Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Kasi Baibolo Likusambizgachi Chomenechomene?

 MUTU 17

Sendelerani kwa Chiuta mu Pemphero

Sendelerani kwa Chiuta mu Pemphero
  • Chifukwa wuli tikwenera kupemphera kwa Chiuta?

  • Kasi tikwenera kuchitachi kuti Chiuta wapulike mapemphero ghithu?

  • Kasi Chiuta wakuzgora wuli mapemphero ghithu?

Uyo wali kulenga kuchanya na charu chapasi,” ngwakunozgeka kupulika mapemphero ghithu

1, 2. Chifukwa wuli pemphero tikwenera kuliwona kuti ndakuzirwa chomene? Ndipo chifukwa wuli tikwenera kumanya ivyo Baibolo likusambizga pa nkhani iyi?

CHARU ntchichoko chomene pakuyaniska na kuchanya. Nakuti Yehova, “Uyo wali kulenga kuchanya na charu chapasi,” wakuwona kuti mitundu ya ŵanthu yili nga nkhanthonyezi mu chiŵiya. (Salimo 115:15; Yesaya 40:15) Ndipouli, Baibolo likuti: “Yehova wali pafupi na wose awo ŵakumuchema, wose awo ŵakumuchema mu unenesko. Wakukhorweska khumbo la awo ŵakumopa, wakupulika para ŵakulira kuti waŵavwire.” (Salimo 145:18, 19) Ghanaghanirani waka ivyo mazgu agha ghakung’anamura. Mlengi Wankhongonozose wali nase pafupi ndipo watipulikenge para ‘tikumuchema mu unenesko.’ Tili na mwaŵi ukuru chomene wa kupemphera kwa Chiuta.

2 Kweni para tikukhumba kuti Yehova wapulikenge mapemphero ghithu, tikwenera kupemphera munthowa iyo wakukhumba. Kasi tingapemphera wuli para tikumanya yayi ivyo Baibolo likusambizga pa nkhani iyi? Ntheura ntchakuzirwa kuti timanye ivyo Baibolo likuyowoya, chifukwa pemphero likutovwira kuti tisendelere kwa Yehova.

 CHIFUKWA WULI TIKWENERA KUPEMPHERA KWA YEHOVA?

3. Kasi chifukwa chimoza chakuzirwa chomene icho tikwenera kupemphera kwa Yehova ntchakuti wuli?

3 Chifukwa chimoza chakuzirwa chomene icho tikwenera kupemphera kwa Yehova ntchakuti, ndiyo wakutipempha kuti ndimo tichitirenge. Mazgu ghake ghakuti: “Lekani kwenjerwa na chinthu chilichose, kweni mu vinthu vyose, mu lurombo na maŵeyelero pamoza na kuwonga, madandawuro ghinu ghamanyikwe kwa Chiuta. Ndipo mtende wa Chiuta uwo ukuluska maghanoghano ghose, uvikilirenge mitima yinu na maghanoghano ghinu kwizira mwa Khristu Yesu.” (Ŵafilipi 4:6, 7) Tileke kutaya mwaŵi uwu, chifukwa Fumu Yikuru ya chilengiwa chose ndiyo yatipa.

4. Kasi kupemphera kwa Yehova nyengo zose kukukhozga wuli ubwezi withu na iyo?

4 Chifukwa chinyake icho tikwenera kupemphera ntchakuti, para tikulomba kwa Yehova nyengo zose, ubwezi withu na iyo ukukhora. Ŵanthu awo ŵakutemwana zanadi ŵakuyowoyeskana para ŵakukhumba kupemphana vinthu pera yayi. Kweni ŵakughanaghanirana, ndipo ubwezi wawo ukukhora para ŵakufwatukirana. Ŵakuphalirana ivyo ŵakughanaghana, masuzgo ghawo, na vyakusingo. Ndimo viliriso na ubwezi withu na  Yehova Chiuta. Mu buku lino, mwasambira vinthu vinandi ivyo Baibolo likusambizga pakuyowoya za Yehova, mikhaliro yake, na ivyo wakukhumba kuchita. Mwamumanya makora chomene. Pemphero likumupani mwaŵi wakuti muphalirenge Adada ŵinu ŵakuchanya maghanoghano ghinu, na ivyo vili kusingo kwinu. Para mukulomba, mukusendelera kwa Yehova.Yakobe 4:8.

KASI NTCHIVICHI CHIKUKHUMBIKWA KUTI CHIUTA WAPULIKE MAPEMPHERO GHITHU?

5. Ntchivichi chikulongora kuti Yehova wakupulika mapemphero ghose yayi?

5 Kasi Yehova wakupulika mapemphero ghose? Wonani ivyo Yehova wakaphalira Ŵaisrayeli ŵakugaluka mu nyengo ya ntchimi Yesaya. Wakati: “Nanga mukuyowoya malurombo ghanandi, nkhupulika yayi. Mawoko ghinu ngakuzura na ndopa.” (Yesaya 1:15) Mazgu agha ghakulongora kuti pali vinthu vinyake ivyo vingapangiska Chiuta kuti waleke kupulika mapemphero ghithu. Ntheura kuti Chiuta wapulike mapemphero ghithu, pali vinthu vinyake ivyo tikwenera kuchita.

6. Kasi ntchinthu wuli chakuzirwa icho tikwenera kuŵa nacho kuti Chiuta wapulike mapemphero ghithu? Ndipo tingalongora wuli kuti tili nacho?

6 Chinthu chakuzirwa chomene ntchakuti tiŵe na chipulikano. (Ŵerengani Mariko 11:24.) Mpositole Paulosi wakalemba kuti: “Kwambura chipulikano ntchambura machitiko kumukondweska Chiuta, pakuti uyo wakusendelera kwa Chiuta wakwenera kugomezga kuti waliko ndipo wakuŵapa njombe awo ŵakumupenja na mtima wose.” (Ŵahebere 11:6) Kuŵa na chipulikano chanadi chikung’anamura waka kumanya kuti Chiuta waliko yayi, panji kumanya waka kuti wakupulika na kuzgora mapemphero ghithu. Ivyo tikuchita ndivyo vikulongora kuti tili na chipulikano. Nkharo yithu zuŵa lililose yikwenera kulongora kuti tili na chipulikano.Yakobe 2:26.

7. (a) Chifukwa wuli tikwenera kuyowoya mwantchindi para tikupemphera kwa Yehova? (b) Para tikupemphera kwa Chiuta, kasi tingalongora wuli kujiyuyura ndiposo kuti tikupemphera kufumira pasi pa mtima?

7 Yehova wakukhumbaso kuti awo ŵakupemphera kwa iyo,  ŵapemphenge mwakujiyuyura ndiposo kufumira pasi pa mtima. Kasi tikwenera kujiyuyura nadi yayi para tikuyowoya na Yehova? Para ŵanthu ŵaŵa na mwaŵi wa kuyowoya na fumu panji pulezidenti, ŵakuyowoya mwantchindi chifukwa ŵakumanya kuti ni munthu wakuchindikika. Usange ŵanthu ndiwo ŵakuchindikika, kuli wuli Yehova? Ipo pakulomba tikwenera kuyowoya mwantchindi chomene. (Salimo 138:6) Nakuti iyo ni “Chiuta Wankhongonozose.” (Genizesi 17:1) Ivyo tikuyowoya na kuchita para tikupemphera kwa Chiuta, vikwenera kulongora kuti uyo tikuyowoya nayo, ngwapachanya chomene. Kujiyuyura kutipangiskengeso kuti tileke kupemphera mwadango waka panji kuyowoya vinthu mwakuwerezgawerezga. Kweni tipempherenge kufumira pasi pa mtima.Mateyu 6:7, 8.

8. Kasi tingachita wuli vinthu mwakukolerana na mapemphero ghithu?

8 Chinthu chinyake icho chikukhumbikwa kuti Chiuta wapulike mapemphero ghithu nkhuchita vinthu vyakukolerana na mapemphero ghithu. Yehova wakukhumba kuti tichitenge vinthu vyose ivyo vikukolerana na ivyo tikupempha. Mwachiyelezgero para tikupempha kuti, “Mutipe chakurya chithu cha zuŵa ili,” tikwenera kulimbikira kugwira ntchito yiliyose iyo yasangika para tingakwaniska. (Mateyu 6:11; 2 Ŵatesalonika 3:10) Para tikupempha kuti Yehova watovwire kuti tileke kuchita zakwananga zinyake, tikwenera kugega malo panji vinthu vyose ivyo vingatipangiska kuchita zakwananga. (Ŵakolose 3:5) Padera pa ivyo vikukhumbikwa kuti Chiuta wapulike mapemphero ghithu, pali mafumbo ghanyake ghakukhwaskana na pemphero agho ghakukhumbikwa kuzgoreka.

KUZGORA MAFUMBO GHANYAKE GHAKUKHWASKANA NA PEMPHERO

9. Kasi tikwenera kupemphera kwa njani, ndipo kwizira mwa njani?

9 Kasi tikwenera kupemphera kwa njani? Yesu wakasambizga ŵasambiri ŵake kuti ŵapempherenge kwa ‘Adada ŵithu ŵakuchanya.’ (Mateyu 6:9) Ntheura, tikwenera kupemphera kwa Yehova Chiuta pera. Kweniso, Yehova wakukhumba kuti tizirwiskenge udindo uwo Mwana wake, Yesu Khristu, wali nawo. Tikasambira mu Mutu 5 kuti Chiuta wakatuma Yesu pa charu  chapasi kuti wazakapeleke sembe mwakuti tiwombokwe ku kwananga na nyifwa. (Yohane 3:16; Ŵaroma 5:12) Yesu wali kusankhika kuti ni Wasembe Mukuru ndiposo Mweruzgi. (Yohane 5:22; Ŵahebere 6:20) Lekani Malemba ghakuti pakulomba tilombenge kwizira mwa Yesu. Yesu wakati: “Ine ndine nthowa, unenesko, na umoyo. Palije uyo wakwiza kwa Adada kwambura kwizira mwa ine.” (Yohane 14:6) Kuti mapemphero ghithu ghapulikikwe, tikwenera kupempha kwa Yehova pera, kwizira mwa Mwana wake.

10. Kasi pali dango la umo tingakhalira pakupemphera?

10 Kasi nyengo zose tikwenera kuyimilira, kukhala pasi, panji kugwada para tikupemphera? Yayi. Yehova wakukhumba kuti pakupemphera tichitenge vinthu vinyake vyapadera yayi, kwali kuŵika mawoko munthowa yinyake, panji kukhala mwapadera. Baibolo likutisambizga kuti palije suzgo kupemphera mu nthowa zakupambanapambana. Pakupemphera mungakhala pasi, kusindama, kugwada, panji kwimilira. (1 Midauko 17:16; Nehemiya 8:6; Daniyeli 6:10; Mariko 11:25) Chakuzirwa ni umo takhalira yayi kuti ŵanthu ŵatiwone kuti tikupemphera, kweni mtima uwo tikuŵa nawo para tikupemphera. Tingapemphera palipose apo tili, nyengo yiliyose iyo tikuchita ntchito zithu, panji para takumana na chinthu chinyake chamabuchi. Kwali awo takhala nawo pafupi ŵakumanya yayi kuti tikupemphera, kweni Yehova wakupulika mapemphero agha.Nehemiya 2:1-6.

11. Kasi ni vinthu wuli ivyo tingapempha?

11 Kasi tingapempha vichi? Baibolo likuti: “Kalikose ako tingalomba mwakuyana na khumbo lake, [Yehova] wakutipulika.” (1 Yohane 5:14) Ntheura para tikupemphera, tingapempha chilichose icho chikukolerana na khumbo la Chiuta. Kasi Chiuta wakukhumba kuti tiyowoyenge ivyo tikufipa navyo mtima? Enya. Kupemphera kwa Yehova kungayana waka na kuyowoya na mubwezi withu. Tingayowoya mwakufwatuka, ‘kupungura ivyo vili mu mtima withu’ kwa Chiuta. (Salimo 62:8) Ntchiwemi kuti tipemphenge mzimu utuŵa, chifukwa uzamutovwira kuti tichite icho ntchiwemi. (Luka 11:13) Kweniso tingapempha mahara kwa Yehova kuti tisankhe makora ivyo tikukhumba kuchita,  ndiposo nkhongono zakuti tizizipizgire masuzgo. (Yakobe 1:5) Para tananga, tikwenera kupempha Chiuta kuti watigowokere kwizira mu sembe ya Khristu. (Ŵaefeso 1:3, 7) Kweni tileke kupempha vithu pera. Tikwenera kuzunuraso ŵanyithu para tikupemphera. Tingazunura ŵa mu banja lithu kweniso awo tikusopera lumoza.Milimo 12:5; Ŵakolose 4:12.

12. Kasi tingalongora wuli kuti tikuŵika vinthu vya Adada ŵithu ŵakuchanya pa malo ghakwamba?

12 Vinthu vyakukhwaskana na Yehova Chiuta ndivyo vikwenera kuŵa vyakwamba mu mapemphero ghithu. Tikwenera kulumba Chiuta mwakufumira pasi pa mtima ndiposo kumuwonga chifukwa cha uwemi wake. (1 Midauko 29:10-13) Pa Mateyu 6:9-13, Yesu wakapeleka chiyelezgero cha umo tingalombera. Mu lulombo ulu, wakatisambizga kuti tilombenge kuti zina la Chiuta lituŵiskike, icho chikung’anamura kuti liŵe lakupatulika panji kuti lituŵa. (Ŵerengani.) Pamanyuma wakati tilombenge kuti Ufumu wa Chiuta wize, ndipo khumbo lake lichitike pano pasi nga nkhuchanya. Yesu wakati tipemphenge dankha vinthu vyakuzirwa vyakukhwaskana na Yehova. Pamanyuma ndipo tiyowoyenge ivyo tikukhumba. Para nase tikuŵika Chiuta pakwamba mu mapemphero ghithu, tikulongora kuti tikujighanaghanira tekha yayi.

13. Kasi Malemba ghakuti wuli pa nkhani ya utali wa mapemphero agho ngakuzomerezgeka?

13 Kasi mapemphero ghithu ghakwenera kuŵa ghatali wuli? Baibolo likuyowoya yayi za utali wa mapemphero agho tingapemphera patekha panji pagulu. Ghangaŵa ghafupi pa nyengo ya chakurya, panji ghangaŵa ghatali para tili patekha kuti timuphalire Yehova ivyo vili mu mtima withu. (1 Samuyeli 1:12, 15) Kweni Yesu wakachenya ŵanthu awo ŵakakhumbanga kujilongora nga mbarunji, awo ŵakalombanga mapemphero ghatali, kuti ŵajiwoneske. (Luka 20:46, 47) Yehova wakukondwa yayi na mapemphero ghanthena. Chinthu chakuzirwa ntchakuti tipempherenge kufumira pasi pa mtima. Ntheura utali wa mapemphero agho Yehova wakuzomerezga ghangapambana kuyana na ivyo tikusoŵerwa, kweniso umo vinthu viliri pa nyengo iyo tikulombera.

Pemphero linu lingapulikikwa nyengo yiliyose ndiposo palipose apo muli

14. Kasi Baibolo likung’anamura vichi para likuti ‘tilutilire kulomba,’ ndipo chifukwa wuli fundo iyi njakupembuzga?

 14 Kasi tikwenera kupemphera kalinga? Baibolo likutichiska kuti ‘tilutilire kulomba,’ ‘kukosera kulomba,’ ndiposo kuti ‘nyengo zose tilombenge.’ (Mateyu 26:41; Ŵaroma 12:12; 1 Ŵatesalonika 5:17) Mazgu agha, ghakung’anamura kuti zuŵa lose titandalirenge waka kupemphera kwa Yehova yayi. M’malo mwake, Baibolo likutichiska kuti tilombenge nyengo zose, kuwonga Yehova nyengo zose pa viwemi ivyo wakutichitira, kumupempha ulongozgi, kuti watipembuzge kweniso kutipa nkhongono. Ntchakukhozga kuti Yehova wandatiŵikire utali wa nyengo iyo tikwenera kupemphera kwa iyo, panji unandi wa mapemphero agho tikwenera kupemphera pa zuŵa. Para tikuzirwiska mwaŵi wakupemphera kwa Yehova, tisangenge mipata yinandi yakupemphera kwa Adada ŵithu ŵakuchanya.

15. Chifukwa wuli tikwenera kuyowoya kuti “Ameni” paumaliro wa pemphero lithu panji la pagulu?

15 Chifukwa wuli tikwenera kuyowoya kuti “Ameni” paumaliro wa pemphero? Mazgu ghakuti “ameni” ghakung’anamura kuti “Ndimo viŵire nadi,” panji “viŵe ntheura.” Malemba ghakulongora kuti ntchiwemi kuyowoya kuti “Ameni” paumaliro wa pemphero latekha panji la pagulu. (1 Midauko 16:36; Salimo 41:13) Para tayowoya kuti “Ameni” paumaliro wa pemphero lithu, tikusimikizgira kuti ivyo tayowoya vyafuma nadi pasi pa mtima. Para munthu munyake wamara kupemphera pagulu ndipo nase tayowoyako kuti “Ameni,” mwachisisi panji mwakuchemerezga, tikulongora kuti takolerana navyo ivyo wapempha.1 Ŵakorinte 14:16.

UMO CHIUTA WAKUZGOLERA MAPEPHERO GHITHU

16. Kasi tingaŵa na chigomezgo wuli pa nkhani ya pemphero?

16 Kasi Yehova wakuzgora nadi mapemphero? Enya. Tili na chigomezgo chose kuti Chiuta, uyo ‘wakupulika mapemphero,’ wakuzgora mapemphero ghakufuma pasi pa mtima, agho ŵanthu mamiliyoni ghanandi ŵakupemphera. (Salimo 65:2) Yehova wangazgora mapemphero ghithu mu nthowa zakupambanapambana.

17. Chifukwa wuli tingayowoya kuti Chiuta wakugwiliskira ntchito ŵangelo ŵake na ŵateŵeti ŵake ŵa pa charu chapasi kuti wazgore mapemphero ghithu?

 17 Pakuzgora mapemphero ghithu, Yehova wakugwiliskira ntchito ŵangelo ŵake na ŵateŵeti ŵake ŵa pa charu chapasi. (Ŵahebere 1:13, 14) Pali ŵanthu ŵanandi awo ŵakapempheranga kwa Chiuta kuti waŵawovwire kupulikiska Baibolo ndipo pamanyuma ŵakakumana na ŵateŵeti ŵa Yehova. Uwu mbukaboni wakuti ŵangelo ŵakulongozga ntchito ya kupharazga. (Chivumbuzi 14:6) Para tasuzgika Yehova wakuzgora mapemphero ghithu. Wangapangiska kuti Mkhristu munyake  watovwire.Zintharika 12:25; Yakobe 2:16.

Kuti wazgore mapemphero ghithu, Yehova wangapangiska Mkhristu munyithu kuti watovwire

18. Kasi Yehova wakugwiliskira wuli ntchito mzimu wake utuŵa na Mazgu ghake kuti wazgore mapemphero gha ŵateŵeti ŵake?

18 Yehova Chiuta wakugwiliskiraso ntchito mzimu wake utuŵa na Mazgu ghake, Baibolo, kuti wazgore mapemphero gha ŵateŵeti ŵake. Para tikupempha kuti watovwire kuzizipizga masuzgo, wangatizgora mwa kutipa ulongozgi na nkhongono kwizira mu mzimu wake utuŵa. (2 Ŵakorinte 4:7) Kanandi mazgoro gha mapemphero ghithu ghakufuma mu Baibolo. Yehova wakutovwira kuti tisankhe vinthu mwamahara. Tingasanga malemba ghakovwira pa nyengo iyo tikusambira patekha ndiposo pa nyengo iyo tikuŵerenga mabuku gha Ŵakaboni ŵa Yehova nga ni buku lino. Para tili pa maungano, munthu munyake wangayowoya fundo ya mu Malemba yakovwira chomene, panji mulara wangayowoya fundo yakukhozga mwachitemwa.Ŵagalatiya 6:1.

19. Kasi tikwenera kukumbuka vichi para mapemphero ghithu ghakuwoneka nga ghakuzgoreka yayi?

19 Para Yehova wakuwoneka nga wakuchedwa kuzgora mapemphero ghithu, ndikuti wakutondeka kuzgora yayi. Kweni tikwenera kukumbuka kuti Yehova wakuzgora mapemphero mwakuyana na khumbo lake ndiposo pa nyengo yake. Wakumanya vyakusoŵa vithu ndiposo umo wangatovwilira makora kujumpha umo taŵene tikumanyira. Kanandi wakukhumba kuti tilutilire ‘kulomba, kupenja, na kukhung’uska.’ (Luka 11:5-10) Para tikulutilira kupempha, tikusimikizgira  Chiuta kuti ivyo tikupempha tikuvikhumba nadi nakuti chipulikano chithu mwa iyo ntchanadi. Kweniso, Yehova wangazgora mapemphero ghithu mu nthowa iyo ise tingamanya yayi kuti wazgora. Mwachiyelezgero, para tikuyezgeka ndipo tapempha kuti Yehova watovwire, iyo pakutizgora wangawuskapo chiyezgo icho yayi, kweni wangatipa waka nkhongono zakuzizipizgira.Ŵerengani Ŵafilipi 4:13.

20. Chifukwa wuli tikwenera kupemphera nyengo zose?

20 Tikuwonga chomene kuti Mlengi wa vyose wali pafupi na wose awo ŵakumuchema mu unenesko. (Ŵerengani Salimo 145:18.) Ntheura tikwenera kupemphera nyengo zose, chifukwa pemphero ntchawanangwa chapadera icho Yehova watipa. Para tichitenge nthena, tisendelerenge kwa Yehova, uyo wakupulika mapemphero.