Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Kasi Baibolo Likutisambizga Vichi?

 MUTU 15

Nthowa Yakwenelera Yakusopera Chiuta

Nthowa Yakwenelera Yakusopera Chiuta

1. Ni njani wakwenera kutiphalira umo tingasopera Chiuta mu nthowa yakwenelera?

MATCHALITCHI ghanandi ghakuti ghakusambizga vyaunenesko pa nkhani ya Chiuta. Kweni uwu mbutesi. Chifukwa ntchakuti matchalitchi agha ghakusambizga vinthu vyakupambana chomene pa nkhani ya Chiuta na umo tingamusopera. Kasi tingamanya wuli nthowa yakwenelera yakusopera Chiuta? Ni Yehova pera uyo wangatiphalira umo tingamusopera.

2. Kasi mungachita vichi kuti mumanye nthowa yakwenelera yakusopera Chiuta?

2 Yehova watipa Baibolo kuti timanye nthowa yakwenelera iyo tingamusopera. Ipo mukwenera kusambira Baibolo ndipo Yehova wamovwiraninge kuti mumanye ivyo wakusambizga, chifukwa wakumukhumbirani viwemi.—Yesaya 48:17.

3. Kasi Chiuta wakukhumba kuti tichitenge vichi?

3 Ŵanthu ŵanyake ŵakuti tikupambana waka matchalitchi kweni tose nthowa njimoza. Kweni ndivyo Yesu wakasambizga yayi. Wakati: “Ni waliyose yayi uyo wakuyowoya kwa ine kuti, ‘Fumu, Fumu,’ wazamunjira mu Ufumu wa kuchanya, kweni yekha uyo wakuchita khumbo la Adada.” Ipo chingaŵa chiwemi kuti ise timanye khumbo la Chiuta na kulichita. Iyi ni nkhani yamaseŵera yayi, chifukwa Yesu wakati awo ŵakuleka kupulikira Chiuta ŵakuyana waka na vigeŵenga panji kuti awo ‘ŵakuchita viheni.’—Mateyu 7:21-23.

4. Kasi Yesu wakati wuli pa nkhani ya kuchita khumbo la Chiuta?

 4 Yesu wakati para tikukhumba kuchita khumbo la Chiuta, tikumanenge na masuzgo. Wakati: “Njirani pa chipata chifinyi, chifukwa chipata chikuru chili na nthowa yisani iyo yikuya ku pharanyiko, ndipo mbanandi awo ŵakwendamo. Kweni chipata chifinyi chili na nthowa yichoko iyo yikuya ku umoyo, ndipo mbachoko awo ŵakuyisanga.” (Mateyu 7:13, 14) Nthowa yichoko panji kuti nthowa yakwenelera yakusopera Chiuta, yikuya ku umoyo. Nthowa yisani, panji kuti nthowa yambura kwenelera yakusopera Chiuta, yikuya ku pharanyiko. Kweni Yehova wakukhumba yayi kuti munthu munyake wafwe. Wapeleka mwaŵi kwa waliyose kuti wamumanye.—2 Petrosi 3:9.

NTHOWA YAKWENELERA YAKUSOPERA CHIUTA

5. Kasi tingachita wuli kuti timanye awo ŵakusopa Chiuta mu nthowa yakwenelera?

5 Yesu wakati tingaŵamanya awo ŵakusopa Chiuta mu nthowa yakwenelera. Tingaŵamanya para tingafufuza ivyo ŵakugomezga na ivyo ŵakuchita. Yesu wakati: “Muŵamanyenge na vipambi vyawo.” Wakatiso: “Khuni lililose liwemi likupambika vipambi viwemi.” (Mateyu 7:16, 17) Fundo iyi yikung’anamura kuti awo ŵakusopa Chiuta mbarunji yayi. Kweni nyengo zose ŵateŵeti ŵa Chiuta ŵakuyezgayezga kuchita icho ntchiwemi. Sono tiwonenge ivyo vingatovwira kuti timanye awo ŵakusopa Chiuta mu nthowa yakwenelera.

6, 7. Kasi visambizgo vyaunenesko vikufuma nkhu? Longosorani. Kasi ivyo Yesu wakachita vikutisambizga vichi?

6 Ivyo ŵakusambizga vikufuma mu Baibolo. Baibolo likuti: “Malemba ghose ngakupelekeka na Chiuta kwizira mwa mzimu ndipo ngachandulo pa kusambizga, kuchenya, kunyoloska vinthu, na kulanga mu urunji, mwakuti munthu wa Chiuta waŵenge wakukwana, wakunozgeka kuchita mulimo uliwose uwemi.” (2 Timote 3:16, 17)  Mpositole Paulosi wakalembera Ŵakhristu kuti: “Apo mukapulika mazgu gha Chiuta kwa ise, mukaghazomera nga ni mazgu gha ŵanthu yayi, kweni nga umo ghaliri nadi mazgu gha Chiuta.” (1 Ŵatesalonika 2:13) Visambizgo vyaunenesko vikufuma mu mazgu gha Chiuta, Baibolo. Vikufuma mu maghanoghano gha ŵanthu yayi, panji kunyake kulikose.

7 Vyose ivyo Yesu wakasambizganga vikafumanga mu mazgu gha Chiuta. (Ŵerengani Yohane 17:17.) Kanandi Yesu wakazunuranga Malemba. (Mateyu 4:4, 7, 10) Ŵateŵeti ŵa Chiuta ŵakuchita nga ni Yesu ndipo chilichose icho ŵakusambizga chikufuma mu Baibolo.

8. Kasi Yesu wakati tikwenera kusopa njani?

8 Ŵakusopa Yehova pera. Lemba la Salimo 83:18 likuti: “Mwaŵeneimwe zina linu ni Yehova, ndimwe mwekha Wapachanya Nkhanira pa charu chose chapasi.” Yesu wakakhumbanga kuti ŵanthu ŵamanye Chiuta waunenesko, ndipo wakasambizganga ŵanthu zina la Chiuta. (Ŵerengani Yohane 17:6.) Yesu wakati: “Yehova Chiuta wako ndiyo ukwenera kumusopa, ndipo ndiyo pera uyo ukwenera kumuchitira uteŵeti wakupatulika.” (Mateyu 4:10) Ŵateŵeti ŵa Chiuta ŵakuchita nga ni Yesu. Ŵakusopa Yehova pera, ŵakuzunura zina lake, na kusambizga ŵanthu zina la Chiuta na ivyo wazamutichitira.

9, 10. Kasi awo ŵakusopa mu nthowa yakwenelera ŵakulongora wuli kuti ŵakutemwana?

9 Ŵakutemwana zanadi. Yesu wakasambizga ŵasambiri ŵake kuti ŵatemwanenge. Awo ŵakusopa Chiuta munthowa yakwenelera nawo ŵakutemwana. (Ŵerengani Yohane 13:35.) Ŵakutemwana nangauli ŵakufuma ku vyaru vyakupambana, ŵali na kakhaliro kakupambana, ŵanyake mbakavu, ndipo ŵanyake mbasambazi. Chitemwa ichi chikovwira kuti wose ŵaŵenge ŵakukolerana. (Ŵakolose 3:14) Ŵakuluta ku nkhondo yayi kuti ŵakakome ŵanthu. Baibolo  likuti: “Ŵana ŵa Chiuta na ŵana ŵa Dyabulosi ŵakumanyikwa na fundo iyi: Waliyose uyo wakuleka kuchita urunji na uyo wakuleka kutemwa mubali wake ngwakufuma kwa Chiuta yayi. Pakuti uwu mbuthenga uwo mukapulika pakwamba, wakuti titemwanenge. Tileke kuŵa nga ni Kayini uyo wakafuma kwa muheni ndipo wakakoma munung’una wake.”—1 Yohane 3:10-12; 4:20, 21.

10 Ŵakhristu ŵaunenesko ŵakugwiliskira ntchito nyengo yawo, nkhongono zawo, na chuma chawo kuti ŵawovwire na kukhozga ŵanyawo. (Ŵahebere 10:24, 25) Ŵakuchita icho “ntchiwemi kwa wose.”—Ŵagalatiya 6:10.

11. Chifukwa wuli tikugomezga kuti tizamupona kwizira mwa Yesu?

11 Ŵakugomezga kuti ŵazamupona kwizira mwa Yesu. Baibolo likuti: “Palije munyake uyo wangatiponoska, chifukwa palije zina linyake pa charu chapasi ilo Chiuta wasankha pakati pa ŵanthu kuti watiponoske nalo.” (Milimo 4:12) Mu Mutu 5 wa buku lino, tikasambira kuti Yehova wakatuma Yesu kuti wapeleke umoyo wake kuŵa sembe ya ŵanthu ŵakupulikira. (Mateyu 20:28) Yehova wali kusankha Yesu kuŵa Fumu kuti wazakalamulire charu chose chapasi. Lekani Baibolo likuti para tikukhumba umoyo wamuyirayira, tikwenera kupulikira Yesu.—Ŵerengani Yohane 3:36.

12. Chifukwa wuli Ŵakhristu ŵaunenesko ŵakuchitako yayi ndyali?

12 Ŵakuchitako yayi ndyali. Yesu wakachitangako yayi ndyali. Apo wakayezgekanga, wakaphalira Pilato kuti: “Ufumu wane ngwa charu chino chara.” (Ŵerengani Yohane 18:36.) Nga ni Yesu, Ŵakhristu ŵaunenesko mbakugomezgeka ku Ufumu wa Chiuta. Lekani kulikose uko ŵali, ŵakuchitako yayi ndyali. Kweni Baibolo likuti tikwenera kupulikira “ŵamazaza,” panji kuti ŵalara ŵaboma. (Ŵaroma 13:1) Ŵakhristu ŵaunenesko ŵakupulikira malango gha mu charu icho ŵakukhala. Kweni para malango gha  boma ghakususkana na malango gha Chiuta, ŵakuchita nga mbapositole, awo ŵakati: “Tikwenera kupulikira Chiuta nga muwusi m’malo mwa ŵanthu.”—Milimo 5:29; Mariko 12:17.

13. Kasi Ufumu wa Chiuta uzamuchita vichi?

13 Ufumu wa Chiuta wekha ndiwo uzamuwuskapo masuzgo. Yesu wakati “makani ghawemi gha Ufumu” ghazamupharazgika mu charu chose chapasi. (Ŵerengani Mateyu 24:14.) Palije boma la ŵanthu ilo lingachita ivyo Ufumu wa Chiuta uzamutichitira. (Salimo 146:3) Yesu wakasambizga kuti tilombenge Ufumu uwu, apo wakati: “Ufumu winu wize. Khumbo linu lichitike pano pasi nga nkhuchanya.” (Mateyu 6:10) Baibolo likuti Ufumu wa Chiuta uzamuwuskapo maboma ghose gha ŵanthu ndipo “iwo wekha ndiwo uzamuŵako kwamuyirayira.”—Daniyeli 2:44.

14. Kasi mukuwona kuti mbanjani awo ŵakusopa Chiuta munthowa yakwenelera?

14 Pakuti mwasambira fundo izi, jifumbani kuti: ‘Kasi mbanjani awo fundo izo ŵakusambizga zikufuma mu Baibolo? Kasi mbanjani awo ŵakuphalirako ŵanyawo zina la Chiuta? Kasi mbanjani awo ŵakutemwana zanadi? Kasi mbanjani awo ŵakugomezga kuti Chiuta wakatuma Yesu kuti wazakatiponoske? Kasi mbanjani awo ŵakuchitako yayi ndyali? Ndipo kasi mbanjani awo ŵakupharazga kuti Ufumu wa Chiuta ndiwo wekha uzamuwuskapo masuzgo gha ŵanthu?’ Mbakaboni ŵa Yehova pera.—Yesaya 43:10-12.

KASI MUCHITENGE WULI?

15. Kasi tikwenera kuchita vichi kuti Chiuta watiwonenge kuti tikumusopa mwakwenelera?

15 Ntchakukwana yayi kugomezga waka kuti Chiuta waliko. Chifukwa viŵanda navyo vikugomezga kuti kuli Chiuta, kweni vikumupulikira yayi. (Yakobe 2:19) Para tikukhumba kuti Chiuta watiwonenge kuti tikumusopa  munthowa yakwenelera, tikwenera yayi kugomezga waka kuti waliko, kweni tikweneraso kuchita ivyo wakukhumba.

16. Chifukwa wuli tikwenera kukana chisopa chautesi?

16 Kuti Chiuta wazomerezge kusopa kwithu, tikwenera kukana chisopa chautesi. Ntchimi Yesaya yikati: “Fumanimo mukati mwake, muŵe ŵakutowa.” (Yesaya 52:11; 2 Ŵakorinte 6:17) Lekani tikwenera kukana chilichose icho chikukolerana na chisopa chautesi.

17, 18. Kasi “Babuloni Mukuru” ni vichi? Chifukwa wuli munthu wakwenera kufumamo mwaluŵiro mu Babuloni Mukuru?

17 Kasi chisopa chautesi ni vichi? Ni matchalitchi ghose agho ghakusambizga ŵanthu kuti ŵasopenge Chiuta munthowa iyo yikukolerana yayi na Mazgu ghake. Baibolo likuti matchalitchi ghose ghautesi ni “Babuloni Mukuru.” (Chivumbuzi 17:5) Chifukwa wuli? Chifukwa mu Babuloni ndimo visambizgo vinandi vyautesi vikayambira, Chigumula cha mu nyengo ya Nowa chikati chamara. Visambizgo ivi vikafalikira pa charu chose. Mwachiyelezgero, ŵanthu awo ŵakakhalanga mu Babuloni ŵakagomezganga kuti kuli ŵachiuta ŵatatu mwa chiuta yumoza. Mazuŵa ghano napo, visopa vinandi vikusambizga nthena. Kweni Baibolo likusambizga kuti kuli Chiuta yumoza pera waunenesko, Yehova. Ndipo Yesu Khristu ni Mwana wake. (Yohane 17:3) Ŵanthu awo ŵakakhalanga mu Babuloni ŵakagomezgangaso kuti ŵanthu ŵali na mzimu uwo ukulutilira kuŵa wamoyo para ŵafwa ndipo ungalangika ku moto. Kweni uwu mbutesi.—Wonani Mazgu Ghakuumaliro 1417.

18 Chiuta wakayowoyerathu kuti sonosono apa visopa vyose vyautesi viparanyikenge. (Chivumbuzi 18:8) Kasi mwawona chifukwa icho mukwenera kufumiramo luŵiro mu chisopa chautesi? Yehova Chiuta wakukhumba kuti mufumemo pambere maji ghandafike musingo.—Chivumbuzi 18:4.

Para mukuteŵetera lumoza na ŵanthu ŵa Yehova muŵenge na ŵabwezi ŵanandi pa charu chose

19. Kasi Yehova wachitenge wuli para mwasankha kumuteŵetera?

 19 Para mwafumamo mu chisopa chautesi na kwamba kusopa Yehova, ŵabwezi ŵinu panji ŵa mu banja linu ŵambenge kumususkani, kumunenani panji kumusuzgani. Kweni Yehova wamulekaninge yayi. Muŵenge mu gulu la Ŵakhristu ŵaunenesko pa charu chose, awo ŵakutemwana zanadi. Ndiposo muzamusanga umoyo wamuyirayira mu charu chiphya. (Mariko 10:28-30) Nyengo zinyake ŵabwezi na ŵa mu banja linu awo ŵakumunenani, kunthazi ŵangazakamba kusambira Baibolo.

20. Chifukwa wuli mukwenera kwambapo sono kusopa Chiuta munthowa yakwenelera?

20 Sonosono apa Chiuta waparanyenge ŵanthu ŵaheni ndipo Ufumu wake uzamulamulira charu chose chapasi. (2 Petrosi 3:9, 13) Nyengo iyi yizamuŵa yakukondweska chomene. Waliyose wazamusopa umo mweneko Yehova wakukhumbira. Ipo ntchakuzirwa kuti mwambepo sono kusopa Chiuta munthowa yakwenelera.

 

Manyani Vinandi

MBANJANI ŴAKUCHITA KHUMBO LA YEHOVA MAZUŴA GHANO?

Chifukwa Wuli Tikuchemeka Ŵakaboni ŵa Yehova?

Pali vifukwa vitatu ivyo tikatolera zina ili.