1, 2. Kasi ŵanthu ŵanandi ŵakufumba fumbo wuli?

KANANDI tikupulika kuti chimphepo chikuru chananga vinthu. Munthu walasa ŵanthu na futi mu tchalitchi ndipo ŵanthu ŵanandi ŵafwa. Mama wafwa na kansa ndipo waleka ŵana 5.

2 Para vinthu vya nga ni ivi vyachitika, ŵanthu ŵanandi ŵakufumba kuti, “Chifukwa wuli?” Ŵanandi ŵakukhumba kumanya chifukwa icho pa charu paliri masuzgo ghanandi kweniso kutinkhana. Kasi namwe muli kujifumbapo fumbo ili?

3, 4. (a) Zunurani mafumbo agho Habakuku wakafumba. (b) Kasi Yehova wakamuzgora? Longosorani.

3 Baibolo likuti ŵanthu ŵanyake awo ŵakagomezganga chomene Chiuta nawo ŵakafumbapo mafumbo ghanthena agha. Mwachiyelezgero, ntchimi Habakuku yikafumba Yehova kuti: “Chifukwa wuli mukunilongora vinthu viheni? Chifukwa wuli mukulekelera kuyuzgana? Chifukwa wuli pharanyiko na nkhaza vili pamaso pane? Ndipo chifukwa wuli kugazgana na kulimbana vyazara?”—Habakuku 1:3.

4 Pa lemba la Habakuku 2:2, 3 tikuŵerenga kuti Chiuta wakazgora mafumbo gha Habakuku ndipo wakamulayizga kuti wanozgenge vinthu. Yehova wakuŵatemwa chomene ŵanthu. Baibolo likuti: “Wakumupwelelerani.” (1 Petrosi 5:7) Vikumuŵinya chomene Chiuta para wakuwona masuzgo kuluska ise. (Yesaya 55:8, 9) Sono tiyeni tidumbiskane fumbo lakuti: Chifukwa wuli mu charu muli masuzgo ghanandi?

 CHIFUKWA WULI PALI MASUZGO GHANANDI?

5. Kasi ŵalongozgi ŵanandi ŵakuyowoya vichi para kwachitika masuzgo? Kasi Baibolo likusambizga vichi?

5 Ŵaliska, ŵasembe, na ŵanthu ŵanyake ŵa matchalitchi ŵakuti ni khumbo la Chiuta kuti ŵanthu ŵasuzgikenge. Ŵanyake ŵakuyowoya kuti, Chiuta wali kulemberathu vyose ivyo vichitikirenge munthu ndipo ise tingavipulikiska yayi. Ŵanyakeso ŵakuti para ŵanthu ŵalara na tubonda ŵafwa, ŵakuluta kuchanya kuti ŵakakhale na Chiuta. Kweni uwu mbutesi. Yehova wakuchitiska viheni yayi. Baibolo likuti: “Chiuta waunenesko wangachita uheni chara, Wankhongonozose wangachita kwananga chara!”—Yobu 34:10.

6. Chifukwa wuli ŵanthu ŵakumupa mulandu Chiuta chifukwa cha masuzgo gha mu charu?

6 Ŵanthu ŵanandi ŵakumupa mulandu Chiuta chifukwa cha masuzgo ghose agho ghakuchitika mu charu. Ŵakughanaghana kuti Chiuta ndiyo wakulamulira charu. Kweni mu Mutu 3 tikasambira kuti uyo wakulamulira charu ni Satana Dyabulosi.

7, 8. Zunuraniso vifukwa vinyake ivyo pa charu paliri masuzgo ghanandi.

7 Baibolo likutiphalira kuti “charu chose chikugona mu nkhongono za muheni.” (1 Yohane 5:19) Satana ni mukali ndiposo ngwankhaza. “Wakupuluska charu chose.” (Chivumbuzi 12:9) Ŵanthu ŵanandi ŵatolerako nkharo yake. Ndicho chifukwa utesi uli palipose mu charu, kutinkhana, kweniso nkhaza.

8 Paliso vifukwa vinyake ivyo paliri masuzgo ghanandi. Adamu na Eva ŵakati ŵagalukira Chiuta, ŵakapako ŵana ŵawo zakwananga. Chifukwa cha kwananga, ŵanthu ŵakusuzga ŵanyawo. Kanandi ŵakukhumba kuti iwo ndiwo ŵawonekenge ŵapachanya kuluska ŵanyawo. Ŵakutchayana, ŵakuchita nkhondo, kweniso ŵakusuzga  ŵanyawo. (Mupharazgi 4:1; 8:9) Nyengo zinyake ŵanthu ŵakusuzgika chifukwa cha “nyengo na vyakuchitika vyamabuchi.” (Mupharazgi 9:11) Ngozi na masuzgo ghanyake vingaŵachitikira para ŵali pa malo ghaheni kweniso nyengo yiheni.

9. Chifukwa wuli tingagomezga kuti Yehova wali na chifukwa icho walekera kuwuskapo masuzgo?

9 Ni Yehova yayi wakupangiska masuzgo. Ntchakwenelera yayi kumupa mulandu kuti ndiyo wakupangiska nkhondo, uchigeŵenga na kusuzgana. Ni Chiuta yayi wakuchitiska vindindindi, vimphepo vyakofya, kweniso kuti maji ghatutukenge (ghasefukirenge). Kweni panji mungafumba kuti, ‘Usange Yehova ngwankhongono kuluska chilichose, wakulekerachi pera kulekeska vinthu viheni ivi?’ Tikumanya kuti Chiuta wakutitemwa chomene, ipo wali na chifukwa chiwemi icho walekera kuwuskapo masuzgo.—Yohane 4:8.

CHIFUKWA WULI CHIUTA WANDAWUSKEPO MASUZGO?

10. Kasi Satana wakayowoya vichi za Yehova?

10 Satana wakapusika Adamu na Eva mu munda wa Edeni. Satana wakati Chiuta ni Fumu yiheni. Iyo wakati Chiuta wakunora Adamu na Eva vinthu viwemi. Satana wakakhumbanga kuti ŵanthu aŵa ŵagomezge kuti iyo ndiyo wangaŵa fumu yiwemi kuluska Yehova. Kweniso kuti ŵawonenge kuti Chiuta walije ntchito kwa iwo.—Genizesi 3:2-5; wonani Mazgu Ghakuumaliro 26.

11. Ni fumbo wuli ilo tikwenera kumanya zgoro lake?

11 Adamu na Eva ŵakaleka kupulikira Yehova ndipo ŵakamugalukira. Ŵakaghanaghananga kuti ŵangajisankhira ŵekha chiwemi na chiheni. Kasi Yehova wakate wachitenge wuli kuti walongore kuti ŵakugaluka aŵa ŵalemba mu maji ndiposo kuti iyo ndiyo wakumanya icho ntchiwemi kwa ise?

12, 13. (a) Chifukwa wuli Yehova wakaŵakoma nyengo yeneyiyo yayi ŵakugaluka? (b) Chifukwa wuli Yehova wamuleka Satana kuti ndiyo walamulire charu ndiposo ŵanthu kuti ŵajilamulire ŵekha?

 12 Yehova wakakoma nyengo yeneyiyo yayi Adamu na Eva. Kweni wakaŵaleka dankha kuti ŵababe ŵana. Pamasinda Yehova wakapeleka mwaŵi ku ŵana ŵa Adamu na Eva kuti ŵasankhe uyo ŵakukhumba kuti waŵe fumu yawo. Yehova wakakhumbanga kuti charu chapasi chizure na ŵanthu ŵarunji ndipo ivi vichitikenge nanga Satana wayezgeyezge wuli kutondeska.—Genizesi 1:28; Yesaya 55:10, 11.

13 Apo Satana wakayowoyanga kuti Yehova ni Fumu yiheni, pakaŵa ŵangelo ŵanandi chomene. (Yobu 38:7; Daniyeli 7:10) Yehova wakamupa nyengo Satana kuti walongore usange wakuneneska. Lekani waŵapaso mwaŵi ŵanthu kuti ŵapange maboma ghawo ndipo Satana ndiyo waŵalamulirenge kuti ŵawone usange vinthu vingaŵayendera makora kwambura Chiuta.

14. Kasi vinthu vyaŵa wuli vyaka vyose ivyo ŵanthu ŵajilamulira ŵekha?

14 Ŵanthu ŵayezga kujilamulira ŵekha kwa vyaka vinandi, kweni ŵatondeka. Satana wawoneka kuti ni mutesi. Para Chiuta wangaleka kovwira ŵanthu mbwenu paŵavyenge kawemi. Ntchimi Yeremiya yikaneneska apo yikayowoya kuti: “A Yehova, nkhumanya kuti nthowa ya munthu yili mwa iyo yekha chara. Munthu uyo wakwenda wangalongozga yayi mendero ghake.”—Yeremiya 10:23.

CHIFUKWA WULI YEHOVA WALINDILIRA NYENGO YITALI?

15, 16. (a) Chifukwa wuli Yehova wazomerezga kuti ŵanthu ŵasuzgike kwa nyengo yitali? (b) Chifukwa wuli Yehova wakuwuskapo yayi masuzgo agho Satana wali kwambiska?

15 Chifukwa wuli Yehova wazomerezga kuti ŵanthu  ŵasuzgike nyengo yitali nthena? Chifukwa wuli para vinthu viheni vikuchitika wakuvilekeska yayi? Pakwenera kujumpha nyengo kuti ulamuliro wa Satana uwonekerethu kuti watondeka. Ŵanthu ŵayezga boma ili na ili kweni vyaŵatonda. Nangauli ŵanthu ŵamanya vinandi chomene pa nkhani ya sayansi na vyakupangapanga, kweni sono pali ukhuluku chomene, ukavu watora malo, kuswa malango kwa zani muwone, kweniso nkhondo zili palipose. Patekha tingajilamulira yayi kwambura Chiuta.

16 Ndipouli, Yehova wawuskapo yayi masuzgo agho Satana wiza nagho. Para wangachita nthena, ndikuti wakumovwirako. Chiuta wangachita nthena yayi. Kweniso para pangaŵavya masuzgo, mbwenu ŵanthu ŵagomezgenge kuti ŵangajilamulira ŵekha kwambura suzgo. Kweni uwu mbutesi, Yehova wangakolerana nawo yayi utesi uwu. Chiuta wakuteta yayi.—Ŵahebere 6:18.

17, 18. Kasi Yehova wachitenge wuli na masuzgo ghose agho Satana wali kwambiska?

17 Kasi Yehova wanganozgaso vinthu vyose ivyo vyanangika chifukwa cha kugaluka kwa Satana na ŵanthu? Enya. Palije chinthu icho chingamutonda Chiuta. Yehova wakumanya nyengo iyo Satana wazamuwonekerathu pakweru kuti ni mutesi. Chiuta wazamuzgora charu chose kuŵa paradiso nga umo wakakhumbiranga pakwamba. Wose awo ŵali “mu madindi” ŵazamuwuskika. (Yohane 5:28, 29) Ŵanthu ŵazamulwaraso yayi, panji kufwa. Yesu wazamunozgaso vinthu vyose ivyo Satana wananga. Yehova wazamutuma Yesu kuti “waparanye milimo ya Dyabulosi.” (1 Yohane 3:8) Tikuwonga chomene kuti Yehova wazizipizga nase, lekani tili na mwaŵi wakuti timumanye makora na kusankha kuti ndiyo waŵe Fumu yithu. (Ŵerengani 2 Petrosi 3:9, 10.) Kweni apo tikusuzgika, wakutovwira  kuti tizizipizge.—Yohane 4:23; ŵerengani 1 Ŵakorinte 10:13.

18 Yehova wakutichichizga yayi kuti tisankhe iyo kuŵa Fumu yithu. Wali kutipa wanangwa wa kusankha. Tiyeni tiwone umo tingachitira na wanangwa uwu.

KASI MUCHITENGE WULI NA WANANGWA WA KUSANKHA?

19. Kasi Yehova wali kutipa wanangwa wuli? Chifukwa wuli tikuwonga kuti tili na wanangwa uwu?

19 Taŵanthu tikupambana chomene na vinyama chifukwa Yehova wali kutipa wanangwa wa kusankha. Vinyama vikuchita waka vinthu ivyo vili kulengekera kuti vichitenge, kweni ise tingasankha umo tikukhumba kukhalira. Tingasankha kukondweska Yehova panji yayi. (Zintharika 30:24) Kweniso tili nga ni mashini yayi, agho ghakuchita chinthu chimoza pera. Tingasankha umo tikukhumba kuŵira, ŵabwezi awo tikukhumba, na ivyo tikukhumba kuchita pa umoyo. Yehova wakukhumba kuti tikondwenge na umoyo.

20, 21. Kasi mukwenera kusankha vichi panyengo yasono?

20 Yehova wakukhumba kuti timutemwenge. (Mateyu 22:37, 38) Dada wakukondwa para mwana wake wayowoya kwambura kumuchichizga kuti: “Nkhumutemwani adada.” Yehova nayo ndimo wakukhumbira. Yehova wali kutipa mwaŵi kuti tisankhe tekha kuti timuteŵetere panji yayi. Satana, Adamu, na Eva, ŵakasankha kugalukira Yehova. Kasi imwe musankhenge vichi?

21 Sankhani mwamahara, teŵeterani Yehova. Pali ŵanthu mamiliyoni awo ŵasankha kukondweska Chiuta na kukana Satana. (Zintharika 27:11) Kasi mukwenera kuchita vichi pasono kuti muzakaŵemo mu charu chiphya umo Chiuta wazamuwuskamo masuzgo? Fumbo ili lizamuzgoreka mu mutu 12.