Lutani apo pali nkhani

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Australia: Vidiyo ya makatuni, ya Kasi Mubwezi Wanadi Wakuŵa Wuli?

 KUPHARAZGA NA KUSAMBIZGA PA CHARU CHOSE

Oceania

Oceania
  • VYARU 29

  • UNANDI WA ŴANTHU 40,642,855

  • ŴAPHARAZGI 98,353

  • MASAMBIRO GHA BAIBOLO 66,022

Wakaŵa na Chikanga Kupharazga

Emily ni msungwana wa vyaka 12 ndipo wakukhala ku Australia. Zuŵa linyake msambizgi wawo wakaphalira ŵana ŵa sukulu uwemi wa kusankha mabwezi ghawemi. Iyo wakalongora msambizgi wake vidiyo ya makatuni, ya mutu wakuti: Kasi Mubwezi Wanadi Wakuŵa Wuli? Pamanyuma, msambizgi wakalongora vidiyo iyi mu kilasi ndipo ŵana ŵa sukulu ŵakayitemwa chomene. Ŵati ŵamara kuwonelera, ŵakadumbiskana ivyo  ŵasambirapo kwa ora limoza. Msambizgi wakalongoraso vidiyo iyi mu makilasi ghanyake. Paumaliro, Emily wakalongora msambizgi uyu na awo wakusambira nawo webusayiti yithu ya jw.org. Emily wakati: “Yehova wakanipa chikanga kuti nilongore ŵana ŵa sukulu ŵanandi webusayiti yithu. Yehova wakanitumbika chomene.”

Chiwoneskero cha Malonda Icho Chikaŵa ku Mizi

Ŵapharazgi 5 ŵakenda mtunda wa maora 9 mu misewu yiheni ya mu mapiri kuti ŵakayale mabuku pa shelufu ya matayala ku malo ghakuwoneskerako malonda ku Suai, Timor-Leste. Ŵanthu awo ŵakizanga pa shelufu iyi ŵakazizwanga chomene kuwona mabuku ghithu mu viyowoyero vyakukwana 12. Ŵakazizwanga chifukwa padera pa mabuku gha Ŵakaboni, pali mabuku ghachoko chomene agho ghali mu viyowoyero ivi panji palijirethu. Mwanakazi munyake wati wawona burosha la chiyowoyero chake, wakachemerezga kuti, “Chiyowoyero chane!” Aka kakaŵa kakwamba kuti mwanakazi uyu wawone buku la mu chiyowoyero chake cha Bunak. Mu mazuŵa ghanayi pera, ŵapharazgi aŵa ŵakagaŵira mabuku ghakukwana 4,571. Ndipo ŵanthu ŵanandi ŵakaŵapempha kuti ŵakaŵayendere mu nyumba zawo. Ŵanthu ŵanandi ŵakunweka ŵakaŵa kuti ŵandakumanepo na Ŵakaboni ŵa Yehova. Ŵana ŵakawonelera mavidiyo gha Ŵani Ŵabwezi ŵa Yehova kwa maora ghanandi mu chiyowoyero cha Tetun Dili. Ŵana ŵanyake ŵakasungilira  na pa mtima wuwo mazgu ghanyake gha mu sumu za mu mavidiyo agha na kwimba mwakukondwa.

Timor-Leste: Ŵana ŵakuwonelera mavidiyo gha Ŵani Ŵabwezi ŵa Yehova

“Ndigho Ŵana ŵa Sukulu Ŵakakhumbikwiranga”

Brian na Roxanne, awo mbamishonale, ŵakapempha koleji yinyake pa chirwa cha Palau kuti ŵazakayalepo mabuku pa shelufu ya matayala. Ŵakakumana na mulara wa pa koleji na kumulongora vidiyo pa jw.org iyo yikulongosora umo tikupharazgira ku malo uko kukusangika ŵanthu ŵanandi.  Ŵakamulekeraso mabuku ghanyake kuti waghawone. Mulara uyu wakaphalira Brian na Roxanne kuti ŵakakumane na mulara munyake uyo wakuwonelera ŵana pa sukulu. Ŵati ŵakumana na mulara uyu, wakaŵaphalira kuti ŵakakumaneso na mulara munyakeso wa pa sukulu iyi.

Brian wakati: “Tikadumbiskana makora na mulara wachitatu uyo ŵakatitumako, kweni wakati tiluteso mu ofesi ya mulara wakwamba. Tikati taluta, wakatiphalira kuti tilembe kalata yakupempha kuti tizakayale mabuku. Tikamba kugongowa kulemba kalata chifukwa vikawonekanga nga kuti ŵakutiyingiska waka. Kweni tikalemba waka kalata, tikati vyamuwoneka kuko.”

Palau: Roxanne na Brian ŵakudumbiskana makora na ŵana ŵa sukulu apo ŵayala mabuku pa koleji

 Brian na Roxanne ŵakakumanaso na mulara wakwamba yura, uku ŵakukhazga kuti wakanenge pempho lawo. Brian wakati: “Tikazizwa chomene apo mulara uyu wakatiphaliranga kuti, wakaŵerenga mabuku agho tikamupa ndipo ngawemi chomene. Wakati mabuku agha ndigho ŵana ŵa sukulu ŵakakhumbikwiranga. Ndipo wakatizomerezga kuti tizakayale mabuku.”

Brian wakayowoyaso kuti: “Mulara uyo wakalaŵiliranga ŵana pa sukulu, wakatiphalira kuti ŵana awo ŵakugona pa sukulu penepano tingakaŵapeleka ku tchalitchi ilo ŵakukhumba kusopa Sabata yiliyose. Mulara uyu wakatiso, para ŵakukhumba kuluta ku tchalitchi linu, napo tingakaŵapeleka. Ine na Roxanne tikazizwa chomene kupulika fundo iyi. M’malo mwa kukana pempho lithu, ŵakati ŵangaluta na ŵana ŵa sukulu ku Nyumba ya Ufumu.”

Zuŵa lakwamba, ilo Brian na Roxanne ŵakayala mabuku pa koleji iyi, ŵakagaŵira mabuku 65, magazini 8 na maburosha 11. Kweniso ŵakadumbiskana makora chomene na ŵana ŵa sukulu. Ŵalara ŵaŵiri pa sukulu, ŵakaphalira Brian na Roxanne kuti ŵakizeso.

Ŵakugura Ŵakuwonelera Mavidiyo Ghithu

Lipson wakuteŵetera pa Beteli ku Solomon Islands. Wati wapharazga mulenji, wakaŵa pa ulendo wa kuwelera ku ofesi. Apo wakendanga wakapulika sumu za Ufumu zikulira mu sitoro yinyake. Wakanjira mu sitoro kuti wakawone. Wati wanjira, wakazizwa kuwona ŵana na ŵalara wuwo ŵakuwonelera vidiyo ya sumu nambara 55 ya mutu wakuti, “Paumaliro Kuzamuŵa Umoyo Wandanda!” iyo yili mu mavidiyo gha Ŵani Ŵabwezi ŵa Yehova. Sumu yati yamara, mweneko wa sitoro wakaphalira ŵakugura kuti, “Nili na vidiyo yinyake iyo nkhukhumba kuti muyiwonelereso.” Wakaŵalongora vidiyo ya mutu wakuti: Kwiba Nkhuheni. Vidiyo iyi yati yamara, wakaphalira ŵakugura wose kuti ŵaleke kwiba mu sitoro yake.

 Chifukwa chakuti ŵanthu ŵanandi ŵakanjira mu sitoro yake apo vidiyo yikaŵa mukati, wakaŵaphalira kuti, “Nkhukhumba kuti mose mupulike sumu iyo nkhutemwa.” Wakalongoraso sumu nambara 55. Sumu yati yamara, wakalongoraso vidiyo ya mutu wakuti, Chifukwa Wuli Mukwenera Kusambira Baibolo? na yakuti, Kasi Ŵakaboni ŵa Yehova Ŵakuchita Wuli Pakusambizga Ŵanthu Baibolo? mu chiyowoyero cha Pidgin icho chili ku Solomon Islands.

Solomon Islands: Mweneko wa sitoro wakulongora ŵakugura mavidiyo gha pa jw.org

Mbanthu ŵachoko chomene ku Solomon Island ŵali na Intaneti chifukwa njakudura kweniso yikusoŵa. Mweneko wa sitoro iyi njumoza wa Ŵakaboni ŵa Yehova yayi, kweni wakupanda mbuto za unenesko chifukwa wakulongora mavidiyo ghithu ku ŵanthu awo ŵiza mu sitoro yake.

Wakasanga zina la Chiuta mu Buku

Mande yiliyose, banja linyake likayalanga mabuku pa shelufu ya matayala ku Nouméa, tawuni yikuru ya charu  cha New Caledonia. Zuŵa linyake mwanakazi wakiza na kutorapo buku la Kasi Baibolo Likusambizgachi Chomenechomene? kwambura kuyowoyapo chilichose. Wati waluta, nyengo yichoko waka wakizaso na buku mu mawoko. Wakafumba banja ili kuti, “Kasi mwaliwona ili?” Wakajura buku na kuŵalongora apo pakaŵa zina la Chiuta, Yehova. Ndipo wakati: “Ili ndilo zina la Chiuta! Napenja ku layibulare kwa masabata ghanandi kuti nimanye Chiuta. Kweni nangutora buku linu na kunjira mu galimoto. Nati najura, chinthu chakwamba icho nanguwona ni zina la Chiuta, Yehova. Nangughanaghana kuti niwelere na kumuwongani.” Ntheura banja ili, likadumbiskana makora chomene na mwanakazi uyu ndipo likamulongora vyakusazgirapo mu buku la Baibolo Likusambizgachi? kuti wawone Ntchito ya Zina la Chiuta na Ng’anamuro Lake. Mwanakazi uyu wakati wakakhumbanga kupenja zina ili ku layibulare, kweni sono wamanya apo Ŵakaboni ŵakuyala mabuku Mande yiliyose.