Lutani apo pali nkhani

Lutani apo pali mitu ya nkhani

 MUTU 7

Ŵakufwa Ŵazamuwuka!

Ŵakufwa Ŵazamuwuka!

1-3. Kasi tose tili ŵazga ŵa vichi? Ndipo Yehova wali kutilayizga vichi?

TIYELEZGERE kuti mundanange kweni khoti lagamula kuti mukhale mu jele umoyo winu wose. Ndipo palije mwaŵi wakuti mungafuma. Mukuwona kuti imwe mbwenu kwamara, ndipo palije chakuti mungachita. Kweni munthu munyake wankhongono wajipeleka kuti wamuwomborani, ndipo wamulayizgani kuti wamovwiraninge. Kasi mungajipulika wuli?

2 Tose tili ŵazga ŵa nyifwa. Palije icho tingachita kuti tiyigwenthe. Kweni Yehova wali na nkhongono zakuti wangatiwombora ku nyifwa. Ndipo wali kulayizga kuti “mulwani waumaliro, nyifwa yizamuparanyika.”—1 Ŵakorinte 15:26.

3 Kasi mukughanaghana kuti vizamuŵa wuli para nyifwa yazakamara? Yehova wazamuwuskapo nyifwa pera yayi, kweni wazamuwuskaso ŵakufwa. Muzamukondwa, ŵati? Yehova wakulayizga kuti “awo ŵali mu nyifwa” ŵazamuŵaso ŵamoyo. (Yesaya 26:19) Ichi ndicho Baibolo likuti chiwuka.

PARA UYO TIKUMUTEMWA WAFWA

4. (a) Kasi ntchivichi chingatipembuzga para mubali withu panji mubwezi withu wafwa? (b) Zunurani ŵabwezi ŵa Yesu.

4 Para mubali withu panji mubwezi withu wafwa, chitima chikutikora chomene. Nyengo zinyake tikutondeka na kupembuzgika wuwo. Palije icho tingachita kuti  waŵeso wamoyo. Kweni Baibolo ndilo lingatipembuzga. (Ŵerengani 2 Ŵakorinte 1:3, 4.) Tiyeni tiwonepo chiyelezgero icho chikulongora kuti Yehova na Yesu ŵakukhumbisiska kuwuska ŵakufwa. Apo Yesu wakaŵa pa charu chapasi, wakatemwanga kukachezga ku nyumba kwa Lazaro na ŵadumbu ŵake, Mariya na Marita. Ŵanthu wose aŵa ŵakaŵa ŵabwezi ŵa Yesu. Baibolo likuti: “Yesu wakatemwanga Marita na munung’una wake, na Lazaro.” Kweni nyengo yinyake Lazaro wakafwa.—Yohane 11:3-5.

5, 6. (a) Kasi Yesu wakachita vichi wakati wawona ŵadumbu na ŵabwezi ŵa Lazaro ŵakulira? (b) Chifukwa wuli tikupembuzgika kuti Yesu wakalongora chitima?

5 Yesu wakaluta kuti wakapembuzge Marita na Mariya. Marita wakati wapulika kuti Yesu wakwiza, wakaluta ku nthowa kuti wakakumane nayo. Marita wakakondwa wati wawona Yesu. Kweni wakaphalira Yesu kuti: “Muŵenge kuno mphanyi mudumbu wane wandafwe.” Marita wakaghanaghananga kuti Yesu wakachedwa kwiza. Pamanyuma Yesu wakati wawona Mariya munung’una wa Marita wakulira, chitima chikamukora ndipo nayo wakalira. (Yohane 11:21, 33, 35) Yesu wakalira chifukwa wakumanya umo vikuŵinyira para munthu uyo tikumutemwa wafwa.

6 Tikupembuzgika chomene kumanya kuti Yesu nayo nyifwa yikumuŵinya nga ndise. Yesu wali nga Mbadada ŵake. (Yohane 14:9) Yehova wali na nkhongono zakumazgira nyifwa. Ndipo ndivyo wachitenge sonosono apa.

“LAZARO, FUMA!”

7, 8. Chifukwa wuli Marita wakakhumbanga kukana kuti ŵawuskepo libwe pa dindi la Lazaro, kweni Yesu wakachita vichi?

7 Yesu wakati wafika ku dindi ilo Lazaro wakasungika, wakasanga kuti pa mulyango wa dindi ŵajarapo chilibwe  chikuru. Yesu wakati: “Wuskanipo libwe.” Kweni Marita wakakhumbanga kuŵakanizga. Pakaŵa kuti pajumpha kale mazuŵa 4 kufuma apo Lazaro wakasungikira mu dindi. (Yohane 11:39) Marita wakamanyanga yayi ivyo Yesu wakaŵa pafupi kuchitira mudumbu wake.

Ŵabali na ŵabwezi ŵa Lazaro ŵakakondwa chomene wakati wawuskika.—Yohane 11:38-44

8 Yesu wakati kwa Lazaro: “Fuma!” Marita na Mariya ŵakazizwa chomene na ivyo ŵakawona. Baibolo likuti: “Munthu uyo wakaŵa wakufwa wakafuma, malundi na mawoko ghake ghakukakika na salu.” (Yohane 11:43, 44) Lazaro wakawuka. Wakawonanaso na ŵabali na ŵabwezi ŵake. Ŵakamuvumbatira, kumukora, na kuyowoya nayo. Uwu ukaŵa munthondwe ukuru chomene. Yesu wakawuska Lazaro.

“MSUNGWANA, NKHUKUPHALIRA, ‘WUKA!’”

9, 10. (a) Kasi ni njani uyo wakamupa nkhongono Yesu zakuwuskira ŵakufwa? (b) Chifukwa wuli ntchakuzirwa kuŵerenga nkhani za chiwuka?

9 Kasi Yesu wakawuskanga ŵanthu na nkhongono zake? Yayi. Pambere Yesu wandawuske Lazaro, wakapemphera dankha kwa Yehova. Ndipo Yehova wakamupa nkhongono zakuwuskira Lazaro. (Ŵerengani Yohane 11:41, 42.) Ni Lazaro pera yayi uyo wakawuskika. Baibolo likutiphaliraso za msungwana wa vyaka 12 uyo wakalwara chomene. Adada ŵake a Yayiro, ŵakasoŵa chakuchita, ndipo ŵakaŵeyelera Yesu kuti wachizge mwana wawo. Yayiro wakaŵa na mwana yumoza pera. Uku wachali kuyowoya na Yesu, ŵanthu ŵanyake ŵakiza kwa iyo na kumuphalira kuti: “Mwana wako msungwana wafwa! Ukumusuzgirachi Msambizgi?” Kweni Yesu wakati kwa Yayiro: “Kopa chara, kweni uŵe waka na chipulikano, mwana wako waponoskekenge.” Yesu wakaluta lumoza na Yayiro ku nyumba  yake. Apo ŵakaŵa pafupi kufika pa nyumba, Yesu wakawona na kupulika ŵanthu ŵakulira. Yesu wakaŵaphalira kuti: “Lekani kulira, chifukwa msungwana wandafwe kweni wakugona.” Ŵapapi ŵa mwana uyu ŵakwenera kuti ŵakamanyanga yayi ivyo Yesu wakang’anamuranga. Yesu wakaphalira ŵanthu wose kuti ŵafume ndipo wakatora ŵapapi ŵa mwana na kunjira nawo ku chipinda icho mwana wakagona. Yesu wakakora woko la mwana, na kuyowoya kuti: “Msungwana, wuka!” Ŵapapi ŵakakondwa chomene mwana wawo wati wawuka na kwamba kwenda. Yesu wakamuwuska. (Mariko 5:22-24, 35-42; Luka 8:49-56) Kufuma waka pa zuŵa ili, para ŵakuwona mwana wawo wakwenda, ŵakwenera kuti ŵakakumbukiranga ivyo Yehova wakaŵachitira kwizira mwa Yesu. *

10 Pati pajumpha nyengo, ŵanthu awo Yesu wakaŵawuska ŵakafwaso. Kweni para tingaŵerenga nkhani izi, tigomezgenge kuti ŵakufwa ŵazamuwuka nadi. Yehova wakukhumbisiska kuwuska ŵakufwa, ndipo wazamuŵawuska nadi.

KASI NKHANI ZA CHIWUKA ZIKUTISAMBIZGA VICHI?

Mpositole Petrosi wakawuska Dorika.—Milimo 9:36-42

Eliya wakawuska mwana wa chokoro.—1 Mathemba 17:17-24

11. Kasi lemba la Mupharazgi 9:5 likulongora kuti Lazaro wakamanyanga chilichose apo wakaŵa mu dindi? Longosorani.

11 Baibolo likuti “ŵakufwa ŵakumanya kalikose chara.” Ndimo vikaŵira na Lazaro. (Mupharazgi 9:5) Nga umo Yesu wakayowoyera, Lazaro wakaŵa nga wagona  waka tulo. (Yohane 11:11) Apo Lazaro wakaŵa mu dindi, wakamanyanga “kalikose chara.”

12. Chifukwa wuli tikugomezga kuti Lazaro wakawuka nadi?

12 Apo Yesu wakawuskanga Lazaro, ŵanthu ŵanandi ŵakawona. Na ŵalwani ŵa Yesu wuwo ŵakamanya kuti Yesu wachita munthondwe uwu. Lazaro wakaŵa wamoyo ndipo uwu ukaŵa ukaboni wakuti Lazaro wawuka nadi. (Yohane 11:47) Kweniso ŵanthu ŵanandi ŵakalutanga kukawona Lazaro. Ndipo ŵakamba kugomezga kuti Yesu watumika nadi na Chiuta. Ŵalwani ŵa Yesu ŵakakwiya, lekani ŵakakhumbanga kukoma Yesu na Lazaro wuwo.—Yohane 11:53; 12:9-11.

13. Chifukwa wuli tikugomezga kuti Yehova wazamuwuska ŵakufwa?

13 Yesu wakati “wose awo ŵali mu madindi” ŵazamuwuskika. (Yohane 5:28) Fundo iyi yikung’anamura kuti wose awo Yehova wakuŵakumbuka ŵazamuwuskika. Kuti Yehova wawuske munthu wakwenera kukumbuka chilichose chakukhwaskana na munthu uyo. Kasi wangakumbuka nadi? Enya. Baibolo likuti kuchanya kuli nyenyezi zinandi chomene. Kweni Yehova wakumanya zina la nyenyezi yiliyose. (Ŵerengani Yesaya 40:26.) Usange Yehova wakukumbuka zina la nyenyezi yiliyose, ndikuti wangakumbuka chilichose chakukhwaskana na wose awo wazamuŵawuska. Fundo yakuzirwa chomene njakuti, Yehova ndiyo wakalenga chilichose. Ndipo wali na nkhongono zakuti wazakawuskire ŵakufwa.

14, 15. Kasi ivyo Yobu wakayowoya vikutiphalira vichi pa nkhani ya ŵakufwa?

14 Yobu wakagomezganga kuti ŵakufwa ŵazamuwuka. Lekani wakafumba kuti: “Usange munthu wafwa, kasi wangaŵaso wamoyo?” Wakati kwa Yehova: “Muchemenge, ndipo ine nimuzgoraninge. Munwekerenge mulimo  wa mawoko ghinu.” Yobu wakamanya kuti Yehova wakulindilira nyengo iyo wazamuwuskira ŵakufwa.—Yobu 14:13-15.

15 Kasi mukujipulika wuli kuti ŵakufwa ŵazamuwuka? Nyengo zinyake mungajifumba kuti, ‘Kasi ŵabali na ŵabwezi ŵane awo ŵali kufwa nawo ŵazamuwuka?’ Tikukondwa kumanya kuti Yehova wakukhumbisiska kuwuska awo ŵali kufwa. Tiyeni tiwone ivyo Baibolo likuyowoya za awo ŵazamuwuskika na uko ŵazamukhala.

“ŴAZAMUPULIKA MAZGU GHAKE NA KUFUMIRA KUWARO”

16. Kasi ŵanthu awo ŵazamuwuka ku ŵakufwa, ŵazamuŵa na umoyo wuli pa charu chapasi?

16 Kale, awo ŵakawuskika ŵakakumanaso na ŵabali na ŵabwezi ŵawo pano pa charu chapasi. Ivi ndivyo vizamuchitikaso kunthazi. Kweni vizamujumpha apa. Chifukwa wuli? Chifukwa awo ŵazamuwuka, ŵazamufwaso yayi ndipo ŵazamukhala pa charu chapasi penepano. Ŵazamukhala mu charu chiwemi icho muzamuŵavya nkhondo, vigeŵenga, kweniso matenda.

17. Kasi mbanjani awo ŵazamuwuskika?

17 Kasi mbanjani awo ŵazamuwuskika? Yesu wakati “wose awo ŵali mu madindi ŵazamupulika mazgu ghake na kufumira kuwaro.” (Yohane 5:28, 29) Lemba la Chivumbuzi 20:13 nalo likuti: “Nyanja yikapeleka ŵakufwa awo ŵakaŵa mwenemumo, ndipo nyifwa na Dindi vikapeleka ŵakufwa awo ŵakaŵa mwenemumo.” Ŵanthu mabiliyoni awo ŵali mu malaro ŵazamuŵaso ŵamoyo. Mpositole Paulosi nayo wakati “ŵarunji na ŵambura urunji” wose ŵazamuwuka. (Ŵerengani Milimo 24:15.) Kasi fundo iyi yikung’anamura vichi?

Mu Paradiso, ŵakufwa ŵazamuwuka na kukumanaso na ŵabali ŵawo

18. Zunurani “ŵarunji” awo ŵazamuwuka.

 18 Ŵanthu ŵakugomezgeka awo ŵakaŵako pambere Yesu wandize pa charu chapasi nawo ŵali mu gulu la “ŵarunji.” Ŵanyake mwa ŵanthu awo ŵazamuwuka na kukhala pa charu chapasi ni Nowa, Abrahamu, Sara, Mozesi, Rute, na Esitere. Mungaŵerenga buku la Ŵahebere chaputara 11 kuti mumanye ŵanthu ŵanyake awo  ŵakaŵa ŵakugomezgeka. Ŵateŵeti ŵa Yehova awo ŵali kufwa mu nyengo yithu, nawo ŵali mu gulu la “ŵarunji,” ndipo ŵazamuwuka.

19. Kasi mbanjani awo ŵali mu gulu la “ŵambura urunji”? Kasi Yehova wazamuŵapa mwaŵi wuli?

19 “Ŵambura urunji,” ni ŵanthu awo ŵakaŵavya mwaŵi wakuti ŵamumanye Yehova. Nangauli ŵali kufwa, kweni Yehova wandaŵaluwe. Wazamuŵawuska, ndipo wazamuŵapa mwaŵi wakuti ŵasambire za iyo na kumuteŵetera.

20. Chifukwa wuli ni waliyose yayi wazamuwuka ku ŵakufwa?

20 Kasi fundo iyi yikung’anamura kuti munthu waliyose uyo wali kufwa wazamuwuka? Yayi. Yesu wakati ŵanthu ŵanyake ŵazamuwuskika yayi. (Luka 12:5) Kasi ni njani uyo wakumanya kuti munthu uyu wazamuwuka panji yayi? Ni Yehova, chifukwa ndiyo Mweruzgi mulara. Kweni wali kumupako mazaza Yesu kuti wazakeruzge “ŵamoyo na ŵakufwa.” (Milimo 10:42) Munthu waliyose uyo wazamweruzgika kuti ngwakwananga ndipo wakakhumbanga yayi kusintha, wazamuwuka yayi.—Wonani Mazgu Ghakuumaliro 18.

ŴANYAKE ŴAZAMUWUKA NA KULUTA KUCHANYA

21, 22. (a) Kasi ŵanthu awo ŵazamuwuskika na kuluta kuchanya ŵazamuwuka na thupi wuli? (b) Zunurani munthu uyo wakaŵa wakwamba kuwuskika na thupi lauzimu.

21 Baibolo likuyowoyaso kuti ŵanthu ŵanyake ŵamukhala kuchanya. Para munthu wawuskika na kuluta kuchanya wakuŵa na thupi la nga lithu yayi. Kweni wakuŵa na thupi lauzimu.

22 Yesu ndiyo wakaŵa wakwamba kuwuskika na thupi lauzimu. (Yohane 3:13) Pakati pajumpha mazuŵa ghatatu kufuma apo Yesu wakakomekera, Yehova wakamuwuska. (Salimo 16:10; Milimo 13:34, 35) Yesu wakawuka na  thupi lakuyana na la ŵanthu yayi. Mpositole Petrosi wakalongosora kuti Khristu “wakakomeka mu thupi, kweni wakazgoka wamoyo mu mzimu.” (1 Petrosi 3:18) Yesu wakaŵaso mungelo wankhongono chomene. (1 Ŵakorinte 15:3-6) Baibolo likuti ni Yesu pera yayi uyo wakawuskika na thupi lauzimu, kweni paliso ŵanyake.

23, 24. Kasi mbanthu wuli awo ŵali mu gulu la “kamskambo kachoko”? Kasi ŵalipo ŵalinga?

23 Apo Yesu wakaŵa pafupi kufwa, wakaphalira ŵasambiri ŵake ŵakugomezgeka kuti: “Nkhuluta kukamunozgerani malo.” (Yohane 14:2) Fundo iyi yikulongora kuti ŵanthu ŵanyake ŵamukhala na Yesu kuchanya. Kasi ŵalipo ŵalinga? Yesu wakati ŵalipo ŵachoko waka, “kamskambo kachoko.” (Luka 12:32) Mpositole Yohane wakutiphalira unandi wawo. Yohane wakawona Yesu “wimilira pa Phiri la Ziyoni [kuchanya], ndipo wakaŵa pamoza na ŵanthu 144,000.”—Chivumbuzi 14:1.

24 Kasi ŵanthu aŵa ŵakuwuskika pawuli? Baibolo likuti ŵakeneranga kwamba kuwuskika para Khristu wamba kulamulira kuchanya. (1 Ŵakorinte 15:23) Yesu wali kwamba kale kulamulira kuchanya ndipo ŵanandi mwa ŵanthu 144,000 aŵa, ŵali kuluta kale kuchanya. Awo ŵachali pano pasi, para ŵazakafwa, nyengo yeneyiyo ŵazamuwuka na kuluta kuchanya. Kweni ŵanthu ŵanyake wose ŵazamukhala pa charu chapasi mu Paradiso.

25. Kasi mu mutu 8 tizamusambira vichi?

25 Sonosono apa, Yehova wawomborenge ŵanthu wose ku nyifwa. Ndipo nyifwa yizamuŵakoso yayi. (Ŵerengani Yesaya 25:8.) Kweni kasi awo ŵazamuluta kuchanya ŵamuchita vichi? Baibolo likuti ŵamulamulira lumoza na Yesu mu Ufumu panji kuti boma la kuchanya. Mu mutu 8 tizamusambira vinandi vya boma ili.

^ ndime 9 Mu Baibolo muliso nkhani zinyake izo zikulongora kuti ŵanthu ŵakupambanapambana ŵakawuskika. Ŵanyake ŵakaŵa ŵana, ŵalara, ŵanakazi, ŵanalume, Ŵaisrayeli, na mitundu yinyake. Mungaŵerenga nkhani izi pa 1 Mathemba 17:17-24; 2 Mathemba 4:32-37; 13:20, 21; Mateyu 28:5-7; Luka 7:11-17; 8:40-56; Milimo 9:36-42 na 20:7-12.