Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Kasi Baibolo Likusambizgachi Chomenechomene?

 MUTU 19

Khalilirani mu Chitemwa cha Chiuta

Khalilirani mu Chitemwa cha Chiuta
  • Kasi kutemwa Chiuta chikung’anamura vichi?

  • Kasi tingachita wuli kuti tilutilire kukhalilira mu chitemwa cha Chiuta?

  • Kasi Yehova wazamutumbika wuli awo ŵakulutilira kukhalilira mu chitemwa chake?

Kasi Yehova waŵenge malo ghinu ghakubisamamo mu nyengo za masuzgo izi?

1, 2. Ni nkhu uko tingasanga malo ghakubisamamo?

TIYELEZGERE kuti mukwenda mu msewu pa nyengo iyo kuli chimphepo chikuru. Mtambo wuli bii! Ŵaleza ŵakwamba kumwetuka na kududumira chomene, ndipo chivula chikwamba kuwa. Mukwamba kuchimbira, ndipo mukupenja malo ghakuti mubisamepo. Mwamwaŵi mukuwona nyumba mumphepete mwa msewu. Yikuwoneka yakukhora, yakomira makora mukati, ndiposo yakuwoneka makora. Mungakondwa kuti mwasanga nyumba iyi.

2 Tikukhala mu nyengo iyo kuli chimphepo chikuru, nyengo ya masuzgo. Vyakuchitika mu charu vikulutilira kuhenipa. Kweni pali malo agho tingabisamamo kuti tileke kupwetekeka. Kasi malo agha ni vichi? Baibolo likuti: “Kwa Yehova nitenge: ‘Ndimwe chiphokwero chane na linga lane lakukhora, Chiuta wane, uyo nkhugomezga.’”—Salimo 91:2.

3. Kasi tingachita wuli kuti Yehova waŵe malo ghithu ghakubisamamo?

 3 Ichi ntchakukondweska chomene. Yehova, Mlengi na Fumu ya chilengiwa chose, wangaŵa malo ghithu ghakubisamamo. Iyo wangativikilira pakuti ngwankhongono chomene kuluska waliyose panji chilichose icho chingatipweteka. Nanga tingapwetekeka, Yehova wangamazga suzgo ilo latiwira. Kasi tingachita wuli kuti Yehova waŵe malo ghithu ghakubisamamo? Tikwenera kumugomezga. Nakuti Mazgu ghake ghakutichiska kuti: “Mujisungilire mu chitemwa cha Chiuta.” (Yuda 21) Tikwenera kukhalilira nadi mu chitemwa cha Chiuta. Tikwenera kukoleska ubwezi withu na Dada withu wakuchanya. Para ndimo tachitira, tingaŵa na chigomezgo chose kuti iyo ni malo ghithu ghakubisamamo. Kweni kasi tingachita vichi kuti tiŵe paubwezi wanthena na Chiuta?

MANYANI UMO CHIUTA WAKULONGOLERA CHITEMWA NDIPO CHITANIPO KANTHU

4, 5. Kasi Yehova walongora wuli kuti wakutitemwa?

4 Kuti tikhalilire mu chitemwa cha Chiuta, tikwenera kumanya umo Yehova walongolera chitemwa kwa ise. Ghanaghanirani visambizgo vya mu Baibolo ivyo mwasambira mu buku lino. Yehova, Mlengi withu, wali kutipa charu icho ntchakukondweska chomene kukhalamo. Wali kuzuzgamo chakurya na maji ghanandi, vyakumera, vinyama vyakupambanapambana, ndipo wali kulenga malo ghakutowa chomene. Mu Baibolo, Chiuta watimanyiska zina lake na mikhaliro yake. Kweniso Mazgu ghake ghakutiphalira kuti wakatuma Mwana wake wakutemweka pano pa charu kuti wazakasuzgike na kutifwira. (Yohane 3:16) Kasi phindu la chawanangwa ichi ni vichi? Chawanangwa ichi chikutipa chilindizga chiwemi cha munthazi.

5 Kuti tizakasange vinthu viwemi ivyo vili kunthazi vikuthembaso pa chinthu chinyake icho Chiuta watichitira. Yehova wali kwimika boma ilo lili kuchanya. Boma ili ni Ufumu uwo Mesiya wakulamulira. Lizamumazga masuzgo ghose na kuzgora charu chapasi kuŵa paradiso. Ichi ntchakukondweska chomene. Tizamukhala mu paradiso uyu mwamtende ndiposo mwachimwemwe kwamuyirayira. (Salimo 37:29) Pa nyengo  yasono, Chiuta watipa ulongozgi kuti utovwire kuti tikhalenge makora. Watipaso mwaŵi wakuti tipempherenge kwa iyo, na kuyowoya nayo mwakufwatuka. Izi ni nthowa zichoko waka izo Chiuta walongolera kuti wakutemwa ŵanthu wose, ndiposo imwe pamwekha.

6. Kasi mukwenera kuchita wuli pakuti Yehova wakumutemwani?

6 Fumbo lakuzirwa ilo mukwenera kughanaghanirapo ndakuti: Kasi nkhwenera kuchita wuli pakuti Yehova wakunitemwa? Ŵanandi ŵangayowoya kuti, “Naneso nkhwenera kutemwa Yehova.” Kasi namwe mukughanaghana nthena? Yesu wakayowoya kuti dango ilo ndikuru kuluska ghose ndakuti: “Utemwenge Yehova Chiuta wako na mtima wako wose na umoyo wako wose na maghanoghano ghako ghose.” (Mateyu 22:37) Muli na vifukwa vinandi nadi vyakumutemwera Yehova Chiuta. Kweni kasi ntchakukwana kuyowoya waka kuti mukumutemwa Yehova na mtima winu wose, na umoyo winu wose, na maghanoghano ghinu ghose?

7. Kasi ntchakukwana kuyowoya waka kuti mukumutemwa Chiuta? Longosorani.

7 Nga ni umo Baibolo likulongosolera, kutemwa Chiuta kuti nkhuyowoya waka kuti tikumutemwa yayi. Nangauli kuyowoya kuti tikumutemwa Yehova nkhwakukhumbikwa, kweni ntchilongolero chakuti tayambapo waka kumutemwa. Mwachiyelezgero, njere ya chipambi njakukhumbikwa kuti kunthazi yizakazgoke khuni la vipambi. Para mukukhumba chipambi, kasi mungatemwa kuti munthu wamupani waka njere yake? Yayi. Mwakuyana waka, para mukuyowoya kuti mukutemwa Yehova Chiuta, ndikuti mwambapo waka kumutemwa. Baibolo likuti: “Ili ni ng’anamuro la kutemwa Chiuta lakuti tisungilire malango ghake, ndipo malango ghake ngazito yayi.” (1 Yohane 5:3) Para tikumutemwa nadi Chiuta, tikwenera kupambika vipambi viwemi. Vyakuchita vithu ndivyo vikwenera kulongora kuti tikumutemwa nadi.Ŵerengani Mateyu 7:16-20.

8, 9. Kasi tingalongora wuli kuti tikumutemwa Chiuta na kuwonga ivyo wakutichitira?

 8 Tikulongora kuti tikumutemwa Chiuta para tikusunga malango ghake, na kulondezga fundo izo wakutisambizga. Ntchakusuzga yayi kuchita nthena. Malango gha Yehova nganonono yayi, kweni ghakutovwira kuti tiŵe na umoyo uwemi, kuti tikondwenge, kweniso kuti tikhorwenge. (Yesaya 48:17, 18) Para tikulondezga ivyo Yehova wakutiphalira, tikulongora Adada ŵithu ŵakuchanya kuti tikuwonga vyose ivyo ŵakutichitira. Chachitima ntchakuti mbanthu ŵachoko chomene awo ŵakuwonga ivyo Chiuta wakuŵachitira. Tikukhumba yayi kuŵa nga mbanthu ŵambura kuwonga, awo ŵakaŵako mu nyengo ya Yesu. Nyengo yinyake, Yesu wakachizga ŵanthu ŵavyoni 10, kweni munthu yumoza pera ndiyo wakawelera kuzakamuwonga. (Luka 17:12-17) Tikwenera yayi kuchita nga umo ŵakachitira ŵanthu 9 ŵara, kweni nga ni munthu yumoza uyo wakawonga.

9 Kasi ni malango wuli gha Yehova agho tikwenera kughalondezga? Tasambira malango ghanandi mu buku lino, kweni sono tiyeni tikumbuskane ghachoko waka. Kulondezga malango gha Chiuta kutovwirenge kuti tikhalilire mu chitemwa chake.

 SENDELERANI CHOMENE KWA YEHOVA

10. Longosorani chifukwa icho tikwenera kulutilira kusambira za Yehova Chiuta.

10 Kusambira za Yehova nkhwakuzirwa chomene chifukwa kungatovwira kuti tisendelere kwa iyo. Tikwenera kuleka yayi kusambira za Chiuta. Tiyelezgere kuti kwazizima chomene usiku ndipo mukuwotha moto pawaro. Kasi mungawulekelera kuti ulolotere na kuzimwirathu? Yayi. Kweni mungalutilira kusonkhako nkhuni kuti ulutilire kubuka na kumuthukizgani. Para ungazimwa mbwenu mupimenge chomene. Nga umo nkhuni zikovwilira kuti moto ulutilire kubuka, ‘kumumanya nadi Chiuta’ kukovwira kuti timutemwege chomene.Zintharika 2:1-5.

Kuti moto ulutilire kubuka ŵakusonkhako nkhuni, namwe mukwenera kuchita vinthu vinyake kuti mulutilire kutemwa Yehova

11. Ntchivichi chikachitika apo Yesu wakalongosolera makora ŵasambiri ŵaŵiri mauchimi?

11 Yesu wakakhumbanga kuti awo ŵakumulondezga ŵalutilire kutemwa chomene Yehova na Mazgu ghake. Wakati wawuka ku ŵakufwa, Yesu wakalongosolera ŵasambiri ŵake ŵaŵiri mauchimi ghanyake gha mu Malemba gha Chihebere, agho ghakafiskika pa iyo. Kasi chikachitika ntchivichi? Pamanyuma, ŵasambiri aŵa ŵakati: “Asi mitima yithu yaphyanga apo wayowoyanga nase mu nthowa, apo watilongosoleranga makora Malemba?”Luka 24:32.

12, 13. (a) Kasi ŵanthu ŵanandi mazuŵa ghano ŵakuchita wuli pa nkhani ya kusambira Baibolo ndiposo kutemwa Chiuta? (b) Tingachita wuli kuti chitemwa chithu chileke kuzizima?

12 Mukati mwamanya waka ivyo Baibolo likusambizga, kasi namwe mtima winu ukagolera na chimwemwe yayi, ndipo mukamba kukhuka na kumutemwa chomene Chiuta? Tikukayika yayi kuti ndimo vikaŵira. Ŵanandi ndivyo vikuŵachitikira. Ntchito iyo yakhalako sono njakuti chitemwa chinu chileke kumara, kweni chikurenge. Tingatoleranga nkharo ya ŵanthu ŵa mu charu ichi yayi. Yesu wakayowoyerathu kuti: “Chitemwa cha ŵanandi chizamuzizima.” (Mateyu 24:12) Ntchivichi chingamovwirani kuti mulutilire kutemwa Yehova ndiposo ivyo mwasambira mu Baibolo?

13 Lutilirani kusambira za Yehova Chiuta na Yesu Khristu. (Yohane 17:3) Ghanaghaniranipo chomene pa ivyo mukuŵerenga mu Mazgu gha Chiuta. Para mwaŵerenga, jifumbani  kuti: ‘Kasi ivyo naŵerenga apa, vikunisambizga vichi za Yehova Chiuta? Kasi vikunovwira wuli kuti nilutilire kumutemwa na mtima wane wose, maghanoghano ghose, na umoyo wose?’ (Ŵerengani 1 Timote 4:15.) Para mukughanaghanirapo ivyo mwasambira, mulutilirenge kumutemwa chomene Yehova.

14. Kasi pemphero lingatovwira wuli kuti tilutilire kumutemwa chomene Yehova?

14 Chinyake icho mungachita kuti mulutilire kutemwa chomene Yehova nkhupemphera kwa iyo nyengo zose. (1 Ŵatesalonika 5:17) Mu In Mutu 17 tikasambira kuti pemphero ntchawanangwa chapadera chakufuma kwa Chiuta. Ŵanthu ŵakwamba kutemwana chomene para ŵakudumbiskana pafupipafupi ndiposo mwakufwatuka. Ndimo viliriso na ubwezi withu na Yehova. Kuti tiŵe paubwezi na Yehova, tikwenera kupemphera kwa iyo nyengo zose. Tileke kulomba mwachizgoŵi waka, panji kuwerezga waka mapemphero nyengo zose kwambura kumanya icho tikupempha panji kuŵikako mahara. Tikwenera kuyowoya na Yehova nga umo mwana wangayowoyera na adada ŵake ŵakutemweka. Tikwenera kuyowoya mwantchindi, kweni mwakufwatuka, mwambura upusikizgi, ndiposo kufumira pasi pa mtima. (Salimo 62:8) Kusambira Baibolo ndiposo kulomba kufumira pasi pa mtima, ni vyakuzirwa pakusopa Chiuta. Vinthu ivi vingatovwira kuti tikhalilire mu chitemwa cha Chiuta.

KONDWANI PAKUSOPA CHIUTA

15, 16. Chifukwa wuli ni mwaŵi kweniso mbusambazi kuchitako ntchito ya kupharazga Ufumu?

15 Kuŵerenga Baibolo na pemphero ni nthowa zinyake zakusopera Yehova. Vinthu ivi ni vyakuti tingachita patekha. Kweni sono tiyeni tidumbiskane nthowa yinyake ya kusopera Chiuta iyo ŵanthu ŵanandi ŵangawona. Nthowa iyi nkhupharazgira ŵanthu ivyo tikugomezga. Kasi muli kuphalirapo kale ŵanyinu ivyo mukusambira mu Baibolo? Para muli kuŵaphalirapo, mukaŵa na mwaŵi ukuru chomene. (Luka 1:74) Para tikuphalirako ŵanyithu unenesko wakuyowoya za Yehova Chiuta, tikuchita ntchito yakuzirwa chomene iyo yili kupika kwa Ŵakhristu wose ŵaunenesko. Ntchito iyi nja kupharazga makani ghawemi gha Ufumu wa Chiuta.Ŵerengani Mateyu 24:14; 28:19, 20.

 16 Mpositole Paulosi wakawonanga kuti uteŵeti wake ngwakuzirwa chomene, ndipo wakatenge mbusambazi. (2 Ŵakorinte 4:7) Palije ntchito yakuzirwa chomene iyo mungachita kuluska kuphalirako ŵanthu za Yehova Chiuta na khumbo lake. Mukuteŵetera Bwana muwemi chomene kuluska wose, ndipo mukusanga vitumbiko vinandi chifukwa cha kumuteŵetera.  Para mukuchita uteŵeti uwu, mukovwira ŵanthu ŵa mitima yiwemi kuti ŵasendelere kwa Adada ŵithu ŵakuchanya. Tikuŵawovwiraso kuti ŵayambe kwenda mu nthowa yakuluta ku umoyo wamuyirayira. Kasi yilipo ntchito yakuzirwa kuluska iyi? Kweniso, kupharazgira ŵanthu za Yehova na Mazgu ghake kukovwira kuti chipulikano chinu chikure, ndiposo kuti mumutemwenge chomene Chiuta. Yehova wakuwonga ivyo mukuchita. (Ŵahebere 6:10) Para mukutangwanika nayo ntchito iyi, mukhalilirenge mu chitemwa cha Chiuta.Ŵerengani 1 Ŵakorinte 15:58.

17. Chifukwa wuli ntchito ya kupharazga yikwenera kuchitika mwaluŵiro mazuŵa ghano?

17 Ntchakuzirwa kukumbuka kuti ntchito ya kupharazga Ufumu yikwenera kuchitika mwaluŵiro. Baibolo likuti: “Pharazga mazgu. Upharazge mwaluŵiro.” (2 Timote 4:2) Chifukwa wuli ntchito iyi yikwenera kuchitika mwaluŵiro mazuŵa ghano? Mazgu gha Chiuta ghakutiphalira kuti: “Zuŵa likuru la Yehova lili pafupi! Laneng’enera, ndipo likwiza mwaluŵiro chomene!” (Zefaniya 1:14) Zuŵa ilo Yehova wazamuparanyira charu chiheni ichi lili pafupi chomene. Ŵanthu ŵakwenera kuchenjezgeka. Ŵakwenera kumanya kuti iyi ni nyengo yakuti ŵasankhe Yehova kuwa Fumu yawo. Umaliro ‘uchedwenge yayi.’Habakuku 2:3.

18. Chifukwa wuli tikwenera kusopa Yehova pamoza na Ŵakhristu ŵaunenesko?

18 Yehova wakukhumba kuti timusopenge pamoza na Ŵakhristu ŵaunenesko. Lekani Mazgu ghake ghakuti: “Tiyeni tighanaghaniranenge na kuchiskana kuti titemwanenge na kuchita milimo yiwemi. Tingalekanga yayi kuwungana pamoza nga umo ŵakuchitira ŵanyake, kweni tikhwimiskanenge, tichitenge vyose ivi chomene apo tikuwona zuŵa likuneng’enera.” (Ŵahebere 10:24, 25) Para tawungana na Ŵakhristu ŵanyithu pa maungano, tikuŵa na mwaŵi wa kulumba na kusopa Chiuta withu uyo tikumutemwa. Kweniso, tikukhozgana na kukhwimiskana.

19. Kasi tingachita wuli kuti titemwanenge chomene mu mpingo?

19 Para tikuchezga na ŵanyithu awo tikusopera lumoza Yehova, ubwezi withu ukukhora ndipo tikwamba kutemwana chomene mu mpingo. Ntchakuzirwa kuti tiwonenge viwemi  mu ŵanyithu, nga umo Yehova wakuwonera viwemi mwa ise. Lekani kukhazga kuti Ŵakhristu ŵanyinu ŵachitenge makora vyose. Kumbukani kuti waliyose wakukura mwauzimu mwakupambanapambana, ndipo tose tikubudiska. (Ŵerengani Ŵakolose 3:13.) Ŵani paubwezi na awo ŵakutemwa chomene Yehova. Para mwachita nthena, mukulenge mwauzimu. Kusopa Yehova pamoza na ŵabali ndiposo ŵadumbu ŵinu ŵauzimu kumovwiraninge kuti mukhalilire mu chitemwa cha Chiuta. Kasi Yehova wakutumbika wuli awo ŵakumusopa mwakugomezgeka na kukhalilira mu chitemwa chake?

LIMBIKIRANI KUTI MUZAKASANGE “UMOYO WANADI”

20, 21. Kasi ‘umoyo wanadi’ ni ngu, ndipo chifukwa wuli tingati tikulindilira viwemi?

20 Yehova wazamutumbika awo ŵakumusopa mwakugomezgeka. Wazamuŵapa umoyo. Kweni kasi wazamuŵapa umoyo wamtundu wuli? Kasi muli ŵamoyo nadi panyengo yasono? Taŵanandi tingati, ni fumbo ili nthena? Tingazgora nthena chifukwa tikuthuta, tikurya, na kumwa. Ntheura tili ŵamoyo nadi. Ndipo para takondwa chomene tingayowoya kuti, “Uwu ndiwo umoyo nadi!” Kweni Baibolo likuyowoya kuti umoyo uwo tili nawo sono mbumoyo wenecho yayi.

Yehova wakukhumba kuti muzakakondwe na “umoyo wanadi.” Kasi muzamuwusanga?

21 Mazgu gha Chiuta ghakutichiska kuti ‘tikoleske umoyo wanadi.’ (1 Timote 6:19) Mazgu agha ghakulongora kuti ‘umoyo wanadi’ tizamuwusanga kunthazi. Para tazakaŵa ŵambura kwananga ndipo tizamuŵa ŵamoyo nadi, chifukwa tizamuŵa na umoyo uwo Chiuta wakakhumbanga pakwamba. Tizamusangwa na ‘umoyo wanadi’ sonosono apa mu paradiso. Pa nyengo iyo, tizamulwaranga yayi, ndipo kuzamuŵa mtende na chimwemwe. Tizamuŵa na umoyo wamuyirayira. (1 Timote 6:12) Kasi tikulindilira vinthu viwemi yayi?

22. Kasi tingakoleska wuli umoyo wanadi?

22 Kasi tingakoleska wuli ‘umoyo wanadi’? Mu chaputara chenechichi, Paulosi wakachiska Ŵakhristu kuti “ŵachitenge uwemi” ndiposo kuti “ŵaŵenge ŵasambazi mu milimo yiwemi.” (1 Timote 6:18) Ntheura kuti tisange umoyo uwu, vikuthemba pa umo tikuchitira na unenesko uwo tasambira mu Baibolo. Kweni kasi Paulosi wakang’anamuranga kuti tizamusanga “umoyo wanadi” chifukwa cha kuchita milimo yiwemi?  Yayi. Tizamupokera umoyo uwu chifukwa cha “lusungu lukuru” lwa Chiuta. (Ŵaroma 5:15) Kweni Yehova vikumukondweska kutumbika awo ŵakumuteŵetera mwakugomezgeka. Wakukhumba kuti muzakasange “umoyo wanadi.” Awo ŵakukhalilira mu chitemwa cha Chiuta ŵakulindilira umoyo wakukondweska ndiposo wamtende, umoyo wamuyirayira.

23. Chifukwa wuli ntchakuzirwa kukhalilira mu chitemwa cha Chiuta?

23 Waliyose wangachita makora kujifumba kuti, ‘Am Kasi nkhusopa Chiuta mwakuyana na umo wali kuyowoyera mu Baibolo?’ Para nyengo zose tikujifumba nthena, ndipo tikuzgora kuti enya, mbwenu tikuchita makora. Tingasimikizga kuti Yehova ni malo ghithu ghakubisamamo. Iyo wasungilirenge ŵanthu ŵake ŵakugomezgeka mu mazuŵa ghaumaliro agha, agho ghazura na masuzgo. Sonosono apa Yehova watiwomborenge na kutipa charu chiphya chiwemi chomene. Tizamukondwa chomene pa nyengo iyo. Tizamukondwa chomene kunthazi chifukwa cha kusankha vinthu mwamahara mu mazuŵa ghaumaliro agha. Para mwasankha makora sono, muzamukondwa na “umoyo wanadi,”umoyo uwo Yehova Chiuta wakatikhumbiranga pakwamba, umoyo wamuyirayira.