Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Kasi Baibolo Likutisambizga Vichi?

 MUTU 17

Ni Mwaŵi Kupemphera Kwa Chiuta

Ni Mwaŵi Kupemphera Kwa Chiuta

“Uyo wali kulenga kuchanya na charu chapasi” wakukhumba kupulika mapemphero ghithu.—Salimo 115:15

1, 2. Chifukwa wuli pemphero ntchawanangwa chapadera? Ndipo kasi tingapemphera wuli kuti Chiuta watipulike?

CHARU ntchichoko chomene pakuyaniska na kuchanya. Para Yehova wakulaŵiska pa charu chapasi, ŵanthu wose wakuŵawona nga nkhanthonyezi mu chiŵiya. (Salimo 115:15; Yesaya 40:15) Nangauli tikuwoneka tuchoko chomene pakuyaniska na kuchanya, kweni lemba la Salimo 145:18, 19 likuti: “Yehova wali pafupi na wose awo ŵakumuchema, wose awo ŵakumuchema mu unenesko. Wakukhorweska khumbo la awo ŵakumopa, wakupulika para ŵakulira kuti waŵavwire.” Uwu ni mwaŵi wapadera chomene. Yehova, uyo ni Mlengi Wankhongonozose, wakukhumba kuŵa nase pafupi ndipo wakukhumba kupulika mapemphero ghithu. Kupemphera kwa Chiuta ni mwaŵi nadi, ndipo ntchawanangwa icho Yehova wali kupa munthu waliyose.

2 Kweni Yehova wangapulika mapemphero ghithu pekha para tikupemphera kuyana na umo iyo wakukhumbira. Kasi tikwenera kupemphera wuli? Tiyeni tiwone ivyo Baibolo likuyowoya pa nkhani ya pemphero.

CHIFUKWA WULI TIKWENERA KUPEMPHERA KWA YEHOVA?

3. Kasi Yehova wakukhumba kuti muchitenge vichi? Chifukwa wuli?

3 Yehova wakukhumba kuti imwe mupempherenge kwa iyo, panji kuti muyowoyenge nayo. Kasi tikumanya wuli kuti ndivyo wakukhumba? Ŵerengani Ŵafilipi 4:6, 7Fumu ya kuchanya na charu chapasi yikumukhumbirani viwemi ndipo yikukhumba kuti muyiphalirenge vya mu  mtima winu kweniso masuzgo ghinu. Mwaŵi uwu mungawutayanga yayi.

4. Kasi chichitikenge ntchivichi para nyengo zose mukupemphera kwa Yehova?

4 Pemphero likovwira kuti ubwezi withu na Yehova ukhore. Ŵanthu awo ŵakutemwana, ubwezi wawo ukukhora para ŵakuphalirana maghanoghano ghawo, masuzgo, kweniso umo ŵakujipulikira. Ndimo vikuŵiraso para tikupemphera kwa Yehova. Mu Baibolo, Yehova wakutiphalira maghanoghano ghake, umo wakujipulikira, ndipo wakutiphaliraso ivyo wazamuchita kunthazi. Namwe nyengo zose mungamuphalira Yehova ivyo vili mu mtima winu para mukupemphera. Para muchitenge nthena, ubwezi winu na Yehova ukhorenge chomene.—Yakobe 4:8.

KASI TIKWENERA KUPEMPHERA WULI KUTI CHIUTA WATIPULIKE?

5. Ntchivichi chikulongora kuti Yehova wakupulika mapemphero ghose yayi?

5 Kasi Yehova wakupulika mapemphero ghose? Yayi. Mu  nyengo ya Yesaya, Yehova wakaphalira Ŵaisrayeli kuti: “Nanga mukuyowoya malurombo ghanandi, nkhupulika yayi. Mawoko ghinu ngakuzura na ndopa.” (Yesaya 1:15) Yehova wapulikenge yayi mapemphero ghithu para nase tingachita vinthu ivyo wakutinkha.

6. Chifukwa wuli tikwenera kuŵa na chipulikano? Kasi tingalongora wuli kuti tili na chipulikano?

6 Kuti Yehova wapulike mapemphero ghithu, tikwenera kuŵa na chipulikano mwa iyo. (Mariko 11:24) Mpositole Paulosi wakati: “Kwambura chipulikano ntchambura machitiko kumukondweska Chiuta, pakuti uyo wakusendelera kwa Chiuta wakwenera kugomezga kuti waliko ndipo wakuŵapa njombe awo ŵakumupenja na mtima wose.” (Ŵahebere 11:6) Kweni ntchakukwana yayi kuyowoya waka kuti tili na chipulikano. Zuŵa lililose tikwenera kupulikira Yehova kuti tilongore kuti tili nadi na chipulikano.—Ŵerengani Yakobe 2:26.

7. (a) Chifukwa wuli pakupemphera kwa Yehova tikwenera kuyowoya mwakujiyuyura kweniso mwantchindi? (b) Kasi tingalongora wuli kuti tikupemphera kufumira pasi pa mtima?

7 Pakupemphera kwa Yehova, tikwenera kuyowoya mwakujiyuyura kweniso mwantchindi. Chifukwa wuli? Para tingapika mwaŵi wakuti tiyowoye na fumu panji pulezidenti, tingayowoya mwantchindi. Pakuti Yehova Ngwankhongonozose, ipo tikwenera kuyowoya nayo mwantchindi chomene kweniso mwakujiyuyura. (Genizesi 17:1; Salimo 138:6) Pakupemphera kwa Yehova, tikwenera kuyowoya kufumira pasi pa mtima, ndipo tileke kuwerezga mazgu ghamoza kanandinandi.—Mateyu 6:7, 8.

8. Kasi tikwenera kuchita wuli para tapempha chinthu kwa Yehova?

8 Para tikupempha chinthu kwa Yehova, tikwenera kuchita kuyana na ivyo tapempha. Mwachiyelezgero, para tapempha Yehova kuti watipe vyakukhumbikwa vya zuŵa na zuŵa, tileke kukhala waka na kulindizga kuti watipenge vyose. Kweni para tingakwaniska, tikwenera kugwira ntchito  yiliyose iyo yasangika. (Mateyu 6:11; 2 Ŵatesalonika 3:10) Para tapempha Yehova kuti watovwire kuleka kuchita chinthu chinyake chiheni, tikwenera kugega chilichose icho chingatipangiska kuchita viheni. (Ŵakolose 3:5) Sono tiyeni tidumbiskane mafumbo ghanyake agho ŵanthu ŵakufumba pa nkhani ya pemphero.

MAFUMBO GHAKUKHWASKANA NA PEMPHERO

9. Kasi tikwenera kupemphera kwa njani? Kasi lemba la Yohane 14:6 likutisambizga vichi?

9 Kasi tikwenera kupemphera kwa njani? Yesu wakasambizga ŵasambiri ŵake kuti ŵapempherenge kwa ‘Adada ŵithu ŵakuchanya.’ (Mateyu 6:9) Yesu wakatiso: “Ine ndine nthowa, unenesko, na umoyo. Palije uyo wakwiza kwa Adada kwambura kwizira mwa ine.” (Yohane 14:6) Tikwenera kupempha kwa Yehova pera kwizira mwa Yesu. Kasi fundo yakuti kupemphera kwizira mwa Yesu yikung’anamurachi? Kuti Yehova wapulike mapemphero ghithu tikwenera kuchindika udindo wapadera uwo Yehova wali kupa Yesu. Tikasambira kuti Yesu wakiza pa charu chapasi kuti wazakatiwombore ku kwananga na nyifwa. (Yohane 3:16; Ŵaroma 5:12) Yehova wali kusankha Yesu kuŵa Wasembe Mukuru ndiposo Mweruzgi.—Yohane 5:22; Ŵahebere 6:20.

Mungapemphera nyengo yili yose

10. Kasi tikwenera kukhala wuli pakupemphera? Longosorani.

10 Kasi tikwenera kukhala wuli pakupemphera? Yehova wakukhumba yayi kuti pakupemphera, tigwadenge pera, kukhala, panji kuyimilira. Baibolo likutisambizga kuti tingayowoya na Yehova mulimose umo tingakhalira, chikuru takhala mwantchindi. (1 Midauko 17:16; Nehemiya 8:6; Daniyeli 6:10; Mariko 11:25) Chakuzirwa kwa Yehova ni umo takhalira pakupemphera yayi, kweni mtima uwo tikuŵa nawo pakupemphera. Nyengo yiliyose tingapemphera mwakukwezga panji mu mtima, muhanya panji usiku. Para tikupemphera kwa Yehova tikugomezga kuti wakupulika nanga munthu waliyose wangaleka kupulika.—Nehemiya 2:1-6.

11. Kasi tingapempha vichi kwa Yehova?

 11 Kasi tingapempha vichi? Baibolo likuti: “Kalikose ako tingalomba mwakuyana na khumbo lake, wakutipulika.” (1 Yohane 5:14) Kasi tingamuphalira Yehova ivyo vili mu mtima withu? Enya. Pakupemphera kwa Yehova tichitenge nga tikuyowoya na mubwezi withu wapamtima. Tingamuphalira Yehova chilichose icho tikughanaghana kweniso icho tikukhumba. (Salimo 62:8) Tingamupempha kuti watipe mzimu wake utuŵa kuti utovwire kuchita viwemi. (Luka 11:13) Tingamupemphaso Yehova kuti watipe vinjeru kuti tisankhe vinthu mwamahara. Ndiposo tingamupempha kuti watipe nkhongono kuti tizizipizge masuzgo. (Yakobe 1:5) Tingamupemphaso kuti watigowokere zakwananga. (Ŵaefeso 1:3, 7) Tikweneraso kupemphelerako ŵanyithu, kwali mba mu nyumba yithu, panji ŵabali na ŵadumbu mu mpingo.—Milimo 12:5; Ŵakolose 4:12.

12. Zunurani vinthu vyakuzirwa chomene ivyo tingazunura mu pemphero.

12 Kasi chakuzirwa chomene para tikupemphera ntchivichi? Ni Yehova na khumbo lake. Tikwenera kuwonga Yehova na mtima wose chifukwa cha vyose ivyo wali kutichitira. (1 Midauko 29:10-13) Apo Yesu wakaŵa pa charu chapasi wakasambizga ŵasambiri ŵake ivyo ŵangazunura pakupemphera. (Ŵerengani Mateyu 6:9-13.) Wakaŵaphalira kuti chakwamba, ŵapemphenge kuti zina la Chiuta lituŵiskike, panji kuti ŵanthu ŵaliwonenge kuti ndakupatulika. Pamanyuma, Yesu wakati tikwenera kupempha kuti Ufumu wa Chiuta wize kweniso kuti khumbo la Chiuta lichitike pa charu chose chapasi. Yesu wakayowoya dankha vinthu vyakuzirwa ivyo tingapempha ndipo pamasinda wakati tingapempha vinthu vithu ivyo tikukhumba. Para pakupemphera tikuŵika dankha Yehova na khumbo lake pakwamba, tikulongora icho ntchakuzirwa chomene kwa ise.

13. Kasi mapemphero ghithu ghakwenera kuŵa ghatali wuli?

 13 Kasi mapemphero ghithu ghakwenera kuŵa ghatali wuli? Baibolo likuyowoya yayi. Pemphero lithu lingaŵa lifupi panji litali, kuyana na umo vinthu viliri. Mwachiyelezgero, tingapemphera pemphero lifupi pa chakurya. Ndipo tingapemphera litali para tikuphalira Yehova masuzgo ghithu panji para tikumuwonga. (1 Samuyeli 1:12, 15) Tikwenera yayi kupemphera mapemphero ghatali kuti tikondweske waka ŵanthu, nga umo ŵakachitiranga ŵanthu ŵanyake  mu nyengo ya Yesu. (Luka 20:46, 47) Yehova wakukondwa yayi na mapemphero ghanthena. Chakuzirwa chomene kwa Yehova ni para tikupemphera kufumira pasi pa mtima.

14. Kasi tikwenera kupemphera kalinga? Kasi Yehova walongora vichi pakutipa mwaŵi uwu?

14 Kasi tikwenera kupemphera kalinga? Yehova wakukhumba kuti tiyowoyenge nayo nyengo zose. Baibolo likuti tikwenera “kulutilira kulomba,” ‘kukosera kulomba,’ ndiposo kuti ‘nyengo zose tilombenge.’ (Mateyu 26:41; Ŵaroma 12:12; 1 Ŵatesalonika 5:17) Nyengo zose Yehova ngwakunozgeka kutipulika. Tingamuwonga zuŵa lililose chifukwa cha chitemwa chake kweniso mtima wake wakupa. Tingamupemphaso kuti watilongozge, watipe nkhongono, ndiposo kutipembuzga. Para tikuwona nadi kuti ni mwaŵi kupemphera kwa Yehova, tisangenge nyengo kuti tiyowoyenge nayo.

15. Chifukwa wuli tikwenera kuyowoya kuti “ameni” paumaliro wa pemphero?

 15 Chifukwa wuli tikwenera kuyowoya kuti “ameni” paumaliro wa pemphero? Mazgu ghakuti “ameni” ghakung’anamura kuti “ndimo viŵire nadi,” panji “viŵe ntheura.” Para tayowoya kuti ameni, tikulongora kuti ivyo tayowoya vyafuma nadi pasi pa mtima. (Salimo 41:13) Baibolo likutisambizga kuti para tayowoyako kuti “ameni,” mu mtima panji mwakukwezga mazgu paumaliro pakuti munthu wapemphera pa gulu, tikulongora kuti takolerana na ivyo wayowoya.—1 Midauko 16:36; 1 Ŵakorinte 14:16.

UMO CHIUTA WAKUZGOLERA MAPEPHERO GHITHU

16. Kasi Yehova wakuzgora nadi mapemphero ghithu? Longosorani.

16 Kasi Yehova wakuzgora nadi mapemphero? Enya. Baibolo likuti Yehova ‘wakupulika mapemphero.’ (Salimo 65:2) Yehova wakupulika na kuzgora mapemphero ghakufumira pasi pa mtima gha ŵanthu mamiliyoni ghanandi. Ndipo wakuzgora mapemphero agha munthowa zakupambanapambana.

17. Chifukwa wuli tingati Chiuta wakugwiliskira ntchito ŵangelo na ŵateŵeti ŵake ŵa pa charu chapasi kuti wazgore mapemphero ghithu?

17 Yehova wakugwiliskira ntchito ŵangelo na ŵateŵeti ŵake ŵa pa charu chapasi kuti wazgore mapemphero ghithu. (Ŵahebere 1:13, 14) Pali ŵanthu ŵanandi awo ŵakapempheranga kwa Chiuta kuti waŵawovwire kupulikiska Baibolo ndipo pamanyuma ŵakakumana na Ŵakaboni ŵa Yehova. Baibolo likulongora kuti ŵangelo ŵakovwira pa ntchito ya kupharazga “makani ghawemi” pa charu chose chapasi. (Ŵerengani Chivumbuzi 14:6.) Kweniso taŵanandi tikupemphera kwa Yehova para tili na suzgo linyake panji tikukhumba vinthu vinyake ndipo Yehova wakuzgora kwizira mu Ŵakhristu ŵanyithu.—Zintharika 12:25; Yakobe 2:16.

Yehova wangagwiliskira ntchito Ŵakhristu ŵanyithu kuti wazgore mapemphero ghithu

18. Kasi Yehova wakugwiliskira wuli ntchito mzimu wake utuŵa na Baibolo kuti wazgore mapemphero?

 18 Yehova wakugwiliskiraso ntchito mzimu wake utuŵa kuti wazgore mapemphero ghithu. Para tikupempha kuti watovwire kuzizipizga masuzgo, wangatovwira na mzimu wake utuŵa, kutipa ulongozgi na nkhongono. (2 Ŵakorinte 4:7) Yehova wangatovwira na Baibolo kuti wazgore mapemphero ghithu ndiposo kuti tisankhe vinthu mwamahara. Para tikuŵerenga Baibolo, tingasanga Malemba agho ghangatovwira. Para tili pa maungano, Yehova wangapangiska munthu munyake kuyowoya fundo iyo yingatovwira. Panji mulara wangayowoya fundo yakukhozga ya mu Malemba.—Ŵagalatiya 6:1.

19. Kasi Yehova wangazgora wuli mapemphero ghithu?

19 Kweni nyengo zinyake tingajifumba kuti, ‘Chifukwa wuli Yehova wakuchedwa kuzgora pemphero lane? Tikwenera kukumbuka kuti Yehova wakumanya nyengo iyo wangazgolera mapemphero ghithu na umo wangazgolera. Wakumanya ivyo tikukhumba. Tikwenera kulutilira kupempha kwa Chiuta kuti tisimikizgire kuti ivyo tikupempha tikuvikhumba nadi nakuti tili na chipulikano mwa iyo. (Luka 11:5-10) Nyengo zinyake Yehova wangazgora mapemphero ghithu mu nthowa iyo ise tingamanya yayi kuti wazgora. Mwachiyelezgero, para tili mu suzgo, tingapempha Yehova kuti watovwire. Kweni iyo pakuzgora wangatipa waka nkhongono zakuzizipizgira m’malo mwa kuwuskapo suzgo.—Ŵerengani Ŵafilipi 4:13.

20. Chifukwa wuli nyengo zose tikwenera kupemphera kwa Yehova?

20 Ni mwaŵi ukuru chomene kupemphera kwa Yehova. Tili na chigomezgo chose kuti watipulikenge. (Salimo 145:18) Para nyengo zose tikupemphera kwa Yehova kufumira pasi pa mtima, ubwezi withu na iyo uŵenge wakukhora.