Lutani apo pali nkhani

Lutani apo pali mitu ya nkhani

NKhani Nambara 24: Yosefe Wakayezga Ŵabali Ŵake

NKhani Nambara 24: Yosefe Wakayezga Ŵabali Ŵake

Yosefe wakakhumbanga kumanya usange ŵakuru ŵake 10 ŵakaŵa ŵacali ŵaheni ndiposo ŵankhaza. Wakati: ‘Ndimwe mphaci za caru. Mwiza kuzakawona ukavu wa caru cithu.’

‘Yayi, ndise mphaci cara,’ iwo ŵakazgora. ‘Ndise ŵanthu ŵawemi. Tose ndise ŵana ŵa munthu yumoza. Tikaŵa 12. Kweni yumoza palije, waumaliro wali ku nyumba na ŵadada.’

Yosefe wakapusikizgira nga wakuŵagomezga yayi. Wakasunga Simiyoni mu jere, na kuphalira ŵanyake wose kuti ŵatore vyakurya na kuluta kukwawo. Wakaŵaphaliraso kuti: ‘Pa ulendo waciŵiri, mukwenera kwiza na munung’una winu mucoko.’

Ŵati ŵafika ku Kenani, ŵakaphalira awiskewo a Yakobe cilicose ico cikacitika. Yakobe wakaŵa na citima cikuru. Wakalira kuti: ‘Yosefe palije, ndipo sono Simiyoni nayoso palije. Nizomelenge cara kuti mutore mwana wane mucoko Benjamini.’ Kweni cakurya cikati cayamba kumara, Yakobe wakaŵazomerezga kuti ŵatore Benjamini kuluta nayo ku Eguputo kuti ŵakatore cakurya cinyake.

Yosefe wakawona ŵabali ŵake ŵakwiza. Wakakondwa comene kuwona munung’una wake Benjamini. Kweni palije yumoza wa iwo wakamanya kuti mwanalume wakuzirwa uyu ni Yosefe. Yosefe wakacita cinthu cinyake kuti wayezge ŵakuru ŵake.

Wakaphalira ŵateŵeti ŵake kuti ŵazuzge mathumba ghawo ghose na vyakurya. Kweni kwambura iwo kumanya, ŵakaŵikaso nkhombo (kapu) yake ya siliva mu thumba la Benjamini. Ŵati ŵendapo mtunda ucoko waka, Yosefe wakatuma ŵateŵeti ŵake kuti ŵaŵalondezge. Ŵati ŵaŵasanga, ŵateŵeti ŵakati: ‘Mwibiraci nkhombo ya siliva ya sekuru withu?’

Wose ŵakazgora kuti: ‘Tindibe nkhombo ise. Usange nkhombo yili na yumoza wa ise, munthu uyo wakomeke.’

Ŵateŵeti ŵakapenja mu mathumba ghose, ndipo nkhombo yikasangika mu thumba la Benjamini, nga ni umo ukuwonera pa cithuzithuzi apa. Ŵateŵeti ŵakati: ‘Imwe mose mungaluta, kweni Benjamini wawelerenge na ise.’ Kasi ŵakuru ŵake ŵanyake 10 aŵa ŵakacita vici?

Wose ŵakawelera na Benjamini ku nyumba ya Yosefe. Yosefe wakaphalira ŵakuru ŵake kuti: ‘Mose mungaluta, kweni Benjamini wakhalenge kuno waŵenge muzga wane.’

Yuda wakati: ‘Usange ningaluta ku nyumba kwambura musepuka uyu, mbwenu ŵadada ŵamufwa cifukwa ŵakumutemwa comene. Nkhumuŵeyani, sungani ine kuti niŵe muzga winu, kweni lekani musepuka uyu walute ku nyumba.’

Yosefe wakawona kuti ŵakuru ŵake ŵasintha. Ŵakaŵa ŵacali ŵaheni yayi nesi ŵankhaza. Tiye tiwone ivyo Yosefe wakacita.

Genesis 42:9-38; 43:1-34; 44:1-34.

Yosefe wakucombora ŵabali ŵake


Mafumbo

 • Nchifukwa wuli Yosefe wakaphalira ŵakuru ŵake kuti ni mphaci?
 • Nchifukwa wuli Yakobe wakazomerezga Benjamini, mwana wake mucoko comene, kuti walute ku Egupto?
 • Ni mwauli umo nkhombo ya Yosefe yikasangikira mu thumba la Benjamini?
 • Kasi Yuda wakayowoya vici kuti Benjamini waleke kuŵikika mu gadi?
 • Kasi ŵakuru ŵa Yosefe ŵakasintha nadi nkharo yawo?

Mafumbo ghanyake

 • Ŵazgani Genesis 42:9-38.

  Ni mwauli umo mazgu agho Yosefe wakayowoya pa Genesis 42:18 ghaliri ciyelezgero ciwemi ku ŵanthu awo ŵali na udindo mu gulu la Yehova lero? (Neh. 5:15; 2 Kor. 7:1, 2)

 • Ŵazgani Genesis 43:1-34.

  Nangauli Rubeni ndiyo wakaŵa wakwamba kubabika, nchifukwa wuli Yuda ndiyo wakayowoyeranga ŵabali ŵake? (Gen. 43:3, 8, 9; 44:14, 18; 1 Mid. 5:2)

  Ni mwauli umo Yosefe wakayezgera ŵakuru ŵake, ndipo cifukwa wuli? (Gen. 43:33, 34)

 • Ŵazgani Genesis 44:1-34.

  Pakuti wakacita njomba kuti ŵakuru ŵake ŵaleke kumumanya, ni mwauli umo Yosefe wakajivumbulira? (Gen. 44:5, 15; Lev. 19:26)

  Ni mwauli umo ŵakuru ŵa Yosefe ŵakalongolera kuti ŵasintha mtima uheni uwo ŵakaŵa nawo pakwamba kulazga kwa munung’una wawo? (Gen. 44:13, 33, 34)