Lutani apo pali nkhani

Lutani apo pali mitu ya nkhani

England: Ŵabali na ŵadumbu ŵakupokelera ŵalendo awo ŵiza ku ungano wa mitundu yose

 KUPHARAZGA NA KUSAMBIZGA PA CHARU CHOSE

Europe

Europe
  • VYARU 47

  • UNANDI WA ŴANTHU 743,421,605

  • ŴAPHARAZGI 1,614,244

  • MASAMBIRO GHA BAIBOLO 842,091

Wakamba Kusambira na Munthu Uyo Wakabudiska Kuti ni Kaboni

Ungano wa mitundu yose uwo ukachitikira ku London, England, ukakondweska chomene ŵalendo ŵakufuma mu vyaru vinyake kweniso Ŵakaboni ŵa mwenemumo. Andrew na Elizabeth ŵakaluta ku hotelo yinyake ku London kuti ŵakatawuzge ŵabali ŵakufuma ku vyaru vinyake. Ŵakati ŵawona mwanakazi munyake uyo wakavwara makora pa malo ghakufikirapo ŵalendo, ŵakaghanaghana kuti ni  mudumbu wakufuma ku vyaru vinyake. Elizabeth wakamuvumbatira mwachitemwa na kumutawuzga. Mwanakazi uyu wakazizwa, ndipo Elizabeth wakaphepiska, wakati: “Phepani, naghanaghananga kuti ndimwe mulendo wakufuma ku charu chinyake.”

Mwanakazi uyu wakafumba kuti: “Mulendo wa vichi?”

Elizabeth wakamulongora chikhwangwani pa malo ghakufikirapo ŵalendo icho pakalembeka mazgu ghakupokelera Ŵakaboni ŵa Yehova, ndipo wakazizwa na ivyo mwanakazi uyu wakazgora. “Nakondwa chomene. Kasi nkhuwoneka nga ndine Kaboni wa Yehova?”

Apo ŵakalutilira kudumbiskana, Elizabeth wakamanya kuti mwanakazi uyu wakaŵa Vivien, kwawo ku Nigeria, ndipo nyumba zawo zikaŵa pafupi na pafupi. Vivien wakazomera kusambira Baibolo ndipo wakakhumbanga kuti ŵana ŵake nawo ŵaŵengepo para wakusambira. Andrew na Elizabeth ŵakaluta ku nyumba ya Vivien ndipo wakaŵapokelera mwakukondwa. Vivien wakakondwa chomene na umo ŵakamutawuzgira mwaubwezi apo ŵakakumana ku hotelo ku London. Andrew na Elizabeth ŵakati ŵamulongora buku la Baibolo Likusambizgachi? Vivien wakaŵazizika chifukwa wakaŵaphalira kuti wali nalo kale buku ili mwakuti wakaŵerenganga na ŵana ŵake. Ŵakati ŵamuphalira kuti ŵakugwiliskira ntchito buku ili pakusambira Baibolo na ŵanthu kwambura kuŵalipiliska, Vivien wakati, “Mbwenu tiyeni tambepo sono nthe.”

Kalata Yakufuma kwa Mubali Munyake

Mu Novembala 2014, mpingo wakwamba wa ŵabali ŵakuyowoya chiyowoyero cha Romani ukapangika ku Slovakia. Pa ungano wa dera wa sonosono apa, ŵapharazgi 12 ŵakuyowoya chiyowoyero ichi ŵakabatizika. Wose ŵakaŵa ŵa mu muzi umoza. Pa Chikumbusko, ku mpingo uwu kukiza ŵanthu  ŵakukwana 495. Mubali munyake uyo wakaŵa kuti wabatizika waka wakalemba kuti:

Slovakia: Ŵapharazgi ŵa Ufumu ŵakupharazgira makani ghawemi mwanakazi Muromani

“Ndine yumoza wa Ŵaromani ŵakufuma ku Žehra, Slovakia. Uko nkhukhala, ŵazungu ŵanandi ŵakutinena kuti tikuyingayinga waka ndipo tikugeza yayi. Kweniso ŵakuti tikutemwa kuteta na kwiba. Apo nkhakhumbanga kuluta ku tchalitchi, muzungu munyake wakaniphalira kuti ndiwe wakwenelera yayi, khala waka pasi. Chifukwa cha mazgu ghanthena agha, nkhaŵawonanga uheni chomene ŵazungu. Kufuma apo, Ŵakaboni ŵa Yehova ŵakanichemera ku Nyumba ya Ufumu. Nkhaluta mwakugongowa, nkhakhazganga kuti ndimo nawo ŵakuchitira. Pambere nindanjire mu Nyumba ya Ufumu, nkhazizwa chomene kuti muzungu wakiza na kukorako chasa ndipo wakanipokelera mwakukondwa. Apo nkhani yachisanisani yikaŵa mukati, nkhapulikizganga yayi. Nkhajifumbanga waka kuti, ‘Chifukwa wuli waliyose muno wakunilongora chitemwa?’

“Zuŵa ili nkhagona yayi nausiku. Nkhaghanaghananga waka ivyo vikachitika ku Nyumba ya Ufumu. Nkhaghanaghana za kulutaso kuti nkhapanikizge usange chitemwa icho ŵakanilongora chikaŵa chanadi. Nkhati nalutaso, chitemwa icho ŵakanilongora chikajumpha cha pakwamba, ndipo ŵakanitora nga ndine mubwezi wawo. Nkhalekapo yayi kuluta ku maungano ndipo nyengo yikati yajumphapo, nkhabatizika. Nkhati nabatizika, ŵabali ŵakaleka yayi kunilongora chitemwa, kweniso kulongora kuti ndine wakuzirwa. Nyengo zinyake ŵakanipanga chakurya chiwemi chomene kuluska icho wenecho ŵakaryanga. Nkhukhumba nilutilire kuŵa mu gulu ili, ndipo nkhukhumba kuteŵetera Yehova muyirayira.”

Wakapemphera Kuti Wapharazge Makani Ghawemi Ndipo Wakazgoleka

Mudumbu Aysel wakakwera basi kufuma ku tawuni ya Ganja kuya ku Baku, ku Azerbaijan. Apo wakaŵa mu basi, wakapemphera kwa Yehova kuti wapharazgireko munthu. Nangauli Aysel wakaŵa kale na mpando uwo wakhalengepo mu  basi, kweni mwanakazi munyake wakalimbikira kuti ŵakhale lumoza pa mpando uwo iyo wakakhala. Aysel wakamba kuchezga na mwanakazi uyu ndipo pamanyuma wakamba kudumbiskana fundo za mu Baibolo. Mwanakazi uyu, wakati wakumutemwa Yesu ndipo wakukhumba kumanya vinandi vyakukhwaskana na iyo. Aysel na mwanakazi uyu ŵakapana manambara gha foni ndipo ŵakapangana kuti ŵazakakumaneso. Mwanakazi uyu wakapempha Aysel kuti pakuluta ku nyumba yake wazakayeghe Baibolo para wangakwaniska.

Aysel wakati wawelera ku Ganja, wakaluta uko mwanakazi uyu wakagwiranga ntchito. Mwanakazi uyu wakati wali na “buku la mapemphero” ilo wakuŵerenga zuŵa lililose. Mudumbu withu wakazizwa chomene wati wamanya kuti buku la mapemphero ilo mwanakazi uyu wakanenanga nkhabuku ka Kusanda Malemba Zuŵa na Zuŵa ka 2013. Aysel wakayamba kusambira Baibolo na mwanakazi uyu, ndipo wakakondwa kuti Yehova wakamupa chikanga kuti wapharazge mwamwaŵi.

Kalata ya Kuwonga Kufuma kwa Kayidi

Ku Spain kuli kufuma kalata iyi:

“Chakwamba nkhukhumba kumuwongani chifukwa cha kuyezgayezga kwinu kuti mupharazgire waliyose uthenga wa mu Baibolo.

“Nkhakumana na Ŵakaboni ŵa Yehova vyaka 15 ivyo vyajumpha ku Tiranë, Albania ndipo aka kakaŵa kakwamba. Nkhazizwa kuti Kaboni wakaŵa na chikanga kwiza apo tikaŵa chifukwa tikaŵapo vigeŵenga vyakukwana 10. Pakaŵavya uyo wakayezganga kutiyowoyiska, kweni mubali uyu wakawopa yayi vilwero ivyo tikakolera. Wakatiphalira uthenga wa mu Baibolo mwambura wofi. Chikanga chake chikanikondweska chomene.

“Vyaka vinayi ivyo vyajumpha, Kaboni wakaniyendera mu jele kwenekuno ku Spain ndipo wakanipempha kuti wasambirenge nane Baibolo. Nkhazomera kusambira Baibolo ndipo nasintha chomene kufuma apo nkhayambira. Sono niliso  munthu mukali na wankhaza yayi. Pajumpha vyaka sono, nindachitepo viheni. Sono namanya Yehova ndipo nkhumanya chifukwa icho niliri na umoyo. Nkhuyezgayezga kuŵa pa mtende na ŵanthu wose, ndipo ndine mupharazgi wambura kubatizika kwa chaka chimoza sono.

“Nangauli sono nakhala mu jele vyaka 12, kweni naŵa wakukondwa chomene vyaka 4 ivyo vyajumpha. Nili na mtende mu mtima. Nindajipulikepo nthena kumanyuma kose uku. Zuŵa lililose nkhuwonga Yehova chifukwa cha kunovwira.

“Masabata agho ghajumpha, nkhawonelera mavidiyo pa jw.org. Nkhakhwaskika chomene apo nkhawonelera vidiyo yakulongora mubali munyake uyo wakaŵa mu jele ku United States. Ndine munthu wakulira bweka yayi, kweni nkhati nawona umo munthu uyu wakasinthira umoyo wake, masozi ghakathika.

“Nkhupempha kuti Yehova waŵe namwe apo mukuyezgayezga kupharazga makani ghawemi ku ŵanthu ŵa mitundu yose. Kweniso apo mukung’anamura makani ghawemi mu viyowoyero vinandi na kwendera ise tili mu jele.

“Yewo chomene.”

 “Sono Nili na Mtende mu Mtima”

Felicity, uyo wali na vyaka 68 ndipo wakukhala ku Sweden, wakati: “Nyengo zose nkhawonanga kuti nkhusoŵeka chinthu chinyake pa umoyo, ndipo nyengo zose nkhapenjanga nthowa za umo ningaŵira na mtende mu mtima.” Iyo wakakhorwa yayi na ivyo wakasambizgikanga ku Katolika ndipo wakamba kupenja unenesko mu visopa vyakupambanapambana. Wakambaso kuchita vyamizimu na ufwiti.

Pakuti wakamanyanga yayi chifukwa icho waliri na umoyo, wakavuka nawo ndipo wakaghanaghana kuti wajikome waka. Felicity wakati: “Uku masozi ghakuthika, nkhachemerezga kwa Chiuta, kumupempha kuti waniphalire ivyo wakukhumba kuti nichitenge. Pakati pajumpha masabata ghaŵiri, wakapulika kugogoda pa chijaro. Nkhati najurako, nkhasanga munyamata munyake wakumwemwetera ndipo wakanipempha usange ningatemwa kupulika ivyo Mazgu gha Chiuta ghakuyowoya. Mu mtima pera nkhati, ‘Yayi Chiuta, ndivyo nkhang’anamuranga ngati! Nkhang’anamuranga kuti munitumire Ŵakaboni ŵa Yehova yayi.’”

Nangauli wakakhumbanga kujara chijaro nyengo yeneyiyo, kweni wakaghanaghana kuti wapulikizge ndipo wakazomera kusambira Baibolo na kabuku ka Baibolo Likusambizgachi? Iyo wakati, “Wakanilongosolera Malemba munthowa iyo ine nindapulikepo.” Felicity wakabatizika pa ungano wa chigaŵa ku Sweden mu 2014. Iyo wakuti, “Ivi ndivyo nkhapenjanga pa umoyo wane. Sono nili na mtende mu mtima.”