Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Kasi Baibolo Likutisambizga Vichi?

 MUTU 18

Kasi Nijipeleke Kwa Chiuta na Kubatizika?

Kasi Nijipeleke Kwa Chiuta na Kubatizika?

1. Kasi mungajifumba fumbo wuli para mwasambira buku ili?

MWASAMBIRA fundo zinandi za mu Baibolo mu buku ili. Mwasambira kuti Chiuta watilayizga umoyo wamuyirayira kunthazi. Mwasambira icho chikuchitika para munthu wafwa, ndiposo kuti ŵanthu ŵazamuwuka ku ŵakufwa. (Mupharazgi 9:5; Luka 23:43; Yohane 5:28, 29; Chivumbuzi 21:3, 4) Panji muli kwambapo kale kusopa na Ŵakaboni ŵa Yehova ndipo mwagomezga kuti Mbakhristu ŵaunenesko. (Yohane 13:35) Kweniso panji mwambapo kumutemwa  chomene Yehova, ndipo mukukhumba kumuteŵetera. Panji mungajifumba kuti, ‘Kasi nkhwenera kuchita vichi sono kuti nimuteŵetere Chiuta?’

2. Chifukwa wuli munthu munyake wa ku Etiyopiya wakakhumbanga kubatizika?

2 Munthu munyake wa ku Etiyopiya uyo wakaŵako mu nyengo yakale nayo wakajifumba fumbo ili. Filipu msambiri wa Yesu wakapharazgira munthu uyu. Filipu wakamuphalira ukaboni wakulongora kuti Yesu ni Mesiya. Munthu uyu wakachontheka chomene na ivyo wakasambira. Wakati: “Wona maji agha, ntchivichi chikunitondeska kubatizika?”—Milimo 8:26-36.

3. (a) Kasi Yesu wakaŵaphalira vichi ŵasambiri ŵake? (b) Kasi munthu wakwenera kubatizika wuli?

3 Baibolo likusambizga kuti para mukukhumba kuteŵetera Yehova, mukwenera kubatizika. Yesu wakaphalira ŵasambiri ŵake kuti: “Mukazgore ŵanthu ŵa mitundu yose kuŵa ŵasambiri, mukaŵabatize.” (Mateyu 28:19) Yesu wakalongora chiyelezgero chiwemi chifukwa wakabatizika mu maji. Wakabizgika thupi lose mu maji, ŵakamuthira waka pa mutu yayi. (Mateyu 3:16) Mazuŵa ghano napo para Mkhristu wakubatizika, wakwenera kubizgika panji kuti kubira thupi lose mu maji.

4. Kasi mukulongora vichi para mwabatizika?

4 Para mwabatizika mukulongora ŵanyinu kuti mukukhumba nadi kuŵa mubwezi wa Chiuta kweniso kumuteŵetera. (Salimo 40:7, 8) Panji mungajifumba kuti, ‘Kasi nkhwenera kuchita vichi kuti nibatizike?’

MUKWENERA KUSAMBIRA NA KUŴA NA CHIPULIKANO

5. (a) Kasi mukwenera kumanya dankha vichi pambere mundabatizike? (b) Chifukwa wuli ntchakuzirwa kuluta ku maungano gha mpingo?

5 Pambere mundabatizike, mukwenera kumanya  dankha Yehova na Yesu. Muli kwambapo kale kuŵamanya chifukwa mukusambira Baibolo. (Ŵerengani Yohane 17:3.) Kweni pali vinandi vyakuti musambire. Baibolo likuti mukwenera ‘kumanya makora khumbo’ la Yehova. (Ŵakolose 1:9) Para mukuluta ku maungano gha Ŵakaboni ŵa Yehova, ghamovwiraninge kuti muŵe paubwezi na Yehova. Lekani ntchakuzirwa chomene kuti nyengo zose mulutenge ku maungano agha.—Ŵahebere 10:24, 25.

Pambere mundabatizike, mukwenera dankha kusambira Baibolo

6. Kasi mukwenera kumanya vinthu vyose vya mu Baibolo kuti mubatizike? Longosorani.

6 Kuti muŵe wakwenelera kubatizika, Yehova wakulindizga kuti mumanye dankha chilichose icho chili mu Baibolo yayi. Yehova wakakhumbanga kuti munthu wa ku Etiyopiya wamanye dankha chilichose yayi pambere wandabatizike. (Milimo 8:30, 31) Tilutilirenge kusambira vinthu vya Chiuta kwamuyirayira. (Mupharazgi 3:11) Kweni kuti mubatizike, mukwenera kumanya visambizgo vikuruvikuru vya mu Baibolo na kuchita ivyo mukusambira.—Ŵahebere 5:12.

7. Kasi kusambira Baibolo kwamovwirani wuli?

7 Baibolo likuti: “Kwambura chipulikano ntchambura machitiko kumukondweska Chiuta.” (Ŵahebere 11:6) Ntheura mukwenera kuŵa na chipulikano pambere mundabatizike. Baibolo likuti ŵanthu ŵanyake mu tawuni ya Korinte ŵakati ŵapulika uthenga uwo ŵasambiri ŵa Yesu ŵakapharazganga, “ŵakamba kugomezga na kubatizika.” (Milimo 18:8) Namwe Baibolo likwenera kuti lamovwirani kuti muŵe na chipulikano panji kuti mugomezge ivyo Chiuta wali kulayizga. Kweniso lamovwirani kugomezga kuti sembe ya Yesu yingamuponoskani ku kwananga na nyifwa.—Joshuwa 23:14; Milimo 4:12; 2 Timote 3:16, 17.

 PHALIRANIKO ŴANYINU IVYO MWASAMBIRA MU BAIBOLO

8. Ntchivichi chimutumaninge kuti muphalireko ŵanyinu ivyo mwasambira?

8 Chipulikano chinu chikurenge apo mukusambira vinandi mu Baibolo na kuwona umo vikumovwilirani. Muŵenge na khumbo lakuti muphalirengeko ŵanyinu ivyo mukusambira. (Yeremiya 20:9; 2 Ŵakorinte 4:13) Kweni kasi mbanjani awo mukwenera kuŵaphalirako ivyo mukusambira?

Chipulikano chimutumaninge kuti muphalireko ŵanyinu ivyo mukugomezga

9, 10. (a) Kasi mbanjani awo mungamba kuŵaphalirako ivyo mwasambira mu Baibolo? (b) Kasi mungachita vichi para mukukhumba kupharazga na mpingo?

9 Ivyo mukusambira mungamba kuphalirako ŵabali ŵinu, ŵabwezi, awo mukukhala nawo pafupi, na awo mukugwira nawo ntchito. Ntchiwemi kuchita nthena, kweni mukwenera kuyowoya mwalusungu kweniso mwachitemwa. Kunthazi mungazakayamba kupharazga na mpingo. Para muzamukhumba kupharazga na mpingo, muzakaphalire uyo wakumusambizgani Baibolo. Para uyo wakumusambizgani wawona kuti muli ŵakwenelera ndipo mukuchita ivyo Baibolo likusambizga, imwe na uyo wakumusambizgani Baibolo muzamukumana na ŵalara ŵaŵiri ŵa mpingo.

10 Kasi ŵalara ŵazamuwona vichi para ŵakumana namwe? Ŵalara ŵazamuwona usange mukupulikiska na kugomezga visambizgo vikuruvikuru vya mu Baibolo, ndiposo usange mukuchita ivyo mukusambira. Kweniso ŵazamuwona para mukukhumba nadi kuti muŵe yumoza wa Ŵakaboni ŵa Yehova. Kumbukani kuti ŵalara ŵakulaŵilira munthu waliyose mu mpingo, na imwe wuwo. Ntheura kopa yayi kuyowoyeskana nawo. (Milimo 20:28; 1 Petrosi 5:2, 3) Para ŵalara ŵakumana namwe, ŵazamumuphalirani usange ndimwe ŵakwenelera kwamba kupharazga na mpingo panji yayi.

11. Chifukwa wuli ntchakuzirwa kusintha nkharo yinu pambere mundambe kupharazga na mpingo?

 11 Nyengo zinyake ŵalara ŵangawona kuti mukwenera kusintha dankha vinthu vinyake kuti muŵe ŵakwenelera kupharazga na mpingo. Chifukwa wuli ntchakuzirwa kusintha dankha vinthu ivyo ŵamuphalirani? Chifukwa para tikuphalirako ŵanyithu vinthu vya Chiuta, ndikuti tikuyimira Yehova. Ntheura tikwenera kuŵa na nkharo iyo yikuchindika Yehova.—1 Ŵakorinte 6:9, 10; Ŵagalatiya 5:19-21.

MUKWENERA KULAPA NA KUWELERA

12. Chifukwa wuli ŵanthu wose ŵakwenera kulapa?

12 Pambere mundabatizike, paliso vinyake vyakuti muchite. Mpositole Petrosi wakati: “Ng’anamukani mtima ndipo muwelere mwakuti zakwananga zinu zisisitike.” (Milimo 3:19) Kasi kulapa panji kuti kuwelera, kukung’anamura vichi? Kukung’anamura kujinyumwa chifukwa cha vinthu viheni ivyo tachita. Mwachiyelezgero, para mukatemwanga chomene uzaghali, mukwenera kulapa. Kweniso nanga ni para umoyo withu wose tayezgayezga kuŵa na nkharo yiwemiko, napo tikwenera kulapa, chifukwa tose tili ŵakwananga ndipo tikukhumba kuti Chiuta watigowokere.—Ŵaroma 3:23; 5:12.

13. Kasi kuwelera kukung’anamura vichi?

13 Kasi ntchakukwana kujinyumwa waka pa viheni ivyo mwachita? Yayi. Chifukwa Petrosi wakatiso “welerani.” Fundo iyi yikung’anamura kuti mukwenera kuleka kuchita chiheni chilichose icho mukachitanga kumasinda ndipo muyambe kuchita icho ntchiwemi. Kuti mupulikiske fundo iyi tiyelezgere nthe: Mukuluta ku malo ghanyake ghachilendo uko nkhakwamba kulutako. Pamanyuma mukuwona kuti mwasoŵa nthowa. Kasi mungachita wuli? Mukwenera kuti mungayima na kuwelera kuti mutore nthowa iyo njiwemi. Vikuyana waka na apo mukusambira  Baibolo. Muwonenge kuti pali tunthu tunyake panji vinthu vinyake ivyo mukwenera kusintha pa umoyo winu. Ŵani ŵakunozgeka ‘kuwelera,’ kung’anamura kusintha vinthu vinyake na kwamba kuchita icho ntchiwemi.

MUKWENERA KUJIPELEKA KWA CHIUTA

Kasi mwamulayizga Yehova kuti mumuteŵeterenge?

14. Kasi munthu wakuchita vichi pakujipeleka kwa Chiuta?

14 Chinthu chinyake chakuzirwa icho mukwenera kuchita pambere mundabatizike ni kujipeleka kwa Yehova. Pakujipeleka kwa Yehova, mukupeleka pemphero, kumulayizga kuti mumuteŵeterenge iyo pera na kuŵika khumbo lake pakwamba mu umoyo winu.—Dotoronome 6:15.

15, 16. Kasi ntchivichi chikutuma munthu kuti wajipeleke kwa Chiuta?

15 Para mwalayizga kuti muteŵeterenge Yehova pera umoyo winu wose, vikuyana waka na kulayizga kuti muŵenge na munthu uyo mukumutemwa umoyo winu wose. Tiyelezgere kuti mwanalume wasonga mwanakazi. Para wakuwona nkharo yiwemi ya mwanakazi uyu, chitemwa chake chikukura ndipo wakukhumba kuti wamutore. Nangauli para watora ndikuti wasazgirapo udindo unyake, kweni chitemwa ndicho chikumutuma kuti wamutore.

16 Para mwamba kumumanya Yehova, mwambenge kumutemwa na kuchita ivyo mungafiska kuti mumuteŵetere. Ivi ndivyo vimutumaninge kuti mulayizge Yehova mu pemphero kuti mumuteŵeterenge. Baibolo likuti waliyose uyo wakukhumba kulondezga Yesu, wakwenera ‘kujipata.’ (Mariko 8:34) Kasi fundo iyi yikung’anamura vichi? Yikung’anamura kuti chakwamba mukwenera kupulikira Yehova mu umoyo winu. Ivyo Yehova wakukhumba ni vyakuzirwa chomene kuluska makhumbiro ghinu na ivyo mukukhumba kuchita mu umoyo winu.—Ŵerengani 1 Petrosi 4:2.

 MUKWENERA YAYI KOPA

17. Chifukwa wuli ŵanthu ŵanyake ŵakopa kujipeleka kwa Yehova?

17 Ŵanthu ŵanyake ŵakutondeka kujipeleka kwa Yehova chifukwa ŵakopa kuti ŵangakwaniska yayi ivyo ŵamulayizga. Ŵakukhumba yayi kumukwiyiska Yehova. Ŵakughanaghana kuti para ŵandajipeleke kwa Yehova, iyo wangaŵapa mulandu yayi pa chilichose icho ŵangachita.

18. Kasi ntchivichi chimovwiraninge kuti muleke kuchita chilichose icho chingakwiyiska Yehova?

18 Para mwamba kumutemwa Yehova, vimovwiraninge kuti muleke kopa kuti mungamukwiyiska. Chifukwa chakuti mukumutemwa, muchitenge ivyo muli kumulayizga. (Mupharazgi 5:4; Ŵakolose 1:10) Mughanaghanengepo yayi kuti ntchakusuzga kuchita khumbo la Yehova. Mpositole Yohane wakati: “Ili ni ng’anamuro la kutemwa Chiuta lakuti tisungilire malango ghake, ndipo malango ghake ngazito yayi.”—1 Yohane 5:3.

19. Chifukwa wuli mukwenera yayi kopa kujipeleka kwa Yehova?

19 Mukukhumbikwira dankha kuŵa ŵarunji yayi kuti mujipeleke kwa Yehova. Iyo wakulindizga kuti muchitenge vinthu ivyo mungakwaniska. (Salimo 103:14) Wamovwiraninge kuti muchite icho ntchiwemi. (Yesaya 41:10) Gomezgani Yehova na mtima winu wose, ndipo ‘wanyoloskenge nthowa zinu.’—Zintharika 3:5, 6.

MUKWENERA KUZOMERA PAKWERU KUTI MUPONOSKEKE

20. Para mwajipeleka kwa Chiuta, kasi mukweneraso kuchita vichi?

20 Kasi mukuwona kuti mwanozgeka kujipeleka kwa Yehova? Para mwajipeleka kwa Yehova, ndikuti mwanozgeka kuchita chinthu chinyake. Mukwenera kubatizika.

21, 22. Kasi ‘mungazomera wuli pakweru’ chipulikano chinu?

21 Mukwenera kuphalira mulaŵiliri wa milimo ya ŵalara mu mpingo winu kuti muli kujipeleka kwa Yehova  ndipo mukukhumba kubatizika. Iyo wazamutuma ŵalara kuti ŵazakaweleremo namwe visambizgo vikuruvikuru vya mu Baibolo. Para ŵalara aŵa ŵawona kuti muli ŵakwenelera kubatizika, ŵazamumuphalirani kuti mungazakabatizika pa ungano wakulondezgapo. Pa ungano pazamuŵa nkhani iyo yikulongosora ng’anamuro la ubatizo. Uyo wakuyowoya nkhani, wazamupempha  awo ŵabatizikenge kuti ŵazgore mafumbo ghaŵiri. Para mwazgora mafumbo agha, ndikuti ‘mwazomera pakweru’ chipulikano chinu.—Ŵaroma 10:10.

22 Kufuma apo, mbwenu mwamubatizika. Pakubatizika, mwamubizgika thupi lose mu maji. Para mwabatizika  waliyose wakumanya kuti mwajipeleka kwa Yehova ndipo muli yumoza wa Ŵakaboni ŵa Yehova.

KASI UBATIZO UKWIMIRA VICHI?

23. Kasi kubatizika “mu zina la Adada na la Mwana na la mzimu utuŵa,” chikung’anamura vichi?

23 Yesu wakati awo ŵakumulondezga ŵazamubatizika “mu zina la Adada na la Mwana na la mzimu utuŵa.” (Ŵerengani Mateyu 28:19.) Kasi fundo iyi yikung’anamura vichi? Yikung’anamura kuti uyo wakubatizika wakumanya mazaza gha Yehova na udindo uwo Yesu wali nawo pa kufiska khumbo la Chiuta. Kweniso wakumanya umo Chiuta wakugwiliskira ntchito mzimu wake utuŵa kuti wafiske khumbo lake.—Salimo 83:18; Mateyu 28:18; Ŵagalatiya 5:22, 23; 2 Petrosi 1:21.

Para mwabatizika, mukulongora kuti mukukhumba kuchita khumbo la Chiuta

24, 25. (a) Kasi ubatizo ukwimira vichi? (b) Kasi mutu 19 uzamuzgora fumbo wuli?

24 Ubatizo ukwimira chinthu chinyake chakuzirwa chomene. Para mwabizgika mu maji chikung’anamura kuti mwafwa ku milimo yiheni panji kuti mwaleka viheni ivyo mukachitanga. Para mwazuwuka mu maji, ndikuti mwamba umoyo uphya kuti muchite khumbo la Chiuta. Ndiposo mwalongora kuti muteŵeterenge Yehova sono m’paka muyirayira. Kumbukani kuti mwajipeleka kwa munthu yayi, wupu (bungwe), panji ku ntchito, kweni mwajipeleka kwa Yehova.

25 Para mwajipeleka kwa Yehova, muŵenge nayo paubwezi. (Salimo 25:14) Fundo iyi yikung’anamura kuti para munthu wabatizika ndikuti wapona kale yayi. Mpositole Paulosi wakati: “Lutilirani kopa na kutenthema kuti musange chiponosko chinu.” (Ŵafilipi 2:12) Ubatizo nkhwamba waka kwa chiponosko. Kweni kasi mungachita wuli kuti mulutilire kuŵa mubwezi wa Yehova? Mutu 19 uzamuzgora fumbo ili.