na ciŵiri, cacinkhondi na citatu na cacinkhondi na cinayi.
 • Kasi Yehova wakaphalira Ŵaisrayeli kuti ŵacite vici pambere cilengo ca nambara 10 cikaŵa cindacitike?
 • Kasi cilengo ca nambara 10 cikaŵa vici, ndipo nchivici cikacitika pamanyuma pake?

Mafumbo ghanyake

 • Ŵazgani Exodus 7:19-8:23.

  Nangauli ng’anga panji ŵanthu ŵavinjeru ŵa ku Egupto nawo ŵakacita minthondwe yiŵiri yakwambilira, kweni pamanyuma pa cilengo cacitatu ŵakamanya vici? (Ex. 8:18, 19; Mat. 12:24-28)

  Ni mwauli umo cilengo cacinayi cikalongolera kuti Yehova wali na nkhongono zakuvikilira ŵanthu ŵake, ndipo kasi ŵanthu ŵa Ciuta ŵakwenera kujipulika wuli kumanya fundo iyi peneapo ŵakumanenge na “cisuzgo cikuru”? (Ex. 8:22, 23; Civ 7:13, 14; 2 Mid. 16:9)

 • Ŵazgani Exodus 8:24; 9:3, 6, 10, 11, 14, 16, 23-25; na 10:13-15, 21-23.

  Ni magulu ghaŵiri ngani agho vyakucita vyawo vikamanyikwa na Vilengo Khumi vira, ndipo ni mwauli umo ise tikwenera kuwonera magulu agha lero? (Ex. 8:10, 18, 19; 9:14)

  Ni mwauli umo lemba la Exodus 9:16 likutovwilira kumanya cifukwa ico Yehova wazomelezgera Satana kuŵapo mupaka sono? (Rom. 9:21, 22)

 • Ŵazgani Exodus 12:21-32.

  Ni mwauli umo Paska yikaponoskera ŵanthu ŵanandi, ndipo Paska yira yikaŵa cithuzithuzi ca vici? (Ex. 12:21-23; Yoh. 1:29; Rom. 5:18, 19, 21; 1 Kor. 5:7)