Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Kasi Baibolo Likutisambizga Vichi?

 MUTU 5

Sembe Yakuwombora—Ntchawanangwa Chapadera

Sembe Yakuwombora—Ntchawanangwa Chapadera

1, 2. (a) Kasi chawanangwa chikuŵa chakuzirwa chomene kwa imwe para chili wuli? (b) Chifukwa wuli sembe ya Yesu ntchawanangwa chapadera chomene?

KASI muli kupokerapo chawanangwa wuli chakuluska vyose? Chawanangwa chikuŵa chakuzirwa chifukwa chakuti ŵagulira ndalama zinandi yayi. Kweni chikuŵa chakuzirwa para mukukondwa nacho panji ntchakukhumbikwa chomene pa umoyo winu.

2 Pa vyawanangwa vyose ivyo Chiuta wali kutipa, pali chawanangwa chimoza icho chikuluska vyose. Ichi ntchawanangwa chikuru chomene icho Chiuta wali kupa taŵanthu. Mu mutu uwu tisambirenge kuti Yehova wakatuma Mwana wake, Yesu Khristu, kuti tizakasange umoyo wamuyirayira. (Ŵerengani Mateyu 20:28.) Yehova wakutitemwa chomene, lekani wakatuma mwana wake pa charu chapasi kuŵa sembe.

KASI SEMBE YAKUWOMBORA NI VICHI?

3. Chifukwa wuli taŵanthu tikufwa?

3 Sembe yakuwombora ntchawanangwa icho Yehova wali kupeleka ku taŵanthu kuti watiwombore ku kwananga na nyifwa. (Ŵaefeso 1:7) Kuti tipulikiske chifukwa icho sembe yikakhumbikwiranga, tikwenera kumanya ivyo vikachitika kale chomene mu munda wa Edeni. Ŵapapi ŵithu ŵakwamba, Adamu na Eva, ŵakananga. Pakuti ŵakananga, ŵakafwa. Nase tikufwa chifukwa chakuti tili kupokako zakwananga kwa iwo.—Wonani Mazgu Ghakuumaliro 9.

4. Kasi Adamu wakaŵa mwana wa njani, ndipo Chiuta wakamupa vichi?

 4 Apo Yehova wakalenga Adamu, wakamupa chinthu chakuzirwa chomene. Wakamupa umoyo wambura zakwananga. Adamu wakalengeka na thupi lakufikapo ndiposo maghanoghano ghawemi. Wakate walwarenge yayi, kuchekura, panji kufwa. Pakuti Yehova ndiyo wakalenga Adamu, wakaŵa nga ni dada wake. (Luka 3:38) Nyengo zose Yehova wakayowoyeskananga nayo. Chiuta wakamulongosolera makora Adamu ivyo wakeneranga kuchita. Kweniso wakamupa ntchito yiwemi.—Genizesi 1:28-30; 2:16, 17.

5. Kasi Baibolo likung’anamurachi para likuti Adamu wakalengeka “mu chikozgo cha Chiuta”?

5 Adamu wakalengeka “mu chikozgo cha Chiuta.” (Genizesi 1:27) Yehova wakamulenga munthowa yakuti waŵe na chitemwa, vinjeru, urunji, na nkhongono. Chifukwa Yehova nayo ndimo waliri. Chiuta wakamupa wanangwa wa kusankha chakuchita. Adamu wakaŵa nga ni mashini yayi, agho ghakuchita ntchito yimoza pera iyo ŵali kughapangira. Chiuta wakamulenga na wanangwa wa kusankha pakati pa chiwemi na chiheni. Adamu wapulikirenge Chiuta, wakate wakhalenge na umoyo wamuyirayira mu Paradiso.

6. Kasi ntchivichi chikachitika Adamu wati waleka kupulikira Chiuta? Kasi ise vikutikhwaska wuli?

6 Adamu wakapokera chilango cha nyifwa chifukwa cha kuleka kupulikira Chiuta. Ubwezi na Yehova ukamara, wakaluza umoyo uwemi, na Paradiso uyo wakakhalangamo. (Genizesi 3:17-19) Adamu na Eva ŵakasankha kuleka kupulikira Chiuta, ndipo pakaŵavya chiwemi icho ŵakalindiliranga munthazi. Chifukwa cha ivyo Adamu wakachita, “kwananga kukanjira mu charu ndipo nyifwa yikiza chifukwa cha kwananga. Ntheura nyifwa yikathandazgikira ku ŵanthu wose chifukwa wose ŵakananga.” (Ŵaroma 5:12) Adamu wati wananga, ‘wakajiguliska’ pamoza na ŵana ŵake ku kwananga na nyifwa. (Ŵaroma 7:14) Kasi chilipo icho ise tikulindilira? Enya.

7, 8. Kasi mazgu ghakuti chiwombolero ghakung’anamurachi?

 7 Kasi mazgu ghakuti chiwombolero ghakung’anamurachi? Ghangang’anamura vinthu viŵiri. Chakwamba, ghangang’anamura ndalama izo munthu wakupeleka kuti wawombolere munthu panji kugulira chinthu chinyake. Chachiŵiri, ntchinthu panji ndalama izo munthu wakupeleka kuti walipire chinthu chinyake.

8 Palije munthu uyo wakate watiwomborenge ku masuzgo ghakuru agho Adamu wakatinjizgamo apo wakananga na kutichemera nyifwa. Kweni Yehova wakanozga nthowa yakuti watiwombore ku kwananga na nyifwa. Tiyeni tiwone ivyo sembe yakuwombora yikuchita ndiposo ivyo tizamusanga chifukwa cha sembe iyi.

UMO YEHOVA WAKAPELEKERA SEMBE YAKUWOMBORA

9. Kasi sembe yakuwombora yikeneranga kuŵa wuli?

9 Pakuti umoyo uwo Adamu wakataya ukaŵa wambura zakwananga, palije munthu uyo wakatenge wawuwomborenge. Chifukwa wuli? Chifukwa tose tili ŵakwananga. (Salimo 49:7, 8) Sembe iyo yikakhumbikwanga ni umoyo wa munthu murunji. Lekani sembe iyi Baibolo likuti ni: “Sembe yakuwombolera ŵanthu wose.” (1 Timote 2:6) Sembe yikeneranga kuŵa yakuyana ndendende na umoyo uwo Adamu wakataya.

10. Kasi Yehova wakapeleka wuli sembe yakuwombora?

10 Kasi Yehova wakapeleka wuli sembe yakuwombora? Yehova wakatumizga Mwana wake wapadera chomene pa charu chapasi. Mwana uyu ni Yesu, ndipo wakaŵa wakwamba kulengeka pa vilengiwa vyose. (1 Yohane 4:9, 10) Yesu wakazomera kuleka Adada ŵake na malo ghake kuchanya. (Ŵafilipi 2:7) Yehova wakasamuska umoyo wa Mwana wake kufuma kuchanya kwiza pa charu chapasi. Yesu wakababika murunji, wambura zakwananga.—Luka 1:35.

Yehova wakapeleka Mwana wake kuŵa sembe yakuwombora ise

11. Kasi munthu yumoza wangawombora wuli ŵanthu ŵanandi?

 11 Munthu wakwamba, Adamu, wakaluza umoyo uwemi ndipo wakapwetekeska ŵanthu wose chifukwa chakuleka kupulikira Yehova. Kweni pakaŵavya munthu uyo wakatenge wawuskengepo nyifwa pa ŵana ŵa Adamu. (Ŵerengani Ŵaroma 5:19.) Yesu, wakanangapo yayi, ndipo wakapeleka umoyo wake kuŵa sembe. (1 Ŵakorinte 15:45) Umoyo wake urunji, ukawuskapo nyifwa ya ŵana wose ŵa Adamu.—1 Ŵakorinte 15:21, 22.

12. Chifukwa wuli chikaŵa chakwenelera kuti Yesu wasuzgike chomene?

12 Baibolo likulongosora kuti Yesu wakasuzgika chomene pambere wandafwe. Wakathyapulika mwankhaza, wakakhomeka pa khuni lakusuzgikirapo, na kufwa nyifwa yakuŵinya. (Yohane 19:1, 16-18, 30) Chifukwa wuli chikaŵa chakwenelera kuti Yesu wasuzgike nthena? Chifukwa Satana wakayowoya kuti palije munthu uyo wangalutilira kugomezgeka kwa Chiuta para wangayezgeka. Ivyo Yesu wakachita vikulongora kuti munthu murunji wangalutilira kugomezgeka kwa Chiuta nanga wangakumana na masuzgo wuli. Yehova wakwenera kuti wakakondwa chomene kuwona kuti Yesu wagomezgeka.—Zintharika 27:11; wonani Mazgu Ghakuumaliro 15.

13. Longosorani umo sembe yakuwombora yikapelekekera.

13 Kasi sembe yakuwombora yikapelekeka wuli? Yesu wakapeleka kwa Adada ŵake mtengo wa umoyo wake. Kuyana na kalendara ya Ŵayuda, sembe iyi yikapelekeka pa zuŵa la 14 la mwezi wa Nisani, mu chaka cha 33 C.E. Yehova wakazomerezga kuti Yesu wakomeke na ŵalwani ŵake. (Ŵahebere 10:10) Pakati pajumpha mazuŵa ghatatu kufuma apo wakafwira, Yehova wakamuwuska. Wati wawuka, Yesu wakaŵa na thupi nga la ŵanthu yayi, kweni lauzimu. Yesu wakati wawelera kuchanya, wakapeleka kwa Yehova mtengo wa umoyo wake wambura zakwananga kuŵa sembe. (Ŵahebere 9:24) Pakuti sembe yili kupelekeka, tili  na mwaŵi wakuti tingafwatuka ku kwananga na nyifwa.—Ŵerengani Ŵaroma 3:23, 24.

KASI SEMBE YA YESU YIKUTICHITIRA VICHI?

14, 15. Kasi tikwenera kuchita vichi kuti Yehova watigowokere zakwananga?

14 Tikutumbikika chifukwa cha chawanangwa ichi chakufuma kwa Chiuta. Tiyeni tiwone vitumbiko ivyo tingasanga sono ndiposo munthazi chifukwa cha sembe iyi.

15 Zakwananga zithu zikugowokereka. Ntchakusuzga kuchita vinthu viwemi nyengo zose. Tikunanga, ndipo nyengo zinyake tikuyowoya na kuchita vinthu viheni. (Ŵakolose 1:13, 14) Kasi tingachita wuli kuti Chiuta watigowokere? Tikwenera kujinyumwa na kupempha Yehova mwakujiyuyura kuti watigowokere. Ntheura tingaŵa na chigomezgo kuti zakwananga zithu zagowokereka.—1 Yohane 1:8, 9.

16. Kasi tikwenera kuchita vichi kuti tiŵe na njuŵi yiwemi?

16 Tingaŵa na njuŵi yiwemi. Para njuŵi yithu yikutiphalira kuti tachita chinthu chiheni, tikujipa mulandu, panji kughanaghana kuti kithu palije ndipo tikujiwona nga tilije ntchito. Kweni palije chifukwa cha kujiwonera nthena. Para tapempha Yehova kuti watigowokere, tingaŵa na chigomezgo chose kuti watipulikenge na kutigowokera. (Ŵahebere 9:13, 14) Yehova wakukhumba kuti timuphalirenge masuzgo ghithu ghose na ivyo tikutondeka kuchita makora. (Ŵahebere 4:14-16) Para tachita nthena, tingaŵa pa mtende na Chiuta.

17. Kasi tizamusanga vichi chifukwa chakuti Yesu wakatifwira?

17 Tikulindilira kuzakakhala na umoyo wamuyirayira. “Malipiro gha kwananga ni nyifwa, kweni chawanangwa icho Chiuta wakupeleka mbumoyo wamuyirayira mwa Khristu Yesu Fumu yithu.” (Ŵaroma 6:23) Pakuti Yesu wakatifwira, tingazakakhala na umoyo wamuyirayira wambura kulwara. (Chivumbuzi 21:3, 4) Kweni kasi tikwenera kuchita vichi kuti tizakasange vitumbiko ivi?

 ŴANI NA CHIPULIKANO MU SEMBE YA YESU

18. Kasi tikumanya wuli kuti Yehova wakutitemwa?

18 Kasi imwe mukujipulika wuli para munthu wamupani chawanangwa chiwemi? Sembe yakuwombora yikujumpha vyawanangwa vyose ivyo tingapokera. Ndipo tikwenera kuwonga chomene Yehova chifukwa cha kutipa chawanangwa ichi. Lemba la Yohane 3:16 likuti, “Chiuta wakachitemwa chomene charu, lekani wakapeleka Mwana wake wapadera.” Yehova wakutitemwa chomene lekani wakapeleka Mwana wake wapadera, Yesu. Kweniso tikumanya kuti Yesu wakutitemwa, chifukwa wakajipeleka kuti wazakatifwire. (Yohane 15:13) Sembe yakuwombora mbukaboni wakuti Yehova na Yesu ŵakutitemwa chomene.—Ŵagalatiya 2:20.

Para talutilira kusambira vya Yehova, tiŵenge ŵabwezi ŵake ndipo tambenge kumutemwa chomene

19, 20. (a) Kasi mungachita wuli kuti muŵe mubwezi wa Yehova? (b) Kasi mungalongora wuli kuti muli na chipulikano mu sembe ya Yesu?

19 Pakuti mwasambira kuti Yehova wakumutemwani, kasi mungachita wuli kuti muŵe mubwezi wake? Ntchipusu yayi kutemwa munthu uyo mukuleka kumumanya. Lemba la Yohane 17:3 likuti tingamumanya Yehova. Para mwayamba kumumanya makora Yehova, mwambenge kumutemwa chomene, na kuchita vinthu ivyo vingamukondweska. Ndipo muŵenge mubwezi wake. Ipo lutilirani kusambira Baibolo kuti mumumanye makora Yehova.—1 Yohane 5:3.

20 Ŵani na chipulikano mu sembe ya Yesu. Baibolo likuti “uyo wakupulikana mwa Mwana wali na umoyo wamuyirayira.” (Yohane 3:36) Kasi kuŵa na chipulikano chikung’anamurachi? Chikung’anamura kuchita ivyo Yesu wakasambizganga. (Yohane 13:15) Ntchakukwana yayi kuyowoya waka kuti tikugomezga mwa Yesu. Para tili na chipulikano mu sembe ya Yesu, tikwenera kuchita vinthu ivyo vingalongora kuti tili nadi na chipulikano. Lemba la Yakobe  2:26 likuti: “Chipulikano nacho kwambura milimo ntchakufwa.”

21, 22. (a) Chifukwa wuli tikwenera kwiza pa Chikumbusko cha nyifwa ya Yesu chaka chilichose? (b) Kasi mu mutu 6 na 7 tizamusambira vichi?

21 Mukumbukirenge nyifwa ya Yesu. Pa usiku wakuti namachero wafwenge, Yesu wakayowoya kuti tikumbukirenge nyifwa yake. Chaka chilichose tikukumbukira nyifwa ya Yesu, ndipo mwambo uwu ukuchemeka kuti Chikumbusko panji kuti “Mugonero wa Fumu.” (1 Ŵakorinte 11:20; Mateyu 26:26-28) Yesu wakukhumba kuti tikumbukirenge kuti wakapeleka umoyo wake wambura zakwananga kuŵa sembe yakuwombora ise. Yesu wakati: “Lutilirani kuchita ichi kuti munikumbukenge.” (Ŵerengani Luka 22:19.) Para tiza pa Chikumbusko, tikulongora kuti tikukumbukira sembe yakuwombora na kuwonga chitemwa chikuru icho Yehova na Yesu ŵali nacho pa ise.—Wonani Mazgu Ghakuumaliro 16.

22 Sembe yakuwombora ntchawanangwa chakuluska vyose. (2 Ŵakorinte 9:14, 15) Awo ŵali kufwa nawo ŵazamupindura na chawanangwa ichi. Mu mutu 6 na 7 tizamusambira umo ŵazamupindulira.