• Kasi visopa vyose vikukondweska Chiuta?

  • Kasi mungachimanya wuli chisopa chaunenesko?

  • Kasi mazuŵa ghano mbanjani awo ŵakusopa Chiuta mwaunenesko?

1. Kasi tipindurenge wuli para tikusopa Chiuta munthowa yakwenelera?

YEHOVA CHIUTA wakutipwelelera chomene ndipo wakukhumba kuti tipindurenge na ulongozgi wake wachitemwa. Para tikumusopa munthowa yakwenelera, tiŵenge ŵakukondwa ndipo tigegenge masuzgo ghanandi. Kweniso watitumbikenge na kutovwira. (Yesaya 48:17) Ndipouli, pali matchalitchi ghanandi chomene agho ghakuyowoya kuti ghakusambizga vinthu vyaunenesko vyakukhwaskana na Chiuta. Kweni matchalitchi agha ghakusambizga vinthu vyakupambana chomene pa nkhani ya Chiuta na ivyo wakukhumba kuti tichitenge.

2. Kasi tikwenera kuchita vichi kuti timanye chisopa chaunenesko? Yowoyani chiyelezgero.

2 Kasi mungayimanya wuli nthowa iyo Yehova wakuzomerezga kuti timusopenge? Kuti mungakhumbikwira kusambira na kuyaniska ivyo matchalitchi ghose ghakusambizga yayi. Kweni mukwenera kumanya waka ivyo Baibolo likusambizga pa nkhani ya kusopa kwaunenesko. Tiyelezgere kuti mu vyaru vinandi muli ŵanthu awo ŵakupanga ndalama zautesi. Para mungapika ntchito ya kupambaniska pakati pa ndalama zautesi na zanadi, kasi mungachita wuli kuti muzimanye? Kasi mungachita kusungilira pa mtima ndalama yiliyose yautesi? Yayi. Chingaŵa chamahara kuti mumanye ndalama zanadi.  Para mwamanya ndalama zanadi, chingaŵa chipusu kumanya zautesi. Mwakuyana waka, para tamanya chisopa chaunenesko, chingaŵaso chipusu kumanya visopa vyautesi.

3. Kuyana na ivyo Yesu wakayowoya, kasi tikwenera kuchita vichi para tikukhumba kuti tikondweske Chiuta?

3 Ntchakuzirwa chomene kusopa Yehova mu nthowa iyo wakuzomerezga. Ŵanthu ŵanandi ŵakugomezga kuti matchalitchi ghose ghakukondweska Chiuta, kweni ndimo Baibolo likusambizgira yayi. Kweniso kumanyikwa waka kuti ndise Ŵakhristu nkhwakukwana yayi. Yesu wakati: “Ni waliyose yayi uyo wakuyowoya kwa ine kuti, ‘Fumu, Fumu,’ wazamunjira mu Ufumu wa kuchanya, kweni yekha uyo wakuchita khumbo la Adada awo ŵali kuchanya.” Ntheura kuti tikondweske Chiuta, tikwenera kusambira ivyo Yehova wakukhumba na kuchita. Yesu wakayowoya kuti ŵanthu awo ŵakuchita yayi khumbo la Chiuta, ‘ŵakuchita viheni.’ (Mateyu 7:21-23) Nga ni ndalama yautesi, chisopa chautesi chilije phindu kweniso ntchakofya.

4. Zunurani nthowa ziŵiri izo Yesu wakayowoya. Kasi nthowa yiliyose yikuluta nkhu?

4 Yehova wapeleka mwaŵi kwa waliyose pa charu chapasi kuti wazakaŵe na umoyo wamuyirayira. Kweni kuti tizakasange umoyo wamuyirayira mu Paradiso, tikwenera kusopa Chiuta mu nthowa iyo wakuzomerezga na kuchita ivyo wakukhumba. Ntchachitima kuti ŵanthu ŵanandi wakukana kuchita ivyo Chiuta wakukhumba. Lekani Yesu wakati: “Njirani pa chipata chifinyi, chifukwa chipata chikuru chili na nthowa yisani iyo yikuya ku pharanyiko, ndipo mbanandi awo ŵakwendamo. Kweni chipata chifinyi chili na nthowa yichoko iyo yikuya ku umoyo, ndipo mbachoko awo ŵakuyisanga.” (Mateyu 7:13, 14) Chisopa chaunenesko chingatovwira kuti tizakasange umoyo wamuyirayira, kweni chisopa chautesi chingatipangiska kuti tizakaparanyike. Yehova wakukhumba yayi kuti tizakafwe, lekani wapeleka mwaŵi wakuti ŵanthu ŵasambire za iyo. (2 Petrosi 3:9) Ntheura tingazakasanga umoyo panji yayi, kuyana na umo tikusopera.

 UMO MUNGAMANYIRA CHISOPA CHAUNENESKO

5. Kasi ntchivichi chingatovwira kumanya awo ŵali mu chisopa chaunenesko?

5 Kasi tingayisanga wuli ‘nthowa yakuya ku umoyo’? Yesu wakayowoya kuti ŵanthu awo ŵali mu chisopa chaunenesko ŵazamumanyikwa kwizira mu ivyo ŵakuchita. Wakati, “Muŵamanyenge na vipambi vyawo. Khuni lililose liwemi likupambika vipambi viwemi.” (Mateyu 7:16, 17) Mu mazgu ghanyake tingati, awo ŵali mu chisopa chaunenesko ŵakumanyikwa na ivyo ŵakugomezga kweniso nkharo yawo. Nangauli iwo mbarunji yayi ndipo ŵakubuda, Ŵakhristu ŵaunenesko ŵakuyezgayezga kuchita khumbo la Chiuta. Tiyeni tidumbiskane fundo 6 izo zingatovwira kuti timanye awo ŵali mu chisopa chaunenesko.

6, 7. Kasi ŵanthu ŵa Chiuta ŵakuliwona wuli Baibolo, ndipo Yesu wakachitanga wuli na malemba?

6 Ivyo Ŵakhristu ŵaunenesko ŵakusambizga vikufuma mu Baibolo. Baibolo likuti: “Malemba ghose ngakupelekeka na Chiuta kwizira mwa mzimu ndipo ngachandulo pa kusambizga, kuchenya, kunyoloska vinthu, na kulanga mu urunji, mwakuti munthu wa Chiuta waŵenge wakukwana, wakunozgeka kuchita mulimo uliwose uwemi.” (2 Timote 3:16, 17) Paulosi wakalembera kalata Ŵakhristu ŵanyake kuti: “Apo mukapulika mazgu gha Chiuta kwa ise, mukaghazomera nga ni mazgu gha ŵanthu yayi, kweni nga umo ghaliri nadi mazgu gha Chiuta, agho ghakugwira ntchito mwa imwe ŵakugomezga.” (1 Ŵatesalonika 2:13) Ntheura awo ŵali mu chisopa chaunenesko, ivyo ŵakusambizga na kugomezga vikufuma mu maghanoghano gha ŵanthu yayi panji mitheto yawo. Kweni vikufuma mu mazgu gha Chiuta, Baibolo.

7 Yesu wakalongora chiyelezgero chiwemi chifukwa ivyo wakasambizganga vikafumanga mu Mazgu gha Chiuta. Apo wakalombanga kwa Adada ŵake, wakati: “Mazgu ghinu mbunenesko.” (Yohane 17:17) Yesu wakagomezganga chomene Mazgu gha Chiuta, ndipo vyose ivyo wakasambizganga vikakolerananga na Malemba. Kanandi Yesu wakayowoyanga kuti: “Kuli kulembeka.” (Mateyu 4:4, 7, 10) Pamanyuma wakazunuranga  mazgu gha mu lemba. Mazuŵa ghano napo, ŵanthu ŵa Chiuta ŵakusambizga maghanoghano ghawo yayi. Ŵakugomezga kuti Baibolo ni Mazgu gha Chiuta, ndipo ivyo ŵakusambizga vikukolerana chomene na ivyo Baibolo likuyowoya.

8. Kasi tikwenera kuchitaso vichi padera pakusopa waka Yehova?

8 Awo ŵali mu chisopa chaunenesko ŵakusopa Yehova yekha ndipo ŵakuphalirako ŵanthu zina lake. Yesu wakati: “Yehova Chiuta wako ndiyo ukwenera kumusopa, ndipo ndiyo pera uyo ukwenera kumuchitira uteŵeti wakupatulika.” (Mateyu 4:10) Lekani ŵateŵeti ŵa Chiuta ŵakusopa Yehova yekha mbwenu. Kweniso ŵakuphalirako ŵanthu zina la Chiuta waunenesko na umo iyo waliri. Lemba la Salimo 83:18 likuti: “Mwaŵeneimwe zina linu ni Yehova, ndimwe mwekha Wapachanya Nkhanira pa charu chose chapasi.” Yesu wakawovwira ŵanthu kuti ŵamumanye Chiuta. Pakupemphera, wakati: “Navumbura zina linu ku ŵanthu awo mukanipa kufuma mu charu.” (Yohane 17:6) Awo ŵali mu chisopa chaunenesko mazuŵa ghano, nawo ŵakuphalirako ŵanyawo zina la Chiuta, ivyo wakukhumba kuzakachita, ndiposo mikhaliro yake.

9, 10. Kasi Ŵakhristu ŵaunenesko ŵakulongora wuli kuti ŵakutemwana?

9 Ŵanthu ŵa Chiuta ŵakutemwana zanadi. Yesu wakati: “Usange mukutemwana, wose ŵamanyenge kuti ndimwe ŵasambiri ŵane.” (Yohane 13:35) Ŵakhristu ŵakwambilira ŵakatemwananga zanadi. Chitemwa ichi chikutovwira kuti timazge sankho ilo likuŵapo chifukwa cha kupambana fuko, mtundu, charu, panji chifukwa cha kuti ŵanyake mbakavu panji mbasambazi. Ndipo chitemwa ichi chikovwiraso kuti Ŵakhristu ŵaunenesko ŵakoleranenge pa charu chose. (Ŵerengani Ŵakolose 3:14.) Awo ŵali mu chisopa chautesi ŵakutemwana nthena yayi. Tikumanya wuli? Ŵakukomana ŵekhaŵekha chifukwa cha kupambana vyaru na mitundu. Ŵakhristu ŵaunenesko ŵakukomana yayi panji kukoma munthu waliyose. Baibolo likuti: “Ŵana ŵa Chiuta na ŵana ŵa Dyabulosi ŵakumanyikwa na fundo iyi: Waliyose uyo wakuleka kuchita urunji na uyo wakuleka kutemwa mubali wake ngwakufuma  kwa Chiuta yayi . . . Titemwanenge. . . . Tileke kuŵa nga ni Kayini uyo wakafuma kwa muheni ndipo wakakoma munung’una wake.”1 Yohane 3:10-12; 4:20, 21.

10 Chitemwa chanadi chikung’anamura vinandi padera pa kuleka waka kukoma ŵanyithu. Ŵakhristu ŵaunenesko ŵakugwiliskira ntchito nyengo, nkhongono, na chuma chawo pa kovwirana na kukhozgana. (Ŵahebere 10:24, 25) Ŵakovwirana mu nyengo ya masuzgo, ndipo ŵakugomezgeka. Iwo ŵakulondezga ulongozgi wa mu Baibolo wakuti “tichite icho ntchiwemi kwa wose.”Ŵagalatiya 6:10.

11. Chifukwa wuli tikwenera kupulikana mwa Yesu Khristu?

11 Ŵakhristu ŵaunenesko ŵakugomezga kuti Chiuta wakatuma Yesu Khristu kuti wazakatiponoske. Baibolo likuti: “Palije munyake uyo wangatiponoska, chifukwa palije zina linyake pa charu chapasi ilo Chiuta wasankha pakati pa ŵanthu kuti watiponoske nalo.” (Milimo 4:12) Mu Mutu 5 tikasambira kuti, Yesu wakapeleka umoyo wake kuŵa sembe kuti wawombore ŵanthu awo ŵakupulikira. (Mateyu 20:28) Kweniso Chiuta wali kusankha Yesu kuŵa Fumu ya Ufumu wakuchanya uwo uzamulamulira charu chose chapasi. Para tikukhumba kuzakasanga umoyo wamuyirayira, tikwenera kupulikira Yesu na kuchita ivyo wakasambizganga. Ivi ndivyo Chiuta wakukhumba kuti tichitenge. Lekani Baibolo likuti: “Uyo wakupulikana mwa Mwana wali na umoyo wamuyirayira. Uyo wakuleka kupulikira Mwana wazamuwona umoyo chara.”Yohane 3:36.

12. Kasi kuleka kuŵa ku chigaŵa cha charu, chikung’anamura vichi?

12 Ŵakhristu ŵaunenesko ŵali ku chigaŵa cha charu chara. Apo wakeruzgikanga panthazi pa Pilato, fumu ya Ŵaroma, Yesu wakati: “Ufumu wane ngwa charu chino chara.” (Yohane 18:36) Ŵalondezgi ŵa Yesu ŵakujilambika ku Ufumu wakuchanya. Kwali ŵakukhala mu charu wuli, iwo ŵakuchitako yayi ndyali za mu charu icho, nkhondo, panji vivulupi. Ndipouli, awo ŵakusopa Yehova ŵakususka yayi ŵanthu awo ŵali mu vipani vya ndyali panji awo ŵakupharizgana mu visora vya ndyali. Ŵakukanizga ŵanthu yayi kuvota. Nangauli Ŵakhristu  ŵaunenesko ŵakuchitako yayi ndyali, kweni ŵakupulikira chomene malango gha boma. Chifukwa wuli? Chifukwa Mazgu gha Chiuta ghakuŵaphalira kuti ‘ŵajilambikenge’ ku ŵalara panji kuti “ŵamazaza” ŵa boma. (Ŵaroma 13:1) Para ŵalara ŵa boma ŵaphalira Ŵakhristu ŵaunenesko kuti ŵachite vinthu ivyo vikupambana na malango gha Chiuta, iwo ŵakuchita nga mbapositole. Awo ŵakati: “Tikwenera kupulikira Chiuta nga muwusi m’malo mwa ŵanthu.”Milimo 5:29; Mariko 12:17.

13. Kasi Ŵakhristu ŵaunenesko ŵakugomezga kuti Ufumu wa Chiuta uzamuchita vichi, ndipo ŵakuchita vichi?

 13 Ŵalondezgi ŵa Yesu ŵakupharazga kuti Ufumu wa Chiuta ndiwo pera uzamumazga masuzgo gha ŵanthu. Yesu wakati: “Makani ghawemi agha gha Ufumu, ghazamupharazgika mu charu chose chapasi kuti uŵe ukaboni ku mitundu yose, penepapo ndipo umaliro wizenge.” (Mateyu 24:14) M’malo mwakuchiska ŵanthu kuti ŵagomezgenge ŵanthu awo ŵakuŵalamulira kuti ŵamazgenge masuzgo ghawo, Ŵakhristu ŵaunenesko ŵakupharazga kuti Ufumu wa Chiuta ndiwo wekha uzamumazga masuzgo gha ŵanthu. (Salimo 146:3) Yesu wakatisambizga kuti tilombenge Ufumu wa Chiuta uwo ni boma laurunji. Iyo wakati: “Ufumu winu wize. Khumbo linu lichitike pano pasi nga nkhuchanya.” (Mateyu 6:10) Chiuta wakayowoyerathu kuti Ufumu uwu, “uzamuteketa na kumazga maufumu ghose agha, ndipo iwo wekha ndiwo uzamuŵako kwamuyirayira.”Daniyeli 2:44; Chivumbuzi 16:14; 19:19-21.

14. Kasi mukuwona kuti ntchisopa ntchini icho chikuchita ivyo Ŵakhristu ŵaunenesko ŵakwenera kuchita?

14 Kufuma pa ivyo tasambira, jifumbani kuti: ‘Kasi ntchisopa ntchini icho visambizgo vyake vyose vikufuma mu Baibolo kweniso chikuphalirako ŵanthu zina la Yehova? Kasi ntchisopa ntchini icho ŵanthu ŵake ŵakutemwana zanadi, ŵali na chipulikano mwa Yesu, ŵali ku chigaŵa cha charu chara, kweniso ŵakupharazga kuti Ufumu wa Chiuta ndiwo wekha uzamumazga masuzgo gha ŵanthu? Pa visopa vyose ivyo vili pa charu chapasi, ntchisopa ntchini icho chikuchita vyose ivi?’ Ukaboni ukulongora kuti Ŵakaboni ŵa Yehova ndiwo ŵakuchita ivi.Ŵerengani Yesaya 43:10-12.

KASI MUCHITENGECHI?

15. Padera pa kugomezga kuti Chiuta waliko, kasi wakukhumbaso kuti tichitenge vichi?

15 Kugomezga waka kuti Chiuta waliko nkhwakukwana yayi kuti wakondwe nase. Chifukwa Baibolo likuti mizimu yiheni nayo yikugomezga kuti Chiuta waliko. (Yakobe 2:19) Kweni mizimu yiheni yikuchita khumbo la Chiuta yayi ndipo wakuyitemwa yayi. Kuti Chiuta watitemwe, tikwenera kugomezga waka  kuti waliko yayi, kweni tikweneraso kuchita khumbo lake. Tikwenera kufumako ku chisopa chautesi na kunjira mu chisopa chaunenesko.

16. Kasi tikwenera kuchita wuli na vinthu ivyo vikukolerana na chisopa chautesi?

16 Mpositole Paulosi wakayowoya kuti tikwenera yayi kuchitako vinthu ivyo vikukolerana na chisopa chautesi. Iyo wakati: “Yehova wakuti: ‘Fumanipo pakati pawo, ndipo jipaturani kwa iwo, lekani kukhwaska chinthu chaukazuzi, ndipo nizamumupokelerani.’” (2 Ŵakorinte 6:17; Yesaya 52:11) Ntheura Ŵakhristu ŵaunenesko ŵakuchitako yayi chinthu chilichose icho chikukolerana na chisopa chautesi.

17, 18. Kasi “Babuloni Mukuru” wakwimira vichi, ndipo chifukwa wuli tikwenera “kufumamo mwa iyo” mwaluŵiro?

17 Baibolo likulongora kuti visopa vyose vyautesi ndivyo vikupanga “Babuloni Mukuru.” * (Chivumbuzi 17:5) Zina lakuti Babuloni, likutikumbuska msumba wakale wa Babuloni. Mu msumba uwu ndimo mukambira chisopa chautesi, Chigumula cha mu nyengo ya Nowa chikati chamara. Mu Babuloni, ndimo visambizgo vinandi vyautesi na maluso agho visopa vyautesi vikuchita, vikambira. Mwachiyelezgero, Ŵababuloni ŵakagomezganga kuti kuli ŵachiuta ŵatatu mwa chiuta yumoza. Mazuŵa ghano napo, visopa vinandi vikusambizga nthena. Kweni Baibolo likusambizga kuti kuli Chiuta yumoza pera waunenesko, Yehova. Ndipo Yesu Khristu ni Mwana wake. (Yohane 17:3) Ŵababuloni ŵakagomezganga kuti ŵanthu ŵali na mzimu uwo ukulutilira kuŵa wamoyo para munthu wafwa ndipo ungalangika ku moto. Mazuŵa ghano napo, matchalitchi ghanandi ghakusambizga kuti para munthu uyo wakachitanga viheni wafwa, wakukalangika ku moto.

18 Pakuti visambizgo vyautesi vya Ŵababuloni vikathandazgika pa charu chose, lekani mazuŵa ghano Babuloni Mukuru wakwimira ufumu wa pa charu chose wa chisopa chautesi. Chiuta wakayowoyerathu kuti chisopa chautesi ichi, chizamumara  mwamabuchi. Lekani ntchakuzirwa chomene kuti muleke kuchitako chinthu chilichose chakukhwaskana na Babuloni Mukuru. Yehova Chiuta wakukhumba kuti ‘mufumemo mwa iyo’ mwaluŵiro apo nyengo yichali.—Ŵerengani Chivumbuzi 18:4, 8.

Para mukuteŵetera lumoza na ŵanthu ŵa Yehova muzamuŵa na mabwezi ghanandi

19. Kasi muzamusanga vichi para mukuteŵetera Yehova?

19 Para mwafumamo mu chisopa chautesi, ŵanthu awo ŵakaŵa ŵabwezi ŵinu ŵalekenge kuchezga namwe. Kweni manyani kuti para mukuteŵetera lumoza na ŵanthu ŵa Yehova, musangenge mabwezi ghanandi. Ŵasambiri ŵa Yesu ŵakaleka vinthu vinyake na kulondezga Yesu. Kweni ŵakasanga mabwezi ghanandi. Namwe musangenge ŵabali na ŵadumbu ŵanandi ŵauzimu. Muŵenge mu gulu la Ŵakhristu ŵaunenesko pa charu chose, ndipo ŵamutemwaninge zanadi. Ndiposo muzamusanga umoyo wamuyirayira “mu nyengo iyo yikwiza.” (Ŵerengani Mariko 10:28-30.) Nyengo zinyake ŵanthu awo ŵakaleka kuchezga namwe chifukwa cha ivyo mukugomezga, kunthazi nawo ŵangazakamba kusambira Baibolo na kwamba kusopa Yehova.

20. Kasi ŵanthu awo ŵali mu chisopa chaunenesko ŵakulindilira vichi?

20 Baibolo likusambizga kuti sonosono apa Chiuta waparanyenge charu chiheni ichi ndipo wizenge na charu chiphya icho muzamuŵa urunji. Ufumu wake ndiwo uzamulamulira charu chose. (2 Petrosi 3:9, 13) Charu ichi chizamuŵa chiwemi chomene. Mu charu chiphya, muzamuŵa chisopa chimoza pera chaunenesko. Ipo ntchamahara kuti mwambepo sono kusopa pamoza na Ŵakhristu ŵaunenesko.

^ ndime 17 Kuti mumanye chifukwa icho Babuloni Mukuru wakwimira visopa vyose vyautesi pa charu chapasi, wonani Vyakusazgirapo pa pa mutu wakuti Kasi “Babuloni Mukuru” ni Vichi?.