Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Kasi Baibolo Likusambizgachi Chomenechomene?

 VYAKUSAZGIRAPO

Mugonero wa Fumu—Ukuchindika Chiuta

Mugonero wa Fumu—Ukuchindika Chiuta

ŴAKHRISTU ŵakuphalirika kuti ŵachitenge Chikumbusko cha nyifwa ya Khristu. Chikumbusko ichi chikuchemekaso kuti “Mugonero wa Fumu.” (1 Ŵakorinte 11:20) Chifukwa wuli ntchakuzirwa? Mphawuli apo tikwenera kuchita chikumbusko, ndipo tikwenera kuchita wuli?

Yesu Khristu wakayambiska chikumbusko cha nyifwa yake mu chaka cha 33 C.E., namise pa zuŵa la chiphikiro cha Ŵayuda chakuchemeka Paska. Chiphikiro cha Paska chikachitikanga  kamoza pa chaka, pa zuŵa la 14 la mwezi Wachiyuda, wakuchemeka Nisani. Kuti ŵaŵelengesere deti la apo chiphikiro ichi chizamuchitikira, Ŵayuda ŵakwenera kuti ŵakalindizganga zuŵa ilo mwezi uphya uwonekerenge kuumaliro wa Malichi panji kukwambilira kwa Epulero. Pa zuŵa ili kukuŵa maora 12 na muhanya ndiposo 12 nausiku. Mwezi wa Nisani ukayambanga para mwezi uphya wayamba kuwoneka. Chiphikiro cha Paska chikachitikanga para pajumpha mazuŵa 14 kufuma apo mwezi uphya wayamba kuwoneka ku Yerusalemu, ndipo chikambanga para dazi lanjira.

Yesu wakachita chiphikiro cha Paska na ŵapositole ŵake. Wakati wafumiskira kuwaro Yuda Isikarioti, Yesu wakayambiska Mugonero wa Fumu. Pakuti mugonero uwu ukanjira mu malo mwa Paska, ntheura ukwenera kuchitika kamoza pa chaka.

Buku la Mateyu likuti: “Yesu wakatora chingwa, ndipo wakati watumbika, wakachimenya, ndipo pakuchipeleka ku ŵasambiri ŵake, wakati: ‘Torani, murye. Ichi chikwimira thupi lane.’ Ndipo wakatora nkhombo, wakawonga na kuyipeleka kwa iwo, wakati: ‘Mwanipo mose, pakuti iyi yikwimira “ndopa zane za phangano,” izo zithiskikenge chifukwa cha ŵanandi kuti zakwananga zigowokereke.’”Mateyu 26:26-28.

Ŵanthu ŵanyake ŵakughanaghana kuti Yesu wakazgora chingwa kuŵa thupi lake leneko, ndiposo vinyo kuŵa ndopa zake zeneko. Kweni apo Yesu wakapelekanga chingwa, thupi lake likaŵa ndendende umo lilili. Kasi ŵapositole ŵa Yesu ŵakaryanga nadi thupi lake na kumwa ndopa zake zeneko? Yayi. Uwu ukatenge uŵenge ufwiti, ndiposo nthena ŵakaswa dango la Chiuta lakuti munthu waleke kurya ndopa. (Genizesi 9:3, 4; Levitiko 17:10) Kweniso pa lemba la Luka 22:20, Yesu wakati: “Nkhombo iyi yikwimira phangano liphya chifukwa cha ndopa zane, izo zithiskikenge chifukwa cha imwe.” Kasi nkhombo yira yikaŵa nadi “phangano liphya”? Yayi. Chifukwa phangano likung’anamura kukolerana panji kuti kupangana, ntchinthu chakuwoneka yayi.

 Ntheura, chingwa na vinyo vikwimira waka chinthu chinyake. Chingwa chikwimira thupi la Yesu lambura zakwananga. Yesu wakagwiliskira ntchito chingwa icho chikakhalapo pa nyengo ya chiphikiro cha Paska. Chingwa ichi chikaphikika kwambura kuŵikako nthukumusi panji kuti yisiti. (Ekisodo 12:8) Mu Baibolo, nthukumusi yikwimira kwananga panji uheni. Ntheura chingwa, chikwimira thupi la urunji ilo Yesu wakapeleka kuŵa sembe. Likaŵavya zakwananga.Mateyu 16:11, 12; 1 Ŵakorinte 5:6, 7; 1 Petrosi 2:22; 1 Yohane 2:1, 2.

Vinyo liswesi likwimira ndopa za Yesu. Phangano liphya likuŵa lanadi chifukwa cha ndopa za Yesu. Yesu wakayowoya kuti ndopa zake zikathiskika kuti “zakwananga zigowokereke.” Chifukwa cha ndopa izi, Chiuta wangaŵawona ŵanthu kuŵa ŵatuŵa, ndiposo ŵanganjira mu phangano liphya na Yehova. (Ŵahebere 9:14; 10:16, 17) Chifukwa cha phangano ili, Ŵakhristu ŵakugomezgeka ŵakukwana 144,000 ŵali kusankhika kuti ŵakakhale kuchanya. Iwo ŵamuteŵetera kuchanya nga ni mafumu ndiposo ŵasembe kuti ŵanthu wose ŵazakasange vitumbiko.Genizesi 22:18; Yeremiya 31:31-33; 1 Petrosi 2:9; Chivumbuzi 5:9, 10; 14:1-3.

Kasi mbanjani awo mbakwenelera kurya vimanyikwiro vya pa Chikumbusko? Ni ŵekha awo ŵali mu phangano liphya, ndipo ŵamukhala kuchanya, ndiwo ŵakwenera kurya chingwa na kumwa vinyo. Mzimu wa Chiuta ukuŵachitira ukaboni kuti ŵali kusankhika na Chiuta kuti ŵakaŵe mafumu kuchanya. (Ŵaroma 8:16) Iwo ŵaliso mu phangano la Ufumu ilo Yesu wakapangana nawo.Luka 22:29.

Wuli pakuyowoya za awo ŵali na chigomezgo cha kuzakakhala kwamuyirayira mu Paradiso pano pasi? Ŵakupulikira ivyo Yesu wakayowoya ndipo ŵakwiza pa Mugonero wa Fumu. Iwo ŵakulaŵilira waka ivyo vikuchitika, ŵakuryako yayi vimanyikwiro. Ŵakaboni ŵa Yehova ŵakukumbukira Mugonero wa Fumu kamoza pa chaka, para dazi lanjira pa Nisani 14. Nangauli mbanthu ŵachoko waka  pa charu chose chapasi awo ŵazamuluta kuchanya, kweni chikumbusko ichi ntchakuzirwa chomene kwa Mkhristu waliyose. Ni nyengo yakuti waliyose wakumbukire chitemwa chikuru icho Yehova Chiuta na Yesu Khristu ŵali kulongora ŵanthu.Yohane 3:16.