Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Kasi Baibolo Likusambizgachi Chomenechomene?

 MUTU 18

Ubatizo Ndiposo Ubwezi Winu na Chiuta

Ubatizo Ndiposo Ubwezi Winu na Chiuta
  • Kasi Ŵakaboni ŵa Yehova ŵakuchita wuli pakubatiza munthu?

  • Kasi mukwenera kuchitachi kuti mubatizike?

  • Kasi munthu wakujipeleka wuli kwa Chiuta?

  • Kasi chifukwa chikuru cha kubatizikira ntchivichi?

1. Chifukwa wuli nduna ya ku Etiyopiya yikapempha kuti yibatizike?

“WONA maji agha, ntchivichi chikunitondeska kubatizika?” Nduna ya ku Etiyopiya ndiyo yikafumba fumbo ili mu nyengo ya Ŵakhristu ŵakwambilira. Mkhristu munyake zina lake Filipu wakayilongosolera makora kuti Yesu wakaŵa nadi  Mesiya uyo Chiuta wakalayizga kuti wizenge. Nduna iyi, yikachontheka na ivyo yikasambira mu Malemba, ndipo yikachitapo kanthu. Yikalongora kuti yikukhumba nadi kubatizika.Milimo 8:26-36.

2. Pakuti mwasambira vinandi, kasi mungajifumba fumbo wuli?

2 Para muli kusambira mitu yakwambilira ya mu buku lino na yumoza wa Ŵakaboni ŵa Yehova, namwe mungajifumba kuti, ‘Kasi ntchivichi chikunitondeska kubatizika?’ Mwasambira mu Baibolo kuti kunthazi kuzamuŵa umoyo wamuyirayira mu Paradiso. (Luka 23:43; Chivumbuzi 21:3, 4) Mwasambiraso icho chikuchitika para munthu wafwa ndiposo kuti kunthazi ŵakufwa ŵazamuwuka. (Mupharazgi 9:5; Yohane 5:28, 29) Panji muli kwambapo kale kusopa na Ŵakaboni ŵa Yehova ndipo mwajiwonera mwekha kuti Mbakhristu ŵaunenesko chifukwa ŵakutemwana nadi. (Yohane 13:35) Chakuzirwa chomene ntchakuti, mwamba kuŵa paubwezi na Yehova Chiuta.

3. (a) Kasi Yesu wakaŵaphalira vichi ŵasambiri ŵake? (b) Kasi Ŵakaboni ŵa Yehova ŵakuchita wuli pakubatiza munthu?

3 Kasi mungalongora wuli kuti mukukhumba kuteŵetera Chiuta? Yesu wakaphalira ŵasambiri ŵake kuti: “Lutaninge mukazgore ŵanthu ŵa mitundu yose kuŵa ŵasambiri, mukaŵabatize.” (Mateyu 28:19) Yesu wakalongora chiyelezgero chiwemi chifukwa wakabatizika mu maji. Ŵakamumijira waka maji yayi, panji kumuthira waka pa mutu. (Mateyu 3:16) Lizgu lakuti “kubatiza” ndakufuma ku lizgu la Chigiriki ilo likung’anamura “kubizga mu maji.” Ntheura Ŵakaboni ŵa Yehova pakubatiza, ŵakubizga munthu yose mu maji.

4. Kasi para mwabatizika mukulongora vichi?

4 Ŵanthu wose awo ŵakukhumba kuŵa paubwezi na Yehova Chiuta, ŵakwenera kubizgika mu maji. Para mwabatizika mukulongora kuti mukukhumba kuteŵetera Chiuta. Mukulongoraso kuti mukukondwa kuchita khumbo la Yehova. (Salimo 40:7, 8) Kweni kuti muŵe ŵakwenelera kubatizika, pali vinthu vinyake ivyo mukwenera kuchita.

 MUKWENERA KUSAMBIRA NA KUŴA NA CHIPULIKANO

5. (a) Kasi ntchinthu wuli chakwamba icho munthu wakwenera kuchita kuti waŵe wakwenelera kubatizika? (b) Chifukwa wuli ntchakuzirwa kuluta ku maungano gha mpingo?

5 Muli kwambapo kale kuchita chinthu chakwamba. Chinthu wuli? Pakuti mukusambira Baibolo, mwamanya Yehova Chiuta na Yesu Khristu. (Ŵerengani Yohane 17:3.) Kweni pali vinandi vyakuti musambire. Ŵakhristu ŵakwenera ‘kumanya makora khumbo la [Chiuta].’ (Ŵakolose 1:9) Para mukuluta ku maungano gha Ŵakaboni ŵa Yehova mumanyenge khumbo la Chiuta. Ntheura ntchakuzirwa kuluta ku maungano agha. (Ŵahebere 10:24, 25) Kweniso para nyengo zose mukuluta ku maungano, mumumanyenge Chiuta.

Kuti munthu waŵe wakwenelera kubatizika wakwenera kumanya makora Mazgu gha Chiuta

6. Kuti muŵe ŵakwenera kubatizika, kasi mukwenera kumanya dankha vinthu vyose vya mu Baibolo?

6 Kuti muŵe wakwenelera kubatizika, chikung’anamura kuti mukwenera kumanya chilichose icho chili kulembeka mu Baibolo yayi. Nduna ya ku Etiyopiya, yikamanyangako vinthu vinyake, kweni yikakhumbikwiranga waka kuyiwovwira kuti yipulikiske makora fundo zinyake za mu Malemba. (Milimo 8:30, 31) Mwakuyana waka, namwe pali vinandi vyakuti musambire. Nakuti, kusambira vinthu vya Chiuta kukumara yayi. (Mupharazgi 3:11) Ndipouli, pambere mundabatizike, mukwenera kumanya visambizgo vikuruvikuru vya mu Baibolo na kuchita ivyo mukusambira. (Ŵahebere 5:12) Mukwenera kumanya icho chikuchitika para munthu wafwa, kumanya kuti zina la Chiuta ndakuzirwa, kweniso kumanya Ufumu wa Chiuta.

7. Kasi kusambira Baibolo kungamovwirani wuli?

7 Kumanya waka vinandi nkhwakukwana yayi, chifukwa “kwambura chipulikano ntchambura machitiko kumukondweska Chiuta.” (Ŵahebere 11:6) Baibolo likuti ŵanthu ŵanyake mu Korinte ŵakati ŵapulika uthenga uwo ŵasambiri ŵa Yesu ŵakapharazganga, “ŵakamba kugomezga na kubatizika.” (Milimo 18:8) Namwe para mukusambira Baibolo,  mukwenera kugomezga kuti Baibolo ni mazgu gha Chiuta. Para mukusambira Baibolo vimovwiraninge kuti mugomezge ivyo Chiuta wali kulayizga. Mukweneraso kugomezga kuti sembe ya Yesu yingamuponoskani.Joshuwa 23:14; Milimo 4:12; 2 Timote 3:16, 17.

MUKWENERA KUPHALIRAKO ŴANYINU IVYO MWASAMBIRA MU BAIBOLO

8. Ntchivichi chimutumaninge kuti muphalirengeko ŵanyinu ivyo mwasambira?

8 Para chipulikano chinu chikukura, chizamuŵa chipusu kuphalirako ŵanyinu ivyo mwasambira. (Yeremiya 20:9) Ntheura chipulikano ichi chimutumaninge kuti muphalirengeko ŵanyinu vinthu vyakukhwaskana na Chiuta kweniso khumbo lake.—Ŵerengani 2 Ŵakorinte 4:13.

Chipulikano chikwenera kumutumani kuti muphalireko ŵanyinu ivyo mukugomezga

9, 10. (a) Kasi mbanjani awo mungamba kuŵaphalirako ivyo mwasambira mu Baibolo? (b) Kasi mukwenera kuchita vichi para mukukhumba kupharazga lumoza na Ŵakaboni ŵa Yehova?

9 Ivyo mwasambira mungamba kuphalirako ŵabali ŵinu, ŵabwezi, ŵazengezgani ŵinu, na awo mukugwira nawo ntchito. Para nyengo yajumphapo, muzamukhumba kuti mupharazgenge pamoza na Ŵakaboni ŵa Yehova. Para mukukhumba kuti mupharazgenge na mpingo, phalirani uyo wakumusambizgani Baibolo. Para muli ŵakwenelera kupharazga na mpingo, imwe na uyo wakumusambizgani Baibolo muzamukumana na ŵalara ŵaŵiri ŵa mpingo.

10 Para mwakumana nawo, vizamumovwirani kuti muŵamanye makora ŵalara ŵanyake ŵa mpingo awo ŵakuliska mskambo wa Chiuta. (Milimo 20:28; 1 Petrosi 5:2, 3) Usange ŵalara aŵa ŵawona kuti mukupulikiska ndiposo kugomezga visambizgo vikuruvikuru vya mu Baibolo, mukuchita ivyo mwasambira, kweniso mukukhumba kuti muŵe yumoza wa Ŵakaboni ŵa Yehova, ŵazamumuphalirani kuti ndimwe ŵakwenelera kuŵa mupharazgi wambura kubatizika.

11. Zunurani nkharo zinyake izo munthu wakwenera kuleka dankha pambere wandambe kupharazga na mpingo.

 11 Nyengo zinyake ŵalara ŵangawona kuti mukukhumbikwira kusintha dankha tunkharo tunyake kuti muŵe ŵakwenelera kupharazga lumoza na mpingo. Tungaŵa tunkharo uto mukuchita mwakubisirizga. Ntheura, pambere mundapemphe kuti muŵe mupharazgi wambura kubatizika, mukwenera kulekerathu kuchita zakwananga zikuru. Nga ni uzaghali, uloŵevu, kweniso kumwa minkhwala yakutimbanizga wongo.Ŵerengani 1 Ŵakorinte 6:9, 10; Ŵagalatiya 5:19-21.

MUKWENERA KULAPA NA KUSINTHA

12. Chifukwa wuli mukwenera kulapa?

12 Pambere mundaŵe ŵakwenelera kubatizika, paliso vinyake vyakuti muchite. Mpositole Paulosi wakati: “Ng’anamukani mtima ndipo muwelere mwakuti zakwananga zinu zisisitike.” (Milimo 3:19) Kung’anamuka panji kuti kulapa, kukung’anamura kujinyumwa chifukwa cha vinthu viheni ivyo munthu wakachita. Ntchakwenelera kuti munthu uyo wakachitanga viheni wamanye kuti wakwenera kulapa. Kweniso nanga ni munthu uyo wakaŵa na nkharo yiwemiko nayo wakwenera kulapa. Chifukwa wuli? Chifukwa ntchakuti ŵanthu wose mbakwananga ndipo ŵakukhumbikwira kuti Chiuta waŵagowokere. (Ŵaroma 3:23; 5:12) Pambere mundambe kusambira Baibolo, mukamanyanga yayi ivyo Chiuta wakukhumba. Ipo kasi mukatenge muchitenge wuli vinthu mwakukolerana na khumbo la Chiuta? Ntheura, mukukhumbikwira kulapa nadi.

13. Kasi kusintha kukung’anamura vichi?

13 Munthu uyo walapa wakweneraso kusintha panji kuleka viheni. Mukwenera kuchita vinandi kuluska kujinyumwa waka. Mukwenera kulekerathu viheni ivyo mukachitanga kale, na kusimikizga kuti muchitenge viwemi. Ntheura pambere mundabatizike mukwenera dankha kulapa na kusintha.

 MUKWENERA KUJIPELEKA KWA CHIUTA

14. Kasi mukwenera kuchita vichi pambere mundabatizike?

14 Paliso chinthu chinyake chakuzirwa icho mukwenera kuchita pambere mundabatizike. Mukwenera kujipeleka kwa Yehova Chiuta.

Kasi mwajipeleka kwa Chiuta mu pemphero?

15, 16. Kasi kujipeleka kwa Chiuta chikung’anamura vichi? Ndipo ntchivichi chikutuma munthu kuti wajipeleke?

15 Kujipeleka kwa Yehova Chiuta chikung’anamura kupemphera kwa iyo kufumira pasi pa mtima, kumulayizga kuti mumuteŵeterenge na mtima winu wose kwamuyirayira. (Dotoronome 6:15) Kasi ntchivichi chikutuma munthu kuti wajipeleke kwa Chiuta? Kuti tizgore fumbo ili, tiyelezgere kuti mwanalume wasonga mwanakazi. Para wakuwona nkharo yiwemi ya mwanakazi uyu, chitemwa chake chikukura. Para nyengo yajumphapo, wangamuphalira kuti ŵatorane. Mbunenesko kuti para munthu wakukhumba kutora, ndikuti wasazgirengepo udindo unyake. Kweni chitemwa ndicho chikumutuma kuti watore.

16 Para mwamba kumumanya Yehova ndiposo kumutemwa, vimovwiraninge kuti mumuteŵetere na kumusopa na mtima wose. Waliyose uyo wakukhumba kulondezga Mwana wa Chiuta, Yesu Khristu, wakwenera ‘kujipata.’ (Mariko 8:34) Para tikujipata tiwoneseskenge kuti vinthu ivyo tikukhumba vileke kutitondeska kupulikira Chiuta na mtima wose. Pambere mundabatizike, mukwenera kuŵa na chilato chakuti muchitenge khumbo la Yehova Chiuta mu umoyo winu.Ŵerengani 1 Petrosi 4:2.

MUKWENERA YAYI KOPA

17. Chifukwa wuli ŵanthu ŵanyake ŵakuchedwa kujipeleka kwa Chiuta?

17 Ŵanthu ŵanyake ŵakuchedwa kujipeleka kwa Yehova chifukwa ŵakopa. Ŵakopa kuti para ŵajipeleka, Chiuta wazamuŵeruzga para ŵangatondeka kuchita ivyo Yehova wakukhumba. Lekani ŵakughanaghana kuti ntchiwemi kuleka waka kujipeleka kwa Yehova.

18. Ntchivichi chingamupangiskani kuti mujipeleke kwa Yehova?

 18 Para mwamba kumutemwa Yehova, mujipelekenge kwa iyo ndipo muŵikengepo mtima kuchita khumbo lake. (Mupharazgi 5:4) Para mwajipeleka, muzamuyezgayezga kuti “mwendenge mwakwenelera Yehova na kumukondweska pa chilichose.” (Ŵakolose 1:10) Chifukwa chakuti mukumutemwa Chiuta, chimuŵiraninge chipusu kuchita khumbo lake. Namwe muzamuzomerezga ivyo wakayowoya mpositole Yohane. Iyo wakati: “Pakuti ili ni ng’anamuro la kutemwa Chiuta lakuti tisungilire malango ghake, ndipo malango ghake ngazito yayi.”1 Yohane 5:3.

19. Chifukwa wuli mukwenera yayi kopa kujipeleka kwa Chiuta?

19 Mukukhumbikwira dankha kuŵa ŵarunji yayi kuti mujipeleke  kwa Chiuta. Yehova wakumanya ivyo mungakwaniska kweniso ivyo mungatondeka. Ntheura wakukhazga kuti muchitenge vinthu ivyo mungakwaniska. (Salimo 103:14) Wakukhumba kuti muchitenge makora, ndipo wamovwiraninge. (Ŵerengani Yesaya 41:10.) Para mukugomezga Yehova na mtima wose, ‘wanyoloskenge nthowa zinu.’Zintharika 3:5, 6.

UBATIZO UKULONGORA KUTI MWAJIPELEKA

20. Chifukwa wuli munthu wakwenera kuzomera pakweru kuti wali kujipeleka kwa Yehova?

20 Para mukughanaghanira vinthu ivyo mwasambira,  vingamovwirani kuti mujipeleke kwa Yehova mu pemphero. Waliyose uyo wakutemwa nadi Chiuta, wakweneraso ‘kuzomera pakweru kuti waponoskeke.’ (Ŵaroma 10:10) Kasi mungazomera wuli?

Ubatizo ukwimira kufwa ku milimo yiheni iyo tikachitanga, na kuŵa ŵamoyo kuti tichite khumbo la Chiuta

21, 22. Kasi ‘mungazomera wuli pakweru’ chipulikano chinu?

21 Mukwenera kuphalira mulaŵiliri wa milimo ya ŵalara wa mpingo winu kuti mukukhumba kubatizika. Iyo wazamutuma ŵalara kuti ŵazakaweleremo namwe mafumbo ghanyake agho ghakulongosora visambizgo vikuruvikuru vya mu Baibolo. Para ŵalara aŵa ŵawona kuti muli ŵakwenelera kubatizika, ŵazamumuphalirani kuti mungazakabatizika pa ungano wakulondezgapo. * Nkhani yakulongosora ng’anamuro la ubatizo yikuyowoyeka pa maungano agha. Uyo wakuyowoya nkhani wakupempha awo ŵabatizikenge kuti ŵazgore mafumbo ghaŵiri mwakukwezga, kulongora kuti ‘ŵazomera pakweru’ chipulikano chawo.

22 Ubatizo ndiwo ukulongora pakweru kuti mwajipeleka kwa Chiuta ndipo ndimwe yumoza wa Ŵakaboni ŵa Yehova. Ŵanthu awo ŵakubatizika ŵakubizgika mu maji, kulongora kuti ŵali kujipeleka kwa Yehova.

ICHO UBATIZO UKWIMIRA

23. Kasi kubatizika “mu zina la Adada na la Mwana na la mzimu utuŵa,” chikung’anamura vichi?

23 Yesu wakati awo ŵakumulondezga ŵazamubatizika “mu zina la Adada na la Mwana na la mzimu utuŵa.” (Mateyu 28:19) Fundo iyi yikung’anamura kuti munthu uyo wakukhumba kubatizika wakwenera kumanya mazaza gha Yehova Chiuta, na gha Yesu Khristu. (Salimo 83:18; Mateyu 28:18) Wakweneraso kumanya ntchito iyo mzimu utuŵa wa Chiuta ukugwira.Ŵagalatiya 5:22, 23; 2 Petrosi 1:21.

24, 25. (a) Kasi ubatizo ukwimira vichi? (b) Kasi mutu 19 uzamuzgora fumbo wuli?

24 Ndipouli, ubatizo nkhubizgika waka mu maji yayi. Kweni  ukwimira chinthu chinyake chakuzirwa chomene. Para mwabizgika mu maji chikung’anamura kuti mwafwa ku milimo yiheni iyo mukachitanga. Kuzuwuka mu maji chikung’anamura kuti sono muli ŵamoyo kuti muchite khumbo la Chiuta. Kumbukani kuti, mwajipeleka kuti muteŵeterenge ŵanthu panji mawupu yayi, kweni Yehova. Para mwajipeleka kwa Yehova na kubatizika, ndikuti mwayamba waka kuŵa paubwezi na Chiuta.Salimo 25:14.

25 Para munthu wabatizika chikung’anamura kuti wapona kale yayi. Mpositole Paulosi wakalemba kuti: “Lutilirani kopa na kutenthema kuti musange chiponosko chinu.” (Ŵafilipi 2:12) Para munthu wabatizika, ndikuti wajura waka nthowa yakuti wazakapone. Kweni fumbo ndakuti, kasi mungakhalilira wuli mu chitemwa cha Chiuta? Fumbo ili lizgorekenge mu mutu 19.

^ ndime 21 Pa maungano gha dera na gha chigaŵa gha Ŵakaboni ŵa Yehova nyengo zose pakuŵa ubatizo.