Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Kasi Baibolo Likutisambizga Vichi?

 MUTU 19

Lutilirani Kuŵa Paubwezi na Yehova

Lutilirani Kuŵa Paubwezi na Yehova

1, 2. Kasi tingachimbilira kwa njani para tili na masuzgo?

TIYELEZGERE kuti muli paulendo ndipo kuli chimphepo chikuru. Mtambo wuli bii! Ŵaleza ŵakwamba kumwetura na kugululuska chomene, ndipo chivula chikwamba kuwa. Mukupenja malo ghakuti mubisamepo. Mtima winu ungakhala pasi para mungasanga malo ghawemi kweniso ghakomira.

2 Nase mazuŵa ghano tili mu nyengo yanthena iyi. Vinthu mu charu vikulutilira kunangika. Nyengo zinyake panji mukujifumba kuti, ‘Kasi ningachimbilira nkhu?’ Wamasalimo munyake wakalemba kuti: “Kwa Yehova nitenge: ‘Ndimwe chiphokwero chane na linga lane lakukhora, Chiuta wane, uyo nkhugomezga.’” (Salimo 91:2) Yehova wangatovwira pa masuzgo ghithu, ndipo wakutilayizga viwemi munthazi.

3. Kasi tikwenera kuchita vichi kuti Yehova watovwire?

3 Kasi Yehova wangativikilira wuli? Wangatovwira kuti tilimbane na suzgo lililose ilo tingakumana nalo. Ndipo iyo ngwankhongono chomene kuluska munthu waliyose uyo wangakhumba kutipweteka. Nanga tingakumana na masuzgo sono, tikugomezga kuti Yehova wazamughawuskapo kunthazi. Baibolo likuti: “Mujisungilire mu chitemwa cha Chiuta.” (Yuda 21) Para tikukhumba kuti Yehova watovwire usange takumana na masuzgo, tikwenera kulutilira kuŵa nayo paubwezi. Kasi tikwenera kuchita wuli?

WONGANI CHIUTA PA IVYO WAMUCHITIRANI

4, 5. Kasi Yehova walongora wuli kuti wakutitemwa?

4 Kuti tilutilire kuŵa paubwezi na Yehova, tikwenera  kumanya ivyo Yehova wachita kulongora kuti wakutitemwa chomene. Ghanaghanirani vyose ivyo Yehova watichitira. Wali kutipa charu chakutowa icho muli vyakumera na vinyama ivyo vikutikondweska. Wali kutipa vyakurya vyakunowa na maji ghawemi kuti timwenge. Mu Baibolo, Yehova wakutiphalira zina lake na mikhaliro yake yiwemi. Kweni chikuru chomene ntchakuti wakatuma Mwana wake, Yesu, kuti wazakatifwire. (Yohane 3:16) Chifukwa cha sembe iyi, tikulindilira viwemi munthazi.

5 Yehova wali kukhazikiska Ufumu kuchanya panji kuti boma, ndipo uyo wazamulamulira ni Mesiya. Sonosono apa Ufumu uwu uwuskengepo masuzgo ghose. Ufumu uwu uzamuzgora charu kuŵa paradiso, ndipo ŵanthu ŵazamukhalanga mwakukondwa kweniso mwamtende kwamuyirayira. (Salimo 37:29) Yehova wakulongoraso kuti wakutitemwa, chifukwa wakutisambizga umo tingakhalira makora sono nthena. Wakutiphaliraso kuti tipempherenge kwa iyo ndipo nyengo zose ngwakunozgeka kupulika mapemphero ghithu. Yehova walongora nadi kuti wakutemwa munthu waliyose payekha.

6. Kasi tikwenera kuchita vichi chifukwa cha ivyo Yehova watichitira?

6 Pakuti tamanya umo Yehova wakutitemwera, kasi ise tikwenera kuchita vichi? Muwongani chifukwa cha vyose ivyo wamuchitirani. Chachitima ntchakuti mazuŵa ghano ŵanthu ŵanandi ŵakuwonga yayi. Ndimoso vikaŵira mu nyengo ya Yesu. Nyengo yinyake Yesu wakachizga ŵanthu 10 ŵavyoni (ŵakhate), kweni munthu yumoza pera ndiyo wakamuwonga Yesu. (Luka 17:12-17) Nase tikukhumba kuŵa nga ni munthu uyo wakamuwonga Yesu. Nyengo zose tikwenera kumuwonga Yehova.

7. Kasi Yehova tikwenera kumutemwa wuli?

7 Tikweneraso kumutemwa Yehova. Yesu wakaphalira ŵasambiri ŵake kuti ŵakwenera kutemwa Yehova na mtima  wawo wose, umoyo wawo wose, na maghanoghano ghawo ghose. (Ŵerengani Mateyu 22:37.) Kasi Yesu wakang’anamuranga vichi?

8, 9. Kasi tingalongora wuli kuti tikutemwa Yehova?

8 Kasi ntchakukwana kuyowoya waka pamulomo kuti tikutemwa Yehova? Yayi. Vyakuchita vithu ndivyo vilongorenge para tikutemwa Yehova na mtima withu wose, umoyo withu wose na maghanoghano ghithu ghose. (Mateyu 7:16-20) Baibolo likutisambizga kuti usange tikutemwa Chiuta, tipulikirenge malango ghake. Kasi ntchakusuzga kupulikira? Yayi. Chifukwa ‘malango gha Yehova ngazito yayi.’—Ŵerengani 1 Yohane 5:3.

9 Para tikupulikira Yehova tiŵenge ŵakukondwa ndipo vinthu vitiyenderenge makora. (Yesaya 48:17, 18) Kweni kasi ntchivichi chingatovwira kuti tilutilire kuŵa paubwezi na Yehova? Tiyeni tiwone.

LUTILIRANI KUŴA PAUBWEZI NA YEHOVA

10. Chifukwa wuli mukwenera kulutilira kusambira za Yehova?

10 Kasi mungachita wuli kuti muŵe paubwezi na Yehova? Pakuti mwasambira Baibolo, mwamumanya Yehova ndipo mwamba kuŵa nayo paubwezi. Ubwezi uwu uli nga ni moto uwo ukukhumbikwira kulutilira kubuka. Moto kuti ulutilire kubuka, pakukhumbikwa kusonkhako nkhuni. Namwe mukwenera kulutilira kusambira za Yehova kuti ubwezi winu ulutilire kukhora.—Zintharika 2:1-5.

Nga ni moto, nase kuti tilutilire kutemwa Yehova tikwenera kusambira

11. Kasi ntchivichi chichitikenge para mukulutilira kusambira Baibolo?

11 Apo mukulutilira kusambira Baibolo, mumanyenge vinthu ivyo vimufikaninge pa mtima. Wonani ivyo vikachitikira ŵasambiri ŵaŵiri apo Yesu wakaŵalongosolera makora mauchimi gha mu Baibolo. Iwo ŵakati: “Asi mitima yithu yaphyanga apo wayowoyanga nase mu nthowa, apo watilongosoleranga makora Malemba?”—Luka 24:32.

12, 13. (a) Kasi ntchivichi icho imwe mungakhumba yayi kuti chichitikire chitemwa chinu pa Chiuta? Longosorani. (b) Kasi tikwenera kuchita vichi kuti ubwezi withu na Yehova ulutilire?

 12 Ŵasambiri vikaŵakhwaska mu mtima ŵakati ŵapulikiska Malemba. Namwe ndivyo vikwenera kuti vikamuchitikirani apo mukamba kupulikiska Baibolo. Ndipo ichi chamovwirani kuti mumanye Yehova na kumutemwa. Nakuti mukukhumba yayi kuti chitemwa chinu chizizime.—Mateyu 24:12.

13 Para mwaŵa paubwezi na Chiuta, mukwenera kuŵikapo mtima kuti ubwezi winu ulutilire kukhora. Mukwenera kulutilira kusambira za Chiuta na Yesu. Ndipo mukwenera kughanaghanirapo ivyo mukusambira kweniso umo mungalondezgera ivyo mukusambira. (Yohane 17:3) Para mukusambira panji mu kuŵerenga Baibolo, mujifumbenge kuti: ‘Kasi fundo iyi yikunisambizga vichi za Yehova Chiuta? Chifukwa wuli nkhwenera kumutemwa na mtima wane wose ndiposo na umoyo wane wose?’—1 Timote 4:15.

14. Kasi pemphero lingatovwira wuli?

 14 Para muli na mubwezi, mukuyowoyeskana nyengo zose ndipo ubwezi winu ukukonda. Ubwezi withu na Yehova nawo ukukonda para tikuyowoyeskana nayo nyengo zose mu pemphero. (Ŵerengani 1 Ŵatesalonika 5:17.) Pemphero ntchawanangwa chapachanya chomene chakufuma kwa Adada ŵithu ŵakuchanya. Nyengo zose tikwenera kuyowoya nawo kufumira pasi pa mtima. (Salimo 62:8) Pakupemphera, tikwenera yayi kuyowoya waka vinthu ivyo tilikusungilira pa mtima, kweni tikwenera kuyowoya ivyo vili mu mtima withu. Para tikulutilira kusambira Baibolo na kupemphera kufumira pasi pa mtima, ubwezi withu na Yehova ulutilirenge kukhora.

MUPHALIRENGEKO ŴANYINU VYA YEHOVA

15, 16. Kasi ntchito ya kupharazga mukwenera kuyiwona wuli?

15 Kuti tilutilire kuŵa paubwezi na Yehova, tikweneraso kuphalirako ŵanyithu ivyo tikugomezga. Ni mwaŵi wapadera kuphalirako ŵanyithu vya Yehova. (Luka 1:74) Ndipo iyi ni ntchito iyo Yesu wakapeleka ku Ŵakhristu ŵaunenesko. Waliyose wakwenera kupharazga makani ghawemi gha Ufumu wa Chiuta. Kasi muli kwambapo kupharazga?—Mateyu 24:14; 28:19, 20.

16 Mpositole Paulosi wakawonanga kuti ntchito ya kupharazga njakuzirwa chomene. Wakayiwonanga nga ni “usambazi.” (2 Ŵakorinte 4:7) Palije ntchito yinyake yakuzirwa chomene kuluska kuphalirako ŵanthu vya Yehova na khumbo lake. Kupharazga ni nthowa yimoza iyo mukuteŵetera Yehova, ndipo iyo wakuwonga chomene ivyo mukuchita. (Ŵahebere 6:10) Ntchito ya kupharazga yingamovwirani imwe na awo mukuŵapharazgira. Chifukwa mose yingamovwirani kuti muŵe paubwezi na Yehova ndiposo kuti muzakasange umoyo wamuyirayira. (Ŵerengani 1 Ŵakorinte 15:58.) Kasi yilipo ntchito iyo yingamovwirani kuti mukondwenge kuluska kupharazga?

17. Chifukwa wuli ntchito ya kupharazga yikwenera kuchitika mwaluŵiro?

 17 Ntchito ya kupharazga yikwenera kuchitika mwaluŵiro chomene. Tikwenera ‘kupharazga mazgu,’ ndipo tikwenera ‘kupharazga mwaluŵiro.’ (2 Timote 4:2) Ŵanthu ŵakwenera kupulika vya Ufumu wa Chiuta. Baibolo likuti: “Zuŵa likuru la Yehova lili pafupi! Laneng’enera, ndipo likwiza mwaluŵiro chomene!” Umaliro ‘uchedwenge chara!’ (Zefaniya 1:14; Habakuku 2:3) Sonosono apa Yehova waparanyenge charu cha Satana ichi. Kweni pambere wandaparanye, ŵanthu ŵakwenera kuchenjezgeka dankha kuti ŵasankhe ŵekha kuteŵetera Yehova panji yayi.

18. Chifukwa wuli tikwenera kusopa Yehova lumoza na Ŵakhristu ŵaunenesko?

18 Yehova wakukhumba kuti timusopenge lumoza na Ŵakhristu ŵaunenesko. Baibolo likuti: “Tiyeni tighanaghaniranenge na kuchiskana kuti titemwanenge na kuchita milimo yiwemi. Tingalekanga yayi kuwungana pamoza nga umo ŵakuchitira ŵanyake, kweni tikhwimiskanenge, tichitenge vyose ivi chomene apo tikuwona zuŵa likuneng’enera.” (Ŵahebere 10:24, 25) Tikwenera kuyezgayezga kuti tisangikengepo pa maungano ghose. Maungano ghakutipa mwaŵi wakuti tikhozganenge na ŵanyithu.

19. Kasi ntchivichi chingatovwira kuti titemwenge Ŵakhristu ŵanyithu?

19 Para mukuluta ku maungano, muzamusanga ŵabwezi ŵawemi awo ŵazamumuwovwirani kusopa Yehova. Mwamukumana na ŵabali na ŵadumbu ŵakupambanapambana, awo nawo ŵakuyezgayezga kusopa Yehova. Nawo mbambura kufikapo nga ndimwe ndipo nyengo zinyake ŵakubudiska. Para ŵamubudirani, mukwenera kuŵagowokera. (Ŵerengani Ŵakolose 3:13.) Mukwenera kuwona ivyo Ŵakhristu ŵanyinu ŵakuchita makora, ndipo para mwachita nthena muŵatemwenge kweniso ubwezi winu na Yehova ukondenge chomene.

 UMOYO WANADI

20, 21. Kasi umoyo wanadi uzamuŵa wuli?

20 Yehova wakukhumba kuti ŵabwezi ŵake ŵaŵe na umoyo uwemi chomene. Baibolo likutiphalira kuti kunthazi umoyo uzamuŵa nga umo uliri sono yayi, kweni uzamuŵa uwemi chomene.

Yehova wakukhumba kuti muzakakondwe na “umoyo wanadi.” Kasi muzamuwusanga?

21 Kunthazi tizamukhala kwamuyirayira, tizamukhala waka vyaka 70 panji 80 yayi. Tizamukondwa na “umoyo wamuyirayira” wambura zakwananga. Tizamukhala mwamtende kweniso mwakukondwa mu charu chakutowa panji kuti paradiso. Umoyo wanthena uwu ndiwo Baibolo likuwuchema kuti “umoyo wanadi.” Yehova watilayizga kuti wazamutipa umoyo wanadi. Ntheura tikwenera kuchita chilichose icho tingakwaniska kuti ‘tiwukoleske.’—1 Timote 6:12, 19.

22. (a) Kasi tingachita wuli kuti ‘tikoleske umoyo wanadi’? (b) Kasi umoyo wamuyirayira tingawusanga patekha? Longosorani.

22 Kasi tingachita wuli kuti ‘tikoleske umoyo wanadi’? Tikwenera ‘kuchita uwemi’ kweniso kuŵa “ŵasambazi mu milimo yiwemi.” (1 Timote 6:18) Fundo iyi yikung’anamura kuti tikwenera kulondezga ivyo tikusambira mu Baibolo. Ndipouli, pa ise tekha tingawusanga yayi umoyo wanadi panji kuti umoyo wamuyirayira. Kweni ntchawanangwa icho Yehova wapa ŵateŵeti ŵake chifukwa cha ‘lusungu lwake lukuru.’ (Ŵaroma 5:15) Yehova ngwakukhumbisiska kupeleka chawanangwa ichi ku ŵateŵeti ŵake.

23. Chifukwa wuli mukwenera kusankha makora sono?

23 Jifumbani kuti, ‘Kasi nkhusopa Chiuta munthowa iyo wakuzomerezga?’ Para mwawona kuti palipo panyake apo mukwenera kusintha, sinthani mwaluŵiro. Para tikugomezga Yehova na kuyezgayezga kumupulikira Yehova waŵenge malo ghithu ghakubisamamo. Apo charu cha Satana chizamuparanyika, Yehova wazamuvikilira ŵanthu ŵake  ŵakugomezgeka. Ndipo Yehova wazamuwoneseska kuti tikhale mu Paradiso kwa muyirayira nga umo wali kutilayizgira. Para mwasankha makora sono, muzamusanga umoyo wanadi.

 

Manyani Vinandi