Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Kasi Baibolo Likusambizgachi Chomenechomene?

Buku lakusambilira Baibolo ili, lili kupangika kuti limovwirani kuti mumanye ivyo Baibolo likuyowoya pa nkhani zakupambanapambana nga ni, chifukwa wuli tikusuzgika, ŵakufwa ŵakuya nkhu, tingachita wuli kuti tiŵe ŵakukondwa mu banja lithu, na zinyake.

Kasi Chiuta Wakakhumbanga Kuti Vinthu Viŵe Nthena?

Mukwenera kuti mukuzizwa kuwona kuti masuzgo nganandi mazuŵa ghano. Kasi mukumanya kuti Baibolo likuti vinthu vizamusintha kunthazi ndiposo kuti namwe muzamupindura na kusintha uku?

MUTU 1

Unenesko Wakuyowoya za Chiuta

Kasi mukuwona kuti Chiuta wakumupwelerani imwe pamwekha? Sambirani mikhaliro yake kweniso umo wangaŵira mubwezi winu.

MUTU 2

Baibolo ni Buku Lakufuma kwa Chiuta

Kasi Baibolo lingamovwirani wuli para muli na masuzgo? Chifukwa wuli tikugomezga mauchimi gha mu Baibolo?

MUTU 3

Kasi Chiuta Wakukhumba Kuti Vinthu Viŵe Wuli pa Charu Chapasi?

Kasi khumbo la Chiuta lakuti charu chizakaŵe paradiso lizamufiskika? Para ni nthena, pawuli?

MUTU 4

Kasi Yesu Khristu Ni Njani?

Manyani ivyo vikulongora kuti Yesu ni Mesiya uyo Baibolo likayowoyerathu kuti wizenge, uko wakafuma, ndiposo chifukwa icho ni Mwana wapadera wa Yehova.

MUTU 5

Sembe—Yakuwombora Ntchawanangwa Chapadera

Kasi sembe yakuwombora ni vichi? Sembe iyi yingamovwirani wuli?

MUTU 6

Kasi Ŵakufwa Ŵali Nkhu?

Sambirani ivyo Baibolo likuyowoya pa nkhani ya uko kuli ŵakufwa kweniso chifukwa icho ŵanthu ŵakufwira.

MUTU 7

Kasi Ŵakutemweka Ŵinu Awo Ŵali Kufwa Ŵazamuwuka?

Kasi ŵakutemweka ŵinu ŵali kufwa? Kasi vingachitika kuti muzakaŵawoneso? Sambirani vinandi chifukwa Baibolo likusambizga kuti ŵakufwa ŵazamuwuka.

MUTU 8

Kasi Ufumu wa Chiuta ni Vichi?

Ŵanthu ŵanandi ŵakulimanya Lurombo lwa Fumu. Kasi Mazgu ghakuti ‘Ufumu winu wize’ ghakung’anamura vichi?

MUTU 9

Kasi Tili mu “Mazuŵa Ghaumaliro”?

Wonani ivyo vikuchitika mu charu ivyo vikulongora kuti tili mu “mazuŵa ghaumaliro” agho Baibolo likayowoyerathu.

MUTU 10

Kasi Vilengiwa Vyauzimu Vikuchita Nase Wuli?

Baibolo likuyowoyapo za ŵangelo na viŵanda. Kasi vilengiwa vyauzimu viliko nadi? Kasi vingamovwirani

MUTU 11

Chifukwa Wuli Chiuta Wakughalaŵiska Waka Masuzgo?

Ŵanthu ŵanandi ŵakughanaghana kuti Chiuta ndiyo wakupangiska masuzgo mu charu. Imwe mukughanaghana wuli? Sambirani ivyo Chiuta wakuyowoya pa nkhani ya masuzgo agho tikusangana nagho.

MUTU 12

Nkharo Yakukondweska Chiuta

Vingachitika kuti munthu waŵe paubwezi na Yehova. Nakuti imwe nthena mungaŵa mubwezi wake.

MUTU 13

Wonani Umoyo Nga Umo Chiuta Wakuwuwonera

Kasi Chiuta wakukuwona wuli kufumiska nthumbo, kupokera ndopa, na umoyo wa vinyama?

MUTU 14

Umo Mungachitira Kuti Muŵe Ŵakukondwa mu Banja Linu

Ŵafumu, ŵawoli, ŵapapi, na ŵana ŵangasambirako kwa Yesu pa nkhani ya chitemwa icho wakalongora. Kasi tikusambirako vichi kwa Yesu?

MUTU 15

Kusopa Uko Chiuta Wakuzomerezga

Wonani fundo 6 izo zingatovwira kuti timanye awo ŵali mu chisopa chaunenesko mazuŵa ghano.

MUTU 16

Koleskani Kusopa Kwaunenesko

Kasi mungakumana na masuzgo wuli para mukuphalirako ŵanyinu ivyo mukugomezga? Kasi mungachita wuli kuti muleke kuŵakhuŵazga?

MUTU 17

Sendelerani kwa Chiuta mu Pemphero

Kasi Chiuta wakupulika para mukupemphera? Kuti musange zgoro lake, mukwenera kumanya dankha ivyo Baibolo likusambizga pa nkhani ya pemphero.

MUTU 18

Ubatizo Ndiposo Ubwezi Winu na Chiuta

Kasi munthu wakwenera kuchita vichi kuti wabatizike? Sambirani kuti mumanye icho ubatizo ukwimira kweniso umo ukuchitikira.

MUTU 19

Khalilirani mu Chitemwa cha Chiuta

Kasi tingalongora wuli kuti tikuwonga kweniso kukondwa na vyose ivyo Chiuta watichitira?

VYAKUSAZGIRAPO

Zina la Chiuta—na Ng’anamuro Lake

Mabaibolo ghanandi ŵali kuwuskamo zina la Chiuta. Chifukwa wuli? Kasi ntchakuzirwa kuzunura zina la Chiuta?

VYAKUSAZGIRAPO

Umo Uchimi wa Daniyeli Ukayowoyerathu za Kwiza kwa Mesiya

Vyaka 500 pambere Yesu wandababike, Chiuta wakavumbulira Daniyeli nyengo iyo Mesiya wizirenge. Sambirani vinthu vyakukhwaskana na uchimi uwu

VYAKUSAZGIRAPO

Yesu Khristu—ni Mesiya Uyo Chiuta Wakalayizga

Yesu wakafiska mauchimi ghose gha mu Baibolo ghakuyowoya za Mesiya. Wonani mu Baibolo linu, kuti mumanye umo mauchimi ghose ghakafiskikira nadi ndendende.

VYAKUSAZGIRAPO

Unenesko Pakuyowoya za Dada, Mwana, na Mzimu Utuŵa

Ŵanthu ŵanandi ŵakugomezga kuti chisambizgo chakuti mwa Chiuta yumoza muli ŵachiuta ŵatatu, chili mu Baibolo. Kweni kasi mbunenesko?

VYAKUSAZGIRAPO

Chifukwa Wuli Ŵakhristu Ŵaunenesko Ŵakugwiliskira Ntchito Mphinjika Yayi Pakusopa?

Kasi Yesu wakapayikika nadi pa mphinjika? Ŵerengani kuti mumanye ivyo Baibolo likuyowoya.

VYAKUSAZGIRAPO

Mugonero wa Fumu—Ukuchindika Chiuta

Ŵakhristu ŵakuphalirika kuti ŵachitenge Chikumbusko cha nyifwa ya Khristu. Mphawuli apo tikwenera kuchita chikumbusko, ndipo tikwenera kuchita wuli?

VYAKUSAZGIRAPO

Kasi Ŵanthu Ŵali Nadi na Mzimu Uwo Ukulutilira Kuŵa Wamoyo Para Ŵafwa?

Ŵanthu ŵanandi ŵakughanaghana kuti para munthu wafwa, chinthu chinyake chikufumamo mu thupi lake, na kulutilira kuŵa na umoyo ku malo ghanyake. Kasi Baibolo likuti wuli?

VYAKUSAZGIRAPO

Kasi Sheole na Hadesi Ni Vichi?

Mu Mabaibolo ghanyake mazgu ghakuti Sheole na Hadesi, ghali kulembeka kuti “dindi,” “malaro,” “helo,” panji “khululu”. Kasi mazgu agha ghakung’anamura vichi?

VYAKUSAZGIRAPO

Kasi Zuŵa la Cheruzgo—ni Vichi?

Sambirani chifukwa icho Zuŵa la Cheruzgo lizamuŵira lakukondweska ku ŵanthu wose ŵakugomezgeka.

VYAKUSAZGIRAPO

Uchimi wa mu Baibolo Ukulongora kuti Chaka cha 1914 Ntchapadera

Kasi pali ukaboni wuli wa mu Baibolo wakulongora kuti chaka cha 1914 ntchapadera?

VYAKUSAZGIRAPO

Kasi Mikayeli, Mungelo Mulara, ni Njani?

Baibolo likumulongosora mungelo wankhongono uyu. Manyani vinandi vya mungelo uyu na ivyo wakuchita pasono.

VYAKUSAZGIRAPO

Kasi “Babuloni Mukuru” ni Vichi?

Buku la Chivumbuzi likuyowoya za mwanakazi munyake uyo wakumanyikwa na zina lakuti “Babuloni Mukuru.” Kasi mwanakazi uyu wakwimira vichi? Kasi Baibolo likuti wuli za mwanakazi uyu?

VYAKUSAZGIRAPO

Kasi Yesu Wakababika mu Disembala?

Kasi Baibolo likuti apo Yesu wakababikanga kukaŵa wuli ku Betelehemu? Ndipo ichi chikutiphalira vichi?

VYAKUSAZGIRAPO

Kasi Tikwenera Kuchitako Vikondwelero?

Kasi vikondwelero vinandi ivyo vikuchitika uko mukukhala vikamba wuli? Mazgoro ghangamuzizikani.